Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume ……………………………………………………………..

1 pct din oficiu


Clasa …………………
MI: Etică și comunicare profesională

Test sumativ
Comunicarea scrisă
1. Procesul verbal de constatare consemnează: 0.5p
a. aspecte ale unei activități;
b. amănunțit și succint desfășurarea unei ședințe;
c. transmiterea drepturilor și obligațiilor privind gestiunea;
d. fapte care constituie abateri de la lege.

2. Scrisoarea de justificare: 0.5p


a. permite dialogul cu celălalt;
b. este reprezentată de orice gen de cuvântare susţinută în faţa unui auditoriu de mai mult de trei persoane;
c. urmărește elucidarea unor împrejurări insuficient cunoscute;
d. asigură schimburile în interiorul micilor grupuri umane.

3. Memo se foloseste pentru: 0.5p


a. a formula o plângere împotriva unui abuz;
b. a analiza activitatea unei firme;
c. comunicarea în interiorul firmei;
d. comunicarea în exteriorul firmei.

4. Raportul este: 0.5p


a. o lucrare curentă în care sunt prezentate aspecte concrete, dar și aprecieri în legătură cu o anumită problemă;
b. o expunere făcută de un membru al unui organ de control cu privire la îndeplinirea uei sarcini sau atribuții de serviciu;
c. documentul care cuprinde expunerea și analiza activității unei unități, într-o anumită etapă;
d. o prezentare amănunțită și documentată a unei anumite probleme, a unei situații;

5.Darea de seamă poate fi: 0.5p


a. de serviciu;
b. de consemnare;
c. cu caracter intermediar și parțial;
d. internă și externă.

6. În coloana A sunt enumerate condițiile care trebuie să le îndeplinească un mesaj, iar in coloana B descrierea acestora
Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. (2.5 p)

A. B.
1. Varietatea a. Sintetizeaza mesajul textului, reprezentând „ultima impresie”;
2. Concizia b. Evitarea cacofoniilor și a rimelor neintenționate;
3. Claritatea c. Nu trebuie să se folosească mai multe informații și mai multe cuvinte decât sunt cu adevărat necesare;
4. Eufonia d. Cuvintele trebuie să fie utilizate corect, iar autorul trebuie să cunoască foarte bine sensul său
5. Eficiența e. Să se utilizeze propoziții și fraze diferite.
f. Constă în puterea autorului de a-l face pe cititor să înțeleagă cât mai repede și cât mai bine idea pe care a
dorit sî o exprime.

Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ (7, 8, 9,10, 11, 12,13,14) şi notaţi în dreptul
ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals

7. Darea de seamă externă cuprinde analiza activității proprii pe o anumită perioadă. 0.25p
8. Procesul verbal de contravenție înregistrează succint și amănunțit consemnarea unei ședințe.0.25p
9. Memoriul de activitate are un scop bine definit și se aseamănă cu cererea personală.0.25p
10. Asejarea mesajului în pagină presupune respectarea unor norme de redactare a textului care sunt obligatoriipentru orice tip de mesaj.
0.25p
11.Limbajul folosit în exprimarea ideilor trebuie să respecte nórmele limbii române. 0.25p
12. Lungimea ideală a unui document scris este de o pagină format A4 sau cuprinsul ecranului calculatorului. 0.25p
13. Propozitiile dintr-un mesaj trebuie sa fie lungi, iar cuvintele complexe. 0,25 p
14. Minuta cu carácter parțial este de trecere de la o constatare la alta, de la o etapa la alta. 0,25p

15. Întocmiți un proces verbal de predare-primire a unei gestiuni din cadrul firmei unde faceti practică.
Produsele care fac obiectul predării primirii se vor consemna într-o listă separate care se va anexa la procesul verbal (lista trebuie sa conțină 5
produse alimentare). Anexa trebuie sa arate denumirea produsului, cantitatea, pretul unitar, pretul total si TVA-ul afferent de 9%.
Barem de evaluare si notare

 Se puncteaza oricare alte formulare/modalitati de rezolvare corecta a cerintelor


 Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem
 Se acorda 1 p din oficiu.
Partea I
1. a, 2. c , 3. c 4. b, 5d.…………………………………………………..5x0,5puncte = 2,5puncte
6. 1- e, 2-c, 3- d, 4-b, 5-f…………………………………………………….5x0,5puncte = 2,5puncte
Partea a II
7. F , 8. F, 9. A, 10. A , 11.A, 12. A, 13. F, 14.F……………………………8x0,25puncte=2puncte
15. Pentru întocmirea procesului verbal de predare primire se vor acorda……………. 2puncte
Din oficiu………………………………..1punct

Total 10 puncte