Sunteți pe pagina 1din 11

FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

APROBAT
REPREZENTANT LEGAL
Cezar BUDUREA
28.02.2019

DOSAR
PLAN DE ACTIUNE
IN
CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT
LA LOCUL DE MUNCA

INTOCMIT SPECIALIST Lucian BREAZU DATA: 28.02.2019


SSM
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE (S.E.P.P.) - START PROIECT PROFESIONAL


SRL.

1. SCOP

1.1. Planul descrie modul de actiune in caz de pericol grav si iminent.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Planul se aplica pe intreg amplasamentul unitatii in activitatea de productie si


intretinere si are ca scop stabilirea de masuri de preintimpinare a accidentelor de
munca prin masuri de evacuare lucratorilor ,inlaturarea conditiilor si eliminarea
conditiilor posibil generatoare de accidente.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1. pericol grav sş i iminent de accidentare = situatşia concretaă , realaă sş i actualaă


caă reia îîi lipsesş te doar prilejul declansş ator pentru a produce un accident îîn
orice moment;

4. CONSIDERARII GENERALE
4.1. Starea de pericol grav sş i iminent de accidentare, poate fi constatataă de caă tre
orice lucraă tor din îîntreprindere sş i/sau unitate precum sş i de caă tre inspectorii
de muncaă .
4.2. Instruirea cu modul de actiune petru starea de pericol grav si iminent cade in
responsabilitatea angajatorului prin personalul desemnat.
4.3. Obligativitatea cunoasterii masurilor care trebuie executate in caz de pericol
grav si iminent de accidentare revine tuturor angajatilor sociatatii.

5. RESPONSABILITATI

5.1 Directorul general (administrator, conducerea unitatii).


5.1.1Solicita intocmirea planului de actiune in caz de situatii cu pericol grav si
iminent.
5.1.2Numeste prin decizie persoanele responsabile cu indeplinirea masurilor
prevazute in planul de actiune in caz de situatii cu pericol grav si
iminent.

5.2 Lucratorul desemnat SSM(persoana desemnata)


5.2.1Elaboreaza planul de actiune in caz de situatii cu pericol grav si iminent.
5.2.2Afiseaza planul la loc vizibil.
5.2.3Face propuneri de responsabilitati referitoare la prezentul plan de
actiune.
5.2.4Asigura actualizarea informatiilor privind modificarea planului de actiune.
5.2.5Executa instruirea personalului privind executarea masurilor incluse in
prezentul plan si verifica modul in care si-au insusit cunostintele.
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

5.2.6Executa aplicatii practice cu continutul planului de actiune in caz de


pericol grav si iminent.
5.2.7Conduce echipa de interventie.
5.2.8Executa anuntarea serviciilor specializate dupa caz .
5.2.9Executa anuntarea conducatorilor ierarhici .
5.2.10 Participa la inlaturarea cauzelor care au condus la aparitşia staă rii de
pericol grav sş i iminent.

5.3 Responsabilul tehnic/persoana desemnata (in functie de specificul unitatii)


5.3.1Ia masuri de marcare a traseelor de evacuare ori de cite ori starea
acestora impune acest lucru( stergere sau deteriorare)
5.3.2Ia masuri de reparare a iluminatului de siguranta si a celui artificial de pe
caile de evacuare.
5.3.3Dispune verificarea functionarea instalatiei de alarmare la termenele
prevazute si consemneaza constatarile in Registrul de monitorizare a
functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie,sisteme de
alarmare si semnalizare de urgenta.
5.3.4Ia masuri de inlaturarea cauzelor care au condus la aparitşia staă rii de
pericol grav sş i iminent.

5.4 Seful de echipa/sectie/persoana desemnata (in functie de specificul unitatii)


5.4.1Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema
situatiilor de urgenta.
5.4.2Conduce personalul din subordine in executarea planului.
5.4.3Urmareste si coordoneaza deplasarea personalului pe traseele de
evacuare.
5.4.4Raspunde de mentinerea cailor de evacuare in stare corespunzatoare
luind masuri pentru evitarea depozitarii pe acestea a materialelor.
5.4.5Verifica in permanenta existenta marcajelor cailor de evacuare si solicita
responsabilului tehnic refacerea acestora in cazul deteriorarii.
5.4.6Verifica in permanenta functionarea iluminatului de siguranta pe traseele
de evacuare si sesizeaza responsabilului tehnic orice defectiune
constatata.
5.4.7Verifica prezenta intregului personal la punctul de evacuare.
5.4.8Face propuneri de imbunatatire a planului de actiune.
5.4.9Verifica indeplinirea responsabilitatilor de catre persoanele din
subordine.

5.5 Personalul executant


5.5.1Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema
situatiilor de urgenta.
5.5.2Mentine in stare libera caile de acces si sesizeaza sefului de echipa orice
abatere de la reglementarea cailor de acces si evacuare.
5.5.3Are obligatia de a aduce la cunostiinta sefului de echipa sau lucratorului
desemnat SSM orice situatie care ar putea fi considerata posibil
generatoare de accidente de munca.
5.5.4Respecta cu strictete operatiile care intra in responsabilitatea sa si sunt
prevazute in prezentul plan.
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

5.5.5Ia masurile imediate care se impun in cazul aparitiei unei stari de pericol
grav si iminent de accidentare
5.5.6Se ocupa permanent de imbunatatirea nivelului de cunostiinte in ceea ce
priveste planul de interventie.

5.6 Mecanicul/persoana desemnata


5.6.1Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema
situatiilor de urgenta.
5.6.2Mentine in stare libera caile de acces si sesizeaza sefului de echipa orice
abatere de la reglementarea cailor de acces si evacuare.
5.6.3Are obligatia de a aduce la cunostiinta sefului de echipa sau lucratorului
desemnat SSM orice situatie care ar putea fi considerata posibil
generatoare de accidente de munca.
5.6.4Opreste alimentarea cu energie electrica sau gaze naturale dupa caz.
5.6.5Colaboreaza cu serviciile specializate in cazul in care acestea sunt
implicate pentru inlaturarea conditiilor care au creat starea de pericol
iminent.
5.6.6Executa repunerea instalatiilor in functiune la declararea rezolvata a starii
de pericol grav si iminent.

6. PLAN DE ACTIUNE

Starea de pericol grav sş i iminent de accidentare poate fi considerata :


 functionarea defectuoasa a unui echipament de munca
 avarii ale retelelor de utilitati energie,gaze naturale in incinta unitatii.
 indeplinirea conditiilor pentru izbucnirea unui incendiu
 iminenta sau declansarea unei calamitati naturale(cutremur,inundatie etc)

La constatarea staă rii de pericol grav sş i iminent de accidentare se vor lua imediat urmaă toarele
maă suri de securitate:

6.1. oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;


6.1.1. echipamentele de munca se opresc atit daca functionarea defectuoasa
a acestora prezinta pericol grav si iminent de accidentare dar si in
cazul in care starea de pericol este determinata de alt factor extern.
6.1.2. Oprirea echipamentului de lucru este executata de catre lucratorul de
pe postul de lucru implicat
6.1.3. Oprirea energiei electrice este executata de catre mecanic si se va face
de la intrerupatorul de bransament plasat pe corpul exterior al
cladirii linga blocul de masura.
6.1.4. Oprirea gazelor naturale este executata de catre mecanic si se va face
de la robinetul de bransament plasat in exterior al cladirii linga poarta
de intrare personal prin inchiderea completa a robinetului.
6.2. evacuarea personalului din zona periculoasă;
6.2.1. Evacuarea personalului se face urmind traseele indicate pe planul de
evacuare.
6.2.2. Evacuarea se poate face numai pentru locurile de munca din zona
periculoasa prin anuntarea verbala sau evacuarea intregului
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

personal de la toate locurile de munca prin alarmarea prin actionarea


butonului de panica.
6.2.3. Planul de evacuare este elaborat ,actualizat si prezentat lucratorilor
de catre lucratorul desemnat SSM
6.2.4. Evacuarea este coordonata de catre seful de echipa care urmareste ca
intreg personalul din subordine sa ajunga la punctul de adunare in caz
de evacuare care este plasat linga cabina paznicului de la intrare.
6.3. anunţarea serviciilor specializate;
6.3.1. este executata de catre lucratorul desemnat SSM sau in lipsa acestuia
de catre seful de echipa .
6.3.2. anuntarea se face prin telefonul aflat in biroul lucratorului desemnat
SSM la numerele:
politie,salvare,pompieri 112
gaz _____
6.4. anunţarea conducătorilor ierarhici;
6.4.1. este executata de catre lucratorul desemnat SSM sau in lipsa acestuia
de catre seful de echipa la numerele de telefon:
____________ , ______________
6.5. eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi
iminent
6.5.1. In functie de natura staă rii de pericol grav sş i iminent eliminarea
cauzelor care au provocat-o poate fi facuta de catre personalul
propriu sau de catre personal specializat.
6.5.2. Pentru avarii aparute la echipamente de munca inlaturarea starii de
pericol grav si iminent se va face de catre personalul tehnic propriu
calificat corespunzator.
6.5.3. Pentru avarii aparute la retelele de gaze naturale se va solicita
sprijinul societatii de distributie daca este cazul(avarii in instalatia
distribuitorului) sau la o persoana autorizata pentru lucrari in
instalatii de gaze naturale daca avaria are loc in instalatia
consumatorului
6.5.4. Pentru avarii aparute la reteaua de electricitate se va solicita sprijinul
companiei de electricitate pentru avariile intervenite in instalatiile
furnizorului iar pentru avariile din instalatiile consumatorului
interventie va fi executata de personal specializat propriu.
6.5.5. In cazul calamitatilor naturale(inundatii,cutremul etc) starea de
pericol grav si iminent este considerata solutionata numai cind
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta da un anunt in acest sens
6.5.6. La interventia in diversele cazuri considerate pericol grav si iminent
se va tine cont de urmatoarele recomandari:

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de incendiu


- comportati-vaã cu calm si respectati regurile si maã surile indicate îîn asemenea
situatie;
- dacaã pentru salvarea oamenilor, trebuie saã treceti prin îîncaã peri incendiate, puneti pe
cap o paã tura umedaã ;
- deschide-ti cu prudentaã usile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacaã cresterea
rapidaã a flacaã rilor;
- prin îîncaã perile cu fum dens deplasati-vaã taî raî t sau aplecati;
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

- strigati victimele (copiii de regulaã se ascund sub paturi, îîn dulapuri,etc.), Gaã siti-le si
salvati-le;
- dacaã vi se aprinde îîmbraã caã mintea, nu fugiti; culcati-vaã pe paã maî nt si rostogoliti-vaã ;
- asupra oamenilor caã rora li s-a aprins îîmbraã caã mintea, aruncati un palton,o paã tura sau
ceva care îîi acoperaã etans;
- îîn cazul stingerii incendiului folositi stangaã toare, apaã , nisip, paã maî nt, îînvelitori, etc.;
- dacaã arde suprafata verticalaã , apa se aruncaã de sus îîn jos;
- lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip,paã maî nt,cuverturi grele;
- instalatiile electrice se sting numai dupaã îîntreruperea prealabilaã a surselor de
energie;
- iesiti din zona incendiaraã îîn directia dinspre care bate vaî ntul;
- bombele incendiare de aviatie se sting prin acoperirea cu paã maî nt sau prin
scufundare îîn butoaie (galeti de apaã );
- picaã turile de napalm, cazute pe îîmbraã caã minte se sting prin acoperirea locului
respectiv cu îîmbraã caã minte subtire,lut sau nisip;
- amestecurile pe bazaã de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul
îînconjurator prin acoperire cu paã maî nt,nisip, acoperiri etanse (palton,paã turi,etc.)
- aplicati pe paã rtile afectate pansament uscat si curat si prezentati-vaã la punctele
medicale.

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de inundatii


IÎn cazul caî nd inundatia va surprins acasaã :
Retineti! Acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de
prevenire(mai putin îîn cazul ruperii barajelor hidrotehnice, pentru localitaã tile situate,
imediat îîn aval)
1. dacaã aveti timp luati urmaã toarele maã suri:
 -aduceti îîn casaã unele lucruri sau puneti-le culcate la paã maî nt îîntr-un loc sigur
(mobilaã de curte, unelte de gradinaã sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi
suflate de vaî nt sau luate de apaã )
 -blocati ferestrele astfel îîncaî t saã nu fie sparte de vaî nturi puternice, de apaã , de obiecte
care plutesc sau de aluviuni;
 -evacuati animalele si bunurile de valoare îîn locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
 -îîncuiati usile si ferestrele dupaã ce îînchideti apa,gazul si instalatiile electrice;
 -nu stocati saci de nisip pe partea din afara peretilor; mai bine permiteti apei de
inundatie saã
curgaã liber prin fundatie, sau dacaã sunteti sigur caã veti fi inundati procedati singur la
inundatia
fundatiei;
2. Dacaã inundatia este iminentaã procedati astfel:
 -mutati obiectele care se pot misca îîn partea cea mai de sus a casei; deconectati
aparatele electrice si impreunaã cu îîntreaga familie paã raã siti locuinta si deplasati-vaã
spre locul de refugiu(etaje superioare, acoperisuri, îînaltimi sau alte locuri
dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor;
 -îîn cazul îîn care sunteti surprins îîn afara locuintei (pe straã zi, scoli, parcuri saã li de
spectacole,
autogaã ri,etc.) Este necesar saã respectati cu strictete comunicaã rile primite si saã vaã
îîndreptati spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
 respectati ordinea de evacuare stabilitaã :copii, baã traî ni,bolnavi si îîn primul raî nd,
zonele cele
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

mai periculoase;
 îînainte de paã raã sirea locuintei IÎntrerupeti instalatiile de alimentare cu apaã , gaze,
energie electricaã si îînchideti ferestrele;
 scoateti animalele din gospodaã rie si dirijati-le caã tre locurile care oferaã protectie;
 la paã raã sirea locuintei luati documentele personale si, o rezervaã de alimente, apaã , trusaã
sanitaraã , un mijloc de iluminat, un aparat de radio, iar pe timp friguros si îîmbraã caã minte
mai groasaã ;
 dupaã sosirea la locul de refugiu, comportati-vaã cu calm, ocupati locurile stabilite,
protejati si supravegheati copiii, respectati maã surile stabilite.
 nu intrati îîn locuintaã îîn cazul îîn care aceasta a fost avariataã sau a devenit insalubraã ;
 nu atingeti firele electrice;
 nu consumati apa direct de la sursaã , ci numai dupaã ce a fost fiartaã ;
 consumati alimente numai dupaã ce au fost curaã tate, fierte si dupaã caz, controlate de
organele sanitare ;
 nu folositi instalatiile de alimentare cu apaã , gaze, electricitate, decaî t dupaã aprobarea
organelor de specialitate;
 acordati ajutor victimelor surprinse de inundatii;
 excutati lucraã ri de îînlaã turare a urmaã rilor inundatiei, degajarea malului, curaã tirea
locuintei si
mobilierului, dezinfectarea incaã perilor, repararea avariilor
 sprijiniti moral si material oamenii afectati de inundatii prin gaã zduire, donare de
bunuri
materiale,alimente,medicamente

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de inzãpeziri

 informati-vaã permanent asupra conditiilor atmosferice folosind radioul si


televizorul;
 fiti pregaã titi pentru a rezista acasaã . Pregatiti rezerva de alimente, apaã si combustibil
si asigurati-vaã mijloacele diferite pentru îîncaã lzit si preparat hrana;
 pregaã titi mijloacele de iluminat independente de reteaua electricaã ;
 paã strati la îîndemaî naã unelte pentru degajarea zaã pezii;
 evitati absolut orice fel de caã laã torie dacaã nu este absolut necesaraã ;
 dacaã totusi este necesar saã plecati luati-vaã îîmbraã caã minte groasaã , caciulaã , maã nusi;
 caã laã toriti numai ziua si folositi soselele principale;
 interesati-vaã de starea drumurilor;
 nu fiti cutezaã tori si temerari; opriti, îîntorceti-vaã sau cereti ajutor;
 dacaã plecati cu masina, asigurati-o cu lanturi pentru zaã padaã , lopataã , raã zuitoare,
cablul de remorcare, benzinaã de rezervaã si asigurati-vaã caã stie cineva îîncotro plecati;
 îîncercati saã scoateti autovehiculul de pe partea carosabilaã pentru a evita blocajele si
a facilita interventia mijloacelor de deszaã pezire;
 dacaã mijlocul de transport se stricaã , nu intrati îîn panicaã si paã strati-vaã calmul, dati
semnale de alarmaã , aprindeti luminile, ridicati capota masinii si asteptati ajutorul;
 nu paã raã siti mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vaã puteti raã taã ci;
 evitati suprasolicitarea;
 îîn localitaã ti nu parcati autovehiculele pe straã zi, îîncercati saã le scoateti de pe
carosabil.
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

Reguli de comportare în adãposturile de protectie civilã


 adaã postirea- se realizeazaã in scopul ocrotirii cetaã tenilor impotriva atacurilor
inamicului, efectelor dezastrelor si se asiguraã prin lucraã ri special construite ca
adaã posturi de protectie civilaã , precum si in subsolul claã dirilor si in alte spatii care se
amenajazaã in acest scop.
 caî nd se gaseste in adaã post fiecare cetaã tean este obligat:
a) saã execute cu strictete dispozitiile date de seful adaã postului sau ale personalului de
serviciu pe
adaã post;
b) saã tina in pozitie de pregaã tire masca contra gazelor si mijloacele de protectie;
c) saã urmaã reasca modul de comportare a copiilor;
d) saã transporte imediat in adaã post cele necesare unei sederi mai indelungate;
e) saã ajute seful adaã postului pentru mentinerea ordinii si disciplinei;
f) saã paã streze linistea si saã nu producaã panicaã in cazul deterioraã rii adaã postului;
g) saã ia parte activaã la activitaã tile desfaã surate pentru inlaã turarea avariilor, saã acorde
primul ajutor
raã nitilor,intoxicatilor;
h) saã acorde prioritate copiilor,femelor, baã traî nilor,persoanelor ce nu se pot deplasa
singure.
- se interzice:
- a face zgomot si a umbla faã raã rost;
- a cupla sau decupla iluminatul electric, agregatele;
- a fuma, aprinde lumaî naã ri, chibrituri, laã mpi cu petrol;
- a inchide sau a deschide usile metalice;
- a folosi faã raã aprobare unelte geniste existente in adaã post;
- a arunca reziduuri menajere sau gunoaie in alte locuri decaî t cele indicate.

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de cutremur

- saã -ti insusesti regulile minimale pentru a-ti salva viata in caz de cutremur..
- saã nu depozitezi in claã dirile cu destinatia de locuintaã materiale combustibile,
explozivi sau substante toxice.
 saã fixezi mobilierul si alte obiecte incaî t acestea saã nu se raã stoarne, saã alunece sau saã
se praã buseasca in timpul cutremurului, devenind astfel surse de pericol.
 saã ai la indemanaã un aparat de radio portabil, o lanternaã cu baterii de rezervaã si o
trusaã de prim ajutor.
 saã cunoasteti locurile celor mai apropiate unitati medicale, sediul politiei,
pompierilor si alte adrese utile.
 saã stii si saã stabilesti un loc in care se vor afla actele familiei, o listaã cu adresele si
telefoanele utile.
- paã strati-vaã calmul, nu intrati in panicaã .
- inchideti sursele de foc.
- deschideti usile si departati-vaã de ferestre sau balcoane.
- adaã postiti-vaã sub o grindaã , laî ngaã un perete de rezistentaã , toc de usaã , sub birou sau o
masaã solidaã .
- nu fugiti pe usaã , nu saã riti pe geam, nu alergati pe scaã ri , nu utilizati liftul.
- dacaã sunteti pe stradaã , departati-vaã de claã diri, staî lpi sau alte obiecte aflate in echilibru
precar, deplasati-vaã caî t mai departe de claã diri, feriti-vaã de caã derea tencuielilor, cosurilor,
parapetelor, evitati aglomeratia, nu alergati.
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

- nu blocati straã zile, laã sati cale liberaã pentru masinile salvaã rii, pompierilor, echipelor de
interventie.
- caî nd sunteti in masinaã (si aceasta in mers) scoateti masina in afara carosabilului, opriti
imediat si raã maî neti in masinaã .
- caî nd masina este stationataã langaã claã dire, este bine saã paã raã siti masina imediat si saã vaã
indepartati de aceasta.
- ascultati numai anunturile posturilor de radio si televiziune si recomandarile
organelor in drept.
- nu paã raã si imediat locul in care te afli.
- la paã raã sirea locuintei luati actele de identitate, un mijloc de iluminat, un aparat de
radio si obiecte personale.
- inchide instalatia de gaz si electricaã .
- nu folosi foc deschis.
- dacaã s-a declansat un incendiu incearcaã saã -l stingi.
- anuntaã serviciile speciale de interventie.
- acordaã primul ajutor celor afectati.
- calmeazaã persoanele intrate in panicaã sau speriate, in special copiii.
- imbracaã -te corespunzator anotimpului
- dupaã seism paã raã seste cu calm claã direa faã raã a lua lucruri inutile, verificaã mai intaî i scara
si drumul de iesire.
- daã prioritate celor raã niti, copiilor, baã traî nilor si femeilor-
- nu atinge conductorii electrici sau alte instalatii electrice.
- combate zvonurile, stirile false, panica si dezordinea.
- evitaã , pe caî t posibil, circulatia pe straã zi
- ajutaã echipele specializate de interventie, respectaî nd dispozitiile acestora.
- este necesara expertizarea acesteia de catre un expert tehnic, atestat de m.l.p.a.t.,
adresandu-te consiliului local.
- pentru expertizarea, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare a cladirilor de
locuinte se acorda facilitati financiare potrivit prevederilor o.g. nr.20/1994, republicata
in m.o. nr.150/1998, completata prin o.g. nr. 12/1999.
- este bine sa inchei o asigurare a cladirii in care locuiesti sau lucrezi si sa cunosti starea
tehnica a acesteia prin expertiza tehnica.
- uneori cutremurul poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau mai
puternice decaî t socul initial.

Cum sã te protejezi si sã intervii în cazul descoperirii munitiilor


neexplodate
retineti! neutralizarea si distrugerea munitiilor se executaã de caã tre
subunitaã tile pirotehnice care au pregaã tirea si dotarea cu aparaturaã
specialaã pentru aceastaã misiune periculoasaã .
- nu le atingeti;
- nu le loviti sau miscati;
- nu le introduceti îîn foc;
- nu îîncercati saã demontati focoasele sau alte elemente componente;
- nu laã sati copii saã se joace cu asemenea componente;
- nu ridicati, nu transportati sau introduceti munitiile neexplodate îîn îîncaã peri,
locuinte sau
graã mezi de fier vechi;
- îîn zonele unde se presupune caã ar exista munitii neexplodate nu executati lucraã ri de
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL

îîmbunaã taã tiri funciare, saã paã turi manuale, nu aprindeti focul si interziceti circulatia
vehiculelor, oamenilor si anumalelor;
- caî nd se executaã lucraã ri si se depisteazaã , cu ocazia saã paã turilor, munitii neexplodate,
se sisteazaã imediat lucraã rile, se indepaã rteazaã îîntregul personal din zona periculoasaã
si se anuntaã organele de interventie (politie, protectia civilaã ) ;
- caî nd luati la cunostintaã despre existenta lor, anuntati imediat organul de politie cel
mai apropiat sau protectia civilaã .
FORCE GUARD DINAMIC SERVICES SRL