Sunteți pe pagina 1din 35

1

Programul Agricultură şi alimentaţie - AGRAL este un program naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, parte componenta a
Planului naţional.
Programul Agricultură şi alimentaţie - AGRAL este condus de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - USAMV
Bucureşti.

SCOPUL PROGRAMULUI

Scopul programului este fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea de soluţii, metode tehnologii,


echipamente pentru dezvoltarea durabilă a producţiei agroalimentare, realizarea securităţii alimentare,
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi dezvoltarea rurală durabilă în România.

OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI

1. Evaluarea, utilizarea, protecţia şi ameliorarea resurselor naturale în scopul creşterii cantitative şi calitative a producţiei agricole,
2. Soluţii şi concepte ştiinţifice pentru realizarea unui progres semnificativ în obţinerea de produse agricole la culturile de câmp, în cantităţi
ridicate, de calitate superioara, rentabile şi competitive pe piaţa interna şi internaţionala, corespunzătoare principiilor agriculturii durabile
şi asigurării sănătăţii consumatorilor.
3. Soluţii ştiinţifice pentru creşterea competitivităţii tehnico-economice, a produselor hortiviticole şi perfecţionarea serviciilor adaptate
cerinţelor pieţei interne şi externe corespunzător cu cerinţele dezvoltării durabile
4. Metode, tehnici şi tehnologii fundamentate ştiinţific pentru creşterea producţiei animale şi asigurarea protecţiei sanitar-veterinare.
5. Tehnici, procedee şi metodologii pentru modernizarea producţiei alimentare în contextul cerinţelor diversificării funcţionale şi comerciale a
produselor alimentare pentru asigurarea securităţii alimentului-nutriţiei populaţiei.
6. Tehnologii, sisteme, utilaje şi echipamente pentru diversificarea, creşterea volumului şi a calităţii producţiei agricole şi a celei alimentare
7. Soluţii ştiinţifice privind economia, organizarea şi managementul producţiei agricole, dimensiunea optima a exploataţiilor agricole, sisteme
integrate de asigurare a activităţilor agricole, marketingul produselor agroalimentare în concordanta cu principiile dezvoltării durabile
8. Dezvoltarea de facilităţi şi servicii în sprijinul cercetării din domeniu (reţele, centre, centre de servicii, etc.) precum şi promovarea şi
diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor C-D obţinute în cadrul programului
9. Evaluarea şi valorificarea potenţialului turistic în vederea dezvoltării agroturismului

1
Material elaborat pe baza datelor furnizate de conducătorul de program
1
Finanţare din total plan

AGRAL
10,23%

Alte programe din


Planul Naţional
89,77%

Structura programului
 “RESNAT” - Evaluarea, protecţia, ameliorarea şi valorificarea resurselor naturale în concordanta cu
principiile dezvoltării agriculturii durabile.
 “GESICA” - Genotipuri şi sisteme tehnologice performante pentru plantele de câmp

 “POLEVIT” - Produse hortiviticole competitive şi dezvoltarea durabilă a agrosistemelor hortiviticole


 “ZOOMED” - Sisteme de producţie zootehnică şi de protecţie sanitar veterinară

 “INDAL” - Resurse, tehnologii şi produse alimentare, securitatea alimentaţiei şi a alimentului

 “ECOMA” - Sisteme moderne, eficiente de organizare, marketing şi management în agricultură şi


industria alimentară
 “SIMAGRO” - Sisteme, maşini, utilaje şi echipamente pentru agricultură şi industrie alimentară
 “AGROTURISM” - Evaluarea şi valorificarea potenţialului turistic şi dezvoltarea agroturismului

Finanţare pe subprograme

“AGROTURISM” “RESNAT”
“SIMAGRO”
3,31% 13,28%
12,16%

“ECOMA” “GESICA”
3,58% 15,42%

“INDAL”
12,06%

“ZOOMED” “POLEVIT”
18,54% 21,66%

2
Obiectivele subprogramelor
Subprogramul “RESNAT” - Evaluarea, protecţia, ameliorarea şi valorificarea resurselor naturale în concordanta cu principiile dezvoltării
agriculturii durabile

Obiective specifice:
 Evaluarea şi prognoza evoluţiei potenţialului agroecologic pentru fundamentarea strategiilor privind diferenţierea teritorială a
sistemelor de agricultură şi dezvoltare rurală.
 Procedee şi metode de modelare în cadrul sistemului sol, atmosferă, plantă ca suport pentru managementul culturilor şi predicţia
recoltelor agricole.
 Fundamentarea pedologică a sistemelor şi tehnicilor agricole.
 Elaborarea de tehnici, metode, procedee ecologice şi eficiente economic pentru lucrări agropedoameliorative şi amenajări de
îmbunătăţiri funciare în concordanţă cu noile tipuri de exploataţii agricole.
 Elaborarea de metode, tehnici şi procedee ecologice şi eficiente economic pentru reabilitarea, reconstrucţia, protecţia şi utilizarea
durabilă a terenurilor degradate şi/sau slab productive.
 Optimizarea regimului elementelor nutritive în sistemul sol, apă, plantă în condiţiile utilizării durabile a resurselor naturale şi
valorificării eficiente ecologic şi economic a îngrăşămintelor, deşeurilor.
 Metode, tehnici şi procedee de utilizare şi valorificare a resurselor de sol şi apă în condiţiile fenomenelor climatice extreme (secetă,
exces de apă şi schimbărilor climatice).
 Evaluarea potenţialului de producţie al terenurilor agricole în vederea executării lucrărilor de impozitare, cadastru, comasare şi
organizarea teritoriului.
 Economia irigaţiilor şi a altor amenajări de îmbunătăţiri funciare în condiţiile noilor tipuri de exploataţii agricole.
 Elaborarea de tehnici, metode şi procedee ecologice şi eficiente economic pentru evaluarea, protecţia, ameliorarea, dezvoltarea şi
valorificarea resurselor silvice cinegetice.
 Promovarea şi diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor C-D privind resursele naturale ale agriculturii şi dezvoltarea durabilă a
mediului rural.

Subprogramul “GESICA” - Genotipuri şi sisteme tehnologice performante pentru plantele de câmp

Obiective specifice:
 Soluţii privind conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în ameliorarea genetică a culturilor de câmp.
 Soluţii pentru extinderea rapidă a celor mai valoroase creaţii româneşti prin producerea de sămânţă din verigile superioare.
 Tehnici şi sisteme de cultură compatibile cu mediul, pentru creşterea potenţialului productiv şi calitativ al patrimoniului pastoral
 Metode nechimice pentru creşterea capacităţii de aprovizionare cu azot a solurilor la culturile de câmp.
 Soluţii şi concepte metodologice de evaluare a stării fitosanitare a culturilor de câmp în vederea elaborării de prognoze şi
avertizări.
 Valorificarea resurselor de germoplasmă în ameliorarea genetică a culturilor de câmp.
 Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi competitivitate pe piaţă la
cerealele păioase.
 Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi competitivitate pe piaţă la
porumb şi sorg.
 Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi competitivitate pe piaţă la
plantele oleoproteice.
 Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi competitivitate pe piaţă la
plantele tehnice (cartof, sfeclă, în de fibră şi cânepă).
 Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi competitivitate pe piaţă la
plantele furajere.
 Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi competitivitate pe piaţă la
plantele aromatice, medicinale şi tinctoriale.
 Soluţii şi concepte metodologice pentru dezvoltarea cercetărilor aplicative în domeniul culturii plantelor de câmp destinate
consumului şi multiplicării seminţelor.
 Obţinerea materialului săditor, semincer şi a seminţelor din categorii biologice superioare la cultura plantelor de câmp.
 Tehnologii şi sisteme de cultură pentru limitarea efectelor unor factori de risc asupra producţiei plantelor de câmp.
 Conservarea şi ameliorarea capacităţii de producţie a solurilor prin metode agrotehnice.
 Sisteme de agricultură ecologică eficiente economic şi adecvate diferitelor zone pedoclimatice.
 Tehnologii chimice, biologice şi biotehnologice pentru înlăturarea concurenţei buruienilor asupra culturilor de câmp, cu risc redus
asupra calităţii producţiei şi mediului.
 Soluţii tehnologice noi şi avansate pentru protecţia culturilor de câmp împotriva bolilor şi dăunătorilor, în concordanţă cu
principiile agriculturii durabile.

3
 Promovarea şi diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor obţinute la culturile de câmp.

Subprogramul “POLEVIT”- Produse hortiviticole competitive şi dezvoltarea durabilă a agrosistemelor hortiviticole

Obiective specifice:
 Obţinerea de creaţii biologice hortiviticole adaptate pentru culturi în câmp şi spaţii protejate în diferite zone ecologice, competitive
pe piaţă.
 Soluţii referitoare la conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în vederea identificării unor noi surse de gene necesare
în ameliorarea genetică a soiurilor şi hibrizilor la speciile hortiviticole.
 Dezvoltarea metodelor de genetică convenţională, moleculară, a biotehnologiei, biochimiei şi informaticii în asigurarea
progresului în ameliorarea genetică a plantelor hortiviticole.
 Obţinerea materialului săditor, semincer şi a seminţelor din categorii biologice superioare la plantele hortiviticole şi a tulpinilor
pure şi miceliului la ciupercile comestibile.
 Creşterea competitivităţii sistemelor manageriale de cultivare şi mecanizare a lucrărilor la speciile hortiviticole cultivate în câmp
în diferite condiţii pedoclimatice şi spaţii protejate
 Stabilirea unor sisteme de cultură specifice la plantele hortiviticole pentru punerea în valoare a resurselor funciare, din zonele
defavorizate din punct de vedere agricol.
 Elaborarea de noi strategii privind limitarea agenţilor patogeni, dăunătorilor şi buruienilor sub pragul economic de dăunare, la
speciile hortiviticole cultivate în câmp şi spaţii protejate.
 Elaborarea de noi sisteme de cultură în câmp şi spaţii protejate destinate creşterii calităţii produselor hortiviticole consumate în
stare proaspătă.
 Soluţii privind organizarea, transportul, ambalarea şi tehnologiile pentru preluarea şi valorificarea pe diferite destinaţii a
producţiei şi produselor hortiviticole.
 Sisteme manageriale de planificare, producere şi marketingul produselor horticole în cadrul politicilor agricole comune asistate de
mecanisme de intervenţie pe piaţă.
 Promovarea, diseminarea, demonstrarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniul hortiviticulturii.

Subprogramul “ZOOMED”- Sisteme de producţie zootehnică şi de protecţie sanitar veterinară

Obiective specifice:
 Metode şi tehnologii de ameliorare pentru producerea de material biologic superior la animale, crearea de linii, populaţii şi hibrizi
şi îmbunătăţirea raselor de animale.
 Soluţii privind identificarea, inventarierea şi conservarea resurselor genetice la animalele domestice comune şi a celor în pericol
de dispariţie.
 Diagnosticarea, epidemiologia şi combaterea bolilor de importanţă majoră la animale; probleme actuale de sănătate publică
veterinară.
 Tehnologii noi în apicultură şi sericicultură.
 Dezvoltarea biotehnicilor şi biotehnologiilor de reproducţie, inginerie genetică, genetică moleculară, celulară, imunogenetică
implicate în procesele de ameliorare.
 Tehnologii de creştere, exploatare şi mecanizare în unităţi zootehnice de diferite mărimi şi dezvoltarea durabilă a sistemelor
tradiţionale de întreţinere.
 Conversia furajelor în produse animaliere prin reevaluarea resurselor, a cerinţelor nutriţionale şi optimizarea raţiilor.
 Tehnologii de producere, recoltare, conservare, preparare, asigurarea calităţii şi utilizarea eficientă a nutreţurilor şi a aditivilor
furajeri.
 Metode de îmbunătăţire a calităţii produselor animale şi a tehnologiei de prelucrare a acestora în unităţi zootehnice.
 Epidemiologia principalelor stări patologice la animalele de fermă.
 Sanogeneza produselor de origine animală.
 Soluţii privind dezvoltarea durabilă a acvaculturii, pescuitului, precum şi valorificarea complexă a bioresurselor acvatice
 Diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute în domeniile creşterii animalelor, acvaculturii şi sanitar veterinare.

Subprogramul “INDAL”- Resurse, tehnologii şi produse alimentare, securitatea alimentaţiei şi a alimentului

Obiective specifice:
 Perfecţionarea proceselor, procedeelor şi tehnologiilor performante, în vederea valorificării competitive a resurselor alimentare.
 Noi metode predictive de determinare a preferinţelor consumatorilor, în vederea adaptării şi inovării produselor agroalimentare.
 Perfecţionarea proceselor, procedeelor şi tehnologiilor, în vederea valorificării competitive a resurselor agroalimentare
 Tehnici şi sisteme de creştere a calităţii si a siguranţei produselor alimentare pe toate verigile lanţului de producere – depozitare –
distribuire
 Elaborarea de metode şi sisteme de supraveghere şi control al calităţii resurselor şi produselor alimentare în contextul cerinţelor
asigurării securităţii alimentului şi nutriţiei umane.

4
 Perfecţionarea şi dezvoltarea operaţiilor, proceselor, echipamentelor, tehnologiilor şi sistemelor de procesare şi/sau depozitare a
produselor agroalimentare şi a produselor din flora spontană.
 Soluţii privind realizarea şi utilizarea în producţia alimentară a culturilor de microorganisme, enzime, biomase, aditivi alimentari,
ingrediente şi micronutrienţi biodisponibili în condiţiile asigurării securităţii alimentaţiei şi nutriţiei populaţiei.
 Caracterizarea calităţii alimentului în vederea asigurării securităţii alimentaţiei-nutriţiei populaţiei.
 Soluţii privind diversificarea funcţională şi comercială a produselor alimentare în condiţiile satisfacerii cerinţelor nutriţionale şi a
comportamentului alimentar.
 Investigarea ecosociologică a alimentaţiei populaţiei, determinarea factorilor de risc nutriţional şi de intervenţie în vederea
orientării politicii alimentare.
 Soluţii privind îmbunătăţirea managementului producţiei şi pieţei alimentare.

 Diseminarea cunoştinţelor şi a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniile tehnologiilor alimentare, a securităţii
alimentului şi alimentaţiei.

Subprogramul “ECOMA”- Sisteme moderne, eficiente de organizare, marketing şi management în agricultură şi industria alimentară.

Obiective specifice:
 Impactul aderării României la Uniunea Europeană şi a introducerii politicilor agricole comune în gestiunea naţională de produse
agroalimentare.
 Farmingul şi managementul agricol în sprijinul producţiei agroalimentare.
 Sisteme suport de decizie în managementul pieţelor.
 Sisteme de promovare şi diseminare a cunoştinţelor privind economia şi managementul fermei.
 Proiectarea costurilor, preturilor de referinţa pentru filierele de produs materie prima din agricultura, procesare şi comercializare

Subprogramul SIMAGRO Sisteme, maşini, utilaje şi echipamente pentru agricultură şi industrie alimentară

Obiective specifice:
 Sisteme de mecanizare destinate producţiei vegetale pentru plantele de câmp, adaptate diverselor condiţii zonale şi mărimii
exploataţiei în condiţiile unei agriculturi durabile
 Perfecţionarea şi stabilirea de noi sisteme de mecanizare a lucrărilor la înfiinţarea, cultivarea şi recoltarea culturilor hortiviticole,
prelucrarea şi livrarea producţiei
 Sisteme de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din exploataţiile zootehnice, destinate diverselor specii şi categorii de animale
corespunzătoare diverselor mărimi ale exploataţiilor
 Perfecţionarea echipamentelor şi sistemelor de depozitare, procesare şi conservare a produselor agroalimentare
 Eliminarea factorilor de risc privind securitatea muncii la exploatarea echipamentelor tehnice din agricultura şi industrie
alimentara
 Sisteme de utilaje şi tehnologii pentru mentenanţa preventivă şi corectivă, destinate echipamentelor tehnice din agricultură şi
industria alimentară.
 Diseminarea cunoştinţelor şi a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifica în domeniile maşinilor şi echipamentelor din
agricultura şi industrie alimentara.

Subprogramul “AGROTURISM” - Evaluarea şi valorificarea potenţialului turistic şi dezvoltarea agroturismului

Obiective specifice:
 Identificarea, evaluarea şi valorificarea resurselor locale şi regionale de agroturism în concordanta cu dezvoltarea rurala
 Soluţii şi sisteme de management al agroturismului
 Dezvoltarea sistemelor de servicii de agroturism în zone specifice (montana, câmpie s.a.)
 Dezvoltarea economica şi a infrastructurii aferente agroturismului
 Marketingul şi cercetarea pieţei de agroturism
 Soluţii privind diversificarea ofertei de servicii şi produse agroturistice
 Sisteme de promovare şi diseminare a cunoştinţelor privind managementul în agroturism

Resurse

5
Competiţie 2004:

Număr de proiecte participante Număr de proiecte contractate


431 122

Licitaţie 2004:

Număr de ofertanţi Număr de proiecte contractate


11 4

Unităţi participante la realizarea programului:

Valoare 2004 (mil lei)


Nr. unităţi Nr.
Forma de organizare Valoare totală Valoare buget
coordonatoare contracte
proiecte Cofinanţare
Institute naţionale de CD 9 43
32798,091970 20959,233925 11838,858045
Institute publice
83 258
(extrabugetare) 185590,449708 139401,015599 46189,434109
Societăţi comerciale pe
acţiuni cu activitate de 20 48
cercetare 33268,065421 22704,695235 10563,370186
Organizaţii
3 5
nonguvernamentale 3800,661400 2655,700300 1144,961100
Societăţi cu răspundere
9 10
limitată 8633,276394 5671,215900 2962,060494
Universităţi 7 11 6448,102200 4309,447938 2138,652300
Total 131 375 270538,645131 195701,308897 74837,336234

Personal participant la realizarea programului:

Personal de conducere program Personal execuţie proiecte echivalent normă întreagă


echivalent normă întreagă Total Personal atestat
18 1324 1229

Surse financiare antrenate în realizarea programului:


mii.lei
din care:
Buget program
Buget tarif Buget proiecte

Sume virate de MEC în 2004 202.461.415,4 6.760.106,5 195.701.308,9

6
Indicatori realizaţi

Nr. crt. Denumirea indicatorului Valori realizate


1 articole publicate 267
2 analize 583
3 baza de date 2
4 biopreparate aviare 5
5 brevet de inventie 4
6 brosuri 8
7 buletin de analiză 232
8 buletine de incercare 149
9 caiet de sarcini 23
10 carti 4
11 cerere brevet invenţie 1
12 cereri ISTIS 4
13 certificat de conformitate 6
14 certificat de omologare 2
15 certificat prototip 17
16 certificate de omologare 17
17 combinaţii 5000
18 combinaţii hibride 5000
19 comunicari 41
20 cursuri de perfecţionare 8
21 demonstraţii 953
22 desene de executie 6475
23 determinari 103
24 diagrame 8
25 diseminare informatii 120
26 documentatii 280
27 dosare inscriere elite pt testare la ISTIS 12
28 evaluare si certificare 150
29 executie mecanica partiala ME 1
30 experimentari pe ME 1
31 experimente 318
32 fisa masuratori 14
33 fisa tehnica 1
34 Formule de tratament cu bioreglatori 3
35 genotipuri de portaltoi selectionati 7
36 genotipuri portaltoi selecţionate rezistente la ger 10
37 genotipuri propuse spre omologare 6
38 genotipuri soiuri selecţionate rezistente la ger 7
39 genptipuri de soi/portaltoi libere de viroze 12
40 glosar de termeni 1
41 grafice 49
42 hartă de lucru 4
43 hibrizi 50
44 hibrizi introduşi în reţea ISTIS 2
45 hibrizi trirasiali carne 180
46 hibrizi trirasiali lapte 731
47 indicatori test compatibilitate 4
48 Indici de diagnosticare a compatibilităţii la altoire (nr.) 2
49 instalatie pilot 3
50 instrucţiune bonitare 1
51 înfiintare plantatii "mama" 3
52 linii 1200
53 lot demonstrativ 46
54 lot testare 1
55 loturi demonstrative 39
56 Lucrari specifice 29
57 manual de prezentare a solutiilor tehnologice 3
7
58 Manual de utilizare 39
59 marci holografice 1000
60 material informare 1
61 material saditor nou creat 2650
62 ME 49
63 mese rotunde 5
64 pagina WEB 10
65 procedura de laborator 112
66 program ameliorare 1
67 Program monitorizare 1
68 proiect de executie DDE 3
69 proiect de executie modelul functional 1
70 proiect de referential regional 1
71 Proiect de referenţial regional PVI pentru plantaţiile viticole. 2
72 proiect de tehnologie 220
73 proiect prototip 1
74 Proiecte 1
75 proiecte MF 2
76 prototip 70
77 schema tehnologica 16
78 software 14
79 Studii 468
80 studiu de fezabilitate 14
81 tehnologie 30

Exemplificări

Denumirea unităţii Tipul indicatorului


Denumirea proiectului Efecte scontate
de CD realizat
INSTITUTUL Perfectionarea sistemului de Efectuarea încercărilor Certificarea prototipului conform
NATIONAL DE mecanizare privind semanatul prototipului conform procedurilor de certificare emise de un
CERCETARE- plantelor prasitoare prin integrarea procedurilor în vigoare şi organism de certificare acreditat în
DEZVOLTARE unui echipament tehnic specializat in întocmirea raportului de sistem naţional.
PENTRU MASINI vederea cresterii volumului si a încercări.
SI INSTALATII calitatii productiei.
DESTINATE
AGRICULTURII SI
INDUSTRIEI
ALIMENTARE

8
ITC SRL Cercetari pentru crearea de linii, Experimente de câmp / Determinarea parametrilor statistici de
familii si soiuri de rapita de toamna laborator pentru dinamică ai creşterii şi ai heritabilităţii
pentru ulei si cu dubla destinatie(ulei- determinarea dintre caracteristicile biometrice şi cele
furaj). caracteristicilor de determinante ale productivittăţii pentru
productivitate a selecţiilor sămânţă
din C1p; Determinarea
caracteristicilor de
productivitate ale
selecţiilor din C1p:
Selecţie individuală şi în
masă pentru
caracteristicile de
productivitate - C2p din
selecţiile C2v
Determinări biometrice
pentru stabilirea
caracteristicilor
supergenitorilor şi
genitorilor - număr
planificat –800 plante cu
3000 determinări, realizat
1250 plante cu 36.620
determinări.
SC CENTRU DE Tehnologia tratarii in camp electric a Experimentari pentru Tehnologie pentru tratarea cartofului
COMPETENTA IN cartofului de samanta in vederea controlul calitatii in camp electric
ELECTROSTATIC cresterii calitatii pordusului si a produselor tratate in
A SI productiei la hectar. camp electric (conform
ELECTROTEHNO 2.2.)
LOGII SRL
SC SERICAROM Utilizarea micorizelor vezicular- Prezentarea si Dezvoltare tehnologica, diseminare
SA arbusculare in cultura dudului. demonstrarea metodei de informatii privind utilizarea
utilizare VAM in cultura micorizelor vezicular-arbusculare in
dudului / Elaborarea cultura dudului
Manualului de prezentare
a metodei de utilizare
Endorize SOL in cultura
dudului
INSTITUTUL DE Combaterea eficienta si ecologica a Elaborarea referentialului Proiect de executie pentru
CERCETARE SI buruienilor aparute in faza de initial al echipamentului echipamentul de erbicidat selectiv sub
PRODUCTIE refor03e a aparatului foliar al sfeclei selectiv de erbicidare sub bolta de frunze a plantelor;
PENTRU de zahar. bolta de frunze a Documentatia de executie pentru lotul
CULTURA SI plantelor, in vederea de testare a tehnologiei de combatere
INDUSTRIALIZAR combaterii buruienilor eficienta si ecologica a buruienilor
EA SFECLEI DE aparute in faze tirzii in aparute in faza de reformare a
ZAHAR SI cultura de sfecla de zahar aparatului foliar al sfeclei de zahar.
SUBSTANTELOR
DULCI
FUNDULEA
SC SERICAROM Cresterea gradului de mecanizare si a Proiectarea si realizarea Realizare Prototip
SA - FILIALA productivitatii muncii in sericicultura prototipului "Masina de
CERCETARE prin realizarea masinii de curatat curatat scama de pe
BANEASA scama de pe gogosile de matase. gogosile de matase"
INSTITUTUL DE Obtinerea de creatii biologice la Recoltare seminţe din Asigurarea seminţelor din primele
CERCETARE SI principalele specii furajere de pajisti, polycrossuri Multiplicare verigi biologice pentru testarea în
PRODUCTIE care sa asigure realiz. Unui progres vegetativă a clonelor reţeaua proprie şi ISTIS.
PENTRU semnificativ privind productia, valoroase şi formelor Asigurarea vegetativă a clonelor
CULTURA calitatea si adaptabilitatea la parentale. valoroase, forme parentale.
PAJISTILOR - conditiile ecopedologice specifice Testarea în culturi Stabilirea formelor parentale ale noilor
BRASOV - romaniei pentru o agricultura durabila comparative a producţiei combinaţii genetice.
SECTOR şi calităţii acestora la
DEZVOLTARE noile combinaţii hibride.

9
INSTITUTUL DE Tocatoare semipurtata pentru Experimentarea Verificarea pregătirii de fabricaţie
TESTARE SI pregatirea hranei si a asternutului in tehnologică a SDV-urilor (fluxul tehnologic, SDV-urile folosite şi
CERCETARE zootehnie. şi AMC-urilor realizate AMC-urile)
-DEZVOLTARE
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII -
ROMATEST- SA
SC CENTRUL DE Obtinerea unui produs nou cu continut studierea de genotipuri în Studiul complex morfo-fiziologic şi
CERCETARE SI de principii active de tipul alomonilor verigile primare şi chimic al genotipurilor nou create a
PRELUCRARE valorificat ca biopesticid. superioare la 9 specii scos în evidenţă superioritatea a 24
PLANTE medicinale şi aromatice genotipuri studiate în culturi
MEDICINALE crearea de genotipuri comparative de orientare, aparţinând
PLANTAVOREL SA superioare-modele unui număr de 9 specii medicinale şi
PIATRA NEAMT experimentale (în CCO) aromatice, care au fost promovate în
reteaua experimentală ISTIS în vederea
omologării de noi soiuri.
RODAX IMPEX Realizarea si dezvoltarea unei familii Pregatire fabricatie : ealizarea si dezvoltarea unei familii de
SRL de aparate de ambalat in folie elastica 1.executie SDV-uri ; 2. aparate de ambalat in folie elastica tip
tip strech, destinate comercializarii achizitie echipamente ; stretch
produselor alimentare sau de
panificatie
CENTRU DE Studiul actiunii comune a unor Experientele s-au 1. Se remarca actiunea pozitiva a
CERCETARI pesticide in vederea depistarii amplasat in blocuri tratamentului la samnta asupra
PENTRU fenomenului de sinergism si randomizate in 4 repetitii. procentului de rasarire a plantelor,
PROTECTIA antagonism, a efectelor toxicologice si Dimensiunile unei parcele inregistrandu-se o rasarire “ foarte
PLANTELOR a celor secundare asupra mediului au fost de 1 x 1,5 m. semnificativa”pozitiva, comparativ cu
BUCURESTI inconjurator. Samanta de grau a fost varianta Netratat infectat.
infectata cu clamidospori 2. Atacul produs de ciuperca
de malura comuna (4g / Tilletia spp. la variantele la care s-a
kg samanta) si apoi s-a aplicat tratament la samnta a fost
tratat cu produsele de redus “ foarte semnificativ”
testat. S-au recoltat toate comparativ cu varianta netratata
spicele din parcela, neinfectata.
calculandu-se frecventa 3.In ceea ce priveste atacul
celor malurate, pe baza produs de Fusarium spp se observa ca
careia s-a stabilit la variantele la care s-a aplicat
eficacitatea tratamentelor. tratament la samanta, atacul a fost mic
La variantele cu inscticid ,diferenta fata de varianta Netratat
s-a apreciat % de atac inefectat fiind “ foarte semnificativ”
produs de muste si negativa.
numarul de larve de 4.Productia obtinuta de la
viermi sarma / m2. variantele tratate a fost de buna
calitate, sporurile de productie fiind
asigurate statistic, “ distinct
semnificativ” la varianta tratata cu
diniconazol+tiuram ( 200 g/100 kg
sam.), diniconazol + tiuram + diazinon
( 300 si 200 g/100 kg samanta) si “
semnificativ” la varianta tratata cu
diniconazol + tiuram in doza de 100
g/100 kg samanta si la varianta tratata
cu Tiramet.
5. Se observa ca amestecul
dintre diniconazol + tiuram + diazinon
a prezentat o activitate biologica
ridicata in combaterea bolilor la doza
de 200 g/100 kg samanta, dar pentru
combaterea daunatorilor ( viermi
sarma si muste) cele mai bune rezultate
s-au inregistrat la doza de 300 g/100
kg samanta

10
STATIUNEA DE Crearea de genotipuri de plante Pregătirea materialului de La 11 specii medicinale şi aromatice s-
CERCETARI medicinale si aromatice cu potential înmulţire au pregătit seminţele şi materialul
PENTRU PLANTE calitativ si productiv ridicat stabile din săditor şi s-au efectuat analize fizice
MEDICINALE SI punct de vedere genetic competitive pe (puritate, MMB, masa hectolitrică) şi
AROMATICE piata interna si internationala. fiziologice (facultatea şi energia
FUNDULEA germinativă).
INSTITUTUL DE Modificarea pe cai genetice a Recoltare Culturi Crearea unor noi genotipuri cu
CERCETARI cantitatii si caracteristicilor Comparative (parcele) potenţial mai ridicat de acumulare a
PENTRU proteinelor de rezerva din bob, pentru Recoltare descendenţe F4 proteinelor în bob şi cu caracteristici
CEREALE SI ameliorarea calitatii de panificatie si (parcele) calitative superioare ale proteinelor,
PLANTE imbunatatirea competitivitatii pe piata Recoltare elite selectate care sã asigure producţii de calitate
TEHNICE a graului produs in sudul tarii. Înfiinţare culturi mai bunã, inclusiv în condiţii de mediu
FUNDULEA comparative (parcele) mai puţin favorabile. Pt Etapa 7/ 2004:
Înfiinţare câmpuri de - Recoltarea materialului de
selecţie (parcele) ameliorare, selecţia finalã anul 3,
Înfiinţare câmpuri de înfiinţarea câmpului de ameliorare
hibrizi (combinaţii hibride anul 4. Selecţia pentru calitate/ A fost
recoltat materialul de ameliorare a
calităţii de panificaţie şi s-a efectuat
selecţia finală pentru producţie şi
calitate, în anul III. S-a înfiinţat
câmpul de ameliorare pentru anul
IV.Au fost înscrise la ISTIS pentru
testare oficială în vederea înregistrării
2 linii cu cu potenţial mai ridicat de
acumulare a proteinelor în bob
INSTITUTUL DE Extinderea soiurilor romanesti de Studii Plan de afaceri Cresterea eficientei economice la
CERCETARE SI cartof in cultura. Rapoarte de testare cultura cartofului prin cultivarea
PRODUCTIE A soiurilor de cartof românesti
CARTOFULUI corespunzatoare zonei respective si a
BRASOV semintei produsa în România/
Rezultate: Proiectarea si elaborarea
documentatiei de analiza tehnico –
econom
INSTITUTUL DE Eficientizarea nutritiei raselor si Program nutriţional optimizarea nutriţiei la rasele şi
BIOLOGIE SI hibrizilor de gaini ouatoare din tara GONUT -01 pentru hibrizii de găini ouătoare din fermele
NUTRITIE noastra in conditii ecologice, tinind optimizarea nutriţiei la de producţie.
ANIMALA cont de potentialul genetic si factorii rasele şi hibrizii de găini
BALOTESTI - exogeni, prin realizarea unui software ouătoare din ţara noastră
DEPART. nutritional (gonut-01).
CERCETARE
INSTITUTUL DE Manipularea genetica a perioadei de Recoltarea materialului Crearea unor noi genotipuri mai
CERCETARI vegetatie pentru reducerea efectelor de ameliorare, selecţia precoce şi mai tolerante la stresul
PENTRU secetei si arsitei asupra productiilor de finalã anul 3, înfiinţarea hidric şi la stresul produs de
CEREALE SI grau in zonele frecvent afectate de câmpului de ameliorare temperaturile ridicate, care sã asigure
PLANTE stres hidric. anul 4. Selecţia pentru producţii mai ridicate în condiţii de
TEHNICE calitate/ A fost recoltat secetã şi arşiţã.
FUNDULEA materialul de ameliorare
a precocităţii şi s-a
efectuat selecţia finală
pentru producţie şi
calitate, în anul III. S-a
înfiinţat câmpul de
ameliorare pentru anul IV.
Două linii foarte precoce
au fost înscrise la ISTIS
pentru testare oficială în
vederea înregistrării.

11
INSTITUTUL DE Analiza fenotipica si genetica a tigaii Stabilirea cariotipului la Rasa Ţigaie cu capul negru (Carabaşă)
BIOLOGIE SI cu capul negru in vederea omologarii oile Ţigaie. Apeecierea , oaia cu potenţialul productiv de lapte
NUTRITIE ei ca rasa distincta de rasa tigae. producţiei cantitative şi cel mai mare din ţară, cu o greutate
ANIMALA calitative de carne de mare a mieilor la fătare, o lună şi două
BALOTESTI miel/ S-a realizat un luni, are şanse să asigure şi producerea
studiu privind celor mai buni miei de lapte. Această
caracterizarea ipoteză trebuie verificată prin
citogenetică a populaţiei determinări cantitative şi calitative
de oi Ţigaie cu capul comparative pe carcasă cu alte rase, în
negru, crescute în ferma primul rând Ţigaie, cu care era
IBNA Baloteşti; S-a confunda în trecut Carabaşa.
urmărit şi înregistrat Verificarea este extrem de importantă
dinamica de creştere a în acest momentul când producţia
mieilor de la fătare la ovinelor din ţara noastră are nevoie
înţărcare; S-au făcut acută de o rasă specializată pentru
sacrificări de control şi s- producţia de lapte şi de miel de lapte.
au stabilit randamentele In ultimă instanţă cea ce contează la
de sacrificare, proporţia producţia de carne este carcasa cu
diferitelor regiuni în toate componentele ei. Acesta este
carcasă, raportul carne- obiectivul studiului nostru.
oase, apreciere subiectivă
a calităţilor
organoleptice, compoziţia
chimică a cărnii de miel.
INSTITUTUL DE Utilizarea genelor pentru reducerea Numar de parcele Obiect.gen. este inscrierea in testare
CERCETARI taliei plantelor in scopul imbunatatirii observate in culturi oficiala de stat a 1-2 linii de triticale cu
PENTRU rezistentei la cadere, cresterii comparative si talia scurta a plantei iar pentru anul
CEREALE SI productiei si stabilitatii acesteia la descendente F4 2004 etapaVI: observatii si selectia de
PLANTE triticale. linii sau elite si hibrizi din culturile
TEHNICE comparative anul III, descendete F4,
FUNDULEA F2 si F3, F1, testari la boli si ger si
toleranta la toxicitatea de Al, crearea
de noi hibrizi.
STATIUNEA DE Realizarea unui model experimental de Testele biologice de Având în vedere particularităţile
CERCETARI integrare a speciilor de plante laborator pentru biologice ale speciilor luate în studiu,
PENTRU PLANTE medicinale si aromatice cu actiune evidenţierea efectului urmărim creerea celor mai bune
MEDICINALE SI repelenta si insecticida in asolamentul repelent şi insecticid s-au condiţii şi respectarea tehnologiilor de
AROMATICE cartofului, in scopul combaterii realizat pe 10 tipuri de cultivare, a normelor şi epocilor de
FUNDULEA biologice a principalilor daunatori. extracte alcolice, înfiinţare a culturilor, caracteristice
elaborându-se pentru speciile anuale, bienale şi
metodologia de lucru perene de plante medicinale, dar şi ale
privind număr de cartofului
variante, număr de
gândaci din Colorado şi
stadiul de dezvoltare,
modalităţi de aplicare a
extractelor
SC ICPE-CA SA Echipamente de ventilare pentru Studii Elaborare documentatie tehnica pentru
CERCETARI exploatatiile zootehnice si pentru introducerea in fabricatie
AVANSATE sistemele de depozitare, procesare si
conservare a produselor
agroalimentare.
INSTITUTUL DE Valorificarea complexa a meteriilor Linie tehnologică Obtinerea concentratului alimentar
CHIMIE prime amidonoase prin tehnologii complexă de obţinere a fortifiant, a alimentului nutraceutic cu
ALIMENTARA complementare si alternative. produselor menţionate proprietăţi digestive, a distilatului
BUCURESTI natural din cereale, a furajului
concentrat pe bază de borhot de
cereale, extract de malţ, sirop de
glucoză

12
INSTITUTUL DE Crearea de genotipuri de orz si Observatii in culturi Obiectivul general este crearea si
CERCETARI orzoaica de toamna, cu potential comparative testarea oficiala la ISTIS a cate 1-2
PENTRU ridicat de productie si toleranta linii de orz si orzoaica de toamna cu
CEREALE SI imbunatatita la stres termic si hidric, stabilitate superioara a recoltelor, sub
PLANTE pretabile pentru sistemul de cultivare aspect cantitativ si calitativ, cu insusiri
TEHNICE cu norme reduse de samanta. morfo-fiziologice novatoare, care sa
FUNDULEA faca posibila implementarea fara
riscuri a tehnologiei de cultivare cu
norme reduse de samanta iar pentru
anul 2004, sem. I, faza 6: observatii in
culturi comparative; observatii,
selectie si producere linii DH; selectie
pentru rezistenta la ger, seceta si arsita
a descendentelor F4, selectia plantelor
elita F3 si F2; observatii asupra
hibrizilor F1; selectie pentru toleranta
la stres; teste de calitate;
SN "INSTITUTUL Optinerea/(a)testarea unor produse Biopreparate Tehnic Optimizare domenii Noi
PASTEUR" SA biologice aviare si elucidarea si metode sortimente in bioproductie.
DEPARTAMENT mecanismelor eti-(imuno)patogenetice Diversificare posibilitati de investigare
CERCETARE ale unor afectiuni aviare prin folosirea si diagnostic
gainilor libere de agenti patogeni
specifici (spf-specific pathogen free).
INSTITUTUL DE Crestere rentabilitatii fermelor de Au fost procurate Includerea în structura NC a
BIOLOGIE SI taurine prin valorificarea superioara a materiile prime necesare borhotului de porumb (BP) şi a
NUTRITIE unor noi subproduse de la industriile demarării experimentului borhotului de grâu (BG) la vacile de
ANIMALA alcolului si moraritului. pe vaci de lapte, au fost lapte hrănite cu raţii pe bază de siloz
BALOTESTI - recoltate probe din de porumb a determinat obţinerea unor
DEPART. nutreţurile care urmează producţii de lapte la lotul BP mai mari
CERCETARE să intre în alcătuirea cu 10% faţă de lotul M şi cu 17% faţă
raţiilor, au fost efectuate de lotul BG, realizarea celor mai
analizele necesare şi au scăzute consumuri specifice de energie
fost calculate valorile şi proteină precum şi obţinerea celor
nutritive ale acestora. Cu mai scăzute costuri cu hrănirea (lei/kg
ajutorul acestor date au lapte). Lotul BP a înregistrat şi cel mai
fost optimizate structurile mare raport proteină/grăsime al
de raţii pentru vacile de laptelui.
lapte, cu includerea
tărâţelor de orez şi a
spărturilor de orez în
structura nutreţului
combinat la loturile
experimentale. Pe
ansamblu raţiile
formulate sunt izocalorice
şi izoproteice, urmând ca
eventualele diferenţe în
planul performanţelor
zootehnice să fie
determinate de alte
caracteristici ale acestor
subproduse.

13
INSTITUTUL DE Elaborarea de solutii pentru Experimentãri în câmp Selectarea variantelor cu rezultate
CERCETARI combaterea chimica a buruienilor privind tehnologii superioare (selectivitate si eficacitate)
PENTRU dicotiledonate "problema" (xanthium, -Întocmirea tematicii de din experienþele de floarea soarelui
CEREALE SI ambrosia, cirsium) din cultura florii cercetare privind rezistentã / Selectarea variantelor cu
PLANTE soarelui. aplicarea erbicidelor rezultate superioare (selectivitate si
TEHNICE imidazolinonice (doze ºi eficacitate) din experientele de floarea
FUNDULE epoci diferite). soarelui rezistenta
-Asigurarea erbicidelor
necesare experienþelor
(8unit. colabolatoare + lot
de verificare)
-Achizitionarea de
aparaturt pentru
efectuarea tratamentelor
chimice.
-Procurarea de materiale
necesare infiintarii
experienþelor (sãmânta
de fl. soarelui, îngrãsãm.,
combustibil – lubrefiant,
sfoara, vopsea).
-Dotarea laboratoarelor
cu mobilier si aparatura
birotica.
-Pregatirea patului
germinativ pentru
experiente si lot verificare
(fertilizare, disc +
combinator).
- Amplasarea în câmp si
semanatul manual al
experientelor de fl.
soarelui „IR” sau „IT”.
-Semanatul laturilor
demonstrative.
-Aplicarea tratamentelor
postemergente cu erbicide
imidazolinonice (doze si
epoci diferite) în
experiente.
-Aplicarea tratamentelor
postemergente cu erbicide
la lotul de verificare.
-Întretinerea câmpurilor
experimentale (rãrit,
prasit manual si
efectuarea prasilelor
mecanice/variante).
-Efectuarea lucrãrilor
mecanice la lot de
verificare.
-Observatii privind
selectivitatea si
eficacitatea erbicidelor
imidazolinonice aplicate
în combaterea buruienilor
problema (la 7, 14, 28
zile de la tratament)
-Preluarea rezultatelor
partiale de la
colaboratori.
-Întocmirea si predarea
raportului.

14
INSTITUTUL Perfectionarea sistemului de masini Realizarea prototipului 7/ Realizare prototip (prin
NATIONAL DE pentru transportul produselor din prin transformarea ME, transformarea ME)+AT
CERCETARE- fermele agricole si zootehnice prin cu modificarile aparute la
DEZVOLTARE integrarea unui echipament tehnic incercari si AT/
PENTRU MASINI universal. Realizarea prototipului
SI INSTALATII prin transformarea ME,
DESTINATE cu modificarile aparute la
AGRICULTURII SI incercari, AT la executie
INDUSTRIEI si documentatie de
ALIMENTARE executie valabila prototip
INSTITUTUL Echipament complex pentru controlul Experimentare prototip Experimentare prototip
NATIONAL DE ambalajelor, destinat perfectionarii • verificarea conformităţii
CERCETARE procesarii alimentelor conservate prin prototipului cu caietul de
DEZVOLTARE sterilizare, in industria alimentara. sarcini;
PENTRU • verificarea
MECANICA FINA - performanţelor
CEFIN echipamentului în
BUCURESTI condiţiile de lucru din
secţiile de producţie.
SN "INSTITUTUL Tehnologie de diagnostic precoce, Realizarea tehnologiei de Reducerea pierderilor economice
PASTEUR" SA profilaxie si terapie a sindromului de preparare a doua produse (productie de lapte, repro-ductie) prin
DEPARTAMENT parturitie la vaci cu productie ridicata medicamentoase pentru aplicarea unui premix amino-vitamino-
CERCETARE de lapte. profilaxia si terapia mineral si a unui produs buvabil pentru
sindromului de parturitie prevenirea si terapia sindromului de
Realizarea si testarea a parturitie.
doua produse
medicamentoase pentru
profilaxia si terapia
sindromului de parturitie
SC CERITEX SA Cercetari privind realizarea unei Definitivare referential Certificare prototip
BRASOV instalatii de irigare prin aspersiune cu
tambur si furtun prevazuta cu doua
echipamente de udare in concordanta
cu conditiile de presiune din
amenajarile de irigatii din tara
noastra.
INSTITUTUL DE Tehnologii si sisteme de protectie Stabilirea fluxului şi a Elaborare metode de control analitic. /
CERCETARI pentru produse agroalimentare si parametrilor tehnologici Metode de analiză fizico-chimică
CHIMICE spatii de depozitare. de formulare a pentru verificarea calităţii produselor
BUCURESTI compoziţiilor insecticide formulate Amenajarea instalaţiei
lichide. / Tehnologii de experimentale / Amenajarea instalaţiei
formulare (documentaţii de formulare a concentratelor
tehnice de realizare) emulsionabile pe platforma de
pentru 2 compoziţii producţie a cofinanţatorului.
lichide, Magic 20 CE şi
Fenitrotion 50 CE
SN "INSTITUTUL Metodologie de stabilire/preparare Produse imunoprofilactice Biopropoduse eficiente; cresterea
PASTEUR" SA prin biotehnici avansate a unei Produse pentru un nivelului de securitate alimentară,
DEPARTAMENT formule vaccinale eficiente pentru diagnostic rapid si cert cresterea numarului de animale
CERCETARE controlul infectiilor colibacilare la disponibile pentru valorificare,
suine. scaderea riscului de imbolnavire,
scaderea morbiditatii si mortalitatii,
scaderea cheltuielilor, cresterea
gradului de salubritate a produselor
alimentare
INSTITUTUL DE Impactul adoptarii politicii agricole Studii partiale CD-uri Evaluarea competitivităţii pe filierele
ECONOMIE comunitare asupra competitivitatii produselor agroalimentare şi
AGRARA - produselor agroalimentare romanesti - definitivarea elaborarii unor solutii de
INSTITUTUL modele de stimulare a competitivitatii eficientizare a acestora, un rol
NATIONAL DE produselor alimentare cu grad mai primordial s-a acordat identificarii
CERCETARI inalt de prelucrare. punctelor forte şi punctelor slabe
ECONOMICE

15
INSTITUTUL Stabilirea si utilizarea efectelor Stabilirea si utilizarea Experimentarea produsului apa
NATIONAL DE biologice ale apelor saracite in efectelor biologice ale saracita in deuteriu pentru stabilirea
CERCETARE- deuteriu, asupra organismelor unor apelor saracite in deuteriu gradului de creştere, dezvoltare-
DEZVOLTARE animale in conditii normale si asupra organismelor unor valorificare şi a nivelului îmbolnăvirii
PENTRU patologice. animale in conditii şi mortalităţii la păsarile crescute în
TEHNOLOGII normale si patologice sistem industrial. Determinari asupra
CRIOGENICE SI conţinutului izotopic la nivelul
IZOTOPICE ICSI organelor.
RAMNICU
VALCEA
INSTITUTUL DE Modernizarea tehnologiei de Pregatirea terenului, Testarea infectiei cu virusuri la frunze,
CERCATARE SI producere a materialului clonal materialului de plantat si testare infectiei cu virusuri la tuberculi
PRODUCTIE A (prebaza) la cartoful pentru samanta. efectuarea lucrarilor prin tehnica ELISA.
CARTOFULUI specifice.
BRASOV
INSTITUTUL DE Perfectionarea managementului si Efectuarea unor studii Elaborarea si editarea manualului de
CERCATARE SI 03ketingului in domeniul producerii privind marketingul si prezentarea a tehnologiei perfectionate
PRODUCTIE A cartofului. managementul la cartof in domeniul managementului si
CARTOFULUI marketingului la cartof
BRASOV
CENTRU DE Echipament de aerare-mobolizare a Documentaţie finală de Echipament pentru controlul
CERCETARE, sedimentelor in bazinele piscicole. execuţie. Intocmirea dezvoltării vegetaţiei acvatice
PROIECTARE caietului de sarcini.
PENTRU
PISCICULTURA,
PESCUIT SI
INDUSTRIALIZAR
EA PESTELUI
GALATI
INSTITUTUL DE Tehnologii performante, nepoluante Raport de experimentare Stabilirea parametrilor de tratare a
CERCATARE SI pentru cresterea duratei de depozitare cartofului depozitat in spaţii protejate
PRODUCTIE A a cartofului. (depozite specializate) cu uleiuri
CARTOFULUI volatile în vederea reducerii pierderilor
BRASOV
STATIUNEA DE Tehnologii de reproducere artificiala si Modul functional - aparat Proiectarea si realizarea modulului
CERCETARI de predezvoltare in sistem intensiv a de incubatie pentru icrele functional aparat de incubatie si a
PENTRU speciei de sturion nord-american de Polyodon spathula instalatiei pilot de producere a larvelor
PISCICULTURA polyodon spathula (pisces - Instalatie pilot pentru de Polyodon spathula/s-au realizat 12
NUCET polyodontidae) producerea larvelor de aparate de incubatie si o statie pilot
Polyodon spathula pentru producerea larvelor de
Polyodon spathula.
INSTITUTUL DE Imbunatatirea tehnologiilor de hranire Studiu privind elaborarea Realizarea parametrilor tehnici de
CERCETARE SI a malacilor in vederea cresterii unei tehnologii creştere pentru perioada a-III-a faza de
PRODUCTIE greutatii carcaselor si a calitatii carnii semiintensive de hrănire a îngrăşare- finisare.
PENTRU malacilor. Determinarea parametrilor cantitativi
CRESTEREA Studiu privind realizarea şi calitativi ai carcasei şi cărnii.
BOVINELOR tehnologiei semiintensive
BALOTESTI de hrănire a malacilor.
INSTITUTUL DE Cercetari privind elaborarea Obtinerea kit-urilor Realizarea la nivel micropilot a kit-
CHIMIE metodelor rapide de depistare a utilizate in aplicarea urilor analitice utilizate in depistarea
ALIMENTARA falsificarii laptelui si a produselor metodelor rapide de falsificarii laptelui si a produselor
BUCURESTI lactate. depistare a falsificarii lactate / Realizarea a patru kit-uri
laptelui analitice utilizate in identificarea:
clorurilor, neutralizantilor, azotatilor
din lapte si a amidonului din produsele
lactate acidofile (iaurt, sana) si
smântâna

16
INSTITUTUL DE Diversificarea cailor de utilizare a Analiza comparativa a Analiza comparativa a soiurilor noi de
CERCETARE- soiurilor nou create de fructe si soiurilor noi de legume si legume si fructe studiate in anul 2003
DEZVOLTARE legume in procesul de valorificare in fructe studioate in anul cu soiurile martor/ In cursul anului
PENTRU starea proaspatasi/sau prelucrata. 2003 cu soiurile martor 2003 au fost analizate in procesul de
INDUSTRIALIZAR valorificare prin industrializare 6
EA SI specii de fructe: capsuni, caise,
MARKETINGUL piersici, mere, gutui (anul II testari),
PRODUSELOR visine (anul I testare) si doua specii de
HORTICOLE legume: fasole pastai, tomate (anul I
"HORTING" testare)
STATIUNEA DE Managementul integrat al productiei Stabilirea tehnologiei s-au fixat şi executat verigi
CERCETARE SI viticole in zonele secetoase - obtinerea corectate de obţinere a tehnologice cu minimum de imputuri
PRODUCTIE VITI- produselor viti-vinicole de inalta unei producţii integrate (lucrări agrofitotehnice reduse,
VINICOLA calitate cu impact minim asupra viticole în condiţii de stres tratamente fitosanitare axate pe
MURFATLAR mediului. hidric mijloace biotehnice, îngrăşământ
foliar, etc.)
s-a instalat prima parte a sistemului de
irigare prin picurare în plantaţia pilot
STATIUNEA DE Tehnologia de obtinere a vinurilor Prototipuri: model Experimentare in conditii de productie
CERCETARE SI libere de alcool prin introducerea experimental: osmoza a variantelor - vinuri albe si rosii
PRODUCTIE VITI- osmozei inverse. inversa aplicata vinurilor
VINICOLA albe si rosii
MURFATLAR
UNIVERSITATEA Produse foliare cu actiune mixta Evaluarea modului în Definitivarea construcţiei instalaţiei
POLITEHNICA fertilizanti-biostimulatori. care factorii experimentali industriale. Perfecţionarea procesului
BUCURESTI au fost influenţaţi de tehnologic pe baza experimentelor
condiţiile de mediu din efectuate în cursul pilotării tehnologiei.
fiecare an de Teste la scară industrială.Definitivarea
experimentare. Stabilirea procesului tehnologic. Metode de
pe baza rezultatelor analiza şi control a fabricaţiei.
obţinute a Perfecţionarea secvenţei tehnologice
particularităţilor de utilizare a produselor foliare cu
tehnologiei de utilizare a acţiune mixtă fertilizant-biostimulator,
produsului.Testarea conform cu cerinţele speciei şi
capacităţii de stocare a obiectivul proiectului.
hidraţilor de carbon la
pomii din variantele
experimentale după
aplicarea produselor.
Determinarea gradului de
atac pe frunze. Evaluarea
modului în care produsul
a asigurat o rezistenţă mai
bună a speciei măr, la
focul bacterian.

17
INSTITUTUL DE Componente ale sistemelor Componente ale Validare SIG privind pretabilitatea
CERCETARI tehnologice agricole de cultura a sistemelor tehnologice solului la tehnologii de conservare;
PENTRU plantelor pentru conservarea solului si agricole de cultură a Elaborare lucrări ştiinţifice de sinteză
PEDOLOGIE SI apei. plantelor pentru privind starea de calitate a solului,
AGROCHIMIE conservarea solului şi eficienţa economică, energetică şi
BUCURESTI apei ambientală
/ Caracterizarea solului prin unele
însuşiri fizice, chimice şi biologice în
diferite variante tehnologice de lucrare
a solului din perimetrele experimentale
ce aparţin prezentului proiect şi dintr-o
experienţă de lungă durată amplasată
pe cernozimul cambic de la I.C.D.
Fundulea care studiază efectele
reziduale ale lucrărilor mecanice
asupra biomasei; Studii şi cercetări, în
experienţe de lungă durată, privind
efectele diferitelor modalităţi de
afânare ale solului, iar în final
activităţi de popularizare şi extensie.
Popularizare şi transfer ale rezultatelor
obţinute prin: participări la întruniri
tehnico-ştiinţifice, comunicări şi
publicaţii şi organizarea unui lot
demonstrativ
INSTITUTUL DE Optimizarea aplicarii udarilor cu 1. Sistem experimental 1) S-au reinstalat echipamentele
CERCETARE SI ajutorul metodelor bazate pe bilantul functional. sistemului complet pentru
INGINERIE apei in sol utilizate in cadrul unui 2. Infiintarea, intretinerea dispecerizarea automata a aplicarii
TEHNOLOGICA sistem de tip scada (supervisory culturilor in loturile udarilor. 2) S-au
PENTRU IRIGATII control and data acquisition). experimentale. efectuat lucrari de infiintare a
SI DRENAJE 3.Metodologia de campurilor experimentale si s-au
GIURGIU optimizare functie de recoltat probe de sol pentru urmarirea
conditiile tehnice. umiditatii. 3)S-a intocmit metodologia
de optimizare functie de conditiile
tehnice.
STATIUNEA DE Legalizarea unei clone cu insusiri Raport de testare Conditionarea vinului din recolta
CERCETARE SI superioare de productie si calitate, a anului 2003 şi analize complete.
PRODUCTIE VITI- soiului busuioaca de bohotin, destinat Pregatirea campaniei de inmultire prin
VINICOLA IASI producerii vinurilor roze aromate. altoire. Aprecierea organolpetica a
vinului
STATIUNEA DE Obtinerea de portaltoi noi la prun Realizarea a 2-3 portaltoi Modernizarea culturii prunului în
CERCETARE SI adaptati pentru diferite zone pentru prun corespunzător diferite zone folosind diferite sisteme
PRODUCTIE ecologice, cu compatibilitate ridicata standardelor de cultură;
POMICOLA la soiurile altoite si competitive pe internaţionale şi
VALCEA piata. întocmirea
documentaţiilor de
brevetare şi omologare.

18
STATIUNEA Valorificarea durabila a potentialului Cercetari privind Rezultatele obtinute cu privire la starea
CENTRALA DE agroecologic al solurilor nisipoase influenta conditiilor de aprovizionare a solului in elemente
CERCETARI prin cultura pomilor fructiferi pentru climatice asupra starii de nutritive atesta ca, continutul in azot
PENTRU obtinerea de productii de fructe vegetatie a pomilor in total a fost cuprins intre 0,01-0,08%
CULTURA calitativ competitive pe piata. perioada de repaus valori care indica o stare de
PLANTELOR PE vegetativ, asupra aprovizionare redusa. Continutul in
NISIPURI desfasurarii principalelor fosfor extractibil a prezentat valori
DABULENI fenofaze de vegetatie si cuprinse intre 18-60ppm cu o tendinta
fructificare, determinarea de crestere prin aplicarea gunoiului de
procentului de fructe grajd in stratul 0-20cm, si continutul in
legate la polenizarea potasiu a prezentat valori cuprinse
libera, dinamica intre 25-65ppm.
cresterilor vegetative si
determinarea starii de
nutritie a solului in
elemente nutritive.
Rezultate obtinute. In
conditiile anului 2004 pe
solurile nisipoase de la
Dabuleni cea mai scazuta
temperatura a fost de
-17,2°C in luma Ianuarie,
temperatura ce nu a
afectat viabilitatea
mugurilor floriferi la
speciile piersic si cais. La
specia piersic procentul
de viabilitate a fost
cuprins intre 58,41% la
soiul Harbinger si 90,32%
la soiul Harvester.Intr-o
plantatie tanara de piersic
cu soiurile Cardinal si
Springold s-a constatat ca
procentul de viabilitate a
fost de 100%. Dintre
soiurile studiate la cais au
prezentat inflorire
timpurie soiurile:NJA32,
CR263 si inflorire tarzie
soiurile NJA42, Traian,
NJA19.
INSTITUTUL DE Sporirea performan. Cant. Si calitat. Completarea instalatiei de Tehnologia de formare a tipurilor de
CERCETARE SI Ale ecosistemelor pomicole, prin sustinere cu spalieri si coroana Model experimental
PRODUCTIE cresterea gradului de captare a sîrme.Legări de ramuri şi
PENTRU energiei solare si aplicarea unor elem. lăstari anuali., Numărat
POMICULTURA De tehnologie de cultura organica si flori, fructe; Irigări
PITESTI - integrata la 03 si cires in concordanta fertilizări,tăieri în verde
MARACINENI cu cerintele standardelor ue mulciri,Tratamente
fitosanitare. Sporirea
informaţiilor Realizarea
condiţiilor
corespunzătoare de
cercetare in livada.
INSTITUTUL DE Producerea de saminta hibrida la Samanta si bulbi plante Obţinerea de samanata si de bulbi
CERCETARI ceapa utilizind genitori materni mama apartinand plante mama apartinand liniilor
PENTRU androsterili. hibrizilor Milena si genitoare ale hibrizilor Milena si
LEGUMICULTUR Gloria. Gloria. Punerea in practica a unei
A SI tehnologii modernizate care are ca
FLORICULTURA obiectiv cresterea productiei de bulbi
VIDRA cu 25-50%.

19
STATIUNEA DE Managementul integrat al culturilor efectul super- asigurarea substratului nutritiv
CERCETARE SI de legume din spatii protejate. absorbantului Fitpol –C favorabil cresterii si dezvoltarii
PRODUCTIE asupra insusirilor fizice si sistemului radicular al plantelor de
LEGUMICOLA hidrofizice ale vita de vie;
BUZAU substratului nutritiv; - reducerea cheltuielilor de obtinere a
-reducerea nu-marului de materialului saditor.
udari aplicate plan-telor
supuse tehnologiei.
INSTITUTUL DE Studiul principalelor caractere si Selecţia conservativă a Prezentarea şi demonstrarea
CERCETARI insusiri ale soiurilor de mazare si materialului biologic pe câmpurilor experimentale cu noile
PENTRU fasole de gradina create la iclf vidra in baza criteriilor stabilite soiuri de mazăre şi fasole de grădină
LEGUMICULTUR vederea dirijarii optime a procesului
A SI selectiei conservative.
FLORICULTURA
VIDRA
STATIUNEA DE Diversificarea sortimentului de legume Raport de cercetare; Prin diversificarea speciilor si a
CERCETARE SI si flori prin introducerea in cultura a Demonstratie; preparatelor culinare, a principiilor
PRODUCTIE noi specii si soiuri in scopul Specificatie tehnica de medicinale continute, plantele rare si
LEGUMICOLA asigurarii consumatorilor cu legume realizare; cu multiple intrebuintari contribuie la
BUZAU proaspete pe tot parcursul anului. Raport de experimentare; imbunatatirea si mentinerea sanatatii
Documentatie tehnica fizice si psihice a consumatorilor; din
finala punct de vedere social, forta de munca
va fi ocupata pe intreg parcursul
anului; prin obtinerea unui material
semincer cu valoare biologica
superioara, aplicarea proiectului are
efecte foarte bune pentru toti
utilizatorii; loturile demonstrative au
ca obiectiv aplicarea acestor culturi
mai putin raspandite in randul
fermierilor si micilor producatori
legumicoli; elementele tehnologice noi
in cultivarea plantelor mai putin
raspandite
STATIUNEA DE Solutii tehnologice avansate pentru Parametrii tehnici Prezentarea şi demonstrarea soluţiilor
CERCETARE SI protectia potentialului productiv al cantitativi şi calitativi ai tehnologice pentru creaţiile recente
PRODUCTIE VITI- creatiilor recente autohtone pentru creaţiilor recente autohtone de struguri de masă
VINICOLA struguri de masa. autohtone
GREACA
INSTITUTUL DE Producerea de seminte din categorii Obţinerea materialului Organizarea experienţelor în câmp (Pe
CERCETARI biologice superioare la soiurile si biologic necesar verigi de selecţie)
PENTRU hibrizii f1 de legume recent create din înfiinţării experienţelor
LEGUMICULTUR familia solonaceae (ardei, (răsaduri)
A SI tomate,vinete)
FLORICULTURA
VIDRA
SC INSTITUTUL Optimizarea si prognozarea productiei Raport de cercetare Soft pentru prognozarea productiei de
DE CERCETARE de miere la hibrizii de floarea soarelui miere
DEZVOLTARE prin integrarea factorilor biologici,
PENTRU ecologici si tehnologici.
APICULTURA SA
BUCURESTI

20
INSTITUTUL DE Tehnologii eficiente economic si Raport de experimentare; Fundamentarea tehnologiei de
CERCETARI ecologic pentru reabilitarea solurilor Asistenţă tehnică fitostabilizare / Asigurarea condiţiilor
PENTRU degradate. de desfăşurare a activităţilor de
PEDOLOGIE SI cercetare; Obţinerea elementelor
AGROCHIMIE tehnologice privind fitostabilizarea.
BUCURESTI Stabilirea măsurilor de creştere a
fertilităţii solului poluat cu metale
grele şi a producţiei agricole /
Evaluarea efectelor tratamentelor
aplicate în câmpul experimental asupra
producţiei agricole obţinute.
Elaborarea măsurilor de reducere a
poluării în zona studiată / Aprecierea
extinderii şi intensităţii poluării cu
metale grele în zona studiată. Creşterea
eficienţei tehnologiei de ameliorare a
solurilor saline / Influenţa diverselor
verigi tehnologice asupra producţiei
culturilor obţinute pe solul salin supus
procesului de reabilitare
STATIUNEA DE Crestera calitatii productiei viticole a lucrări speciale privind creşterea productivităţii muncii şi a
CERCETARE SI plantatiilor producatorilor privati in normarea încărcăturii de veniturilor pe unitatea de suprafaţă
PRODUCTIE scopul obtinerii vinurilor de calitate rod în loturile reconvertită prin valorificarea
PENTRU superioara. demonstrative superioară a produselor vitivinicole
VITICULTURA SI realizate
VINIFICATIE
STEFANESTI
STATIUNEA DE Producerea materialului saditor viticol producerea materialului dezvoltarea sectorului viticol în acord
CERCETARE SI din categoriile biologice prebaza si săditor viticol din cu legislaţia din U.E.
PRODUCTIE baza cu denumirea "produs in categoria biologică - creşterea veniturilor cu 150 % prin
PENTRU romania". Prebază pentru înfiinţarea producerea materialului de înmulţire
VITICULTURA SI plantaţiei mamă la din categorii biologice superioare
VINIFICATIE cofinanţatori
STEFANESTI
STATIUNEA DE Modernizarea tehnologiilor de Studiul eficacităţii unor Modernizarea tehnologiilor de
CERCETARE combatere integrata a agentilor măsuri agrofitotehnice în combatere integrată a agenţilor
LEGUMICOLA patogeni si daunatorilor verzei din protecţia culturilor patogeni şi dăunătorilor verzei din
BACAU culturi comerciale si selectie comerciale şi semincere culturi comerciale şi selecţie
conservativa, in scopul reducerii de varză albă pentru conservativă, în scopul reducerii
poluarii mediului ambiant si cresterii căpăţână şi gulioare. poluării mediului ambiant şi creşterii
calitatii si cantitatii productiei Monitorizarea atacului calităţii şi cantităţii producţiei obţinute
obtinute. bolilor şi dăunătorilor
INSTITUTUL Imbunatatirea calitatii merelor si a lucrari culturale de plicarea corecta a tehnicilor culturale
NATIONAL DE derivatelor rezultate din întreţinere in plantaţia cu specifice pentru plantatie cu soiuri
CERCETARE- industrializarea lor, prin conversia soiuri vinifera anul III, 14 portaltoi anul III, pentrua a realiza o
DEZVOLTARE unor suprafete din livada intensiva soiuri categoria biologica plantatie sursa de material biologic:
PENTRU STIINTE spre o productie ecologica. prebaza, furnizoare de fara goluri, cu structura si stare a
BIOLOGICE butaşi altoi vegetatiei vitelor corespunzatoare
BUCURESTI / destinatiei acesteia.
INSTITUTUL DE
CERCETARI
BIOLOGICE IASI
STATIUNEA DE Productia integrata a vitei de vie in Modul de valorificare a nivelul tehnic şi calitativ atins în
CERCETARI VITI zona de sud a moldovei, longevitatea condiţiilor de mediu stadiul respectiv:
VINICOLE plantatiilor viticole in dependenta cu specifice fiecărui an de -cercetările efectuate în
ODOBESTI starea fitosanitara a butucilor. către soiurile studiate ; bazinul viticol Vrancea , au pus în
Determinarea gradului de evidenţă prezenţa patogenilor lignicoli
poluare a solului din implicaţi în declinul plantaţiilor
plantaţiile viticole aflate viticole: Eutypa lata (47,8%),
în studiu; Phomopsis viticola (34,8%), Stereum
Monitorizarea modului de hirsutum (7,8%), Diplodia vitis (4,8),
transmitere a bolilor Phoma viticola (4,8%);
lignicole care influenţează - modul de transmitere al
longevitatea plantaţiilor bolilor lignicole care influenţează
viticole. longevitatea plantaţiilor viticole

21
CENTRU DE Cer. Privind rolul micoplasmelor si al Obţinerea micoplasmelor Prin cercetǎrile efectuate s-au obţinut
CERCETARI insectelor vectoare in proc. De ofilire de la pǎr în stare purǎ stocuri cu micoplasma declinului
PENTRU al plantatiilor de 03 si par, in vederea pentru a fi folosite ca pǎrului multiplicaǎ în pǎr şi ardei, în
PROTECTIA elab. Tehnicilor si mijl. Serologice de antigeni în cercetǎrile stare purǎ, care urmeazǎ sǎ fie utilizate
PLANTELOR diagnostic, cu aplic. In ameliorare, serologice. la producerea serului specificpentru
BUCURESTI prod. Mat. Saditotor sanatos si crest. diagnostic. Prin teste serologice s-a
Cal. Prod. stabilit cǎ micoplasma declinului
pǎrului este diferitǎ de micoplasma
declinului caisului. De asemenea,
plantele de ardei pot fi folosite ulterior
la obţinerea stocurilor pure de
micoplasma.
STATIUNEA DE Modernizarea tehnologiei de irigare a Tehnologie modernă de reşterea nivelului producţiei cu 80-100
CERCETARE SI cartofului timpuriu. irigare la cartoful % , creşterea profitului culivatorilor
PRODUCTIE A timpuriu cu 55 milioane lei /ha la folosirea
CARTOFULUI tehnologiei de irigare prin
MARSANI microaspersiune şi 54 milioane lei/ha
la folosirea tehnologiei de irigare prin
picurare faţă de tehnologia actuală
GRUPUL Valorificarea ecologică şi economică a Omologarea Reducerea poluării apelor de suprafaţă
ECOLOGIC DE deşeurilor agro-zootehnice prin biotehnologiei de epurare şi a pânzei freatice; Încadrarea
COLABORARE transfer de biotehnologii de epurarea a apelor reziduale cu efluentului în normele de calitate
(GEC) BUCOVINA, apelor ajutorul plantelor impuse de legislaţia în vigoare + efecte
SUCEAVA acvatice în prima economice
instalaţie realizată pentru
fermele de bovine
Materiale de promovare a
biotehnologiei de epurare
a apelor rezultate de la
fermele de bovine
ICPC BRAŞOV Procedeu pentru obţinerea Produse biologice- Obţinerea de microtuberculi din
microtuberculilor “ in vitro” în Microtuberculi soiurile Roclas, Christian, Amelia ,
vederea promovării rapide a soiurilor Dacia, Nana. Nicoleta.Plantare
noi de cartof româneşti şi asigurarea microtuberculi
prebazei necesare
STAŢIUNEA DE Elaborarea tehnologiei de exploatare Stabilirea unui sistem de Fructe pentru consum, de calitate cu
CERCETARE ŞI intensivă a soiurilor de măr cu tăiere a pomilor pentru un conţinut scăzut de produse
PRODUCŢIE rezistenţă genetică la boli pentru valorificarea la maximum fitosantare, obţinute cu cheltuieli
PENTRU producerea merelor de calitate cu a potenţialului de rodire a reduse
POMICULTURĂ - cheltuieli minimale şi nivel de poluare soiurilor de măr cu
VOINEŞTI redus asupra mediului. rezistenţă genetică la
boli.

22
INSTITUTUL DE Valorificarea caracteristicilor Elaborarea S-a realizat fundamentarea ştiinţifică a
CERCETĂRI genotipice de calitate la soiurile documentaţiilor privind alegerii partenerului portaltoi şi
PENTRU pentru vinuri roşii prin alegerea soluţiile tehnologice de atribuirii sarcinii de rod ca verigi de
VITICULTURĂ SI corectă a partenerului portaltoi şi a optimizare a calităţii creştere a competitivităţii tehnico-
VINIFICATIE încărcăturii de rod vinurilor rosii economice a tehnologiilor de cultură şi
VALEA a calităţii strugurilor şi
CĂLUGĂREASCĂ vinurilor.Portaltoii:2C si SO4-4 în
combinaţiile de altoire cu soiul
Cabernet Sauvignon, SO4-4 în
combinaţia de altoire cu soiul Feteascã
neagrã, 26C în combinaţia de altoire
cu soiul Merlot si SO4-4 şi 57D în
combinaţia de altoire cu soiul Burgund
mare au realizat un echilibru intre
productie si calitate şi pot fi
recomandaţi pentru înlocuirea
portaltoiului 5BB (portaltoi cu cea mai
mare pondere în plantaţiile viticole ) la
înfiinţarea noilor plantaţii de viţă de
vie pe soluri brun-roşcate in codiţiile
ecoclimatice ale centrului viticol Valea
Călugărească. Pentru realizarea unui
echilibru optim intre calitate şi
producţie se recomandă următoarele
încărcături de rod : 30 ochi
viabili/butuc la soiurile Cabernet
Sauvignon şi Merlot şi 36 ochi
viabili/butuc la Fetească neagră şi
Burgund mare.
CENTRU DE Tehnologie şi instalaţie de nivel Tehnologie de fabricaţie serie
CERCETĂRI industrial pentru obţinerea extractului Verificarea finală a zero/Proiect
PENTRU de hamei concentrat. parametrilor tehnico-
MATERIALE funcţionali ai tehnologiei
MACROMOLECU şi
LARE ŞI instalaţiei/Documentatie
MEMBRANE Determinarea calităţii
BUCUREŞTI produselor serie
zero/Produs
IC RALUCA Utilizarea ozonului ca agent Raport cuprinzand Cerere de brevet de inventie "Instalatie
RIPAN CLUJ fitosanitar in depozitarea merelor monitorizarea factorilor si procedeu de tratare a merelor cu
de microclimat şi ai ozon in scopul depozitarii"
parametrilor din
compartimentele de
testare a TMOD
INMA BUCUREŞTI Cercetari privind marirea capacităţii Elaborare si editare Pregatire de fabricatie, asistenta
de lucru a combinelor de recoltat materiale de informare tehnica la realizarea si experimentarea
cereale prin intensificarea procesului seriei zero
de separare a boabelor în sistemul de
scuturare.
SC ICPE Ozonotehnologie de dezinfectat şi Obţinere buletine de Omologare tehnologie
BISTRIŢA oxigenat apa din bazinele piscicole cu încercare. Elaborare
scopul creşterii eficienţei economice a standard de firmă
reproducerii artificiale a peştelui. definitivObţinere certificat
de omologare
S.C. PROCEMA Tehnologie avansata pentru realizarea Realizarea unui lot de Tehnologie avansată pentru realizarea
S.A. BUCURESTI de premixuri cu microelemente sticlă fosfatică cu macro de premixuri cu microelemente
chelatate cu aplicatie imediata în şi microelemente chelatate chelatate cu aplicaţie imediată în
zootehnie şi microelemente chelatate zootehnie
şi a unui lot de premixuri
cu vitamine şi
microelemente chelatate
realizate experimental pe
prepeliţe japoneze şi suine

23
INSTITUTUL Modelul dezvoltarii agroturistice Analiza infrastructurii Eficientizarea activităţii de turism din
NATIONAL DE durabile a vaii sebesului tehnico-edilitară aferentă spaţiul rural
CERCETARE - agroturismului din zonă
DEZVOLTARE ÎN
TURISM -
I.N.C.D.T.

Valorificarea în mediul socio-economic

Denumirea unităţii de Tipul indicatorului


Denumirea proiectului Utilizatori Efecte socio-economice la utilizator
CD realizat
SC SERICA-ROM SA Uilizarea micorizelor Manual de prezentare SC SERICAROM SA - Dezvoltare tehnologica, diseminare
vezicular-arbusculare in Filiala Cercetare; informatii privind utilizarea
cultura dudului USAMV Bucuresti - micorizelor vezicular-arbusculare in
Facultatea de cultura dudului
Zootehnie; Univ. "L.
Blaga" Sibiu
SC SERI-CAROM SA - Cresterea gradului de Prototip Masina de SC SERICAROM SA; Dezvoltare tehnologica
Fil. Cercetare mecanizare si a curatat scama de pe SC ROMEXIM PROD
productivitatii muncii in gogosile de matase COM PLUS SRL
sericicultura prin
realizarea masinii de
curatat scama de pe
gogosile de matase
Institutul de Cercetare Obţinerea de creaţii Noi soiuri sintetice: Ferma de dezvoltare Spor producţie furaj 5 - 10%
-Dezvoltare pentru biologice la principalele Festuca pratensis, ICDP
Pajişti – Braşov ICDP specii furajere de pajişti, Robust,
care să asigure realizarea Festuca rubra, Cristina,
unui progres semnificativ
privind producţia, Festuca
calitatea şi rubra,Căprioara
adaptabilitatea la Lotus corniculatus,
condiţiile ecopedologice Falnic,
specifice României, pentru Lotus corniculatus,
o agricultură durabilă. Super,
IBNA Eficientizarea nutriţiei Program nutriţional IBNA-Departament optimizarea nutriţiei la rasele şi
raselor şi hibrizilor de GONUT -01 pentru producţie; hibrizii de găini ouătoare din fermele
găini ouătoare din ţara optimizarea nutriţiei la SC Avicola Bucureşti de producţie.
noastră în condiţii rasele şi hibrizii de SA
ecologice, ţinând cont de găini ouătoare din ţara
potenţialul genetic şi noastră
factorii exogeni, prin
realizarea unui software
nutriţional (GONUT-01)

S.C. Institutul de Valorificarea complexa a Tehnologii S.C. DISTILERIA Obtinerea concentratului alimentar
Cercetări Alimentare materiilor prime ODORHEI S.A. fortifiant, a alimentului nutraceutic
S.A. amidonoase prin cu proprietăţi digestive, a distilatului
tehnologii complementare natural din cereale, a furajului
si alternative concentrat pe bază de borhot de
cereale, extract de malţ, sirop de
glucoză

24
S.C. Institutul de Valorificarea complexa a Linie tehnologică S.C. DISTILERIA Documentatie de inginerie
Cercetări Alimentare materiilor prime ODORHEI S.A. tehnologica de realizare a
S.A. amidonoase prin tehnologiilor. Linie tehnologică
tehnologii complementare complexă de obţinere a produselor
si alternative menţionate

Institutul de Biologie şi Creşterea rentabilităţii Recepturi de NC pentru FNC, Ferma mixtă Includerea în structura NC a
Nutriţie Animală fermelor de taurine prin vaci de lapte IBNA borhotului de porumb (BP) şi a
Baloteşti valorificarea superioară a borhotului de grâu (BG) la vacile de
unor noi subproduse lapte hrănite cu raţii pe bază de siloz
provenite de la industriile de porumb a determinat obţinerea
alcoolului şi morăritului unor producţii de lapte la lotul BP
mai mari cu 10% faţă de lotul M şi cu
17% faţă de lotul BG, realizarea
celor mai scăzute consumuri specifice
de energie şi proteină precum şi
obţinerea celor mai scăzute costuri cu
hrănirea (lei/kg lapte). Lotul BP a
înregistrat şi cel mai mare raport
proteină/grăsime al laptelui.

S.N. Institutul Obtinerea/(a)testarea Biopreparate Cercetare Diagnostic Optimizare domenii Noi


PASTEUR S.A. unor produse biologice Tehnic si metode Control sortimente in bioproductie.
aviare si elucidarea Cercetare Diagnostic Diversificare posibilitati de
mecanismelor investigare si diagnostic
etio(imuno)patogenetice
ale unor afectiuni aviare
prin folosirea gainilor
libere de agenti patogeni
specifici (SPF-specific
pathogen free).
S.N. Institutul Pasteur Tehnologie de diagnostic Realizarea tehnologiei Ferme de vaci de lapte Reducerea pierderilor economice
S.A. precoce, profilaxie si de preparare a doua (productie de lapte, repro-ductie) prin
terapie a sindromului de produse aplicarea unui premix amino-
parturitie la vaci cu medicamentoase pentru vitamino-mineral si a unui produs
productie ridicata de profilaxia si terapia buvabil pentru prevenirea si terapia
lapte. sindromului de sindromului de parturitie.
parturitie Realizarea si
testarea a doua produse
medicamentoase pentru
profilaxia si terapia
sindromului de
parturitie

25
S.N. Institutul Pasteur Metodologie de Produse Producatorii de Biopropoduse eficiente; cresterea
S.A. elaborare/preparare prin imunoprofilactice; biopreparate si nivelului de securitate alimentară,
biotehnici avansatea unei Produse pentru un medicamente, ferme de cresterea numarului de animale
formule vaccinale diagnostic rapid si cert
crestere industriala a disponibile pentru valorificare,
eficiente pentru controlul porcului, crescatorii de scaderea riscului de imbolnavire,
infectiilor colibacilare la animale, cricumscriptii scaderea morbiditatii si mortalitatii,
suine sanitar-veterinare, scaderea cheltuielilor, cresterea
laboratoare de gradului de salubritate a produselor
diagnostic sanitar- alimentare
veterinar, laboratoare
de control al
alimentelor de origine
animala
S.C.D.P. NUCET Tehnologii de reproducere Modul functional Unitati specializate in Producerea materilului de populare
artificiala si de aparat de incubatie. reproducerea si din specii valoroase care sa duca la
predezvoltare in sistem Instalatie pilot pentru predezvoltarea restructurarea sortimentala a
intensiv a speciei de producerea larvelor de sturionilor productiei, crestera eficientei
sturion nord-american Polyodon spathula fermelor piscicole, adaptarea
Polyodon spathula activitatii la cerinetele pietei interne
(Acipenseriformes- si externe.
Polyodontidae)

I.C.D.B. Baloteşti Îmbunătăţirea tehnologiei Tehnologie Fermieri şi unităţi care


de hrănire a malacilor în îngraşă bubaline
vederea creşterii greutăţii
carcaselor şi a calităţii
cărnii.
SC ICA SA Cercetari privind Obtinerea kit-urilor SC Gama Serv 95 SRL Cresterea profitului (la beneficiar) cu
elaborarea metodelor utilizate in aplicarea 38%, crearea de noi locuri de munca
rapide de depistare a metodelor rapide de
falsificarii laptelui si depistare a falsificarii
produselor lactate laptelui

I.C.D.I.M.P.H. - Diversificarea cailor de Demonstratie potentiale unitati de diversificarea gamei sortimentale a


HORTING utilizare a soiurilor nou industrializare a produselor prelucrate din soiuri noi
create de fructe si legume legumelor si fructelor de legume si fructe
in procesul de valorificare
in stare proaspata si/sau
prelucrata
SC ICA SA Cercetari privind Obtinerea kit-urilor SC Gama Serv 95 SRL Cresterea profitului (la beneficiar) cu
elaborarea metodelor utilizate in aplicarea 38%, crearea de noi locuri de munca
rapide de depistare a metodelor rapide de
falsificarii laptelui si depistare a falsificarii
produselor lactate laptelui
ICPA Bucureşti Tehnologii eficiente Raport de S.C. PROMO PANI Valorificarea prin compostare a
ecologic şi economic de experimentare; S.R.L. potenţialului fertilizant al produselor
valorificare prin reziduale
compostarea produselor
organice reziduale
în scopul creşterii
fertilităţii solului şi
producţiei agricole şi al
conversiei către sisteme
de agricultură organică
Statiunea de Cercetare- Optimizarea aplicarii Model experimental Sectorul de cercetare Cresterea productiilor agricole,
Dezvoltare pentru udarilor cu ajutorul reducerea pierderilor de apa si a
Irigatii si Drenaje metodelor bazate pe costurilor energetice.
Baneasa-Giurgiu bilantul apei in sol
utilizate in cadrul unui
sistem de tip SCADA

26
SCDP Obţinerea de portaltoi Plante elite portaltoi. SCDP-uri din ţară. Modernizarea culturii prunului în
VÂLCEA noi,adaptaţi pentru -Pepiniere pomicole din diferite zone folosind diferite sisteme
diferite zone ecologice cu ţară. de cultură;
compatibilitate ridicată la
soiurile altoite şi
competitive pe piaţă.
SCDCPN Dăbuleni Valorificarea durabilă a Secventa tehnologica producători individuali, valorificarea eficientă a solurilor
potenţialului agroecologic fermieri privaţi, nisipoase,
al solurilor nisipoase prin asociaţii pomicole
cultura pomilor fructiferi private
pentru obţinerea de
producţii de fructe
calitativ competitive pe
piaţă
ICDP Mărăcineni Sporirea performantelor Tehnologia de formare Pomicultori, Imbunătăţirea calităţii fructelor
cantitative si calitative ale a tipurilor de coroana invatamant, cercetare asociata cu elemente tehnologice
ecosistemelor pomicole ecologice
prin cresterea gradului de
captare a energiei solare
si aplicarea unor elemente
de tehnologie de cultura
organica si integrata la
mar si cires, in
concordanta cu cerintele
standardelor UE
Omologarea şi înmulţirea model experimental ICDLF Vidra -
liniilor consangvinizate
(androsterilă şi
androfertile) de morcov,
genitori ai hibridului F1
comercial HMV4.
SCDVV Stefanesti Agral 95 – Reducerea efectul super- cofinantatorul asigurarea substratului nutritiv
efectului negativ al absorbantului Fitpol –C proiectului - SCDVV favorabil cresterii si dezvoltarii
stresului hidric din asupra insusirilor fizice Stefanesti – sector sistemului radicular al plantelor de
substratul de inradacinare si hidrofizice ale Dezvoltare vita de vie; - reducerea cheltuielilor
la producerea vitelor substratului nutritiv; de obtinere a materialului saditor.
altoite in spatii protejate-reducerea nu-marului
si la locul definitiv. de udari aplicate plan-
telor supuse tehnologiei
Statiunea de Cercetare “Diversificarea Loturi demonstrative 50 persoane care au Imbunatatirea cunostintelor si
-Dezvoltare pentru sortimentului de legume si vizitat loturile aptitudinilor producatorilor horticoli,
Legumicultura Buzau flori prin introducerea in pentru a-i face capabili sa ia decizii
cultura a noi specii si eficiente intr-un context economic
soiuri in scopul asigurarii concurential, in conditiile economiei
consumatorilor cu legume de piata.
proaspete pe tot parcursul
anului”

Statiunea de Cercetare “Managementul integrat Loturi demonstrative Producatori privati din Cresterea suprafetelor cultivate in
-Dezvoltare pentru al culturilor de legume din jud. Buzau, Vrancea, sistem protejat; Reducerea
Legumicultura Buzau spatii protejate” Ialomita, Galati, Ilfov cheltuielilor cu tratamentele
fitosanitare cu 20%; Reducerea
cheltuielilor cu producerea
materialului biologic cu pana la
13.6%; - Cresterea productiei
timpurii cu 10% si a productiei totale
cu 20%;

27
ICDLF Vidra Producerea de seminţe din model experimental ICDLF Vidra; SC -
categorii biologice Unisem SA
superioare la soiurile şi
hibrizii F1 de legume
recent create din familia
solanaceae
ICD Apicultură Optimizarea şi Soft Apicultorii profesionişti Creşterea eficienţei muncii
prognozarea producţiei de
miere la hibrizii de floarea
soarelui prin integrarea
factorilor biologici,
ecologici şi tehnologici.
ICPA Bucureşti Tehnologii eficiente Raport de S.C.PETROSU S.R.L. Creştere a fertilităţii şi producţiei
economic şi ecologic experimentare; agricole pe solurile saline
pentru reabilitarea Asistenţă tehnică
solurilor degradate

SCDVV Stefanesti Agral 104 – “Cresterea - lucrări speciale cofinantatorul - creşterea productivităţii muncii şi a
calitatii productiei viticole privind normarea proiectului - SCDVV veniturilor pe unitatea de suprafaţă
a plantatiilor încărcăturii de rod în Stefanesti – sector reconvertită prin valorificarea
producatorilor privati in loturile demonstrative Dezvoltare superioară a produselor vitivinicole
scopul obtinerii vinurilor realizate
de calitate superioara”
SCDVV Stefanesti Agral 105 – Producerea - producerea cofinantatorul dezvoltarea sectorului viticol în acord
materialului săditor materialului săditor proiectului - SCDVV cu legislaţia din U.E. ; - creşterea
viticol din categoriile viticol din categoria Stefanesti – sector veniturilor cu 150 % prin producerea
biologice Prebază şi Bază biologică Prebază Dezvoltare materialului de înmulţire din
cu denumirea „ Produs în pentru înfiinţarea categorii biologice superioare.
România „ plantaţiei mamă la
cofinanţatori
S.C.D.L. Bacău Modernizarea Publicaţii şi Cultivatori de legume Reducere costuri tratamente de
tehnologiilor de documentaţii. din grupa verzei combatere cu 1.3 mil./ha
combatere integrată a
agenţilor patogeni şi
dăunătorilor verzei din
culturi comerciale şi
selecţie conservativă, în
scopul reducerii poluării
mediului ambiant şi
creşterii calităţii şi
cantităţii producţiei
obţinute-
SCDC Mârşani Modernizarea Tehnologie modernă de Cultivatorii de cartof Creşterea nivelului producţiei cu 80-
tehnologiei de irigare la irigare la cartoful timpuriu din zona de 100 % , creşterea profitului
cartoful timpuriu timpuriu câmpie din sudul ţării . culivatorilor cu 55 milioane lei /ha la
folosirea tehnologiei de irigare prin
microaspersiune şi 54 milioane lei/ha
la folosirea tehnologiei de irigare
prin picurare faţă de tehnologia
actuală.

GEC Bucovina Valorificarea ecologică şi Omologare SC AGRO IND COM Reducerea poluării apelor de
economică a deşeurilor Botoşani suprafaţă şi a pânzei freatice;
agro-zootehnice prin Încadrarea efluentului în normele de
transfer de biotehnologii calitate impuse de legislaţia în
de epurarea apelor / vigoare + efecte economice
Contract 115/2002

28
Staţiunea de Cercetare Elaborarea tehnologiei de Stabilirea unui sistem Producători particulari Fructe pentru consum, de calitate cu
–Dezvoltare pentru exploatare intensivă a de tăiere a pomilor un conţinut scăzut de produse
Pomicultură Voineşti soiurilor de măr cu pentru valorificarea la fitosantare, obţinute cu cheltuieli
rezistenţă genetică la boli maximum a reduse
pentru producerea potenţialului de rodire a
merelor de calitate cu soiurilor de măr cu
cheltuieli minime şi nivel rezistenţă genetică la
redus de poluare asupra boli.
mediului
SCDP BANEASA Tehnologii ecologice de ALCEDO SRL Prin folosirea substantelor puse la
cultura intr-un dispozitia contractorului de catre
agroecosistem pomicol in cofinantator pentru realizarea
vederea cresterii nivelului tratamentelor fitosanitare in
calitativ al fructelor in plantatiile pomicole pilot cu speciile
conformitate cu luate in studiu, s-au obtinut rezultate
standardele Uniunii bune evidentiindu-se astfel
Europene eficacitatea si eficienta lor
economica. Astfel in urma aplicarii
pe scara larga a acestora( in cadrul
tehnologiilor ecologice de cultura
intr-un agroecosistem pomicol in
vederea cresterii nivelului calitativ al
fructelor) contractorul poate
contribui efectiv la cresterea
vanzarilor unitatii cofinantatoare

ICDP Piteşti- Tehnologie modernă Metoda de altoire în Pepiniera Sectorul Spor de producţie de pomi altoiţi cu
Mărăcineni pentru ameliorarea placaj cu buzunăraş în Dezvoltare ICDP 14-20% Spor de
calităţii materialului aprilie la 30-40 cm Piteşti-Mărăcineni calitate (86% pomi STAS)
săditor necesar înfiinţării înălţime
primelor plantaţii
superintensive de cireş şi
vişin din România prin
utilizarea portaltoilor
interspecifici cu vigoare
mică
Institutul de Cercetare Obţinerea de creaţii Indici pentru Laboratorul de Selecţia rapidă a portaltoilor;
-Dezvoltare pentru biologice soi-portaltoi diagnosticarea gradului ameliorare; Sectorul de Scurtarea duratei de selecţie;
Pomicultură Piteşti competitive calitativ şi cu de compatibilitate la dezvoltare din ICDP; Valorificarea superioară a fructelor;
-Mărăcineni rezistenţă sporită la altoire (cireş, prun, Sectorul de dezvoltare Valorificarea superioară a fructelor
factorii biotici şi abiotici piersic, nectarin); Soiul din ICDP
la speciile sâmburoase nou de prun pentru
consum în stare
proaspătă „Roman”
ICDP - Braşov Promovarea unor creatii Cercetare - Dezvoltare ICDP BRAŞOV Punerea in valoare a suprafetelor de
noi de phalaris teren cu conditii extreme (exces de
arundinacea l. Pentru umiditate ) cat si pentru inierbarea
valorificarea terenurilor depozitelor de cenusa rezultate din
cu conditii extreme de arderea carbunelui.
exces de umiditate
ICDP Braşov Protejarea, menţinerea şi Bază de date; Structură ICDP Braşov evaluare indice de eterogenitate;
îmbunătăţirea natural entomofaună
biologică a potenţialului
productiv al culturilor de
plante furajere perene,
prin metode selective de
combatere a entomofaunei
dăunătoare

29
Institutul de Cercetare- Sisteme moderne de Material săditor din Sectorul de dezvoltare Creşterea gradului de ocupare a
Dezvoltare pentru producere a materialului clone libere de viroze, al ICDP; S.C. Pădure forţei de muncă din mediul rural
Pomicultură Piteşti- săditor din genotipuri la afin, cătină şi coacăz Fructe Prod SRL Preţuri de valorificare superioare pe
Mărăcineni valoroase de arbuşti Caransebeş; Direcţia piaţa internă şi externă
fructiferi pentru Silvică Vrancea Creşterea cifrei de afaceri a
înfiinţarea de plantaţii cultivatorilor Fructe
ecologice în zonele ecologice Costuri reduse de
agricole defavorizate producţie

INCDT Soluţii privind dezvoltarea Studiu Autoritatea centrală Eficientizarea activităţii de turism din
agroturismului în Valea din turism, spaţiul rural
Sebeşului întreprinzători în
turism, agenţii de
turism, turişti
"Supliment nutritional de Procedura de laborator Cercetare Productie Noi sortimente de biopreparate
uz veterinar pe baza de
seleniu pe suport organic"
ICDP - Braşov “Model integrat de Cercetare - Dezvoltare ICDP BRAŞOV Imbunătăţirea pajiştei din cadrul
valorificare a pajistilor modelului experimental ; Sporirea
prin păşunat cu vaci producţiei de furaj (administrat
pentru lapte şi procesarea îngrăşăminte complexe);
superioara a laptelui” Îmbunătăţirea cantităţii şi calităţii
laptelui.

SCDCPN Dăbuleni Creşterea Tehnologie de cultivare Cultivatorii de pepeni Creşterea nivelului producţiei cu 50-
randamentului de a pepenilor verzi prin verzi din zonele cu 80 % , creşterea profitului
producţie, a rezistenţei la altoire. soluri nisipoase . culivatorilor cu 23 milioane lei faţă
factorii de stres şi la de tehnologiile actuale,
atacul agenţilor patogeni
la cultura de pepeni verzi
de pe solurile nisipoase,
prin altoire
S.C. ALCOPROD Biotehnologii de evaluare Cercetare - Dezvoltare S.C. Alcoprod Service Promovarea pe piata furajelor a doua
SERVICE S.A. si demonstrare alternative S.A. produsedin categoria pre-bioticelor si
ecologice in cresterea probioticelor. Alternativa ecologica in
animalelor monogastrice. cresterea animalelor cu mentinerea
indica-torilor economici ridicati, in
conditiile recent impuse de U.E.
Cresterea eficientei productiei la
animale monogastrice. Impact de
bioremediere a mediu-lui
inconjurator. Cresterea calitatii vietii
prin favorizarea obtinerii de produse
alimentare (carne) de calitate,
incadrate in cerinta pietii de produse
naturale ecologice

TEHNO-MAG Cercetari privind Studiu SC TEHNOMAG SA


producerea si utilizarea
activilor pulverulenti
metalici in nutritia
animalelor pentru
imbunatatirea proceselor
metabolice si a
reproductiei

30
S. C.D.O.Popăuţi- MODELAREA Evidenţierea SCDO Popăuţi, SC Eficientizarea conversiei furajelor în
NUTRIŢIONALĂ A modificărilor Deleni SA- produse animaliere (spor de creştere,
PERFORMANŢELOR cantitative şi calitative calitate pielicele, lapte, lână);
PRODUCTIVE ALE ale însuşirilor diminuarea pierderilor (mortalitate,
OILOR KARAKUL morfoproductive ale sacrificări); descendenţă de calitate
PENTRU oilor Karakul superioară. Studiul va contribui la
EFICIENTIZAREA (dezvoltare corporală, modelarea dependenţei
EXPLOATAŢIILOR- indicatori reproductivi performanţelor productive ale
şi sanatoriali) şi ovinelor Karakul de nivelul proteic şi
descendenţei obţinute energetic al raţiei şi la elaborarea
(calitatea pielicelei, tehnologiei de furajare specifice
conformaţie, acestor ovine.
constituţie) ca efect a
furajării diferenţiat
proteic a oilor gestante
Karakul, în diferite
faze ale ontogenezei
fetusului.
I.C.D.I.M.P.H. - Realizarea de produse Model experimental potentiale unitati de diversificarea gamei sortimentale a
HORTING procesate din morcovi si industrializare a produselor prelucrate din legume si
fructe cu un continut legumelor si fructelor fructe
ridicat in antioxidanti si
fibre alimentare
- Omologarea şi înmulţirea model experimental ICDLF Vidra
liniilor consangvinizate
(androsterilă şi
androfertile) de morcov,
genitori ai hibridului F1
comercial HMV4.
ICDB-Baloteşti " Creşterea siguranţei Proiect tehnic sistem Fermele de vaci de Corectarea deficienţelor care apar în
sănătăţii animalelor prin pilot lapte alimentarea cu apă; Creşterea
monitorizarea sanogenezei; Laptelui şi a
concomitentă a calităţii şi consumatorilor umani;
cantităţii de apă
consumată, la vacile de
lapte "
GEC Bucovina Satul românesc de la Proiect Model Cele două comunităţi Stimulerea dezvoltării socio-
acquis la praxis. Sistem funcţional rurale defavorizate din economice locale pentru comunităţi
integrat de organizare, comunele Ciocăneşti şi rurale defavorizate
marketing şi management Dolhasca
al comunităţilor rurale
defavorizate, prin transfer
de soluţii ştiinţifice
conforme acquis-ului
comunitar Contract
243/2003
Institutul de Cercetare- Asigurarea autenticităţii, Loturi semincere PB Ferma de dezvoltare - 10 – 15% sporuri de producţie
Dezvoltare pentru purităţii şi însuşirilor ICDP sămânţă
Pajişti – Braşov ICDP. iniţiale ale soiurilor de
graminee şi leguminoase
perene de pajişti şi a
seminţelor din categoriile
biologice superioare, SA
(sămânţa amelioratorului)
şi PB (prebază)

31
SC TEHNOMAG CUG Valorificarea resurselor MODEL Tehnomag
SA naturale pentru EXPERIMENTAL
promovarea (executie)
agroturismului prin
dezvoltarea unor sisteme
alternative de producere si
utilizare a energiei in zona
muntilor apuseni in
concordanta cu
dezvoltarea rurala
durabila
TEHNO-MAG Cercetari privind Raport de SC TEHNOMAG SA
producerea si utilizarea experimentare
activilor pulverulenti
metalici in nutritia
animalelor pentru
imbunatatirea proceselor
metabolice si a
reproductiei
S.C.D.P. NUCET Tehnologie intensiva de Modelul experimental. Agentii economici cu Cresterea competitivitatii agentilor
producere a pestelui de Experiente de crestere. activitate de economici din piscicultura,
consum in policultura de piscicultura. S.C.Delta patrunderea pe noi segmente de
specii valoroase pentru Plus Sebes Alba, S.C. piata, cresterea calitatii productiei.
cresterea cantitativa, Egreta S.R.L. Bucuresti,
calitativa si ecologica a S.C. Caprioara Exim
productiei in acvacultura. `94 Ilfov
ICDCSZ Braşov Extinderea suprafeţelor Protecţia mediului; Cultivatorii particulari Creşterea beneficiului la unitatea de
cultivate cu plante Asigurarea material suprafaţă
medicinale în sistem de biologic de înmulţire
culturi asociate, ptr. din categ. biol.
Producerea de sămânţă superioare la plantele
medicinale
ICDP Mărăcineni Cercetări privind Studiu econimic Pomicultorii implicaţi îmbunătăţirea activităţii tehnico
realizarea de exploataţii în proiect de la ecnomice în exploataţiile pomicole
pomicole eficiente ca asociaţia agricolă private
model cu posibilităţi de cofinanţatoare;alţi
extindere în zone similare pomicultori particulari
şi rol în stabilizarea
tinerilor în agricultură.
SCDA Caracal Verificarea amestecului Lot demonstrativ Unitati de prouctie reducerea numarului de tratamente si
tribenuron-metil + 2,4-D încadrarea mai usoara a acestora în
termenele de avertizare; prevenirea
aparitiei formelor rezistente sau
combaterea formelor deja rezistente;
cresterea actiunii biologice pe baza
fenomenului de sinergism; reducerea
dozelor de utilizare si realizarea unei
mai bune protectii a mediului ;
reducerea costului lucrarilor de
combatere etc.

ICPE - CA 2 produse noi SC BERIMPEX SRL cresterea cifrei de afaceri cu cca. 60


Bucuresti; BROILER mil. lei /an; evitare import in valoare
FARM SRL Crevedia de cca. 7.000 Euro
ICDA Fundulea Markeri moleculari pentru Documentare Laborator, universitate, Studii stiintifice
introgresia de gene de la statiuni
secara in genomul grului,
cu impact asupra calitatii
produselor agricole

32
Institutul Naţional de Echipament complex Elaborare documentaţie Institute de învăţământ Hrănirea raţională a animalelor pe
Cercetare Dezvoltare pentru controlul tehnică pentru punere superior de profil , - bază de norme; Rentabilizarea
pentru Mecanicǎ Finǎ ambalajelor, destinat în funcţiune Ferme de diferite activităţii utilizatorilor prin obţinerea
– CEFIN Bucureşti perfecţionării procesării dimensiuni (IMM) de venituri din vânzarea de NC,
alimentelor prin specializate în creşterea CPVM, PVM a cărnii de porc,
sterilizare în industria animalelor pentru pasăre s-au taurine; Creşterea ratei
alimentară carne. IBNA, profitului pe baza valorificării la
maximum a potenţialului genetic a
animalelor; Asigurare de locuri de
muncă în ferme s-au FNC-uri

Institutul de Biologie şi Optimizarea structurii Studii; CPVM


Nutriţie Animală raţiilor şi producerea unor
Baloteşti nutreturi combinate
specifice unor rase si
hibrizi de taurine, suine si
păsări, destinate
producţiei de carne,
reevaluarea valorii
nutritive a nutreţurilor şi a
cerinţelor nutriţionale ale
animalelor”
Greaca Soluţii tehnologice pentru Elaborare de nouă Producătorii de Creşterea şi îmbunătăţirea producţiei
protecţia potenţialului tehnologie a producerii struguri de masă
productiv al creaţiilor strugurilor de masă
recente
S.C.D.L. Bacău Modernizarea Articol Cultivatori de legume Reducere costuri tratamente de
tehnologiilor de din grupa verzei combatere cu 1.5 mil./ha
combatere integrată a
agenţilor patogeni şi
dăunătorilor verzei din
culturi comerciale şi
selecţie conservativă, în
scopul reducerii poluării
mediului ambiant şi
creşterii calităţii şi
cantităţii producţiei
obţinute-
ICDP Mărăcineni Managementul combaterii Tehnologia de Pomicultori Menţinerea sănătăţii plantaţiilor şi
integrate a principalilor combatere a paraziţilor îmbunătăţirea calităţii fructelor. cca.
paraziţi care cauzează la păr. Buletin de 50%
declinul părului în asistenţă tehnică
România
Contract nr. 113 din
1.11.2001

33
S. C.D.O.Popăuţi- Metode rapide de estimare Realizarea unui produs SCDO Popăuţi, SC Prin utilizarea produsului program
a parametrilor curbei de F66;F66;F66+E66 Deleni SA- creat pentru estimarea parametrilor
lactaţie la ovine program pentru curbei de lactaţiesepiermite
estimarea parametrilor reducerea numărul de controale de
curbei de lactaţie prin lactaţie. Aceasta va duce la creşterea
metodele spline (produs productivităţii muncii , a preciziei de
soft) - Realizat estimare a parametrilor curbei de
manualului de utilizare lactaţie, la obţinerea unui progres
a produsului program şi genetic prin creşterea preciziei
documentaţia tehnică selecţiei ovinelor ca rezultat al unei
aferentă estimări mai corecte a potenţialului
lactogen şi la realizarea unui
indicator al potenţialului lactogen
bazat pe parametrii curbei de
lactaţie. . Kit-ul de instalare al
produsului program creat pe baza
acestei metode poate fi instalat pe
orice sistemde calcul, necesitând
doar 5 Mbde memorie pe hard-disc
Proiectul vizează reducerea umărului
de controale de lactaţie necesare
estimării curbei de lactaţie prin
introducerea unor metode
performante de calcul.

Institutul de Cercetare- Tehnologie modernă Portaltoi cu rezistenţă Agenţi economici, Reducerea cu 40-60% a
Dezvoltare pentru pentru ameliorarea la boli şi dăunători. pepinierişiti tratamentelor de fitoprotecţie.
Pomicultură Piteşti- calităţii materialului Obţinerea materialului Randament de multiplicare de 75 -
Mărăcineni săditor necesar înfiinţării săditor din portaltoi 85%, cu 20 - 25% mai mare
primelor plantaţii interspecifici de cireş şi comparativ cu înmulţirea generativă .
superintensive de cireş şi vişin prin butăşire în Spor de calitate la materialul săditor,
vişin din România prin verde pomi STAS peste 75%.
utilizarea portaltoilor
interspecifici cu vigoare
mică
ICDB Baloteşti Soluţii pentru ameliorarea -Studii şi programe -Crescătorii de animale -Creşterea producţiei animaliere şi a
şi creşterea bovinelor în şi staţiunile de productivităţii muncii în condiţiile
corelare cu cerinţele cercetare zootehnică noilor cerinţe ale pieţei
pieţei.
S.C.D.V.V. Ştefăneşti Diversificarea, evaluarea - S.C.D.V.V. Ştefăneşti
şi valorificarea unei noi
surse de germoplasmă în
viticultură.
SCDVV - Ştefăneşti Soluţii privind refacerea a doua fază de execuţie
patrimoniului viticol
naţional în conformitate
cu legislaţia europeană
prin utilizarea
materialului săditor cu
valoare biologică ridicată
"Supliment nutritional de Procedura de Cercetare Productie Noi sortimente de biopreparate
uz veterinar pe baza de micropilot
seleniu pe suport organic"

34
SC ISPIF SA Proiect model privind Cercetare-Dezvoltare Ministerul Agriculturii Cresterea productivitatii pasunilor
ameliorarea pasunilor Agentia Nationala de IF Imbunatatirea conditiilor de mediu
comunale din zona de deal Directii Agricole
si de munte prin lucrari Judetene
agropedoameliorative de Primarii
imbunatatiri funciare si de
refacere a covorului
vegetal
SCDCPN Dăbuleni Creşterea Tehnologie de cultivare Cultivatorii de pepeni Creşterea nivelului producţiei cu 50-
randamentului de a pepenilor verzi prin verzi din zonele cu 80 % , creşterea profitului
producţie, a rezistenţei la altoire. soluri nisipoase . culivatorilor cu 23 milioane lei faţă
factorii de stres şi la de tehnologiile actuale,
atacul agenţilor patogeni
la cultura de pepeni verzi
de pe solurile nisipoase,
prin altoire
SERICA-ROM - Masina de filat gogosi de Tehnologie de filare a Organizatia Patronala Asigurarea procesarii gogosilor de
Filiala Cerce-tare; matase destinata IMM- gogosilor de matase; de Sericicultura matase
INCDTP urilor si intreprinzatorilor Realizarea Masinii de "Drumul Matasii"
particulari filat gogosi de matase -
ME (componente)

35