Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)

ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a X-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


ore
1.Cunoașterea și 1.1 recunoașterea și redarea -exerciții de citire la prima ve-dere
utilizarea elementelor ele-mentelor de limbaj -exerciții de solfegiere
de limbaj muzical muzical – înălțime, durată,
formule ritmice, măsuri, scări
sonore etc.

2.Formarea și 2.1 să aplice tehnica -exerciții de degete - studiul gamelor conform


dezvoltarea capa- instrumen-tală corectă pro-gramei și dezvoltării fizice
cităților tehnice și -studii vizând consolidarea și dezvoltarea
interpretative diferite probleme (se specifică)
instrumentale

2.2 să opereze cu diferite -repertoriu(se specifică)


moduri de atac, înfuncție de -exerciții
stilurile muzicale

2.3 să execute cursiv în -repertoriu conform programei


public repertoriul asimilat

3.Cultivarea 3.1 să sesizeze și să redea -repertoriu conform programei


sensibilității, a ima- conți-nutul expresiv al
ginației și a pieselor studiate
creativității muzi-cale -exerciții
3.2 să-și adapteze modul de -repertoriu
atac la caracterul pieselor
studiate
Cunoașterea și 1.1 operarea cu diferirele -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor semne muzicale – înălțime, -exerciții de solfegiere mentală, în vederea
de limbaj muzical durată, ritm formării auzului inte-rior

1.2 aplicarea cunoștințelor în


di-ferite tonalități

1.3 redarea corectă a


semnelor de dinamică și
agogică

2.Formarea și 2.1 practicarea unei tehnici -game conform programei


dezvoltarea capa- co- recte de obținere a -studii tehnice pe probleme(se specifică)
cităților tehnice și diferitelor moduri de atac-
interpretative legato, staccato,
instrumentale jeu perle, portato.;folosirea
unei pedalizări corecte
2.2 diferențierea diferitelor -repertoriu(se specifică)
for-me muzicale, la nivel de
studiu

2.3 să execute în public un -repertoriu conform programei și nivelului


repertoriu conform elevului
programei școlare și în
funcție de nivelul propriu

3.Cultivarea 3.1 să sesizeze și să redea -repertoriu la nivel de studiu


sensibilității, a ima- conți-nutul expresiv al
ginației și a operelor studi-ate
creativității muzica-le 3.2 să-și adapteze mijloacele -exerciții, demonstrații
tehnice la caracterul pieselor -repertoriu
studiate
3.3 să recunoască și să -audiții
exprime, verbal și -repertoriu
interpretativ, diferen-țele
între diferitele stiluri