Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)

ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a XI-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


ore
1.Cunoașterea și 1.1 operarea cu semnele muzica-le- -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor înălțime, ritm, dinamică, ago-gică -memorizare vizuală
de limbaj muzical

2.Formarea și 2.1 practicarea la nivel curricular -game la nivel de programă


dezvoltarea capa- a unor elemente de bază ale teh-nicii -studii pentru formarea virtuo- zității
cității tehnice și instrumentale instrumentale, pe proble-me tehnice(se
interpretative muzicale specifică)
2.2 practicarea și operarea cu diferite -exerciții
moduri de atac, în funcție de stilul -repertoriu(se specifică)
operelor studiate;utilizarea corectă a
pedalei

2.3 prezentarea cursivă în public a -repertoriu


unui program realizat stilistic și
tehnic

3.Cultivarea 3.1 să recunoască opere aparți-nând -repertoriu


sensibilității, ima- diferitelor epoci creatoare
ginației și creativității
muzicale 3.2 să diferențieze prin modali-tățile -repertoriu
sale tehnice și expresive stiluri
muzicale variate
1.Cunoașterea și 1.1 operarea cu semnele muzicale – -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor înălțime, durată, ritm, dinamică, -memorizare vizuală
de limbaj muzical agogică

2.Formarea și 2.1 practicarea elementelor de bază -game


dezvoltarea capa- ale tehnicii pianistice -exerciții tehnice
cității tehnice și -aplicații în studii (specificate)
interpretative muzicale
2.2 aplicarea diferitelor moduri de -repertoriu variat stilistic
atac, în funcție de diversitatea -exerciții
stilistică a repertoriului; utilizarea
corectă a pedalei

2.3 susținerea în public a unui -repertoriu


program, conform curriculei

3.Cultivarea 3.1 să aplice tehnica însușiită în -repertoriu


sensibilității, ima- scopul sublinierii expresive a
ginației și creativității mesajului muzical
muzicale
3.2 să manifeste interes pentru -repertoriu
muzică, în general, și îmbogățirea -audiții muzicale
culturii muzicale -participarea la concerte și alte
manifestări artistice