Sunteți pe pagina 1din 12

Data: 02 decembrie 2011

Clasa: a IV-a B
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română LECTURĂ
Subiectul lecţiei: „ Fricosul” de Emil Gârleanu
Tipul lecţiei: formare şi consolidare de capacităţi şi deprinderi
Învăţătoare: Ţurcaş Florica
Şcoala Gimnazială „HOREA” CIZER

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să citească textul ,,Fricosul”, de Emil Gârleanu, corect, conştient, fluent, expresiv,


respectând semnele de punctuaţie;
O2 - să desprindă informaţii esenţiale şi de detaliu din textul lecturat;
O3 – să identifice cuvinte cu înţeles opus / asemănător cuvintelor date;
O4 - să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la textul citit;
O5 – să compună un text de maxim 10 enunţuri cu ajutorul cuvintelor şi expresiilor date;
O6 - să utilizeze cuvintele explicate la vocabular în enunţuri proprii;
O7- să analizeze cel puţin trei verbe dintr-un text dat , precizând persoana , numărul , timpul şi
rolul în propoziţie;

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, lectura


predictivă, lectura explicativă, munca în perechi, problematizarea, eseul de 5 minute;

b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: text-suport, antologie de texte literare, fişe


de lucru, videoproiector, prezentare „Power Point”, caiete, tabla, creta;

c). Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

1
RESURSE

- bibliografice:

1. Coordonator Lelioara Nicola „Îndrumător metodic pentru învăţători, părinţi şi elevi –


lecturi literare pentru clasa a IV-a”,editura „Gheorghe Alexandru”,Craiova ,2009

2. Emil Gârleanu –„Din lumea celor care nu cuvântă”, Ed. „Steaua Nordului”,
Constanţa,2009
3. MEC-CNC, Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Limba şi literatura română, Aprobat
prin Ordinul Ministrului nr. 5198/01.11.2004, Bucureşti, 2004

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI ŞI EVALUARE


INSTRUIRII op. DEMERSURI DIDACTICE STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode si Resurse Forme de
ACTIVITATEA ACTIVITATEA procedee materiale organizare
ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVULUI

1. Moment Asigur condiţiile necesare Elevii se pregătesc pentru Conversaţia materialele frontal
organizatoric desfăşurării optime a orei: începerea orei de limba şi necesare individual
( 2 min ) * pregătirea materialului didactic; literatura română – lectura . pentru lecţie
*asigurarea liniştii şi a disciplinei
pentru desfăşurarea activităţii;

2. Actualizarea Solicit elevilor să indice titlul conversaţia frontal Observarea


cunoştinţelor. lecţiei şi tema pentru acasă explicaţia Fişa cu individual sistematică
Verificarea temei pregătită. Elevii vor recita fragmente „eseul de 5 a elevilor
( 8 min ) din textele în versuri citite: minute”
Verific tema cantitativ şi calitativ. „Greierele şi furnica” de La -orală şi
Voi cere elevilor să prezinte Fontaine; scrisă
răspunsul la întrebarea: Dacă „Greierele şi furnica” de
greierele ar muri de foame şi frig , Tudor Arghezi
tu pe cine ai considera vinovat de „Balada unui greier mic” de
moartea lui? De ce? George Topîrceanu
„Greierele şi furnica” de
Marin Sorescu
Vor citi raspunsurile date şi
argumentarea;
Le propun elevilor să audiem un Elevii vor audia cântecelul Audiţie
3. Captarea atenţiei cântecel învăţat mai demult despre „Greier, greieruş” muzicala Prezentare PP frontal -orală
(2 min) greier.
O5
4. Anunţarea -Astăzi vom citi textul Elevii ascultă cu atenţie. Conversaţia Carte de frontal
subiectului şi a „Fricosul” de Emil Gârleanu. Recepţionează mesajul. lectură
obiectivelor ( 16 min )
Scriu pe tablă data, titlul textului Elevii scriu în caiete
3
şi autorul. data, titlul lecţiei şi
Voi prezenta obiectivele lecţiei si autorul . Activitate Fişa de lucru gândim, scrisă
voi cere elevilor să alcătuiască un de lucrăm în
scurt text în care că integreze Elevii vor alcătui un text cu prelectură perechi,
cuvinte şi expresii din textul nou: expresiile date, lucrând în comunicăm
noapte de iarnă, cer înstelat, luna perechi.
strălucitoare, spaimă, iepuraş, Vor prezenta textele
întinderea argintie, iaz îngheţat. realizate.

Le voi prezenta elevilor cu ajutorul Un elev va citi model noul


5. Consolidarea O1 videoproiectorului textul. text . conversaţia Videoproiec- Observarea
cunoştinţelor Înainte de finalul textului voi face explicaţia tor sistematică
( 15 min) un exerciţiu de lectură predictivă: Elevii vor exprima opiniile exerciţiul a elevilor
- Cine credeţi că l-a lor. problemati- caiete, tablă,
O2 speriat pe iepuraş ? zarea cretă -orală
lectura frontal
Voi cere elevilor că citească textul Elevii vor citi textul şi vor predictivă text suport
O3 pe fragmente , selectiv , în lanţ, pe formula enunţuri cu noile
roluri. cuvinte.
Voi explica noile cuvinte şi le voi
O4 cere elevilor să formuleze enunţuri
cu acestea;
O6 Vocabular: policandru, hăţişuri,
deşuchiată,stuhăria iazului. Elevii vor lucra în perechi ,
Voi grupa elevii clasei în 6 perechi vor rezolva sarcinile de pe echipe scrisă
O7 Fiecare pereche va primi o fişă de lucru exerciţiul orală
lucru (anexele) cu sarcini diferite. şi vor prezenta modul de Fişe de lucru
După ce vor rezolva sarcinile , realizare
fiecare echipă va prezenta oral
modul de rezolvare

5. Evaluarea O5 Elevii vor prezenta părerea munca fişe de Individual -scrisă,


cunoştinţelor Le voi cere să identifice dialogul lor despre ora de lectură independen- evaluare
( 5 min ) din text şi între cine se poartă într-un dialog imaginar între tă
acesta. ei şi gândul lor.

4
frontal
Le propun să realizeze un scurt Vor prezenta dialogul în faţa
O1 dialog între ei şi gândul lor despre clasei
ora de lectură de azi.

O1
6. Aprecierea şi Le voi explica tema pentru acasă şi Elevii îşi notează tema conversaţia caiet frontal aprecieri
încheierea activităţii le voi recomanda să citească şi alte pentru acasă. verbale şi
Tema pentru acasă povestiri de Emil Gârleanu. prin
( 2 min ) calificative

5
Fricosul
de Emil Gârleanu

Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din povești: copaci de zahăr, câmp de


cristal, iaz de oglindă. Și-n cuprinsul larg, uriașul policandru al cerului își aprinde,
una câte una, luminile, ca într-o nemăsurată sală de danţ. Viețuitoarele pustietății
sunt îmbătate de farmecul acesta: paserile zbor ca ziua; lupul poposește pe labe, în
hățișuri, și privește nemișcat; vulpea stă lângă vizuină și nu se-ndură să meargă la
vânat; veverița pleacă creangă lângă creangă și hoinărește, ca o deșucheată,
pădurea-ntreagă. Iar iepurele a zbughit-o la jucat. Încet, ascultând, ispitind, a ieșit
tiptil-tiptil din curătură, și când a ajuns la margine și-a văzut întinderea lucie de
zăpadă, a-nceput să sară de bucurie:

„Poate mai întâlnesc un prieten”, își zise iepurașul.

Și gândul îi răspunse:

„Poate mai întâlnești un prieten...”

Și iar țupai-țupai, iepurele sare vesel:

„Poate dau și peste o prietenă.”

Și gândul:

„Poate dai și peste o prietenă.”

Și mergând așa, iepurașul cu gândul își vorbesc:

„Ce lumină, și totuși luna încă nu a răsărit.”

„...Și totuși luna încă nu a răsărit.”

„Dar o să răsară.”

„...O să răsară.”

Și cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepurașul se opri o clipă să se


odihnească. Atunci, de la spate, se ridică, albă și ea, ca de gheață, luna. Stelele
păliră; pădurea, copacii, tufele își dezbrăcară deodată umbra. Iar iepurașul împietri
de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o arătare cu două coarne grozave.
După clipa de spaimă, iepurașul se destinse ca o coardă și o zbughi la goană, se
prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre, se sculă și iar se rostogoli până jos;
apoi o luă de-a dreptul, tăind câmpul. Se opri tocmai în stuhăria iazului. Acolo,
de-abia suflând, se ghemui cu ochii închiși... Să nu-și mai vază umbra!
6
Fricosul
de Emil Gârleanu

1. Povestirea ”Fricosul” este scrisă de:

a) Ion Creangă b) Emil Gârleanu c) fraţii Grimm

2. Întâmplarea se petrece în anotimpul:

a) primăvara b) vara c) toamna d) iarna

3. Personajele poveştii sunt:

a) umbra iepuraşului b) iepuraşul c) iepuraşul şi umbra iepuraşului

4. Ordonaţi cuvintele următoare pentru a alcătui o propoziţie:

a) o clipă , se opri , să se odihnească , Iepuraşul

________________________________________________________________________

b) un , mai , prieten , Poate , întâlnesc .

_________________________________________________________________________

5. Găsiţi cuvinte cu sens asemănător pentru :

copaci – _________________________
poposeşte – _________________________
zăpadă –______________________________

6. Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru:

noapte –__________________________________
uriaş –____________________________________
prieten –__________________________________

7. Căutaţi în text fragmentul care prezintă dialogul dintre iepuraş şi gândul său.
Fricosul
de Emil Gârleanu

1. Căutaţi în text cuvinte scrise cu cratimă şi formulaţi


enunţuri cu acestea:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Scrieţi cuvinte cu sens asemănător pentru:

spaimă - ___________ goană - ________________________


iaz - _____________ a împietri - _____________________

3. Căutaţi în text fragmentul în care se prezintă apariţia lunii


Fricosul
de Emil Gârleanu

1.Formulaţi răspunsuri potrivite :


Unde şi când se petrece întâmplarea?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Cum se comportă vieţuitoarele pustietăţii?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Cu cine vorbeşte iepuraşul?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
De ce s-a speriat iepuraşul când a răsărit luna?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Fricosul
de Emil Gârleanu

1. Identificaţi verbele din următorul fragment şi le analizaţi,


precizând persoana , numărul, timpul şi rolul în propoziţie:
„…Şi totuşi luna nu a răsărit.
…Dar o să răsară.

Şi cum mergea pe marginea unei vâlcele , iepuraşul se opri o clipă să se
odihnească. Atunci, de la spate , se ridică,albă, ca de gheaţă, luna.”
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Realizaţi o descriere a iepuraşului:


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Fricosul
de Emil Gârleanu

1. Formulaţi enunţuri cu ajutorul expresiilor:


noapte lucie
___________________________________________________________
___________________________________________________________
lume ca din poveşti
___________________________________________________________
___________________________________________________________
uriaşul policandru al cerului
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
luna ca de gheaţă
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Completaţi proverbele următoare :

Cine aleargă după ________________________, nu prinde nici unul.


Iepurele se teme şi de ____________________________________.
Nu ştii de unde ___________________ iepurele.
Fricosul
de Emil Gârleanu

1. Găsiţi asemănările din text:


lume ca _________________________
iaz ca ___________________________
cer înstelat ca___________________________________________
veveriţa hoinăreşte ca_____________________________________
luna ______________________________________________
veni de-a dura ca ______________________________________

2. Realizaţi şi voi câteva asemănări:


fricos ________________________________
harnic______________________________________
viclean_________________________________________
roşu ____________________________________________
mititel___________________________________________
3. Pornind de la cuvântul „frică” , scrieţi şi alte cuvinte înrudite cu acesta: