Sunteți pe pagina 1din 7

ANUNT DE RECRUTARE

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia organizeaza


concurs pentru ocuparea a 4 posturi:

 Un post de Economist in cadrul Compartimentului Contabilitate si


Buget, Departamentul Financiar, Contabilitate si Buget, Directia
Economica, pe durata nedeterminata;
 Un post de Expert Achizitii Publice in cadrul Biroului Achizitii Publice,
Departamentul CFP si Ahizitii Publice, pe durata nedeterminata;
 Un post de Agent de dezvoltare (Ofiter evaluare si selectie) in cadrul
Compartimentului Evaluare si Selectie POR, Departamentul Evaluare,
Selectie, Contractare si AT POR, Directia Organism Intermediar POR,
pe durata determinata, pana la data de 31.12.2019;
 Un post de Agent de dezvoltare (Ofiter contractare) in cadrul
Compartimentului Contractare POR, Departamentul Evaluare,
Selectie, Contractare si AT POR, Directia Organism Intermediar POR,
pe durata determinata, pana la data de 31.12.2019.

Concursul va avea loc in data de 09 februarie 2018, ora 10.00, la sediul


Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Aleea Teatrului
nr.1, Craiova.

Bibliografie si conditii de participare

1. ECONOMIST – IN CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI


BUGET, DEPARTAMENTUL FINANCIAR, CONTABILITATE SI BUGET,
DIRECTIA ECONOMICA (DURATA NEDETERMINATA)

Descrierea postului – atributii principale:


 Participa la prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si
rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii ale a A.D.R. Sud Vest Oltenia cat
si in relatiile cu furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice;
 Efectueaza operatiunile de incasari si plati in numerar cu respectarea regulamentului
operatiunilor de casa (Intocmeste registrul de casa, dispozitii de plata si chitante);
 Se deplaseaza la banca, prin rotatie, pentru depunerea documentelor si ridicarea
extraselor de cont;
 Redacteaza ordonantarile de plata;
 Contribuie la elaborarea si actualizarea procedurilor interne de lucru aplicabile
domeniului de activitate.

Bibliografie
 Legea 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania modificata si completata prin
Ordonanta de Urgenta nr. 111/2004;
 Programul Operational Regional 2014-2020 (www.inforegio.ro);
 Legea contabilitatii nr.82/1991 actualizata;
 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 Ordinul 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele
juridice fara scop patrimonial, actualizat;
 Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, actualizat;
 LEGEA nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări
şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, actualizata;
 HOTARARE Nr. 1860 / 21.12.2006 privind drepturile si obligatiile personalului
autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate,
precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, actualizata;
 HOTARARE nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului
roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,
actualizata.

Conditii de participare:

 Studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta;


 Vechime in munca, in domeniul financiar-contabil, minim 3 ani;
 Cunostinte de limba engleza, nivel mediu;
 Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Internet, Power Point), nivel mediu;
 Permis de conducere auto – categoria B;
 Experienta de lucru cu programul de contabilitate PETRESCU constituie un avantaj.
2. EXPERT ACHIZITII PUBLICE – IN CADRUL BIROULUI ACHIZITII PUBLICE,
DEPARTAMENTUL CFP SI ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ECONOMICA
(DURATA NEDETERMINATA)
Descrierea postului – atributii principale:
 Participarea la intocmirea documentatiilor de atribuire pentru achizitiile publice
realizate de ADR SV OLTENIA
 Organizarea si desfasurarea in bune conditii a licitatiei conform legii si a procedurii de
achizitii publice, inclusiv a celor derulate prin SEAP ;
 Realizeaza si transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând
mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire
catre SEAP, dupa caz, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;
 Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii
stabilite de legislatia în vigoare;
 Participa la redactarea raportul procedurii de atribuire si apoi, contractului de achizitie
publica si le înainteaza spre avizare si semnare entitatilor abilitate din cadrul autoritatii
contractante, in calitate de membru/secretar in comisiile de evaluare;
 Întocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferente continute
de acesta, specificate conform legislatiei în vigoare;
 Urmarireste modul de derulare a contractelor de achizitie semnate.

Bibliografie
 Legea 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, modificata si completata prin
Ordonanta de Urgenta nr. 111/2004;
 Programul Operational Regional 2014-2020 (www.inforegio.ro);
 Hotararea de Guvern 457/2008 privind stabilirea cadrului institutional pentru
coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale;
 Legea 98/2016 privind achizitiile publice
 LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 OUG 66/29 iunie 2011 privind prevenirea, combaterea si sanctionarea neregulilor aparute
in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora;

Conditii de participare:
 Studii superioare economice/juridice/tehnice, absolvite cu diploma de licenta;
 Vechime in specialitatea studiilor - minim 3 ani;
 Experienta in domeniul achizitiilor publice derulate prin SEAP minim 1 an;
 Cunostinte de limba engleza, nivel mediu;
 Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Internet, Power Point), nivel mediu;
 Permis de conducere auto – categoria B.
3. AGENT DE DEZVOLTARE (OFITER EVALUARE SI SELECTIE) – IN CADRUL
COMPARTIMENTULUI EVALUARE SI SELECTIE POR, DEPARTAMENTUL
EVALUARE, SELECTIE, CONTRACTARE SI AT POR, DIRECTIA ORGANISM
INTERMEDIAR POR (DURATA DETERMINATA, PANA LA DATA DE 31.12.2019)

Descrierea postului – atributii principale:


 Verifică, în conformitate cu procedura stabilită prin manualele de proceduri specifice,
conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi,
pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de către AMPOR şi aprobate de CMPOR, asigurând
că proiectele sunt selectate spre finanţare în conformitate cu criteriile aplicabile POR;
 Participa la evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare şi documentelor suport, în
conformitate cu procedura stabilita prin manualul de proceduri specifice;
 Întreprinde vizite la faţa locului în etapa de evaluare tehnica si financiara, in conformitate cu
procedura stabilita prin manualul de proceduri specifice;
 Notifica solicitanţii cu privire la rezultatele fiecărei etape din procesul de evaluare si selectie;
 Formuleaza punctul de vedere cu privire la contestaţiile depuse de către solicitanţii de
finanţare, daca este solicitat in acest sens si pregateste documentatia solicitata in vederea
transmiterii catre AM POR (daca este cazul), în conformitate cu procedura stabilita prin
manualul de proceduri specifice;
 Participa la reverificare anumitor etape ale procesului de evaluare şi selecţie în conformitate
cu prevederile procedurale privind verificarea atribuţiilor delegate, şi/sau privind procesul de
evaluare si selecţie, precum şi cu recomandările emise în cadrul rapoartelor emise de
structurile/instituţiile cu atribuţii de verificare/auditare/control;
 Introduce în SMIS/mySMIS datele legate de procesul de evaluare si selecţie, în conformitate
cu procedurile specifice
 Furnizeaza date pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul procesului de evaluare si
selecție, in conformitate cu procedura stabilita prin manualul de proceduri specifice si a
instructiunilor AM POR, precum și pentru orice alte raportări/situaţii solicitate de AMPOR.

Bibliografie
 Legea 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, modificata si completata prin
Ordonanta de Urgenta nr. 111/2004;
 Programul Operational Regional 2014-2020 (www.inforegio.ro);
 Ghidului solicitantului. Conditii generale privind accesarea fondurilor în cadrul POR
2014-2020(www.inforegio.ro);
 Ghidului solicitantului. Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.
POR/97/3/1) și POR/2016/3/3.1/B/1/BI (Cod nr. POR/106/3/1) – Axa prioritară 3 -
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și
în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. (www.inforegio.ro);
 Ghidului solicitantului. Apel de proiecte 2.1.A/2016 axa prioritare 2 ”Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1.
”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri” - 2.1.A Microîntreprinderi (www.inforegio.ro);
 Hotărârea 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune 2014-2020;

Conditii de participare:
 Studii superioare absolvite cu diploma de licenta, specialitate – economic, tehnic;
 Vechime in specialitate, minim 3 ani;
 Cunostinte de limba engleza, nivel mediu;
 Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet), nivel mediu;
 Permis de conducere auto – categoria B;
 Experienta in managementul de proiect constituie un avantaj.

4. AGENT DE DEZVOLTARE (OFITER CONTRACTARE) – IN CADRUL


COMPARTIMENTULUI CONTRACTARE POR, DEPARTAMENTUL
EVALUARE, SELECTIE, CONTRACTARE SI AT POR, DIRECTIA ORGANISM
INTERMEDIAR POR (DURATA DETERMINATA, PANA LA DATA DE
31.12.2019)

Descrierea postului – atributii principale:


 Intocmeste si verifica documentatiile de contractare pentru proiectele anuntate pentru
finantare si le transmite AM POR in vederea verificarii si aprobarii, în conformitate cu
procedura stabilita prin manualul de proceduri specifice;
 Notifica solicitanţii cu privire la rezultatele etapei de contractare;
 Formuleaza punctul de vedere cu privire la contestaţiile depuse de către solicitanţii de
finanţare, daca este solicitat in acest sens si pregateste documentatia solicitata in vederea
transmiterii catre AM POR (daca este cazul), în conformitate cu procedura stabilita prin
manualul de proceduri specifice;
 Participa la reverificare anumitor etape ale procesului de contractare în conformitate cu
prevederile procedurale privind verificarea atribuţiilor delegate, şi/sau privind procesul de
contractare, precum şi cu recomandările emise în cadrul rapoartelor emise de
structurile/instituţiile cu atribuţii de verificare/auditare/control;
 Efectueaza vizite precontractuale daca procedurile de lucru/instructiunile AMPOR prevad
aceasta activitate
 Introduce în SMIS/mySMIS datele legate de procesul contractare, în conformitate cu
procedurile specifice
 Furnizeaza date pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul procesului de contractare, in
conformitate cu procedura stabilita prin manualul de proceduri specifice si a instructiunilor
AM POR, precum și pentru orice alte raportări/situaţii solicitate de AMPOR.
Bibliografie
 Legea 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, modificata si completata prin
Ordonanta de Urgenta nr. 111/2004;
 Programul Operational Regional 2014-2020 (www.inforegio.ro);
 Ghidului solicitantului. Conditii generale privind accesarea fondurilor în cadrul POR
2014-2020(www.inforegio.ro);
 Ghid POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1) și POR/2016/3/3.1/B/1/BI
(Cod nr. POR/106/3/1) – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2014-2020. (www.inforegio.ro);
 Ghid Apelul de proiecte POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
(www.inforegio.ro);
 Hotărârea 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Conditii de participare:
 Studii superioare absolvite cu diploma de licenta, specialitate – economic, tehnic, juridic
 Vechime in specialitate, minim 3 ani;
 Cunostinte de limba engleza, nivel mediu;
 Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet), nivel mediu;
 Permis de conducere auto – categoria B;
 Experienta in managementul de proiect constituie un avantaj.

Actele necesare depunerii dosarelor de concurs

1. Cerere de inscriere;
2. Curriculum Vitae in format european;
3. Copie dupa carnetul de munca (incluzand vechimea in munca pana la data de 31.12.2010 –
daca este cazul);
4. Extras din REVISAL, eliberat de ITM, care sa ateste vechimea in munca si in specialitate,
pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2011 si pana in prezent (daca este cazul);
5. Cazier judiciar;
6. Copie dupa cartea de identitate/buletinul de identitate;
7. Copie dupa actul (diploma) de studii;
8. Copie dupa foaia matricola;
9. Copie dupa diplome si certificate de absolvire curs / programe de formare profesionala;
10. Copie dupa permisul de conducere .
Documentele in copie, necesare pentru dosarele de concurs, vor fi insotite de originale sau
copii legalizate, pentru proba autenticitatii.

Dosarele se vor depune la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia,
Craiova, Aleea Teatrului nr.1, telefon 0251/411869, in perioada 29.01.2018 – 02.02.2018,
intre orele 9,00 – 16,00.

Conditii de organizare a concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe eliminatorii:


1. Limba engleza si calculator (nota minima 7);
2. Proba scrisa, conform bibliografiei (nota minima 7);
3. Interviu de selectie (nota minima 7).

DIRECTOR GENERAL
Marilena BOGHEANU

Avizat,
Director
Directia Juridica si Resurse Umane
Lavinia CRETU

Intocmit,
Sef Dep. RU si PMR
Cristina MIHALSCHI