Sunteți pe pagina 1din 1

Proces-Verbal

proces-verbal, înscris în care se consemnează diferite constatări ale instanţei sau ale
organelor ce participă la activitatea de judecată. P.-v. se întocmesc atât în faza judecăţii
propriu-zise, cât şi cu prilejul executării silite. Astfel, în faza judecăţii se pot întocmi p.-v.
privitoare la consemnarea mărturiei unei persoane, consemnarea opiniei unui expert,
constatarea unei stări de fapt etc; în faza executării silite p.-v. vizează, de regulă,
urmărirea sau predarea bunurilor mobile şi imobile. După subiecţii procesuali care le
întocmesc, distingem: a) p.-v. ale instanţei de judecată (consemnarea depoziţiei unui
martor, a opiniei unui expert etc.); b) p.-v. ale organelor de executare silită (de predarea
bunurilor mobile sau imobile etc); c) p.-v. ale altor participanţi procesuali (de înmânare a
citaţiei sau a actelor de procedură). Orice p.-v. trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:
1) data şi locul încheierii; 2) numele, prenumele şi calitatea celui care l-a încheiat; 3)
arătarea actelor sau activităţilor îndeplinite; 4) semnătura organului sau agentului care l-a
întocmit. P.-v. urmează să cuprindă şi unele menţiuni speciale, ce diferă însă în funcţie de
constatările la care se referă. P.-v. întocmite de executorul judecătoresc trebuie să
cuprindă următoarele menţiuni: 1) denumirea şi sediul organului de executare; 2) numele
şi calitatea celui care încheie procesul-verbal; 3) data încheierii procesului-verbal şi
numărul dosarului de executare; 4) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul
de executare;
5) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi creditorului
urmăritor; 6) locul, data şi ora efectuării actului de executare; 7) măsurile luate
de executor sau constatările acestuia; 8) consemnarea explicaţiilor şi obiecţiunilor
participanţilor la executare; 9) alte menţiuni cerute de lege sau considerate necesare de
executor; 10) menţiunea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori despre
refuzul sau împiedicarea de a semna procesul-verbal; 11) menţionarea numărului de
exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal, precum şi a persoanelor cărora li s-a
înmânat acesta; 12) semnătura executorului, precum şi, când este cazul, a altor persoane
interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare; 13) ştampila
executorului judecătoresc.
proces-verbal - înscris încheiat de organele competente, consemnând fapte sau
împrejurări susceptibile să contribuie la aflarea adevărului în procesul penal (de ex.,
procesul-verbal de constatare la faţa locului, procesul-verbal de percheziţie etc.) ori la
stabilirea realităţii unor acte îndeplinite în faţa organelor menţionate (de ex., procesul-
verbal de predare a citaţiei, procesul-verbal de sechestru, procesul-verbal de prezentare a
materialului). Procesele-verbale încheiate de organul de urmărire penală sau de instanţa
de judecată sunt mijloace de probă. în aceeaşi situaţie se află şi procesele verbale
încheiate de alte organe, dacă legea prevede aceasta (art. 90 C. proc. pen.).

S-ar putea să vă placă și