Sunteți pe pagina 1din 80

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Lisievici, Petru
Pedagogie: concepte, metode şi tehnici esenţiale / Petru
Lisievici, Mihaela Ţăranu, Roxana Tudorică, Bucureşti:
Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005
160 p., 20,5 cm.
Bibliogr. O
ISBN: 973-725-347-7
I. Ţăranu, Mihaela
II. Tudorică, Roxana
PEDAGOGIE
371 (075.8)

CONCEPTE, METODE ŞI TEHNICI


ESENŢIALE

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005


Prof. univ. dr. Petru Lisievici (coordonator)
Lector univ. dr. Mihaela Ţăranu
Lector univ. dr. Roxana Tudorică

Redactor: Măria CERNEA


Tehnoredactor: Mihaela STOICOVICI
Coperta: Stan BARON
Bun de tipar: 01.11.2005; Coli tipar: 10
Format: 16/61x86

Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine


Splaiul Independenţei nr.313, Bucureşti, s. 6, O. P. 83
EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Tel./Fax: 316.97.90; www.spiruharet.ro
e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro Bucureşti, 2005
\ î$m IWJ
CUPRINS

I. INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE 13
DEFINIŢII ALE EDUCAŢIEI (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 13
EVOLUŢIA CONCEPŢIILOR DESPRE EDUCAŢIE
(Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 15
FORMELE EDUCAŢIEI (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 17

n *;:,:* ,*vr Educaţia


Educaţia nonformală
formală 17
17
Educaţia informală 18
PEDAGOGIA ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
(Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 18
WH3T h PROBLEMATICA EDUCAŢIEI CONTEMPORANE
(Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 20
Presiuni şi provocări 20
Creşterea rapidă a nevoii de educaţie 20
Restricţii financiare 21
Evoluţii pe piaţa forţei de muncă 21
Modificarea structurilor şi persistenţa inegalităţilor 22
Mutaţii în planificarea şi politicile educaţionale 22
Cooperarea internaţională 22
Rapiditatea evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice 23
Răspunsuri ale educaţiei la provocările lumii contemporane .... 24
Educaţia permanentă 24
Autoeducaţia 25
Asumarea responsabilităţii pentru succesul educaţional '26
Utilizarea concepţiei curriculare 29
DOMENIILE EDUCAŢIEI 30
Educaţia intelectuală (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 30
Educaţia morală (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 32
Matricea valorilor 34
Ierarhizarea valorilor 35
Educaţia tehnologică (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 36
Alte domenii ale educaţiei (Lector univ. dr. ROXANA TUDORICĂ) 38
Educaţia profesională 38
Educaţia estetică 39

5
Educaţia fizică 40 TENDINŢE IN ORGANIZAREA CONŢINUTURILOR
Educaţia civică 40 (Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 77
Educaţia religioasă 40 Monodisciplinaritatea 77
Noile educaţii (Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 41 Multidisciplinaritatea 77
Educaţia pentru pace şi cooperare 42 Pluridisciplinaritatea 77
Educaţia pentru participare şi democraţie 42 Transdisciplinaritatea 77
Educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale lnterdisciplinaritatea 78
omului 43 Organizarea modulară 78
Educaţia ecologică 44 Abordarea integrată a disciplinelor 78
Educaţia economică şi casnică modernă 44 EVALUAREA CURRICULUM-ULUI
Educaţia pentru comunicare şi mass-media 45 (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 79
Educaţia interculturală 45 Rezultate de învăţare semnificative pentru curriculum 79 :
Educaţia globală 46 Calităţi ale unui bun curriculum 81
INSTITUŢIILE EDUCAŢIEI (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI)... 47 Extensie 81
Şcoala 48 Echilibru 82
Familia 49 Relevanţă 82
Societatea comercială 52 Diferenţiere 82
II. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI 56 Progresie şi continuitate 82
CURRICULUM: COMCEPŢII ŞI DEFINIŢII Criterii de evaluare curriculară 83
(Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 56 III. TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII 85
Viziunea curriculară contemporană 57 CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE INSTRUIRII
Curriculum central 58 (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 85
Conţinut şi curriculum 59 Proces de învăţământ 85
CURRICULUM - PERSPECTIVE DE ANALIZĂ Instruire 85
(Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 64 Predare 85
Concepte-cheie în analiza curriculară 65 învăţare 86
Delimitări conceptuale 65 Evaluare 87
Tipuri de curriculum 66 MODELE ALE INSTRUIRII 89
COMPONENTELE NODALE ALE CURRICULUM-ULUI Lecţia tradiţională (Lector univ. dr. ROXANA TUDORICĂ)... 89
(Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 67 Demersuri de optimizare a modelului lecţiei tradiţionale 93
Finalităţile 67 MODELUL MODULAR (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 94
Conţinutul învăţământului 69 METODE DE INSTRUIRE (Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI)... 101
Selecţia conţinuturi lor: sursele şi criteriile de pertinenţă 70 Metoda expunerii 101
Timpul de învăţare 72 Avantaje şi dezavantaje ale utilizării expunerii 101
PRODUSELE CURRICULARE Pregătirea expunerii 102
(Lector univ. dr. MIHAELA ŢĂRANU) 74 Tehnici caracteristice pentru expunere 103
Planul-cadru de învăţământ 74 Metoda discuţiei dirijate 106
Programele şcolare 75 Avantajele utilizării metodei discuţiei dirijate 107
Manualele şcolare 76 Pregătirea unei discuţii dirijate 107
Materialele suport (curriculum de suport) 76 Tehnici caracteristice pentru metoda discuţiei dirijate 108

6 7
Metoda dialogului 109 TEHNICI DE TESTARE 133
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării metodei dialogului 109 Consideraţii generale 133
Tehnici caracteristice pentru metoda dialogului 109 Tehnica răspunsului scurt 134
Metoda problematizării 111 Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii 135
Avantajele utilizării metodei problematizării 111 Utilizare -. 135
Tehnici caracteristice pentru metoda problematizării 111 Recomandări pentru construirea itemilor, utilizând tehnica
Metoda demonstrării 113 răspunsului scurt 136
Tipologia demonstrării 113 Tehnica alegerii duale 138
Tehnici ale demonstrării 114 Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii 138
STILURI DE COMUNICARE DIDACTICĂ ŞI COMPETENŢE Utilizare 139
EDUCAŢIONALE ALE CADRULUI DIDACTIC Tehnica perechilor 142
(Lector univ. dr. ROXANA TUDORICĂ) 115 Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii 143
Competenţele educaţionale ale cadrului didactic 119 Utilizare 143
IV. TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII Recomandări pentru construirea itemilor, utilizând tehnica
(Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI) 120 perechilor 144
CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE EVALUĂRII 120 Tehnica alegerii multiple 144
Măsurarea 120 Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii 145
Aprecierea 120 Utilizare 146
Judecata expertă 120 Recomandări pentru construirea itemilor, utilizând tehnica
Teste educaţionale 121 alegerii multiple 147
TIPOLOGIA TESTELOR DE CUNOŞTINŢE 121 Tehnica răspunsului deschis 150
Criteriul specificitate: teste integrative şi punctuale 121 Varietăţi ale tehnicii 150
Criteriul obiectivitate: teste obiective şi subiective 122 Utilizare 151
Criteriul utilitate: diagnostic, succes educaţional, plasament, Avantaje şi limite ale utilizării tehncii 151
capacitate 123 Recomandări pentru construirea unor itemi utilizând tehnica
Testul diagnostic (formativ) 123 răspunsului deschis 152
Testul de succes educaţional (sumativ) 123 Recomandări privind cotarea răspunsurilor 153
Testul de plasament 124 EVALUAREA UNUI TEST DE CUNOŞTINŢE 155
Testul de capacitate (proficiency) 124 Check-list pentru evaluarea unui test de cunoştinţe 155
CALITĂŢI METROLOGICE ALE TESTELOR DE CUNOŞTINŢE... 125 Secţiunea 1. Repere conceptuale ale testului 155
Validitatea 125 Secţiunea 2. Calitatea tehnică a testului 155
Validitatea de construct 125 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 158
Validitatea de conţinut 125 BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ 160
Validitatea concurentă 126
Validitatea predictivă 126
Validitatea de faţadă (face validity) 126
Factori care pot afecta validitatea unui test 127
Fidelitatea 130
Factori care influenţează fidelitatea 130

8 9
Cuvânt înainte

Prezentul volum este conceput pornind de la următoarele premise:


1. Formarea pentru profesia didactică în primul ciclu al studiilor
universitare reprezintă doar o etapă a acestui demers, care urmează a fi
completată de formare pe parcursul studiilor masterale şi de formare
continuă pe toată durata vieţii profesionale active;
2. Studenţii care se înrolează în programul de formare a perso­
nalului didactic se pregătesc pentru a deveni profesori, şi nu specialişti
în ştiinţele educaţiei;
3. Este necesar ca formarea iniţială pentru profesia didactică să
ajute pe viitorii profesori să înţeleagă situaţia prezentă din sistemul
românesc de învăţământ, dar, de asemenea, să îi pregătească pentru a
anticipa evoluţii viitoare şi a acţiona ca profesionişti într-un context
cultural european;
4. Timpul disponibil pentru formare va fi mai bine utilizat dacă o
proporţie semnificativă a acestuia va fi folosită pentru a ajuta viitorii
profesori să stăpânească metode de instruire şi tehnici de evaluare
utilizabile la clasă;
5. Este necesar ca formarea iniţială pentru profesia didactică să
dezvolte la studenţi atitudini favorabile faţă de aceasta;
6. Studenţii sunt motivaţi pentru studiul unei discipline dacă
elementele de conţinut sunt interesante şi relevante pentru activitatea
viitoare, iar profesorii fac eforturi pentru a-i ajuta să înţeleagă şi să
aibă succes.

Am încercat să punem la dispoziţia studenţilor noştri un material


modern, dens, orientat preponderent către înţelegerea şi gestionarea
unor situaţii, faţă de alternativa excesului de teorie.

Coordonator

11
!
i
INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE


) DEFINIŢII ALE EDUCAŢIEI
Un domeniu atât de complex precum este educaţia poate fi cu
dificultate acoperit printr-o definiţie. Nu este deci surprinzător să
constatăm tendinţa de a se utiliza un set de definiţii complementare,
1 plasate pe diferite paliere de generalitate, de exemplu ca produs,
proces şi activitate (ex.: Cristea, 1996).
Educaţia ca acţiune socială
- La acest nivel de generalitate, educaţia poate fi definită ca
activitatea prin care sistemele socioumane asigură transferul între
generaţii a informaţiilor, abilităţilor, limbajelor, regulilor şi valorilor
. necesare supravieţuirii respectivelor sisteme.
Din această perspectivă, educaţia poate fi privită ca strategia
utilizată de sistemele sociale pentru a rezolva contradicţia dintre
discontinuitatea existenţei indivizilor şi continuitatea existenţei sistemelor
socioumane. O analogie ce poate fi utilizată este aceea a producerii şi
instalării de soft uman: educaţia este echivalentul unei gigantice uzine
planetare, ce produce şi instalează sistemele de operare şi programele
de operare, care transformă pe noii născuţi, ce răspund la solicitările
mediului prin acte reflexe, în indivizi umani responsabili şi funcţionali.
Educaţia ca proces
La acest nivel de generalitate, educaţia poate fi definită ca

sistemul de comunicare şi interacţiune prin care se asigură deplasareasistemelor educate spre starea finală dorită.
Sintagma „sisteme educate" este folosită în acest context pentru
a sublinia că nu doar indivizii umani sunt expuşi influenţelor educa­
ţionale, ci şi grupurile, organizaţiile, naţiunile sau sistemele complexe
om-maşină.

13
Educaţia ca suport al integrării sociale EVOLUŢIA CONCEPŢIILOR DESPRE EDUCAŢIE
La acest nivel de generalitate, educaţia poate fi definită ca acti­ Pe parcursul istoriei umanităţii s-a înregistrat o evoluţie a
vitatea prin care sistemele socioumane asigură integrarea armonioasă a concepţiilor despre educaţie. Dintr-o interesantă sinteză realizată de
indivizilor în reţeaua de statute, roluri şi instituţii. profesorul I. Gh. Stanciu (Stanciu, 1991), redăm mai jos această evoluţie.
Această perspectivă conceptuală, frecvent utilizată de sociologi,
prezintă inconvenientul că se plasează în contextul unei paradigme a Educaţia ca formare
mecanismului, în conformitate cu care individul uman urmează a fi Este considerată a fi cea mai veche concepţie coerentă identificabilă.
fasonat asemenea unei componente (ex.: roată dinţată), pentru a fi inserat Punctul de plecare a acesteia pare a fi distincţia operată de Aristotel
în sistemul social fără a ţine seama de nevoile şi aspiraţiile sale. între „materie" şi „formă". Din această perspectivă, „materia" este consi­
Educaţia ca suport al participării sociale derată a fi pasivă, amorfă, neutră şi susceptibilă la schimbare prin
influenţe externe, în timp ce „forma" este activă şi durabilă, esenţa a
La acest nivel de generalitate, educaţia poate fi definită ca tot ceea ce există. Orice entitate este, în esenţă, un rezultat al trecerii
activitatea care asigură condiţiile cognitive şi atitudinale pentru de la potenţialitate (materie) la realitate (forma).
participare socială, respectiv pentru angajarea în comportamente Pe cale de consecinţă, educaţia este acţiunea externă prin care
instrumentale atât în raport cu valorile şi obiectivele prezente, cât şi indivizii umani primesc „forma" sau „esenţa", adică „sufletul raţional".
cu valori şi obiective viitoare ale sistemului sociouman. în acord cu această concepţie, educaţia este „directivă",
Faţă de perspectiva căreia i se subordonează definiţia anterioară, exercitându-se imperativ prin raportare la o reprezentare asupra naturii
aceasta din urmă prezintă avantajul de a nu neglija interacţiunile sau esenţei umane, reprezentare aflată întotdeauna în exteriorul celui
complexe dintre indivizi şi sistemul sociouman. Figuri remarcabile ale educat, adică la nivelul adultului, societăţii, bisericii sau divinităţii.
istoriei umanităţii, ca Giordano Bruno sau Galileo Galilei, nu mai apar
ca indivizi „neintegraţi", ci ca personalităţi care exercită cea mai Educaţia ca dezvoltare
valoroasă formă de participare socială. Această nouă viziune asupra educaţiei are drept punct de plecare
Educaţia ca dimensiune a procesului de învăţământ publicarea, în 1762, de către Rousseau, a volumului l'Emile, în care se
face avocatul punctului de vedere conform căruia omul este prin
La acest nivel de generalitate, educaţia este frecvent definită ca natura sa bun, fiind corupt de societate, de unde necesitatea regăsirii
ansamblul procedurilor de comunicare şi interacţiune prin care se acestei bunătăţi primitive.
urmăreşte preponderent dezvoltarea de atitudini, aptitudini, valori, Ruptura iniţiată de Rousseau se concretizează la începutul
interese şi aspiraţii, abilităţi cu înalt nivel de generalitate, trăsături de secolului XX în curentul „educaţiei noi", jalonat de mari gânditori şi
personalitate. reformatori ai educaţiei, precum M. Montessori, Ed. Claparede,
Distincţia care operează frecvent în acest context este cea dintre Ov. Decroly, Ad. Ferriere.
informativ şi formativ, multe luări de poziţie ale factorilor de răspundere în acord cu această concepţie, educaţia urmează a fi „directivă",
din ministerul care răspunde de problemele educaţiei şi învăţământului vizând nu a forma individul uman în acord cu o viziune preexistentă, ci
făcând referiri la modificarea raportului dintre informativ şi formativ, a dezvolta potenţialul acestuia, vizând mai curând diferenţierea decât
ca fiind unul dintre obiectivele importante ale reformei învăţământului. uniformizarea. Principala modalitate de intervenţie educativă este una
O altă analogie utilizabilă este cea care distinge între sistemele care ar putea fi denumită „ecologică", în sensul edificării unui mediu
de operare şi programele utilitare ale unui computer, pe de o parte, şi propice pentru dezvoltarea potenţialului fiecărei individualităţi.
fişierele cu date introduse în memoria acestuia, pe de altă parte. Iată un citat edificator, utilizat de profesorul Stanciu, aparţinând
unuia dintre reprezentanţii de prim ordin al curentului, Ad. Ferriere:

14 15
„Nu noi ne creştem copiii, ei se cresc. Rolul nostru principal este de a FORMELE EDUCAŢIEI
crea un mediu din care ei îşi vor extrage forţa prin care vor deveni Putem face un pas mai departe în înţelegerea fenomenului educaţiei,
mari" (Stanciu, 1991). trecând în revistă cele trei „forme" ale sale.
Educaţia ca proces de creştere
Educaţia formală
în deceniile patru, cinci şi şase ale acestui secol, John Dewey
încearcă să depăşească inconvenientele celor două concepţii menţionate, Notele definitorii ale educaţiei formale pot fi sintetizate astfel:
dintre care una făcea abstracţie de individ, iar cea de a doua făcea • activităţile se desfăşoară în instituţii specializate, componente
abstracţie de societate, încercând să le reconcilieze prin utilizarea ale sistemului de învăţământ, instituţii în finanţarea şi acreditarea
conceptului „creştere". cărora statul deţine un rol important;
Punctul său de vedere, sintetizat de profesorul Stanciu, porneşte • activităţile educaţionale au intenţionalitate explicită, concretizată
de la conceperea creşterii ca o amplificare a capacităţii de a învăţa din în obiective la nivel de sistem, cicluri de învăţământ, ani de studiu,
propriile experienţe, pentru a se putea face faţă ulterior, cu eficienţă, discipline şi lecţii;
unor experienţe noi. • activităţile educaţionale sunt frecvent încadrate într-o strategie
Modalitatea recomandată pentru facilitarea creşterii este aceea naţională, caracterizată de note specifice privind priorităţile sau alocarea
de a expune copilul la o largă varietate de experienţe de învăţare. de resurse;
Experienţele de învăţare urmează a proveni direct din viaţă, în confor­ • alocarea de resurse şi activităţile educaţionale sunt frecvent
mitate cu principiul că şcoala nu pregăteşte pentru viaţă, ci chiar este viaţă. subordonate unor principii unanim acceptate, unul dintre acestea fiind
Educaţia este încă privită ca fiind „nondirectivă", cu o notă principiul egalităţii şanselor;
suplimentară de activism faţă de concepţia precedentă. • activităţile educaţionale se realizează cu personal specializat şi
acreditat pentru asemenea activităţi - cadre didactice, specialişti pe
Educaţia ca drept diferite domenii de suport (psihologi, medici), manageri;
Ultimele decenii prilejuiesc conturarea unei viziuni în conformitate • se tinde către utilizarea de criterii unice pentru evaluarea
cu care educaţia este unul din determinanţii esenţiali ai atingerii unui succesului educaţional.
nivel rezonabil de bunăstare economică şi echilibru emoţional. De aici
Educaţia nonformală
însă rezultă un drept, dreptul la educaţie.
Această viziune a stimulat o lungă serie de practici, începând cu Notele definitorii ale educaţiei nonformale pot fi sintetizate astfel:
adecvarea solicitărilor educaţionale la caracteristicile de vârstă ale • activităţile educaţionale se desfăşoară în instituţii, frecvent
elevilor, studenţilor sau adulţilor şi terminând cu asigurarea transportului specializate, plasate însă în exteriorul sistemului naţional de învăţământ;
gratuit către şcoală sau modificarea standardelor de proiectare şi • activităţile educaţionale au intenţionalitate explicită, concretizată
construcţie a şcolilor. în publicitate şi eventual obiective la nivel de specializări, ani de
studiu sau discipline;
• activităţile educaţionale sunt frecvent subordonate unei strategii,
care însă este caracteristică pentru o instituţie sau un grup de instituţii;
• libertatea participării;
• utilizarea unor criterii de evaluare a succesului educaţional, de
cele mai multe ori specifice instituţiei implicate.

16 17
Educaţia informală insistă pe ceea ce este bine şi trebuie să fie în perspectivă" (Cucoş,
Notele definitorii ale educaţiei informale pot fi sintetizate astfel: 2002, p.18).
• incoerenţa şi diversitatea influenţelor educaţionale; Statutul pedagogiei ca domeniu de reflecţie asupra fenomenului
• aport puţin relevant al instituţiilor; educaţional a făcut vreme îndelungată obiectul unor dezbateri aprinse,
• lipsa unei intenţionalităţi implicite; situate în jurul bine-cunoscutei interogaţii: Este pedagogia ştiinţă,
• lipsa opţiunii explicite din partea celor care sunt expuşi influenţei tehnică sau artă?
educative. Astăzi majoritatea specialiştilor afirmă că, deşi pedagogia se
înfăţişează ca o tehnică şi chiar ca o artă (în cazul celor mai talentaţi
Se cuvine evidenţiat faptul că deocamdată, atât specialiştii în dintre educatori), atunci când ne referim la dimensiunea sa practic-apli-
ştiinţele educaţiei, cât şi instituţiile ale căror misiuni conţin menţiuni cativă, ea a atins maturitatea epistemică a unei ştiinţe de sine stătătoare,
explicite la finanţarea, planificarea, administrarea sau investigarea îndeplinind toate rigorile:
acesteia, se orientează preferenţial către educaţia formală. în acelaşi • are ca obiect de studiu fenomenul educativ şi toate datele
timp, se fac tot mai frecvente referiri la nevoia unei abordări mai empirice şi teoretice despre acest proces;
echilibrate şi nuanţate, contribuţiile unor institute de cercetare • dispune de metode specifice sau adaptate de investigare şi
(ex.: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei) ca şi ale unor organizaţii non-guver- explicare a proceselor educative;
namentale vizând educaţia nonformală şi informală. • aspiră la sistematizarea şi raţionalizarea domeniului educaţional
Integrarea tuturor acestor forme ale educaţiei într-o viziune asupra prin determinarea de norme şi legi (principiile pedagogice) şi prin
sistemului naţional de educaţie este încă un deziderat care îşi aşteaptă constituirea unui corpus unitar de concepte şi teorii.
realizarea. Complexitatea domeniului cercetat şi incapacitatea abordărilor
tradiţionale de a răspunde unor probleme noi legate de fenomenul
PEDAGOGIA ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI educaţional au condus la crearea unor ansambluri interdisciplinare -
Argumentele prezentate anterior atestă faptul că educaţia reprezintă ştiinţele educaţiei. Fenomenul, foarte frecvent în ştiinţele sociale
unul dintre domeniile de cunoaştere cu mari implicaţii în vastul proces („interpenetrarea disciplinelor", potrivit autorilor Mattei Dogan şi
al dezvoltării umane şi sociale. Complexitatea sa este dată de Robert Pahre), constă în crearea, la graniţa disciplinelor, a aşa-numi-
abordările multiple care trebuie avute în vedere: telor câmpuri hibride, cele mai profitabile din punctul de vedere al
• perspectiva adultului pe care o conţine idealul educaţional; inovaţiei ştiinţifice.
• perspectiva subiectului aflat sub influenţă educaţională (nevoi Sistemul ştiinţelor educaţiei include, alături de disciplinele
şi particularităţi); pedagogice (numite şi „nucleul tare al ştiinţelor educaţiei"), filosofia
• perspectiva cadrului educaţional, aspecte instituţionale sad educaţiei, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei, statistică educa­
neinstituţionale, aspecte statice (constante, valori) şi dinamice ale ţională, igienă şcolară, economia educaţiei, biopedagogie, ergonomia
procesului. educaţiei, etnopedagogie etc.
Astfel, educaţia se conturează ca fapt pluridimensional, aflat sub Pedagogia reprezintă ştiinţa de sinteză asupra educaţiei, iar
incidenţa abordărilor din domenii conexe: filosofie, sociologie, statistică, procesul dezvoltării sale interne (dezvoltare intradisciplinară) a condus
psihologie, biologie, antropologie, cibernetică, economie, politologie etc. j la constituirea disciplinelor pedagogice sau a ramurilor pedagogiei.
Specificul discursului pedagogic asupra educaţiei constă în, Acestea pot fi grupate în trei categorii:
perspectiva axiologic-normativă: „rolul major al pedagogiei nu este de: • după nivelul de instituţionalizare al educaţiei: pedagogia
a descrie fenomenul educaţional, de a observa ceea ce se petrece, ca preşcolară, pedagogia şcolară, pedagogia profesională, pedagogia
militară, pedagogia religioasă, pedagogia învăţământului superior,
pedagogia adulţilor, defectologia sau psihopedagogia specială etc.
18 19
• după gradul de studiere a unor laturi, sarcini sau forme ale • 130 ani pentru al doilea (1930);
educaţiei: didacticile (metodicile), teoria educaţiei, teoria curriculum-ului, • 30 ani pentru al treilea (1960);
teoria instruirii, teoria evaluării etc. • 40 ani pentru următoarele trei (2000).
• discipline care evidenţiază abordări diferite ale problematicii Creşterea explozivă a nevoii de educaţie ar pune mai puţine
educaţionale: istoria pedagogiei, pedagogia comparată, pedagogia probleme dacă s-ar înregistra o covarianţă cu creşterea economică.
experimentală, prospectiva educaţiei etc. Din păcate, cele mai rapide creşteri ale populaţiei se produc în ţările în
Referindu-se la tendinţa actuală de generalizare a sintagmei curs de dezvoltare, în care creşterea economică nu generează suficiente
„ştiinţele educaţiei", înlocuind astfel termenul „pedagogie", Cezar Bârzea resurse pentru extinderea ofertei educaţionale.
(1995, p.139-142) surprinde câteva situaţii care evocă o parte dintre
actualele „dileme" ale pedagogiei: Restricţii financiare
• înlocuirea unui termen prin celălalt semnifică o negare
Recesiunea economică şi inflaţia generate de criza petrolului din
premeditată a pedagogiei, din dorinţa de a scăpa de aura depreciativă a
termenului; anii '70 au produs consecinţe asupra finanţării educaţiei, care se
• ştiinţele educaţiei, potrivit altor teoreticieni, nu sunt decât regăsesc şi în prezent. Cuplajul dintre creşterea costurilor educaţiei
discipline auxiliare ale pedagogiei, actuala expansiune disciplinară generate de progresul ştiinţific şi tehnologic, restricţiile bugetare,
nefiind decât o dezvoltare în interiorul vechii discipline; utilizarea de fonduri bugetare pentru sprijinirea sistemelor educaţionale
• ştiinţele educaţiei reprezintă efectul programelor de formare din ţările în curs de dezvoltare, competiţia pentru alocaţii bugetare cu
interdisciplinară a profesorilor, ca urmare a nevoii explicite de flexi- alte sectoare ale economiei, inclusiv cu cercetarea-dezvoltare, au avut
bilizare şi specializare a profesiunii didactice; drept consecinţe mai întâi o subfinanţare a educaţiei şi, într-o a doua
• ştiinţele educaţiei reprezintă expresia pluralismului pedagogic, etapă, o modificare radicală a principiilor şi modalităţilor de finanţare
situaţie în care asupra obiectului unic de studiu - educaţia - se a educaţiei.
realizează interpretări multiple, folosindu-se instrumentele (psihologice, Atât pe plan naţional cât şi internaţional, instituţiile educaţionale
sociologice, economice etc.) adecvate aspectelor vizate. se află în competiţie pentru finanţare, alocarea de fonduri fiind reali­
zată pe bază de formule sau scheme, care iau în consideraţie eficienţa
PROBLEMATICA EDUCAŢIEI CONTEMPORANE utilizării fondurilor şi calitatea produsului educaţional. O dovadă concretă
i a acestei tendinţe este apariţia unor organisme specializate în finan­
Presiuni şi provocări ţarea educaţiei chiar şi în ţările în curs de dezvoltare sau ex-comuniste
Secolul XX s-a deosebit de toate cele care l-au precedat printr-o (Consilii de finanţare a învăţământului).
accelerare fără precedent a dezvoltării şi printr-o complexitate extremă
Evoluţii pe piaţa forţei de muncă
a relaţiilor sociale intra şi internaţionale
Dintre numeroasele aspecte ale contextului economic şi social Presiunea competiţiei pe pieţele naţionale şi internaţionale a
care exercită influenţe şi presiuni asupra teoriei şi practicii educaţio­ generat creşterea şomajului, creştere care, într-o primă etapă, a afectat
nale sunt mai frecvent evocate câteva, pe care le expunem în continuare. forţa de muncă tânără. Acest fenomen a avut drept rezultat scăderea
motivaţiei pentru învăţare. Pe cale de consecinţă, instituţiile de învăţă­
Creşterea rapidă a nevoii de educaţie mânt s-au văzut silite să acţioneze intens pentru optimizarea ofertei
Trecând în revistă diferitele estimări, calcule şi proiecţii privind educaţionale, atât din punctul de vedere al calităţii situaţiilor şi resurselor
evoluţia în timp a populaţiei globului, se ajunge la următorul tablou de învăţare, cât şi din cel al relevanţei programelor educaţionale în
sintetic sugestiv, care indică intervalele de timp necesare pentru raport cu cererea de pe piaţa forţei de muncă. Un indicator al succesului
acumularea celor peste şase miliarde locuitori actuali ai planetei: obţinut este modificarea trend-uiui în distribuţia şomajului pe grupe de
v
• 2-5 milioane de ani pentru primul miliard; arstă, tinerii având în ultimul deceniu şanse de angajare mai bune.
20 21
Modificarea structurilor şi persistenţa inegalităţilor educaţiei. Spre exemplu, Comunitatea Europeană a lansat în anul 1994
şi 1995 două mari programe de cooperare internaţională în domeniul
La nivelul sistemelor de învăţământ s-au înregistrat modificări educaţiei, Leonardo da Vinci şi Socrates.
legate de procentele din grupele de vârstă înrolate în diferite cicluri de Programul Leonardo da Vinci este destinat susţinerii politicilor
învăţământ. Pe lângă creşterea continuă a duratei învăţământului obli­ statelor participante, referitoare la formarea pe parcursul întregii vieţi
gatoriu, care, la ora actuală, în multe ţări dezvoltate, începe de la trei şi dezvoltării aptitudinilor şi competenţelor necesare integrării profe­
şi durează până la împlinirea vârstei de 18 ani, o tendinţă evidentă a sionale. Programul are drept obiective: a) dezvoltarea aptitudinilor şi
fost aceea a creşterii continue a procentelor din grupele de vârstă competenţelor cetăţenilor, îndeosebi ale tinerilor aflaţi în formare iniţială,
înrolate în învăţământul superior. în fine, o altă tendinţă evidentă în b) încurajarea accesului la formare profesională continuă şi ameliorarea
ţările dezvoltate este aceea a extinderii adresabilităţii învăţământului calităţii acesteia, c) promovarea şi întărirea contribuţiei formării profe­
superior. Astfel, încă din anul 1977, 60% din studenţii Universităţii sionale la procesul de inovare, pentru a ameliora competitivitatea şi
din Stockholm aveau vârsta peste 25 ani (Husen, 1985). Unele dintre spiritul antreprenorial, în scopul creării de noi locuri de muncă.
aceste tendinţe pot fi regăsite şi în ţările în curs de dezvoltare, unde, Subprogramele vizează: a) formarea profesională continuă (FORCE),
însă, dezvoltarea în ritm accelerat a învăţământului superior, fără o b) modernizarea formării profesionale a tinerilor (PETRA), c) parte-
dezvoltare corespunzătoare a ciclurilor primar şi secundar, nu este în neriatul între universităţi şi industrie (Comett), d) promovarea califi­
mod necesar de natură să conducă la reducere decalajului faţă de ţările cărilor legate de inovaţia tehnologică (Eurotecnet).
dezvoltate. Programul Socrates are drept obiective: a) întărirea dimensiunii
europene a educaţiei la toate nivelurile, b) ameliorarea cunoaşterii limbilor
Mutaţii în planificarea şi politicile educaţionale europene, c) promovarea cooperării şi mobilităţii în toate domeniile
Planificarea centralizată nu mai poate face faţă solicitărilor şi educaţiei, d) promovarea egalităţii şanselor în toate sectoarele educaţiei.
cerinţelor actuale. Demersurile în sensul descentralizării planificării şi Subprogramele Socrates vizează: a) facilitarea mobilităţii studenţilor şi
a profesorilor (Erasmus), b) dezvoltarea parteneriatului în învăţământul
conducerii în educaţie s-au concretizat în:
preuniversitar între şcoli din diferite ţări membre în domeniul mediului,
• creşterea rolului autorităţilor locale în finanţarea, selecţia cunoaşterii altor culturi europene, dezvoltării noilor tehnologii (Comenius),
personalului şi a managerilor şi planificarea educaţiei;
c) învăţarea limbilor moderne cu ajutorul noilor tehnologii educaţionale,
• dezvoltarea de organisme specializate, independente de structuri
utilizarea învăţământului deschis şi la distanţă (Lingua), d) schimbul
administrative centrale, cu atribuţii de planificare, finanţare şi control de informaţii şi experienţă în domeniul educaţiei (reţeaua Eurydice),
al calităţii învăţământului; e) vizite de studiu ale specialiştilor (Arion), f) dezvoltarea reţelei de
• implicarea asociaţiilor profesionale în acreditarea programelor centre naţionale de recunoaştere a diplomelor academice şi perioadelor
de studii şi a instituţiilor de învăţământ superior; de studiu (NAR1C).
• diversificarea sistemelor de suport educaţional;
• implicarea iniţiativei private în asemenea activităţi. Rapiditatea evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice
Cooperarea internaţională Dinamica evoluţiilor în ştiinţă şi tehnologie au pus educaţia în
faţa inadecvării ierarhiei tradiţionale a rezultatelor de învăţare: cunoştinţe,
Frecvenţa şi amploarea programelor de cooperare internaţională abilităţi, atitudini. înalta perisabilitate a cunoaşterii a determinat ca
au urmat evoluţiile economiei mondiale, înregistrând creşteri până în 1965, atitudinile de acceptare, căutare şi generare de noi cunoştinţe să fie
intrând în declin după 1970 şi cunoscând o nouă înflorire în ultimul mai importante decât înmagazinarea unui volum important de informaţii.
deceniu. Cooperarea internaţională a devenit unul dintre instrumentele Acest tip de presiune a pus probleme deosebite, întrucât a solicitat o
importante prin care sunt impulsionate nu doar progresele ştiinţificei inversare completă a ordinii tradiţionale a priorităţilor, schimbări majore
didactice şi curriculare, ci şi optimizarea planificării şi administrării la nivel curricular, dar şi la nivelul pregătirii cadrelor didactice.
22 23
Răspunsuri ale educaţiei la provocările lumii contemporane fluidă" şi „inteligenţa cristalizată". Inteligenţa fluidă este considerată a
fi puternic dependentă de dezvoltarea şi funcţionalitatea sistemului
Educaţia permanentă nervos central, fiind evidenţiată de componentele testelor de inteli­
Educaţia permanentă reprezintă, în esenţă, o extensie a concep­ genţă ce vizează rapiditatea perceptivă, analogii verbale, relaţii figurale,
tului şi practicii educaţionale, pe de o parte la nivelul întregii vieţi, pe memorie de scurtă durată, raţionament inductiv. Inteligenţa cristalizată,
de altă parte la nivelul tuturor instituţiilor cu funcţii educaţionale, fie pe de altă parte, este considerată a fi puternic dependentă de învăţare,
că acestea sunt sau nu sunt părţi ale sistemului de învăţământ. fiind evidenţiată de acele componente ale testelor de inteligenţă care
Educaţia permanentă reprezintă, de asemenea, concretizarea celei vizează înţelegerea verbală, vocabularul, informaţiile generale, aso­
de a cincea revoluţii educaţionale, pe care o putem denumi „demono- ciaţiile verbale, calculul aritmetic. Se constată că, frecvent, evoluţiile
polizarea educaţiei". nefavorabile din domeniul inteligenţei fluide pot fi compensate de
Extinderea utilizării conceptului şi practicilor asociate cu educaţia evoluţiile favorabile, generate de învăţare, în domeniul inteligenţei
permanentă a avut de înfruntat câteva obstacole de ordin psihologic şi cristalizate;
cultural (factori frenatori). • Vârfuri ale performanţelor profesionale la vârsta adultă: studii
• Efectul de ameninţare psihologică a schimbării: o proporţie întreprinse de asociaţii profesionale puternice au evidenţiat că, pentru
semnificativă a oamenilor consideră implicarea în activităţi de educaţie multe profesii, apogeul eficienţei şi creativităţii profesionale este atins
permanentă ca o ameninţare explicită sau implicită la adresa pregătirii la vârste situate mult dincolo de limitele tradiţionale ale învăţării
şi competenţei profesionale, stabilităţii ocupaţionale sau prestigiului social; eficiente. Astfel, chimiştii ating apogeul profesional între 26-30 ani,
• Modelul cultural al pregătirii pentru viaţă: pentru o proporţie matematicieni între 30-40, filosofii între 35-39.
semnificativă a oamenilor, momentul finalizării studiilor este aşteptat
cu nerăbdare, pentru ca în sfârşit să înceapă „viaţa"; Autoeducaţia
• Reprezentări tradiţionale privind dezvoltarea cognitivă: se Ea este de obicei definită ca „o activitate stabilă, sistematică, cu
consideră frecvent că vârstele şcolare tradiţionale sunt şi singurele scop de autoperfecţionare umană, asumat printr-o decizie personală
propice pentru învăţare, credinţă exprimată şi prin formulări cu alură care angajează deplin toate resursele formative, psihologice şi sociale
„psihologică" larg cunoscute şi vehiculate, cum ar fii „Foarte puţine ale personalităţii umane" (Toma, 1983).
elemente semnificative sunt învăţate după vârsta de 25 ani", „80% din In esenţă, autoeducaţia este rezultatul transformării „obiectului
ce se învaţă pe parcursul întregii vieţi se învaţă în primii opt ani", educaţiei" în „subiect" al acesteia.
„Productivitatea creativă este epuizată la 40 ani". Procesul de transformare, la rândul său, este rezultatul, pe de o
Pe de altă parte, extinderea utilizării conceptului şi practicilor parte, a bunei funcţionări a mecanismelor educaţiei permanente, iar pe
asociate cu educaţia permanentă este favorizată de câteva realităţi de altă parte, a unui context cultural în care autoeducaţia este valorizată
psihologice evidenţiate de cercetări recente. şi recompensată.
• Evoluţia rezultatelor la teste de inteligenţă: utilizarea abordării Valorizarea şi recompensarea autoeducaţiei înseamnă, între altele,
longitudinale evidenţiază creşteri continue ale performanţelor intelec­ edificarea unor mecanisme care să permită certificarea şi recunoaşterea
tuale până la vârsta de 15-16 ani, stabilitate a acestora (zonă de platou) socială a educaţiei, de exemplu a unui sistem de certificare vocaţională
până la vârsta de 40 ani, declin discret şi gradual al performanţelor care să nu ţină seama de studiile formale ale candidatului.
intelectuale între 40-60 ani, declin semnificativ şi gradual al acestora O încercare de listare a deosebirilor dintre educaţia permanentă
după vârsta de 60 ani; Şi autoeducaţie poate conduce la următorul tablou (Toma, 1983):
• Componente diferite ale inteligenţei: încă din 1963, R. B. Cattell
a operat, în urma analizei statistice factoriale, distincţia între „inteligenţa

24 25
Criteriul de Educaţia permanentă Autoeducaţia asemenea, îşi fac apariţia în şcoli psihologi, consilieri şi alţi profesionişti,
comparaţie care să acorde asistenţă de specialitate.
2. Modificarea atitudinilor şi practicilor privind educaţia copiilor
Persoana integrată instituţional, orientată neintegrată instituţional, , excepţionali. De regulă, copilul excepţional este cel care prezintă
participantă şi dirijată autonomă, capabilă să
genereze obiective şi deviaţii de ordin intelectual, fizic, social sau emoţional faţă de colegii
programe de studiu proprii 1 săi, deviaţii care ridică semne de întrebare privind oportunitatea plasării
Resurse alocate şi planificate, utilizate căutate şi organizate indivi-1 sale într-un program şcolar normal. Modificarea atitudinilor faţă de
sub supervizare dual, utilizate în funcţie de 1 copiii excepţionali s-a concretizat mai întâi în proliferarea şcolilor
posibilităţi speciale rezidenţiale, în care se realiza, într-un program de 24 ore, atât
Cadrul de preponderent instituţional preponderent neinstituţionaiB îngrijirea curentă cât şi educarea copiilor excepţionali, prin intermediul
desfăşurare personalului specializat. Ulterior, tipologia instituţiilor şi programelor
Coţinuturi selectate, ierarhizate şi programate selectate, ierarhizate şi s-a modificat, ca urmare a numeroaselor critici formulate la adresa
pe baza unor criterii psihopeda- programate pe baza unor j instituţiilor rezidenţiale de educaţie specială, printre care:
gogice, relevante social criterii specifice, individuali • lipsa contactului copiilor excepţionali cu părinţii şi cu copii normali;
Timpul organizat instituţional, eşalonat organizat extrainstituţional, -3 • stigmatul instituţional alocat copiilor;
pe cicluri, programe sau module planificat individual, în • calitatea cadrelor didactice şi a curriculum-ului;
funcţie de ritmul propriu dfl
• disfuncţii majore, abuzuri şi ilegalităţi apărute cu frecvenţă
învăţare
mai mare în asemenea instituţii.
Evaluare trecerea de la un ciclu la altul autoevaluare, neatestată social La ora actuală, evantaiul diversificat al instituţiilor şi al programelor
este definită instituţional şi condi­ destinate copiilor excepţionali include:
ţionată de rezultatele obţinute la • şcoli rezidenţiale;
diferite probe; progresele sunt
recunoscute şi atestate social prin • şcoli speciale, care asigură numai servicii educaţionale şi de
documente de tipul diplomelor transport, elevii menţinând zilnic contactul cu părinţii;
• clasele speciale din instituţiile de învăţământ normale;
Asumarea responsabilităţii pentru succesul educaţional • centrul de resurse - zonă în care se desfăşoară activităţi
educaţionale cu copii excepţionali, sau din care sunt transportate în
Pornind de la premisa că dreptul la educaţie este unul din™ clasa specială mijloace de învăţământ;
drepturile fundamentale ale fiinţelor umane, sunt întreprinse demersuri
• profesorul itinerant - utilizarea în comun, la nevoie, de către
pentru concretizarea responsabilităţii asumate de statele civilizaB
mai multe şcoli, a unui cadru didactic posesor al unor calificări şi
pentru a asigura pentru toţi elevii sau studenţii un nivel rezonabil dej
abilităţi specializate;
succes educaţional.
• integrarea în clase normale.
Printre aceste direcţii de acţiune se numără:
In procesul decizional privind selectarea celei mai bune alternative
1. Asigurarea compatibilităţii dintre caracteristicile de vârstă M
educaţionale pentru un copil excepţional se preferă alternativa şcolii
culturale ale elevilor şi studenţilor şi solicitările şcolare: între modal
rezidenţiale doar ca o ultimă alternativă, în următoarele situaţii:
lităţile de concretizare ale acestui deziderat se numără i m p l i c a »
• şcoala normală nu poate satisface nevoile de educaţie ale copiilor;
psihologilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, reprezentanţilor elevilţB
• absenţa unuia, a ambilor părinţi sau un climat familial ireme­
şi părinţilor în stabilirea obiectivelor, conţinuturilor, contextelor edudB
diabil deteriorat;
ţionale şi a modalităţilor de evaluare a succesului educaţional. Dl
• prezenţa unor handicapuri multiple, incluzând tulburări emoţionale.

1
26 27
3. Dezvoltarea unei concepţii şi a unei practici privind educaţia • cunosc şi apreciază multe lucruri necunoscute sau indiferente
copiilor supradotaţi. De regulă, copilul supradotat are în mod constant altor copii;
performanţe remarcabile într-o activitate umană semnificativă, fie • sunt interesaţi de natura umană încă de la vârste fragede;
aceasta învăţare sau creaţie ştiinţifică şi artistică. • caută şi apreciază compania adulţilor, au simţul umorului;
în termenii coeficientului de inteligenţă sunt, de regulă, operate • au o intensă dorinţă de a excela.
distincţii între ceea ce unii autori (Cruickhank şi Johnson, 1991) Caracteristici negative
denumesc copilul superior (coeficient de inteligenţă între 116 şi 124, • sunt neliniştiţi, neatenţi, disruptivi, ca orice individ uman cu
incidenţă de 1 la 10-15), copilul dotat (coeficient de inteligenţă între multe nevoi nesatisfăcute;
132 şi 140, incidenţă 1 la 40-60) şi copilul supradotat (172-180, • sunt neglijenţi faţă de detaliile ce presupun automatisme sau
incidenţă 1 la 10.000-100.000). învăţare mecanică (nu excelează la scriere);
Valorificarea potenţialului copiilor supradotaţi poate fi plasată • sunt indiferenţi faţă de activităţile neinteresante, destul de
(aşa cum se întâmplă în multe ţări în curs de dezvoltare) într-un context frecvent neglijând sau omiţând să-şi facă temele;
demagogic, care supralicitează valoarea superioară a inteligenţei naţiunii, • sunt deosebiţi de critici atât cu alţii, cât şi cu sine.
ceea ce are de obicei drept efect transformarea acestora în marfă pentru Cea de a doua problemă tehnică este aceea a utilizării unor
export. strategii adecvate valorificării potenţialului copiilor supradotaţi.
Există, de asemenea, alternativa (caracteristică mai curând, Unele dintre acestea sunt pasive, cum ar fi strategia accelerării,
societăţilor dezvoltate) plasării problemei în contextul valorificării care presupune legalizarea absolvirii mai multor clase într-un an,
capitalului uman şi asigurarea „dreptului la diferenţă" (Jigău, 1991). I începerea şcolarităţii înaintea vârstei de debut a ciclului, absolvirea
Identificarea supradotării este prima problemă de ordin tehnic' unui ciclu înainte de vârsta tradiţională.
care se încearcă a fi rezolvată. Pe lângă funcţionarea unor adevărate Alte strategii sunt active, urmărind fie expunerea copiilor supradotaţi
sisteme de testare psihologică a abilităţilor cognitive în centrele de la un curriculum îmbogăţit cu solicitări în şcolile de masă, fie gruparea
consiliere şcolară, au fost compilate liste de caracteristici observabile, copiilor supradotaţi în programe specifice sau instituţii specializate.
pozitive şi negative, larg cunoscute de cadrele didactice de toate
Utilizarea concepţiei curriculare
specialităţile, care pot astfel semnala specialiştilor situaţiile pe care le
consideră demne de interes. In esenţă, concepţia curriculară aduce un set de modificări
Un exemplu al unei asemenea liste este următorul (Cruickhank semnificative faţă de viziunea tradiţională, conform căreia educaţia
şi Johnson, 1991): reprezintă o reflecţie a sistemului de componente ale cunoaşterii ştiinţifice
Caracteristici pozitive sau religioase:
•• învaţă cu rapiditate şi uşurinţă; • introduce un nou tip de raţionalitate în proiectarea educaţională,
• manifestă o vie curiozitate faţă de multiple aspecte ale realităţii; raţionalitate care înlocuieşte utilizarea existenţei disciplinelor ştiinţifice
• sunt posesorii unui vocabular bogat, marcat de originalitate; j drept principal criteriu de structurare a planurilor de învăţământ, astfel
• sunt interesaţi de lectură, în care găsesc satisfacţie şi chiar plăcere; încât structura sistemului cultural al unei comunităţi devenind mai
• manifestă interes pentru cuvinte şi idei, consultând dicţionare importantă decât sistemul ştiinţelor;
şi enciclopedii; • concepţia curriculară extinde gama componentelor semnificative
• înţeleg cu rapiditate şi gândesc cu claritate; ale planificării centrale, fiind incluse aici contexte educaţionale,
• au capacitatea de a face asociaţii logice şi distale, de a opera modalităţi de evaluare a succesului educaţional, necesităţile de formare
generalizări; profesională a cadrelor didactice, structuri de suport educaţional;
• examinează, clasifică, colecţionează, ţin jurnale; • concepţia currriculară extinde, de asemenea, gama actorilor
•mplicaţi în activităţi de planificare centrală, fiind solicitată programatic
28 29
implicarea societăţii civile, prin participarea experţilor în diferite • Păstrarea contactului cu propriile trăiri emoţionale: a
ştiinţe ale educaţiei, asociaţiilor profesionale şi patronale, asociaţiilor identifica propriile trăiri emoţionale şi a le diferenţia de cele preluate
care reprezintă punctele de vedere şi interesele cadrelor didactice, prin introiectare de la alte persoane, situaţie favorabilă atât pentru
elevilor şi studenţilor, părinţilor; definirea propriei identităţi, cât şi pentru diminuarea dependenţei de
• în fine, concepţia curriculară extinde gama componentelor în modul în care gândesc alţii;
legătură cu care deciziile sunt luate la nivelul comunităţii sau institu­ • Utilizarea auto-discursului suportiv: înlocuirea auto-discursului
ţiilor de învăţământ, prin creşterea proporţiei componentelor opţionale negativ formulat înaintea, în timpul şi consecutiv confruntării cu situaţii
şi facultative, ca şi prin diminuarea specificităţii prescripţiilor centrale specifice, printr-un auto-discurs care calmează, direcţionează demer­
privind alocarea timpului între diferitele componente ale programelor surile de abordare a situaţiei şi afirmă abilităţile utile de care individul
de studiu. dispune;
• Utilizarea unor reguli personale realiste: a utiliza standarde
DOMENIILE EDUCAŢIEI de apreciere realiste, atât în legătură cu propria persoană, cât şi cu
ceilalţi;
Sintagma domenii ale educaţiei este utilizată de obicei în] • Realismul percepţiilor: a percepe corect evenimentele, oamenii
legătură cu identificarea a diferite domenii tematice, în cadrul cărora sunt şi propria persoană, cu eliminarea distorsiunilor introduse de propriile
formulate finalităţi sau obiective educaţionale. stări afective, generalizări nejustificate, polarizarea percepţiilor etc;
Cel mai frecvent, la ora actuală, se face referire în acest context • Atribuirea adecvată a cauzelor: a aloca în mod corect cauze
la educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia tehnologică, educaţia pentru evenimente, situaţii sau stări emoţionale, evitând atât supraesti-
estetică şi educaţia fizică. marea propriei responsabilităţi pentru evenimentele negative din viaţa
proprie şi din viaţa altora, cât şi deplasarea către alţii a unor cauze cu
Educaţia intelectuală surse interne;
Modul în care este concepută educaţia intelectuală în perioada • Formularea de predicţii realiste: aprecierea judicioasă a
actuală este marcată de contradicţia dintre logica ştiinţifică, pe de cJ consecinţelor viitoare generate de acţiuni, situaţii sau complexe de
parte, şi aspiraţia către amplificarea relevanţei rezultatelor de învăţare] evenimente, deosebit de importante fiind predicţiile corecte ale riscu­
pentru viaţa socială, personală şi profesională, pe de altă parte. rilor, recompenselor viitoare asociate unor acţiuni sau atitudini sau ale
Plasarea accentului pe „formarea prin ştiinţă şi pentru ştiinţă" modalităţilor în care propriile acţiuni pot afecta pe alţii;
generează dificultatea conceptuală şi practică de a implica în activităţi! • Clarificarea valorilor: valorile sunt principii şi priorităţi
de educaţie intelectuală persoanele care abandonează din diferite implicite care orientează viaţa individuală, constituind ceea ce uneori
cauze sistemul de învăţământ. este denumit „filosofie de viaţă". Atunci când oamenii sunt siguri în
în ultimul caz, sunt făcute frecvente referiri la acele abilităţi] legătură cu propriile valori, au mai puţine dificultăţi în a stabili
cognitive de înaltă generalitate, semnificative pentru majoritatea oamenilor, obiective pentru propriile acţiuni. Exemple de valori, furnizate de
care asigură adaptarea raţională la realitatea obiectivă. Nelson-Jones, sunt iubirea, prietenia, religia, frumosul, materialismul,
într-o extrem de interesantă contribuţie privind abilităţile generale hedonismul, responsabilitatea socială, intelectualismul, auto-actualizarea;
ale gândirii, aparţinând lui Richard Nelson-Jones (Nelson-Jones, 1993)j • Stabilirea de obiective realiste: obţinerea unui nivel rezonabil
sunt listate următoarele abilităţi: de control asupra propriei vieţi presupune formularea unor obiective
• Asumarea responsabilităţilor pentru propriile opţiuni: a pe termen scurt, mediu şi lung în domenii diferite, cum ar fi relaţiile
diferenţia cu precizie între responsabilităţile proprii şi cele ale altora ş« interpersonale, studiul, activitatea profesională, petrecerea timpului
a le asuma doar pe primele; liber, sănătatea sau câştigurile financiare. în cadrul unor relaţii interper­
sonale apropiate, unele obiective este necesar a fi negociate, pentru a
30 31
fi împărtăşite de parteneri. Minusurile în domeniul acestei abilităţi a la educaţia moral-individuală (legată în special de raportarea omului la
gândirii includ: a) lipsa de obiective (cazul cel mai grav), ca şi b) nereflec- sine şi concretizată în educaţie filosofică şi educaţie religioasă).
tarea valorilor personale în contextul obiectivelor, c) lipsa de realism, în legătură cu metodologia educaţiei morale, se fac referiri la
d) insuficientă specificitate, e) lipsa unei perspective temporale; explicaţia morală, la prelegerea morală, convorbirea morală, exemplul
• Abilităţi de vizualizare: pornind de la constatarea că o moral, analiza de caz, exerciţiul moral, aprobarea morală şi dezapro­
proporţie însemnată a indivizilor îşi reprezintă lumea şi raporturile barea morală.
dintre individ şi lume în termeni vizuali, abilitatea presupune utili­ Putem remarca lipsa referirilor la contextul social sau psihologic
zarea unor imagini mentale pozitive, de natură să liniştească individul în care se manifestă necesitatea şi realitatea educaţiei morale, lipsa
şi să îl ajute în realizarea propriilor obiective. Una dintre componen­ raportărilor la una din teoriile dezvoltării morale (ex.: Piaget, Kohlberg
tele abilităţii presupune comunicarea de imagini vizuale; sau William Damon), lipsa referirilor la tehnici specifice de realizare a
• Luarea unor decizii realiste: abilitatea presupune, pe de o educaţiei morale şi, în fine, paradigma implicită a învăţării unui set de
parte, identificarea şi eliminarea unor stiluri decizionale ineficiente principii şi conduite morale selectate şi vehiculate fără participarea
(hipervigilent, impulsiv, hipercompetitiv, neangajant), iar pe de altă celor expuşi educaţiei morale.
parte, utilizarea competentă a unui proces decizional eficient, care să O perspectivă mult mai atractivă asupra educaţiei morale
includă confruntarea situaţiei problematice, generarea de alternative aparţine profesorilor americani Sidney Simon, Leland Howe şi
decizionale, selectarea alternativei optime, planificarea şi implemen­ Howard Kirschenbaum (Simon, Howe şi Kirschenbaum, 1972).
tarea deciziei, evaluarea deciziei; Din punctul de vedere al acestora, moralizarea, cu toate că are la
• Prevenirea şi gestionarea problemelor: abilitatea include bază convingerea sinceră că tinerii pot beneficia de experienţa de viaţă
anticiparea unor posibile situaţii dificile viitoare, evaluarea şi redefinirea a adulţilor, este în ultimă instanţă ineficientă, întrucât tinerii, confruntaţi
acestora în termenii abilităţilor necesare pentru gestionare optimă, cu diferitele seturi de principii şi modele comportamentale furnizate
stabilirea de obiective, planificarea acţiunilor de rezolvare, evaluarea de părinţi, şcoală, biserică, mass-media, grupurile de referinţă, se vor
consecinţelor. vedea în situaţia de a face opţiuni, fără a fi pregătiţi pentru un asemenea
demers.
Educaţia morală Modelarea morală, având la bază utilizarea exemplului şi meca­
Morala este frecvent definită ca utilizarea practică a principiilor nismelor învăţării sociale imitative, este, de asemenea, subminată de
şi valorilor ce permit identificarea unor comportamente drept corecte diversitatea modelelor accesibile şi de dificultatea operării unor opţiuni
sau incorecte. Literatura românească de specialitate tinde să definească personale adecvate.
educaţia morală în termenii „formării-dezvoltării conştiinţei morale, a Autorii avansează ideea utilizării clarificării valorilor în educaţia
profilului moral al personalităţii umane, proiectat şi realizat la nivel morală. Poziţia de principiu de la care se porneşte este aceea că asis­
teoretic şi la nivel practic" (Cristea, 1996, p. 33) sau în termenii tarea tinerilor în conştientizarea principiilor şi conduitelor pe care le
„idealului formării profilului moral al personalităţii şi al comporta­ apreciază şi pe care le promovează este mai eficientă decât încercarea
mentului sociomoral al omului" (Bontaş, 1998, p. 76). de a inculca un set particular de valori. Procesul presupune:
în acest context, se fac, de regulă, referiri la principiile educaţiei • explorarea unor modalităţi alternative de gândire şi acţiune;
morale, la obiectivele educaţiei morale, la conţinutul şi metodologia • evaluarea consecinţelor posibile, pozitive şi negative, ale
educaţiei morale. diferitelor alternative de acţiune;
în legătură cu conţinutul educaţiei morale, se fac referiri la • evaluarea concordanţei dintre propriile acţiuni şi principiile
educaţia moral-civică (legată în principal de raportarea omului la afirmate sau pe care tânărul crede că le utilizează;
societate şi concretizată în educaţie politică şi educaţie economică) şi • dezvoltarea de către tineri a unui set propriu de valori.

32 33
3. Atunci când ai fost în situaţia să poţi opta, ai ales această poziţie?
Se poate constata o concordanţă dintre această metodă de educaţie
4. Ai adoptat această poziţie după luarea în consideraţie a tuturor
morală şi teoriile consacrate, de exemplu trecerea de la heteronomia la
aplicaţiilor posibile, atât pozitive cât şi negative?
autonomia morală (Piaget), sau evoluţia de la adoptarea prescripţiilor
5. Ai adoptat această poziţie în mod liber, fără a fi influenţat de
şi interdicţiilor adultului sau legii, către adoptarea unor principii
morale proprii, pornind de la concepte abstracte (Kohlberg). alţii?
6. Ai acţionat în concordanţă cu această poziţie?
în volumul menţionat, autorii listează 79 de tehnici pentru reali­
7. Ai acţionat în mod repetat în concordanţă cu această poziţie?
zarea clarificării valorilor. Vom prezenta pe scurt, cu titlu de exemplu, Formularea răspunsurilor se realizează prin înscrierea unui X în
câteva dintre acestea. celula corespunzătoare, dacă răspunsul este afirmativ. în cazul în care
Matricea valorilor răspunsul este negativ, celula este lăsată necompletată.
După finalizarea acestei etape a activităţii, elevii vor fi grupaţi
Activitatea urmăreşte să faciliteze înţelegerea de către tineri a
câte trei, fiecare grup urmând a discuta una dintre temele incluse în
faptului că nu toate dintre principiile pe care le afirmă sunt efectiv
coloana din stânga. Elevii vor fi instruiţi să nu se concentreze în
utilizate în orientarea propriilor acţiuni. De asemenea, tinerii vor
promovarea propriei poziţii, ci asupra modului în care au ajuns la
înţelege procesul de dezvoltare a unui sistem coerent şi stabil de valori. adoptarea respectivelor poziţii şi asupra fermităţii poziţiilor adoptate.
Procedură Ierarhizarea valorilor
Profesorul fie distribuie, fie invită pe tineri să genereze după un
Activitatea urmăreşte să pună pe tineri în situaţia de a efectua
model prezentat pe tablă sau ecran o matrice a valorilor, în formatul de
opţiuni între diferite alternative acţionale şi de a susţine şi explica
mai jos: public propriile opţiuni. Un obiectiv adiţional al activităţii este acela
1 de a ajuta pe tineri să înţeleagă faptul că multe situaţii sunt mai
Temă
importante şi mai complexe decât par la prima vedere.
Corupţia Procedură
Protecţia socială Profesorul explică tinerilor că urmează să le adreseze întrebări
Relaţiile dintre părinţi şi copii care vor necesita formularea de judecăţi pornind de la o examinarea
Relaţiile majorităţii cu membrii aprofundată a propriilor valori. întrebările vor fi urmate de trei sau
comunităţii ţigăneşti patru alternative de răspuns, tinerii urmând să ordoneze răspunsurile
Disciplina în şcoală în funcţie de propriul set de valori, alocând cifra 1 pentru prima
opţiune, cifra 2 pentru cea de a doua etc.
în continuare, profesorul şi elevii aleg câteva teme de interes, întrebările utilizabile sunt de genul următor:
având conotaţii morale, pe care le înscriu pe prima coloană (vezi mai sus). • Care este lucrul cel mai important într-o prietenie?
în aceeaşi coloană, elevii sunt rugaţi să scrie, individual, pentru • loialitatea
fiecare dintre problemele incluse în matrice, câteva cuvinte cheie care • generozitatea
să rezume poziţia personală în legătură cu tema respectivă. • sinceritatea
Odată ce toţi elevii au rezolvat această parte a sarcinii, urmează • Dacă ai primi cadou zece milioane de lei, ce ai face?
a formula răspunsuri la un număr de şapte întrebări, câte una pentr • i-aş depune la bancă
fiecare dintre cele şapte coloane numerotate: • i-aş dona în scopuri caritabile
1. Eşti mândru de poziţia ta în legătură cu tema? • aş cumpăra lucruri pe care mi le doresc
2. Ai susţinut în public această poziţie? 35
34
• Ce ai prefera să fii? • omiterea măsurilor de securitate pentru instalaţii care pot
• singurul copil la părinţi nroduce deteriorarea mediului, de la bazine de decantare, la instalaţii
• copilul cel mai mic din rafinării şi instalaţii de transport a produselor petroliere;
• copilul cel mai mare • utilizarea de improvizaţii, piese de schimb, scule şi materiale
• Cum ţi-ar plăcea cel mai puţin să fii? necorespunzătoare în activitatea de reparaţii;
• foarte sărac • nerespectarea termenelor şi prescripţiilor tehnice pentru revi­
• foarte bolnav zuirea periodică a unor utilaje de mare complexitate şi valoare, inclusiv
• desfigurat de un accident avioane civile şi militare;
• Cu ce fel de persoană ai prefera să te căsătoreşti? • nerespectarea normelor de protecţie a muncii şi lipsa de control,
• inteligentă chiar şi în situaţii evident periculoase, cum ar fi săparea manuală de
• cu personalitate şanţuri sau curăţarea de reziduuri petroliere a unor cisterne;
• frumoasă • lacunele şi lipsa de eficienţă a sistemului legislativ;
Profesorul citeşte o întrebare, scrie alternativele de răspuns pe • absenţa unor prescripţii organizaţionale clare privind funcţio­
tablă şi apoi solicită şase-opt elevi, pe rând, să ofere propriile ierar­ narea majorităţii instituţiilor administraţiei de stat şi conducerilor
hizări, limitându-se la enumerarea acestora. Profesorul va interveni, la unităţilor economice;
nevoie, pentru a asigura că: • absenţa unor indicatori de performanţă expliciţi care să permită
• tinerii ierarhizează toate alternativele (nu doar enunţă pe cea evaluarea funcţionarii majorităţii organizaţiilor din sistemul socio-economic.
Această realitate nu pare a fi cu totul străină de concepţia
de pe primul loc);
dominantă în sistemul cultural privind educaţia tehnologică.
• tinerii denumesc alternative (în loc de a indica numerele de
în literatura românească de specialitate (Vlădulescu, 1995),
ordine ale acestora); educaţia tehnologică este diferenţiată de educaţia intelectuală, pornind
• în situaţia în care ierarhia este aceeaşi ca cea exprimată de de la considerentul că în timp ce educaţia intelectuală este, în primul
elevul precedent, se va evita răspunsul „La fel ca..." şi se vor denumi rând, asociată cu cunoaşterea ştiinţifică, educaţia tehnologică este, în
alternativele. primul rând, legată de acţiune.
După ce tinerii şi-au exprimat punctele de vedere, profesorul; Conţinutul educaţiei tehnologice este pus în relaţie cu accepţiunea
poate comunica propria ierarhizare, după care va încuraja o discuţie de I generală a conceptului de tehnologie, („demers general al spiritului ce
grup, cu explicarea motivelor opţiunilor. Vor fi încurajaţi să participe; se regăseşte în toate acţiunile ce vizează atingerea unui scop"),
la dezbatere toţi cei interesaţi, chiar dacă nu s-au numărat printre cei' respectiv cu aplicarea raţională a cunoaşterii ştiinţifice în acţiune.
ce şi-au comunicat opţiunile. Din această perspectivă, anume a aplicării raţionale a cunoaşterii
Educaţia tehnologică ştiinţifice în diferitele domenii ale acţiunii sociale, educaţia tehnologică
Problematica educaţiei tehnologice pare a căpăta o deosebită devine chiar o disciplină şcolară „de cultură generală" (Cristea, 1996),
acuitate în contextul României contemporane. La toate nivelurile vieţii care aspiră să contribuie la dezvoltarea personalităţii.
economice şi sociale poate fi observată o lungă serie de fenomene; In fond, această poziţie de principiu este rezultatul persistenţei
unei disocieri între şcoala românească şi realitate, disociere din per­
semnificative:
spectiva căreia disciplinele „ştiinţifice", care asigură „educaţia intelec­
• nerespectarea tehnologiilor de fabricaţie pentru majoritatea,
tuală", pot fi predate fără a se opera sistematic aplicarea elementelor
produselor, de la acoperiri asfaltice la autoturisme; de cunoaştere la realitate. Acest deziderat urmează a fi realizat ulterior
de una sau mai multe discipline care ţin tot de „cultura generală".

37
36
Literatura de specialitate anglo-saxonă porneşte de la premise I educaţiei (cu educaţia intelectuală, pentru că tehnologia este o
diferite. Se consideră că în timp ce educaţia intelectuală este legată, în I dimensiune a cunoaşterii ştiinţifice, dimensiunea sa praxiologică, iar
primul rând, de înţelegerea şi evaluarea realităţii, educaţia tehnologică ] conţinutul educaţiei tehnologice este constituit din noţiuni, principii,
este legată, în primul rând, de controlul şi schimbarea eficientă a realităţii. legi şi teorii ştiinţifice fundamentale; cu educaţia morală, pentru că
Educaţia tehnologică are drept scop extinderea capacităţilor I apelează la norme, reguli, principii, atitudini, competenţe morale; cu cea
umane de a controla evenimentele şi a structura mediul, prin asigurarea, I estetică, pentru că apelează la noţiuni, dar şi comportamente, valori
pentru demersurile de intervenţie asupra realităţii, a eficienţei în raport I estetice; cu cea fizică, pentru că se bazează şi contribuie la calitatea
cu scopurile, calitatea schimbărilor introduse, minimizarea impactului I dezvoltării şi funcţionării corpului etc).
negativ asupra mediului. Obiectivele educaţiei profesionale sunt: formarea orizontului
Din această perspectivă, educaţia tehnologică poate fi realizată, I cultural şi tehnologic profesional, formarea şi exersarea, dezvoltarea
în primul rând, printr-o proiectare judicioasă a evenimentelor de instruire I unor priceperi, deprinderi, competenţe în plan acţionai în vederea
în interiorul disciplinelor şi domeniilor de conţinut deja prezente în I desfăşurării unei activităţi profesionale (ex.: gândire tehnică, aptitudine
curriculum, mai curând decât prin introducerea unor noi discipline de 1 tehnică, competenţe tehnice, practice etc), formarea şi dezvoltarea
studiu. intereselor de cunoaştere, a respectului şi aprecierii profesiilor etc.
De asemenea, educaţia tehnologică poate fi accesibilă pentru elevi (Jinga şi Istrate, 2001, p. 133-138).
încă din primul an de şcoală, prin manipularea de materiale diferite, Educaţia estetică
prin constatarea proprietăţilor fizice, de utilitate sau estetice ale acestora,
prin antrenamentul de respectare a unor instrucţiuni, de selectare a Educaţia estetică formează personalitatea din punctul de vedere
echipamentelor de protecţie sau a mijloacelor cele mai potrivite pentru al frumosului estetic, social şi natural. Estetica este ştiinţa despre frumos.
manipularea diferitelor obiecte. Ea studiază legile şi categoriile frumosului. Arta este o componentă a
în mod esenţial, perspectiva occidentală asupra educaţiei tehnolo­ esteticii şi are mai multe domenii de studiu: pictura, sculptura, gravura,
gice presupune mai curând asocierea decât disocierea şcolii de viaţa muzica, literatura, filmul, teatrul, desenul, dansul etc.
economică şi socială. Educaţia estetică are la bază formarea şi dezvoltarea unei atitu­
dini estetice. Când amintim atitudinea estetică avem în vedere urmă­
Alte domenii ale educaţiei toarele categorii: idealul estetic, gustul estetic, sentimentele şi convin­
Educaţia profesională gerile estetice, stilul estetic, spiritul de creaţie etc.
Ca şi la educaţia morală, chiar şi la cea profesională, şi la edu­
Educaţia profesională are în vedere formare personalităţii din caţia estetică putem avea în vedere două categorii de obiective: cele
punct de vedere profesional, cultivând şi structurând atitudini, trăsături, privind formarea conştiinţei estetice (morale, profesionale) şi cele
deprinderi, precum: punctualitate, responsabilitate, deprinderea de a privind formarea conduitei estetice (morale profesionale). Din prima
lucra în echipă etc. Implică atât aspecte informative (cunoştinţe - categorie fac parte obiectivele: sensibilitatea faţă de fenomenul estetic,
concepte, teorii, clasificări, abordări etc), cât şi aspecte formativei formarea gustului estetic, dezvoltarea judecăţii estetice, gustul estetic,
(capacităţi, competenţe, abilităţi etc.) şi aspecte educative (atitudini,! formarea sentimentelor şi convingerilor estetice, iar din a doua cate­
valori, comportamente). Se realizează prin toate cele trei forme del gorie fac parte obiectivele: exersarea aptitudinilor speciale şi formarea
educaţie (formală, nonformală, informală). Se realizează atât în insti-j deprinderilor şi abilităţilor (Jinga şi Istrate, 2001, p.139-140).
tuţiile şcolare (în învăţământul obligatoriu), ca formare iniţială, dar şi
Ca metode şi tehnici de realizare a acestei educaţii se pot aminti
în alte tipuri de organizaţii, ca formare continuă.
explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul etc, iar ca modalităţi de
Educaţia pentru carieră (cum mai este întâlnită în lucrările de; re
alizare putem preciza educaţia literară, muzicală, plastică, coregrafică,
specialitate) este în relaţie de interdependenţă cu celelalte domenii alei
38 39
cinematografică etc. Ca şi celelalte tipuri de educaţie, şi educaţia! Noile educaţii
estetică se realizează în contexte formale, nonformale şi informale.
Odată cu definirea problematicii lumii contemporane, caracte­
Educaţia fizică rizată prin globalitate, universalitate, complexitate şi caracter prioritar
(explozia demografică, degradarea mediului, conflictele interetnice,
Educaţia fizică urmăreşte dezvoltarea armonioasă şi normală a
problema înarmării ş.a.m.d.), sistemele educaţionale şi-au construit, ca
organismului, întărirea sănătăţii şi cultivarea unor calităţi fizice (forţai
modalităţi proprii de răspuns, noile educaţii sau noile tipuri de
viteza, rezistenţa, precizia, coordonarea etc), formarea şi dezvoltarea
conţinuturi, care, conform programelor UNESCO, sunt:
deprinderilor igienico-sanitare, a priceperilor şi deprinderilor motrice etc. J
• educaţia relativă la mediu; '
Ca obiective ale educaţiei fizice amintim: întărirea şi călirea]
• educaţia pentru pace şi cooperare;
organismului elevilor, formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de
bază şi a calităţilor fizice ale mişcărilor, formarea şi dezvoltarea princil • educaţia pentru participare şi democraţie;
palelor calităţi morale de voinţă (stăpânirea de sine, punctualitatea! • educaţia demografică;
perseverenţa, curajul etc.) şi de caracter (cinstea, corectitudinea! • educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;
modestia etc), formarea şi dezvoltarea unei concepţii igienice şi a • educaţia pentru comunicare şi mass-media;
unui comportament igienic (Jinga şi Istrate, 2001, p. 143-144). • educaţia nutriţională;
• educaţia economică şi casnică modernă;
Educaţia civică • educaţia pentru timpul liber;
Educaţia civică se referă la activitatea de formare a viitorilor cetă-1 • educaţia privind drepturile fundamentale ale omului ş.a.m.d.
ţeni şi are ca obiective formarea conştiinţei şi a comportamentului civici
Date fiind mutaţiile continue în plan economic şi socio-politic -
Educaţia religioasă intensificarea schimbărilor din sfera profesiunilor, amplificarea interde­
pendenţelor la nivel global şi accentuarea caracterului democratic al
Obiectivele educaţiei religioase sunt formarea conştiinţei relii
gestiunii socialului, în consecinţă, şi a responsabilizării civice a
gioase specifice fiecărui cult, formarea convingerilor, sentimentelor
indivizilor şi comunităţilor locale -, această listă a noilor educaţii stă
atitudinilor religioase în concordanţă cu conştiinţa religioasă a fiecărui
şi ea sub semnul schimbării, nu prin dispariţia unor „educaţii", ci, în
cult, formarea priceperilor, deprinderilor, obişnuinţelor, corespunzătoaîl
special, datorită impunerii unor noi cerinţe şi conţinuturi educative.
cerinţelor fiecărui cult.
Ieşirea educaţiei din graniţele naţionale, datorită mizelor sociale
între trăsăturile specifice ale educaţiei religioase sunt e v o c ^
pe care aceasta le prezintă, a determinat încorporarea în curriculum-
(Cozma, 1994, p. 170):
urile sistemelor naţionale racordate la pulsul globalizării (cum sunt
• elevul poate fi educat în perspectiva religioasă ce presupun!
Statele Unite, Anglia, Japonia etc.) a dimensiunii globale şi intercul-
prezenţa dimensiunii transcendentale;
turale a educaţiei, ceea ce înseamnă:
• în formarea religioasă a omului, libertatea este atât o premisl
indispensabilă, cât şi rezultat al actului educaţional, fiind exclusă oriei • introducerea ideilor legate de lumea globală;
formă de constrângere sau supunere; • dezvoltarea unui spirit civic la nivel global;
• înoirea practicilor educaţionale convenţionale.
• educaţia religioasă presupune o serie de tactici procedurale şi
Modalităţile practice prin care aceste noi educaţii ar putea fi
metodologice deliberate şi conştiente;
•rnplementate în programele educaţionale naţionale sunt (cf. Văideanu,
• intenţionalitatea acestei educaţii este imprimată şi de prezeM
1988, p.109):
unui scop, a unui proiect al devenirii personalităţii umane în perspectivi
unor valori ce merită a fi acceptate de individ. • introducerea lor ca discipline distincte, această formă putând
msă conduce la supraîncărcarea programelor şcolare;
40 41
• crearea de module specifice tematicii noilor educaţii cu abordare j Participarea se corelează cu coeziunea şi încrederea reciprocă, iar
interdisciplinară, dar în cadrul disciplinelor tradiţionale; învăţarea participativă presupune implementarea principiilor democraţiei
• infuzarea şi introducerea de mesaje ce ţin de aceste noi conţi- J în comportamentul cotidian, deci şi în experienţa şcolară.
nuturi în cadrul disciplinelor clasice (cea mai frecventă, eficientă, dar 1 Recenta reafirmare a nevoii de participare civică, ca răspuns la
şi greu de realizat strategie). problema cetăţeanului inactiv, urmăreşte tocmai reconstrucţia comuni­
în continuare, vom descrie succint câteva dintre „noile educaţii", J tăţilor, astfel încât să fie capabile de autoguvernare. Astfel, dezvoltarea
aşa cum se profilează ele în abordările teoretice recente. încrederii sociale, a participării democratice şi colaborării în cadrul
comunităţii readuc în discuţie termenul de capital social, înţeles ca o
Educaţia pentru pace şi cooperare
capacitate a oamenilor de a lucra împreună pentru scopuri comune.
Introducerea în curriculum-ul şcolar a unei culturi a păcii şi ]
Educaţia pentru respectarea drepturilor
conştiinţei planetare presupune:
fundamentale ale omului
• formarea de atitudini şi comportamente, precum respectul faţă J
de sine şi faţă de altul; ataşamentul faţă de dreptate şi pace, considerate I Educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului
ca valori sociale fundamentale; deschiderea spirituală, receptivitatea şi I reprezintă o componentă fundamentală a educaţiei actuale, fiind corelată
spiritul critic; solidaritatea şi promovarea iniţiativelor altruiste; cu garantarea dreptului la educaţie şi cu realizarea dezideratului
• formarea unor competenţe, ca: toleranţa în faţa diversităţii I „educaţiei pentru toţi". în esenţă, această educaţie urmăreşte:
culturale, orientarea către rezolvarea de probleme, cultivarea imaginaţiei, I • să determine conştientizarea problematicii drepturilor omului
a aptitudinii de a participa direct la viaţa socială; pentru ca tinerii să-şi poată îmbunătăţi mediul drepturilor lor imediate;
• dobândirea de cunoştinţe privind dezvoltarea economică şi 1 • să determine creşterea interesului faţă de manifestarea acestor
socio-culturală; cunoaşterea altor culturi şi ţări, precum şi a principiilor I probleme în lumea largă;
democratice, pentru promovarea unor relaţii de prietenie; studierea 1 • să determine conştientizarea impactului actual şi posibil al
drepturilor omului; cunoaşterea şi respectarea ambientului (Văideanu, 1 propriului lor comportament.
1996, p.5). Conştientizarea oamenilor în legătură cu drepturile fundamentale
Educaţia pentru pace are astfel două dimensiuni: una - ofensivă, ] se realizează prin:
de combatere a ideilor care favorizează atitudinile ostile, intolerante, 1 • coerenţa factorilor educaţionali în scopul socializării copiilor
războinice, şi cealaltă - de promovare şi cultivare a conduitei paşnice, 1 şi tinerilor în spiritul interiorizării valorilor fundamentale ale omului;
de respect şi înţelegere faţă de ceilalţi (indivizi, comunităţi, popoare). 1 • propagarea, prin toate mijloacele, a drepturilor stipulate în
codurile internaţionale cu privire la drepturile omului;
Educaţia pentru participare şi democraţie
• combaterea ideilor care propagă ura, discriminarea şi inega­
Educaţia pentru participare şi democraţie îşi propune formarea 1 litatea între oameni.
unui om activ şi responsabil, capabil să se implice social şi civic. Sunt 1 Orientarea educaţiei către drepturile şi libertăţile fundamentale
vizate stimularea dispoziţiei indivizilor de a acţiona şi a reacţiona,! ale omului este încă o problemă de dezbatere, atâta timp cât Declaraţia
formarea capacităţii de exprimare a punctului de vedere, de a proiecta I Universală a Drepturilor Omului este încă în conflict cu unele dintre
şi a anticipa. Toate acestea presupun oferirea acelor ocazii în care I culturile lumii. în Europa şi Statele Unite, evoluţia conceptului de
tinerii să-şi definească şi delimiteze aspiraţiile şi nevoile, să dobân-1 drepturi ale omului a însoţit ideologiile industrializării, ştiinţei şi pieţei
dească capacitatea de autodeterminare, să dezvolte capacităţile pentru 1 "bere, în condiţiile în care intrarea pe o piaţă liberă a indivizilor
participarea la controlul societăţii şi al viitorului său. necesită protecţie împotriva condiţiilor de muncă degradante şi a
e
Xploatării sociale. Educaţia ar trebui să asigure uneltele intelectuale
Pentru a proteja drepturile omului, atâta timp cât misiunea sa esenţială
42 ' 43
este să impulsioneze dorinţa individului de a învăţa şi de a-şi exercita Formarea gândirii economice reprezintă un prim pas în formarea
controlul democratic. capacităţii de autogestiune, fiind concepută ca o pregătire pentru viaţa
Educaţia ecologică privată şi de familie.

Necesitatea educaţiei ecologice este accentuată de consecinţele i Educaţia pentru comunicare şi mass-media
dezastruoase produse de dezechilibrul între mediu şi dezvoltare, dej într-un mediu încărcat de stimuli informaţionali tot mai accesibili
procesul industrializării neraţionale, ce are ca efecte poluarea mediului] datorită dezvoltării tehnologiilor şi în aceeaşi proporţie cu o influenţă
şi, implicit, creşterea impactului evenimentelor meteorologice nefaste greu de gestionat de către administraţiile centrale, educaţia trebuie să-şi
asupra aşezărilor umane şi asupra sănătăţii oamenilor. în consecinţă, propună formarea unei personalităţi capabile să decripteze adecvat
se impune dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a responsabilităţii! mesajele mediatice şi să selecteze sursele informaţionale în acord cu
oamenilor faţă de mediu şi problemele sale: un cadru valoric autentic. Mass-media vehiculează imagini şi informaţii
• cultivarea respectului faţă de mediul natural; capabile să modifice cunoştinţele, comportamentul şi valorile oamenilor
• folosirea raţională a resurselor naturale şi sporirea resurselor; I cel puţin tot atât de real cum o fac pedagogii în clasă, dar nu există în
• gestionarea responsabilă a deşeurilor. mod necesar un acord între conţinutul lor şi acela promovat de către
Aceste scopuri vizează structurarea unei culturi ecologice, îqj sistemul educativ.
perspectivă interdisciplinară (geografie, biologie, economie, chimie, Educaţia pentru comunicare şi mass-media îşi propune ca, printr-o
sociologie, politologie, igienă etc), care presupune în egală măsură: serie de practici educaţionale:
• stăpânirea unor cunoştinţe de bază necesare înţelegerii interde­ • să asigure accesul tinerilor la noi coduri de lectură a mesajelor;
pendenţelor între factori şi efectele în lanţ, care să faciliteze accesul la] • să dezvolte capacitatea de a amenda şi neutraliza informaţiile
instrumentele de analiză şi aplicare a soluţiilor la problemele în mediuH false;
apropiat; • să activeze competenţele proprii de a comunica cu semenii.
• dezvoltarea unor comportamente care să presupună interiori­
zarea atitudinilor responsabile faţă de mediul înconjurător; Educaţia interculturală
• dezvoltarea unor instrumente de analiză şi acţiune imediată începând cu anii '80, ca o consecinţă a mişcărilor pentru drepturi
asupra mediului. civile şi a problemelor create de imigraţie, educaţia multiculturală a
Educaţia economică şi casnică modernă devenit parte a agendei oficiale în multe ţări ale lumii, cu sensuri şi
practici care au variat de la un sistem educaţional la altul. După
Creşterea interdependenţelor între sfera economică şi celelalte aproximativ un deceniu, această abordare a avut un moment de impas:
domenii ale socialului, implicit dominanţa pragmatismului economia s-a presupus că predarea culturii minorităţilor va accentua prejudecăţile,
asupra cadrului valoric, impun asumarea de către şcoală a formării stereotipurile şi chiar rasismul, iar practica a arătat existenţa unei
indivizilor pentru o viaţă privată echilibrată^ şi integrarea adecvată la discriminări instituţionalizate care avea nevoie mai degrabă de acţiune
practicile economice şi la piaţa muncii. în perspectiva redefinirii socială în spirit antirasist. în acest context, numeroase societăţi democratice
a
spaţiului privat şi a raportării indivizilor faţă de bunuri, prin aceasta u făcut o opţiune ideologică pentru educaţia interculturală - nu ca o
componentă educaţia îşi propune: flouă disciplină, ci ca o nouă metodologie de abordare pedagogică a
• cunoaşterea şi înţelegerea substratului cauzal al faptelo» diferenţelor culturale.
economice; Ea vizează „pregătirea viitorilor cetăţeni pentru a se orienta în
• dezvoltarea spiritului de cooperare şi a respectului faţă de muncă;! contextele multiplicării sistemelor de valori" şi structurarea unor
• potenţarea spiritului gospodăresc prin gestionarea adecvată a identităţi culturale deschise, astfel încât „să se evite riscurile ce decurg
propriilor bunuri şi câştiguri. dln
schimburile inegale dintre culturi sau, şi mai grav, tendinţele de
44 45
atomizare a culturilor" (Cucoş, 2000, p.121). Constituită ca răspuns la de educaţie pentru înţelegerea interdependenţelor între naţiuni, care
pluralismul cultural contemporan, educaţia interculturală poate să e ca scop:
ar
contribuie la atenuarea conflictelor propunându-şi (cf. Cucoş, 2000- • clarificarea atitudinilor faţă de alte naţiuni şi
p.173): • restructurarea percepţiilor comune faţă de aceste probleme.
• îndrumarea tinerilor pentru a asimila o cultură în perspecti Principale implicaţii ale globalizării în domeniul educaţiei ar
antropologică; trebui să includă maximizarea relevanţei globale a suportului, resurselor
• înţelegerea punctului de vedere al altuia, printr-o poziţionare intelectuale şi iniţiativelor în şcolarizare, predare şi învăţare. Câteva
inteligent relativistă; exemple în acest sens sunt:
• legitimarea identităţii culturale; • învăţarea după pagini web şi internet,
• asigurarea respectului diferenţelor, dar în cadrul unor sisteme • programe internaţionale de vizite sau schimb internaţional,
de atitudini reciproce. • parteneriate internaţionale în predare şi învăţare la nivel de
în acelaşi timp, educaţia de tip „inter" ar trebui gândită în termeni de grup, de clasă sau individual;
strategie, vizând mai multe componente (cf. Rey, 1996, apud. Cucoş, • interacţiuni prin intermediul video-conferinţelor între ţări,
2000, p.169): comunităţi, instituţii şi indivizi;
• politica educativă şi lingvistică, legislaţia şcolară; • un nou conţinut curricular pe probleme tehnologice, economice,
• viaţa clasei şi a şcolii; sociale, politice, culturale şi de învăţare globalizată.
• alegerea şi organizarea internă (în sensul cooperării interdis- Patru axe pentru educaţia viitoare. Pornind de la înţelegerea
ciplinare) a priorităţilor educative; educaţiei ca tot, ca experienţă globală - în plan cognitiv, practic,
• criteriile de evaluare a competenţelor şi comportamentelor; personal şi social -, Raportul UNESCO pentru secolul XXI, elaborat
• activităţile extraşcolare; de Comisia Internaţională pentru Educaţie, a avansat direcţiile de
• formarea profesorilor; dezvoltare a educaţiei:
• relaţiile cu părinţii şi comunitatea socială (locală, ştiinţifi • A învăţa să cunoşti, care presupune însuşirea instrumentelor
sau profesională); intelectuale, cu accent pe trăirea valorilor şi aplicarea informaţiei.
• relaţiile internaţionale. • A învăţa să faci, axă ce pune problema formării profesionale,
Educaţia globală a competenţelor personale şi specifice activităţii profesionale.
• A învăţa să trăieşti împreună cu alţii, ceea ce presupune
Noile perspective mondiale din spatele mişcărilor contemporan învăţarea nonviolenţei, a cooperării, a dialogului şi a empatiei.
au schimbat într-un mod fundamental viziunea asupra rolului educaţie* • A învăţa să fii, a se determina pe sine, a fi capabil de
în lumea contemporană, determinând trecerea de la dimensiunea autonomie şi spirit critic.
internaţională în educaţie la dimensiunea globală. Noile dezbateri
asupra învăţământului mondial au operat însă schimbări conceptuale, INSTITUŢIILE EDUCAŢIEI
precum educaţie globală şi educaţie globalizată, primul termeri
accentuând asupra unei viziuni mai pragmatice şi pro-active în abordare* Atunci când utilizăm sintagma instituţii ale educaţiei ne referim,
ln
problematicii mondiale, cel de-al doilea referindu-se la mijloacele primul rând, la şcoală, dar avem, de asemenea, în vedere familia,
informatizate folosite în educaţie. unitatea economică, unitatea militară, instituţiile de control, de menţinere
a
Corelând termenul de educaţie globală cu cel de educaţia ordinii şi de represiune ale statului, biserica, instituţiile care proiectează
1
interculturală, sau cu conceptul mai vechi de educaţie multietnică* S gestionează mijloace de comunicare în masă (edituri, televiziune,
Constantin Cucoş (2000, p.168) asociază educaţiei globale accepţiune»' radio, case de fim, teatre, cinematografe, săli de concert, galerii de
art
ă, librării). Ne vom referi la primele trei, insistând asupra elementelor
46 47
mai puţin abordate în literatura educaţională, respectiv familia şi Elemente de comandă şi control
societatea comercială. • Principii şi valori utilizate drept criterii de referinţă în aprecieri
şi decizii; •
Şcoala • Politici educaţionale care se concretizează în priorităţi şi opţiuni
strategice;
Prima dintre instituţiile la care ne vom referi este şcoala, sintagmăl
• Obiective la nivel de sistem, cicluri de învăţământ, ani de studii
de regulă, utilizată generic pentru a desemna gama diversificată de
şi discipline;
instituţii componente ale sistemului de învăţământ.
• Curriculum, inclusiv proceduri de apreciere curentă şi examinare;
Instituţiile şcolare realizează o serie de funcţii semnificativa • Legislaţie, regulamente, reglementări, inclusiv legate de autorizare
pentru sistemul social global: sau acreditare instituţională.
• Asigură obţinerea unor rezultate de învăţare specifice, printra
care cel mai des evocate sunt cunoştinţele, conceptele, capacităţile şi Elemente structurale
atitudinile; • Segmentarea pe cicluri şi forme de învăţământ (ex.: secundar-in-
• Asigură, împreună cu familia, transmiterea obiectivelor şi ferior, secundar-superior etc).
valorilor caracteristice contextului cultural în care acţionează; Resurse
• Funcţionează ca paliere de selecţie pentru mobilitatea sociala • Resursele umane (cadre didactice, populaţia preşcolară şi
ascendentă; şcolară, managerii şi administratorii de diferite niveluri şi caracteristicile
• Acţionează pentru compensarea unor deficite majore de acestora - repartiţia pe grupe de vârstă şi sex, competenţă profesională
dezvoltare, care ar putea periclita funcţionarea eficientă a elevilor în şi abilităţi cognitive, motivaţie etc);
context social. Frecvent, această funcţie compensatorie se realizează • Infrastructura materială (clădiri, facilităţi, mijloace de
prin cooperare cu părinţii, cu agenţii specializate şi cu experţi de tipia învăţământ etc);
psihologilor şi consilierilor; • Resursele financiare.
• îndeplinesc o serie de funcţii non-educaţionale, de exemplul
custodiale, de separare a copiilor de piaţa adultă a forţei de munca Familia
cadru pentru stabilirea unor contacte interpersonale care pot conduci între numeroasele definiţii formulate pentru conceptul familie,
la legături heterosexuale pasagere sau la căsătorie. ni se pare ca fiind deosebit de relevantă aceea care evidenţiază că
Sintagma sistem de învăţământ se utilizează pentru a desemw familia este un model cultural de sistem social, compus din doi sau
la nivelul unei ţări, ansamblul instituţiilor de stat şi private de toatl mai mulţi membri, care: a) sunt legaţi prin legături de sânge, căsătorie,
nivelurile, profilurile, formele, care funcţionează coordonat, în virtutea adopţiune sau consimţământ reciproc, b) locuiesc împreună, c) interac-
unor principii, obiective, politici şi reglementări, pentru concretizare! ţionează din perspectiva unor statute şi roluri repartizate sau asumate,
dreptului la educaţie prevăzut explicit în majoritatea constituţiilor dia d) creează şi menţin o subcultură comună.
ţările lumii contemporane. In virtutea funcţionalităţii sale, atât în raport cu sistemul social
Elemente determinante ale sistemului de învăţământ global cât şi cu membrii săi, familia exercită o serie de funcţii, între
care cel mai frecvent menţionate sunt:
Sistemele de învăţământ se caracterizează printr-o înaltă complexij • susţinerea unei gospodării comune;
tate, elementele structurale ale acestora fiind, de regulă, mult raM • cadru pentru cooperarea financiară între membri;
numeroase decât cele menţionate curent, atunci când se fac referiri M • cadru pentru relaţii sexuale între una sau mai multe perechi de
structura sistemului de învăţământ: a
dulţi (funcţie denumită uneori, evident restrictiv, „reproductivă" şi
as
ociată cu rezolvarea „problemei demografice");
49
48
• integrarea socială a membrilor (funcţie denumită uneori şi „de neîncrezători sau intervin în permanenţă pentru a face ei unele dintre
socializare"), funcţie asociată cu crearea condiţiilor cognitive şi lucrurile pe care doreşte să le facă copilul, acesta va dezvolta o
atitudinale pentru asumarea şi exercitarea de statute şi roluri sociale; ^ atitudine de neîncredere în propriile sale capacităţi.
• creşterea şi educarea copiilor. 3. Iniţiativă/culpabilitate (trei-şase ani)
Este evident că fiecare dintre funcţiile enumerate mai sus are După cum spune Erikson, în nici o altă perioadă a existenţei
semnificative valenţe educative, presupunând actualizarea unor aşteptări, sale, individul uman nu este atât de avid de a învăţa. Fiind într-o mare
atitudini şi comportamente asociate cu diferite statute, roluri şi acti­ măsură stăpân pe propriul corp şi pe mijloacele de exprimare verbală,
vităţi, care pot constitui puncte de plecare pentru învăţare imitativă. copilul bombardează pe părinţi cu nenumărate întrebări şi iniţiază
acţiuni îndrăzneţe, uneori riscante, cum ar fi patinajul, mersul pe
Una dintre cele mai interesante perspective privind exercitarea
bicicletă, căţăratul în copaci etc.
funcţiei educative a familiei este asociată cu teoria dezvoltării psihoso­
Dacă părinţii răspund întrebărilor şi acordă libertate pentru
ciale a lui Erik Erikson, care furnizează indicii preţioase privind atituj
angajarea în activităţi dinamice, copilul va tinde să îşi asume din ce în
dinile cele mai productive care pot fi adoptate de părinţi în diferitelaj
ce mai frecvent iniţiative.
stadii de dezvoltare psihosocială ale copiilor şi adolescenţilor.
Dimpotrivă, dacă părinţii nu au răbdare pentru a răspunde între­
După Erikson, dezvoltarea umană presupune parcurgerea unei
bărilor sau au tendinţa de a face copilul să creadă că fie întrebările, fie
serii de stadii, fiecare dintre acestea marcate de o criză psihosocială]
acţiunile sale sunt inoportune, riscante sau stupide, acesta va dezvolta
ale cărei rezolvări limită sunt utilizate pentru definirea fiecărui stadiu]
o atitudine de culpabilitate în raport cu propriile impulsuri şi interese.
Fiecare individ uman parcurge aceleaşi stadii de dezvoltare, în aceeaşi
4. Hărnicie/inferioritate (şase-doisprezece ani)
ordine, criza existenţială caracteristică pentru fiecare trebuinfl
Erikson subliniază faptul că primii ani de şcoală reprezintă vârsta
rezolvată^ mai înainte de a se trece la stadiul următor. „lui Robinson Crusoe", în sensul că minuţiozitatea şi entuziasmul cu
1. încredere/neîncredere (naştere-un an) care acesta îşi descrie activităţile (recuperarea proviziilor şi materialelor
Prima criză cu care este confruntat individul uman este una da de pe corabie, explorarea insulei, fortificarea locuinţei etc.) au un ecou
încredere, în acest caz fiind vorba de încrederea în persoana sal special în trăirile afective legate de propria identitate, care tocmai îşi
persoanele de care depinde pentru satisfacerea nevoilor vitale. fac apariţia la copil. Mai mult decât atât, copilul, ajutat şi de trecerea
Dacă nevoile copilului sunt satisfăcute pe măsura apariţiei lor către nivelurile superioare ale dezvoltării cognitive, devine preocupat
iar părinţii sunt afectuoşi, protectivi, se joacă şi vorbesc cu acesta de modul în care sunt construite obiectele care îl înconjoară şi de
atunci lumea va fi privită ca un mediu sigur şi micuţul va dezvolta o funcţiile acestora.
atitudine fundamentală de încredere faţă de aceasta. In acest context, dacă părinţii încurajează copilul să construiască
Pe de altă parte, dacă îngrijirea acordată copilului esra diferite lucruri sau să se angajeze în diverse activităţi şi îl recompen­
inconsistentă, presărată cu momente negative, atunci acesta va deveri sează pentru eforturile sale, atunci acesta va dezvolta o orientare stabilă
către hărnicie. Dimpotrivă, dacă părinţii consideră eforturile acestuia
neîncrezător faţă de lume.
deranjante sau lipsite de importanţă, atunci de aici poate rezulta un
2. Autonomie/ruşine şi îndoială de sine (un an-trei ani) sentiment de inferioritate, care va afecta negativ angajarea viitoare în
Cea de a doua criză cu care este confruntat individul uman estd eforturi constructive.
tot una de încredere, de data aceasta una de încredere în sine. Ca
5. Identitate/confuzie de rol (12-20 ani)
deosebire în al doilea şi al treilea an de viaţă, copiii îşi utilizează ci
Această perioadă a vieţii, care debutează cu schimbările revolu­
plăcere şi intensitate musculatura, alergând, împingând, căţărându-se] ţionare ale pubertăţii şi continuă cu explorările adolescenţei, aduce pe
apucând etc. Primul plan găsirea de răspunsuri la asemenea întrebări, cum ar fi: „Cine
în cazul în care părinţii sunt permisivi faţă de asemenea activităţii sunt?", „Care este menirea mea în această lume?", „Care sunt mijloacele
copilul va învăţa să fie autonom, să acţioneze independent în confon utilizabile şi legitime pentru realizarea propriilor obiective?" etc.
mitate cu propriile dorinţe. Dimpotrivă, dacă părinţii sunt nerăbdători 51
50
Găsirea unor răspunsuri satisfăcătoare la aceste întrebări are drept I exercitarea funcţiilor sale sociale (producerea de bunuri şi servicii
rezultat integrarea unei game foarte variate şi adesea contradictorii de 1 utile conservării şi dezvoltării sistemului social, protejarea mediului,
percepţii despre sine şi de percepţii ale altora despre propriul sine, I protejarea consumatorului, protejarea lucrătorilor), societatea comercială
într-o structură coerentă, respectiv propria „identitate". Nerealizarea I face frecvent apel la programe educaţionale nonformale (calificare,
sarcinii de dezvoltare poate avea drept consecinţă incapacitatea adoptării | policalificare, recalificare, perfecţionare profesională).
unor decizii privind propriul viitor, asumării de responsabilităţi, eventual în acelaşi timp, concepţia dominantă privind obiectivele orga­
formarea unei identităţi „negative" sau „deviante". nizaţiei sau activităţile prin care aceasta încearcă să influenţeze favo­
rabil moralul, motivaţia sau disciplina lucrătorilor pot produce efecte
Atitudinea generală de acceptare, simţul umorului, disponibili­
educaţionale în plan informai.
tatea pentru discuţii, suportul emoţional în cazul unor eventuale eşecuri
Pornind de la faptul că proiectarea şi derularea programelor de
în activităţile de explorare pot ajuta adolescenţii să realizeze sarcina
educaţie nonformală prezintă multe dintre caracteristicile care urmează
de dezvoltare. a fi abordate în secţiunile dedicate teoriei instruirii, vom insista acum
Dimpotrivă, rigiditatea, tendinţa de impunere unilaterală a asupra factorilor care generează efecte educaţionale informale.
propriului set de decizii şi valori, refuzul suportului emoţional pot face
dificilă rezolvarea de către adolescent a sarcinii de dezvoltare. Concepţia privind obiectivele organizaţiei
6. Intimitate/izolare (20-40 ani) Viziunea tradiţională în domeniu, dezvoltată încă la începutul
Din punctul de vedere al lui Erikson, intimitatea presupune acestui secol, este aceea că societatea comercială are drept principal
stabilirea unei relaţii de solidaritate cu o persoană de sex opus, dar nu obiectiv pe acela de a genera profit pentru proprietari (acţionari),
se limitează la această alternativă, incluzând şi prietenii între partici­ singura limită pentru maximizarea profitului fiind legea. Binele public
panţii la relaţii de acest tip. Alternativa nefavorabilă, deschisă celor cei era considerat a rezulta din chiar funcţionarea mecanismelor economiei
refuză să accepte limite ale propriei independenţe sau care suni de piaţă, moralitatea fiind, de asemenea, mai curând un rezultat al
temători de riscurile intimităţii, este aceea a izolării şi singurătăţii. liberei concurenţe.
7. Generativitate/stagnare (40-65 ani) sj Ultimele decenii au reprezentat perioada în care conceptul de
Prin generativitate, Erikson înţelege angajarea în activităţi şi
responsabilitate socială a căpătat semnificaţie şi din perspectiva socie­
preocupări ale căror obiective se situează dincolo de limitele sinelui
tăţilor comerciale (Clifton Williams, 1982). S-au dezvoltat seturi de
individual, fie acestea cercetări care revoluţionează întregi domenii ale
aşteptări, pe de o parte, şi de politici economice, pe de altă parte, care
ştiinţei, fie creşterea şi educarea propriilor copii. Atunci când sarcina
pornesc de la acceptarea de responsabilităţi legate de poluarea solului,
de dezvoltare nu este realizată, apare o limitare lipsită de speranţă laj
apei şi atmosferei, conservarea cadrului natural (estetica naturală şi
propriile interese. socială), protejarea sănătăţii lucrătorilor, consumatorilor şi a oamenilor
8. Integritate/disperare (peste 65 ani) în general.
După Erikson, integritatea rezultă din faptul că individul poate încă un pas înainte a fost făcut atunci când societăţile comerciale
privi retrospectiv propria viaţă cu satisfacţie. în cazul în care nu acesta a
u început să accepte ideea că au responsabilităţi legate de rezolvarea
este cazul, constatarea faptului că este prea târziu pentru operarea unolţ Problemelor sociale^ (inflaţie, şomaj, sărăcie, delincventă, limitarea
schimbări majore conduce la disperare. resurselor naturale). între moralitatea societăţii comerciale şi moralitatea
Societatea comercială socială, ca şi între interesele şi obiectivele acestor entităţi devine tot
rnai evidentă convergenţa, şi nu divergenţa.
în exercitarea funcţiilor sale economice (prospectarea pieţei,
generarea sau mobilizarea de resurse, proiectarea şi producerea de Se poate ajunge astfel la elaborarea unei adevărate baze de
bunuri şi servicii cu valoare de piaţă, informarea consumatorilor Şl cunoaştere, care conţine, de exemplu, coduri de conduită pentru diferite
desfacerea produselor, generarea de profit pentru acţionari), ca şi îtt domenii profesionale (care să asigure convergenţa intereselor individuale
53
52
Politica disciplinară
ale profesioniştilor cu interesele sociale) sau seturi de recomandării
pentru a transforma o societate comercială într-o organizaţie „morală", în sens larg, disciplina într-o organizaţie, inclusiv societate
comercială, poate fi definită în termenii previzibilităţii şi consistenţei
de exemplu (Clifton Williams, 1982):
standardelor utilizate pentru aprecierea comportamentelor organi-
• Selecţia cadrelor de conducere. Companiile care doresc să fid
zational dezirabile şi a performanţelor profesionale.
în acelaşi timp profitabile şi social responsabile vor selecţiona sau]
De exemplu, o societate comercială cu productivitate scăzută şi
promova conducători care să posede caracter, o educaţie cu larg orizoni
conformare redusă la reguli va fi caracterizată drept puţin disciplinată,
şi competenţă profesională. Educaţia acestora va trebui să includă
în timp ce o societate comercială cu productivitate înaltă şi bună
semnificative componente umaniste. Conducătorii vor fi interesaţi şl
conformare la regulile organizaţionale va fi caracterizată de o bună
informaţi în legătură cu o largă varietate de aspecte sociale şi|
economice din mediul în care evoluează societatea comercială; disciplină.
• Scopuri şi standarde organizaţionale. Societăţile comerciala Principalele tipuri de demersuri de intervenţie pentru reinstaurarea
vor formula de o manieră explicită accepţiunea pe care o dau m o i » stării de disciplină evocate de literatura de specialitate (Clifton Williams,
lităţii. Aceasta va fi inclusă atât în coduri de etică, cât şi în obiectiveB 1982) sunt:
acesteia sau în programe de acţiune privind mediul, discriminai-™ • reeducarea lucrătorilor privind regulile organizaţionale şi
relaţiile cu salariaţii, contribuţii pe care societatea comercială doreşta aşteptările conducerii privind comportamentele organizaţional acceptabile.
să le aducă în rezolvarea unor probleme sociale, cum ar fi criminal • motivarea lucrătorilor pentru a acţiona în conformitate cu
litatea, sărăcia, inflaţia, şomajul sau guvernarea responsabilă; standardele organizaţionale.
• Implicarea întregii organizaţii. Mai curând decât să repartizeza • acţiunea disciplinară prin administrarea de pedepse pentru
sarcini cu implicaţii sociale sau de mediu spre rezolvare câtorjH comportamentele inacceptabile.
specialişti, societatea ar trebui să responsabilizeze cadrele de conducere!
de la toate nivelurile, din perspectiva îmbinării obţinerii de profit cil
contribuţia socială. Obiectivele organizaţiei vor deveni o component!
a obiectivelor fiecărui cadru de conducere;
• Auditul social. Pentru a asigura menţinerea standardelor de
moralitate şi implicare socială, companiile se vor expune periodic una
audit privind îndeplinirea propriilor obiective, care va putea incluM
evaluarea cheltuielilor pentru prevenirea poluării, protecţia munciij
finanţarea unor proiecte sociale şi comunitare, sau evaluarea t i m p i »
alocat de conducători sau salariaţi pentru implicarea în proiecH
sociale;
• Recompensarea comportamentelor dezirabile. Sistemul de;
promovare a motivaţiei va fi astfel structurat încât să recompensezi
atât comportamentele utile obţinerii de profit, cât şi comportamentele
caracterizate de responsabilitate socială; 1
• Profesionalizarea conducerii. Conducerea va fi considerat™
profesiune în sensul în care sunt astfel considerate profesia medicîfl
de asistenţă juridică sau contabilitatea. Din această perspectivă volB
dezvoltate coduri etice, liste de criterii de competenţă manageriaj
care vor fi folosite pentru evaluarea competenţei şi comportamentin( 55
managerilor.
"nvâţâmântului, concretizat în documente, ca, de exemplu, planuri,
grame, programe de studiu sau syllabus-uh, lista disciplinelor aca­
II
or0
demice funcţionând în această perioadă ca principal criteriu de structurare.
TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI Viziunea curriculară c o n t e m p o r a n ă
Principala evoluţie conceptuală în acest domeniu este evidenţiată
de proliferarea unor sintagme precum „curriculum aparent", „curriculum
ascuns", „curriculum scris", „curriculum real", „curriculum predat"
CURRICULUM: CONCEPŢII ŞI DEFINIŢII sau „curriculum învăţat": conţinutul învăţământului a rămas a fi doar
u nul dintre factorii implicaţi de conceptul actual, care are în vedere nu
Sintagma curriculum a fost frecvent asociată cu deciziile privind numai ce se predă şi învaţă, ci şi cum?, de ce? şi cu ce rezultate?
ceea ce urmează a se studia în instituţiile de învăţământ. A doua jumătate a secolului trecut este martora generării în ritm
Viziunea tradiţionalistă, dominantă la începutul secolului trecut, rapid a unor noi perspective asupra curriculum-ului, respectiv aceea de
îl privea ca pe un corp de discipline şi capitole ale acestora, stabilite învăţare dirijată, planificare a învăţării, set de rezultate planificate ale
de către profesori pentru a fi însuşite de către elevi. Frecvent, această învăţării, pentru care şcoala îşi asumă răspunderea, şi, în fine, sistem
viziune era caracterizată de perenialism, conform următorului raţionament: de producţie a sistemului naţional de competenţe.
1) cunoaşterea înseamnă adevăr, 2) adevărul este acelaşi oriunde în La ora actuală, curriculum-ul este cel mai frecvent definit drept:
lume, 3) conţinutul educaţiei va fi deci acelaşi oriunde în lume. • Structură sau un ansamblu de structuri de cerinţe, criterii,
Consecinţa practică a acestei orientări era credinţa că studiul documente, practici, metode şi concepţii, care pot fi explicite sau
cititului, scrisului, gramaticii, matematicii, retoricii şi logicii în şcoala implicite, formale sau informale, care aspiră şi frecvent reuşesc să
primară, ca şi studiul cărţilor reprezentative pentru cultura occidentului* influenţeze experienţele la care elevii sau studenţii sunt expuşi în
în şcoala secundară puteau conduce la dezvoltarea naturii umanei instituţiile de învăţământ. Prin extensie, conceptul include şi expe­
comune în orice context cultural. rienţele la care elevii sau studenţii sunt expuşi în legătură cu insti­
Viziunea esenţialistă (anii '40-'50 ai secolului trecut) pornea de tuţiile de învăţământ, fie că acestea îşi asumă sau nu responsabilitatea
la premisa că disciplinele academice încorporează cel mai bina pentru ele;
„experienţa speciei umane", care va trebui transmisă mai depărta • Structura organizată a programului educaţional al instituţiei de
copiilor şi tinerilor. în consecinţă, era adus în prim plan studiul orgaH învăţământ, o descriere completă a acestuia incluzând cel puţin patru
nizat a cinci domenii considerate esenţiale, şi anume: 1) limba maternă) elemente:
împreună cu scrierea, gramatica şi literatura acesteia, 2) matematicilej o ce se studiază (conţinut);
3) ştiinţele, 4) istoria, 5) o limbă străină. La un nivel de importanţa o cum se studiază (metode);
secundar erau plasate ştiinţele sociale, educaţia fizică, pregătirea o ordinea în care se studiază diferitele discipline sau
profesională, muzica, desenul şi alte asemenea studii „neacademice". 1 domenii de conţinut;
Viziunea disciplinară (anii '50-'60 ai secolului trecut) pornea de o modul în care se evaluează succesul activităţilor de
la premisa că limitele disciplinelor academice constituie unicul criteriu învăţare.
de structurare a curriculum-ului, educaţia fiind văzută ca o „recapii • Specificare ce intenţionează să comunice principiile esenţiale
rulare dirijată" a proceselor de investigaţie care au dat naştere bazei da ?) caracteristicile concrete ale ofertei educative, astfel încât aceasta să
le
cunoaştere a umanităţii. > pe de o parte, susceptibilă de a fi analizată, iar pe de altă parte,
înţelegem că pentru o perioadă importantă a istoriei existenţei Posibil de transpus în practică.
conceptului, curriculum-ul a fost identificat în principal cu conţinutul
57
56
Curriculum central printre ţările care au întreprins în ultima perioadă eforturi pentru a
Unul din cele mai actuala concepte legate de problema în defini un asemenea curriculum pentru cicluri de învăţământ superioare
celui primar. în acest sens, devine din ce în ce mai utilizată sintagma
discuţie, ale cărei efecte practice le regăsim în contextul a numeroase
„educaţie de bază".
demersuri reformatoare, este curriculum central (core curriculum).
Trăsăturile sale esenţiale par a fi următoarele (OECD, 1989): Conţinut şi curriculum
• acoperă o porţiune însemnată din curriculum-ul total;
• cuprinde specificări de conţinut, de obicei în termen de Extinderea ofertei curriculare comune dincolo de graniţele
cunoştinţe, abilităţi şi valori; învăţământului primar a ridicat serioase probleme, din moment ce
• se aplică tuturor şcolilor dintr-un sistem dat; aceasta trebuia să se dovedească atât relevantă, cât şi accesibilă pentru
• i se asociază mijloace de evaluare a rezultatelor obţinute. întreaga populaţie şcolară, indiferent de caracteristicile particulare ale
Conceptul are importante conotaţii legate de dreptul la educaţie: diferitelor straturi.
dacă una dintre accepţiunile utilizate pentru „calitatea învăţământului" O primă soluţie a problemei pare a fi rezultată din deplasarea de
este aceea că tuturor elevilor, indiferent de sex, origine etnică sau zonă accent dinspre o puternică încărcătură cognitivă a curriculum-ului spre
rezidenţială le vor fi transmise cunoştinţe şi abilităţi până la obţinerea! o structură diversificată, situaţie reflectată din punct de vedere teoretic
unui nivel acceptabil de succes educaţional (achievement), arunci de] printr-o nouă abordare în planificarea curriculum-ului, denumită
aici rezultă un drept. selectarea din cultură {selection from culture) (OECD, 1989).
Sintagme precum „curriculum comun", „curriculum obligatoriu"] Spre exemplu, a început să fie utilizată tehnica analizei culturale
sau mai recent „curriculum îndreptăţit" {entitlement curriculum) exprimă' pentru dezvoltarea unui curriculum secundar comun, bazat pe opt
într-o manieră mai mult sau mai puţin adecvată (de exemplu,1 „subsisteme culturale": socio-politic, economic, de comunicare, raţio­
„curriculum obligatoriu" poate sugera conotaţii puţin dezirabile într-o! nalitate, tehnologic, moral, atitudinal, estetic (Lawton, 1983).
societate democratică) ideea unor aspiraţii legitime legate de dreptul la Această abordare nu şi-a propus să renunţe complet la utilizarea
educaţie. disciplinelor şcolare drept criteriu de structurare a curriculum-ului, ci,
Conceptul curriculum central este, de asemenea, în strânsă în primul rând, să le plaseze pe acestea într-o perspectivă culturală mai
conexiune cu stabilirea priorităţilor educaţionale, respectiv cu selectarea largă şi să furnizeze o procedură comprehensivă de selecţie, comparând
abilităţilor, cunoştinţelor şi valorilor considerate esenţiale pentru curriculum-ul cu dimensiunile culturii pentru a evidenţia zone neaco­
întreaga populaţie şcolară. perite, contradicţii sau disfuncţii.
O bună parte a demersurilor teoretice iniţiale legate de In perioada imediat premergătoare iniţierii unei reforme
curriculum-ul central au fost realizate la sfârşitul deceniului cinci şi] curriculare radicale prin Education Act, din 1988, Ministerul Educaţiei
începutul deceniului şase în Statele Unite, la Universitatea Illinois şi Ştiinţei din Anglia a încurajat şcolile să utilizeze o asemenea
(OECD, 1989). perspectivă în dezvoltarea curriculum-ului, fiind utilizat inclusiv un
model bazat pe „domenii experienţiale" (areas of experience) - elaborat
Modelul de curriculum central utilizat era derivat din cerinţe
de corpul de inspectori regali ai şcolilor - care ar fi trebuit să servească
culturale şi economice, utilizarea cunoştinţelor şi dintr-o listă de procese
drept curriculum central comun pentru elevii din grupa de vârstă
de predare şi învăţare.
cuprinsă între 11 şi 16 ani.
Acest tip de abordare a fost ulterior folosit tot mai frecvent,
Versiunea îmbunătăţită a modelului (datând din 1985) include
putând fi remarcată la ora actuală o tendinţă consistentă de specificare
următoarele „domenii experienţiale": estetic şi creativ, uman şi social,
sau redefinire a curriculum-urilor naţionale în termenii unui curriculum
lingvistic şi literar, matematic, moral, fizic, ştiinţific, spiritual, tehnologic -
central comun, mai curând decât în termenii unor curriculum-uri
acreditând ideea că la nivel naţional, regional sau de şcoală se va
stratificate (OECD, 1989), Norvegia, Suedia şi Franţa numărându-se
asigura acoperirea adecvată a fiecărui domeniu de către toţi elevii.
58 59
Domeniul estetic şi creativ Domeniul lingvistic şi literar
Domeniul acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi inte­ Domeniul acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi
lectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.
de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop Se apreciază că, prin ascultare şi exprimare în situaţii de grup,
sau utilizare. Experienţele şi trăirile caracteristice presupun explorarea elevii devin capabili să exploreze experienţele altor persoane şi să-şi
trăirilor afective, ca şi a proceselor de a construi, compune sau inventa. extindă astfel propriul repertoriu de experienţe semnificative. Se
Acestea pot fi prezente în orice componentă curriculară, dar cu urmăreşte ca elevii să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând
deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu.
imaginative, emoţionale şi uneori acţionale la stimuli. Se recomandă ca toate instituţiile de învăţământ să furnizeze
Două situaţii par a fi cu deosebire favorabile dezvoltării sensibi­ contexte în care elevii să se poată exprima şi să utilizeze activ
lităţii estetice a elevilor: a) elevii realizează creaţii proprii, fie acestea mijloace de comunicare. Din această perspectivă, se apreciază că
desene, modele, picturi, bucăţi muzicale, poeme, piese de teatru sau studiul operelor literare rafinează gândirea şi limbajul elevilor, extinde
pantomime; b) elevii interpretează creaţii ale altor autori, poeţi, pictori, capacitatea acestora de a înţelege situaţii interpersonale complexe şi
muzicieni etc. aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea capacităţilor de evaluare
Prin intermediul unor asemenea experienţe, elevii acumulează ale acestora.
cunoştinţe şi abilităţi, ca şi o sporită receptivitate perceptivă, care le va
Domeniul matematic
permite să reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, aud,
Se apreciază că experienţele în acest domeniu sunt valoroase atât
ating sau simt.
per se, cât şi în legătură cu aplicaţii în ştiinţe, inginerie şi în multe alte
Domeniul uman şi social domenii ale învăţării sau activităţii sociale.
Domeniul include oamenii, modul lor de viaţă, relaţiile cu alţi Este considerată deosebit de semnificativă discutarea ideilor
oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile matematice, concretizarea lor în experimente, utilizarea împreună cu
umane influenţează evenimentele. în acest context, se doreşte ca elevii alte concepte şi elemente de cunoaştere pentru rezolvarea de probleme,
să înţeleagă fiinţele umane angrenate în construirea propriului viitor şi pentru exprimarea unor puncte de vedere, pentru creşterea clarităţii
propriei lumi, trăind viaţa de zi cu zi, sau, la alte niveluri de complexi­ sau relevanţei unor mesaje.
tate, dezvoltând forme de guvernământ şi sisteme legislative. De asemenea, Se consideră necesar ca şcolarul mic să fie pus în contact cu
se doreşte ca elevii să înţeleagă faptul că situaţiile prezente îşi au domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale, cum ar fi nisipul
originile în situaţii din trecut, să observe similarităţi sau diferenţe între sau apa, sau prin simularea de cumpărături în magazine. în această
oameni sau evenimente, să îşi imagineze viaţa în alte perioade istorice. manieră, vor putea fi dezvoltate reprezentările elevilor asupra unor
Se consideră necesar ca introducerea unor concepte sau concepte ca cele de volum, masă, număr şi, de asemenea, aceştia vor
dezvoltarea unor abilităţi de ordin general să utilizeze ca puncte de putea fi implicaţi în activităţi de discriminare, clasificare sau descriere
plecare experienţele personale ale elevilor. Din acest punct de vedere, cantitativă.
elevii vor fi încurajaţi să se angajeze în explorarea activă, din punct de Abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor
vedere uman şi social, a zonei sau cartierului în care locuiesc. practice este considerată utilă şi în următoarele cicluri de învăţământ.
Familiile acestora, mediul fizic, uman şi social pot fi utilizate ca Dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament
resurse de învăţare. Pe de altă parte, proza de ficţiune, piesele de abstract, va fi încurajată în conexiune cu obiecte şi activităţi familiare,
teatru, materialele utilizate în învăţarea limbilor străine pot fi utilizate în clasă sau la domiciliul elevilor.
ca surse de informare. Se consideră necesar ca domeniul să nu fie abordat doar în
contextul predării disciplinelor matematice, ci şi în contextul unor alte
60 61
componente curriculare, oriunde apar elemente cum ar fi generarea efectul temperaturii asupra materialului), confecţionarea sau jocul cu
unor desene geometrice, scheme, estimarea unor costuri, planificarea instrumente muzicale simple, aplicarea unor principii ştiinţifice în
unor activităţi, cuantificarea unor rezultate, analiza proporţiilor unei economia domestică (ex.: producerea iaurtului), sau prin compararea
clădiri etc. proprietăţilor diferitelor materiale.
Elevii din ciclurile următoare pot fi încurajaţi să conceapă teste,
Domeniul moral să efectueze experimente, să utilizeze în condiţii de securitate diferite
în abordarea acestui domeniu se pleacă de la premisa că instrumente sau echipamente, să înregistreze şi să comunice rezultatele
instituţia şcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea observaţiilor ştiinţifice, să utilizeze diferite surse de informare în
principiilor şi acţiunilor morale. Astfel, elevii vor înţelege mult mai format tipărit sau electronic, să rezolve probleme de o manieră
uşor concepte precum dreptatea sau echitatea, atunci când le vor putea organizată, să caute soluţii, să sintetizeze concluzii valide.
observa concretizate în acţiunile adulţilor cu care vin în contact. De
asemenea, actualizarea unor conduite în concordanţă cu principiile morale Domeniul tehnologic
va fi favorizată de observarea de către elevi a existenţei în şcoală a Domeniul este definit în sensul extinderii capacităţilor umane de
unei perspective morale clare, consistente şi suportive. a controla evenimentele şi de a ordona mediul. Tehnologia este cea
Pe lângă această învăţare morală prin modelare, elevii vor putea care face ca productivitatea muncii să crească, astfel încât membrii
fi încurajaţi să gândească asupra unor probleme morale prin discuţii, comunităţii să-şi poată procura produse mai multe, mai ieftine şi de
dezbateri, prin educaţie religioasă, prin jocuri şi prin studierea şi mai bună calitate.
dezbaterea unor opere literare. Se apreciază că elevii pot fi puşi în contact cu acest domeniu
încă de la vârsta de 5-6 ani, prin manipularea unor materiale, prin
Domeniul fizic constatarea proprietăţilor acestora, prin selecţia unor materiale în
Domeniul acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, funcţie de caracteristicile lor, prin constatarea că materialele pot avea
mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de şi calităţi estetice, cum ar fi: textura, culoarea sau forma.
manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de In următoarele cicluri de învăţământ, elevii pot aborda conotaţiile
anatomia şi fiziologia omului. tehnologice ale unor concepte: de exemplu, în legătură cu conceptul
Activităţile prin care elevii pot fi puşi în contact cu acest de energie, elevii pot investiga modul în care aceasta poate fi produsă,
domeniu sunt activităţile creative ce implică mişcare corporală, competiţii stocată, utilizată, cuantificată, evaluată din punctul de vedere al
între indivizi sau grupuri având ca obiect abilităţi psihomotorii, ca şi costurilor etc.
activităţile care pot avea drept rezultat o mai bună supleţe, forţă,
rezistentă sau ţinută. Domeniul spiritual
* Domeniul acoperă sentimentele şi convingerile legate de semni­
Domeniul ştiinţific ficaţia vieţii umane şi a lumii în care elevii evoluează.
Domeniul acoperă înţelegerea naturii ca fiind modificabilă de Educaţia religioasă este semnificativă din perspectiva domeniului,
fiinţele umane cu care se află în interacţiune şi, de asemenea, abilităţi dar nu se identifică cu acesta. Experienţe semnificative din perspectiva
şi competenţe asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi domeniului sunt reacţiile afective faţă de fenomene naturale, inclusiv
observarea, selectarea elementelor semnificative din masa elementelor catastrofice, faţă de spectacole, ca şi implicarea directă în contexte
irelevante, generarea de ipoteze, generarea de alternative explicative, dramatice, muzicale, în discuţii despre oameni a căror vieţi constituie
conceperea şi realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate exemplificarea unor calităţi umane general recunoscute. Este, de asemenea,
din observaţii. semnificativ contactul cu mituri, simboluri sau alegorii, care comunică
Şcolarul mic poate fi pus în contact cu domeniul prin activităţi idealuri religioase sau care investesc cuvinte ale vocabularului cotidian
simple, cum ar fi modelarea plastilinei (putând face constatări privind cu semnificaţii mai profunde (ex.: „lumină" şi „întuneric").
62 63
CURRICULUM — PERSPECTIVE DE ANALIZĂ 2. Perspectiva procesuală - teoria curriculum-ului analizează
cele trei procese implicate în acţiunea educaţională:
Din punct de vedere istoric, teoria currkulum-ului are o biografie
• Proiectarea curriculum-ului, a celor cinci elemente: finalităţile,
scurtă şi propune o viziune nouă asupra acţiunii educaţionale. Creşterea
conţinuturile, timpul de învăţare, metodologia didactică şi evaluarea.
gradului de solicitare socială a educaţiei (explozia educaţională) în
• Implementarea curriculum-ului, respectiv strategiile ce fac
ultimele decenii, nevoia accentuată de control şi eficienţă a educaţiei
posibilă asimilarea inovaţiei şi deblocarea unor factori restrictivi.
şi incapacitatea didacticii clasice de a răspunde acestor nevoi pe termen
• Evaluarea curriculum-ului, potrivit unei metodologii elaborate
lung au condus la disocieri în cadrul didacticii tradiţionale şi la crearea
să satisfacă o serie de criterii: extensie (cât mai multe domenii),
unor discipline care explorează anumite componente ale educaţiei:
echilibru între domenii, relevanţă (surprinderea esenţei domeniului),
• teoria curriculum-ului, care se centrează pe raportul finali-
flexibilitate (permisivitate la achiziţii noi), continuitate (evitarea
tăţi-conţinuturi, rupturilor între ciclurile curriculare).
• teoria instruirii - are în vedere relaţiile profesori-elevi, prin
intermediul metodelor, mijloacelor şi a modalităţilor de instruire,
3. Perspectiva produsului - vizează analiza curriculum-ului ca
• teoria evaluării, care se opreşte asupra rezultatelor educaţiei.
obiectivare în documente şi materiale, cum sunt: planul de învăţământ,
Au fost identificate trei perspective în teoria curriculum-ului programa şcolară, manuale şcolare, materiale auxiliare de lucru pentru
(cf. D. Potolea): profesor sau elevi, pachete de studii, soft-uri educaţionale.
1. Perspectiva structurală - curriculum-ul apare ca un program Concepte-cheie în analiza curriculară
de studiu cu următoarea configuraţie:
Delimitări conceptuale
Finalităţi
Dicţionarele consemnează următoarele concepte derivate:
Fapt curricular - desemnează actele formatorului şi a celui
format, cu impact asupra situaţiilor sau experienţelor specifice de învăţare.
Conţinut curricular - desemnează orice subiect de studiu,
material educaţional sau situaţie sub forma unui corp de cunoştinţe,
valori, atitudini şi deprinderi concretizate în programele de învăţământ.
Consilierea curriculară - domeniu nou de expertiză, care
Timp Conţinut
implică rezolvarea problemelor concrete pe care le ridică curriculum-ul
Evaluare Metodologia didactică în practica educaţională.
(metode, procedee, tehnici, mijloace) Proiectarea curriclară {curriculum design) - reprezintă activitatea
de concepere, de proiectare a ansamblului de acţiuni, care sunt desti­
Problematica esenţială a teoriei curriculum-ului o constituie: nate să deruleze activităţi instructiv-educative într-o instituţie.
• finalităţile (sursele de derivare a finalităţilor, criteriile de
Proiectul curricular reprezintă o componentă a unui proces mai
selecţie, metodele de definire a lor, metodele de clasificare),
vast, numit fie dezvoltare curriculară, fie optimizarea curriculum-ului.
• tipurile de conţinuturi şi criteriile ce stau la baza organizării
lor, El cuprinde finalităţile educaţionale, experienţele de învăţare organizate,
conţinuturile, metodologia de formare, modalităţile de evaluare a
• timpul de învăţare,
• relaţiile care se stabilesc între aceste trei componente, rezultatelor.
• elementele complementare: metodologia didactică şi procesul
evaluării acţiunii educative.
64 65
Cercetarea curriculară {curriculum research) - o activitate de • Curriculum-ul recomandat de către un comitet de experţi sau
studiu/analiză de curriculum, care precede orice schimbare ar interveni de către autorităţile guvernamentale - este gândit ca un ghid general
în educaţie şi care se exercită asupra unui proces aflat în derulare. pentru profesori, dar adesea nu ţine seama de realitatea şcolară.
Dezvoltarea curriculară are două sensuri: • Curriculum-ul de suport - este reprezentat de materiale auxi­
• în sens larg - demers riguros de abordare şi de conducere liare, cum sunt culegerile de texte sau exerciţii, cursurile de perfec­
a schimbării în educaţie, echivalent al reformei curriculare; ţionare, soft-uh\e educaţionale etc.
• în sens restrâns - tehnica construirii unui nou curriculum • Curriculum-ul testat - cuprinde acele experienţe de învăţare
sau a schimbării (corectării) curriculum-ului existent. care sunt transpuse în teste, probe de examinare sau alte instrumente
de apreciere a rezultatelor şcolare.
Tipuri de curriculum
• Curriculum-ul învăţat - include ceea ce elevul achiziţionează
In funcţie de specificitatea practicii educaţionale şi a experienţei din tot ceea ce i se propune.
de învăţare oferite, avem următoarea clasificare:
• Curriculum-ul general (core-curriculum) - este echivalentul COMPONENTELE NODALE ALE CURRICULUM-ULUI
educaţiei generale şi oferă o bază generală de cunoştinţe, abilităţi sau
Finalităţile
comportamente pentru toţi cei care parcurg primele stadii ale şcola­
rităţii obligatorii. Curriculum-ul general înseamnă educaţia de bază; Finalităţile educaţiei reprezintă orientările valorice ale educaţiei,
această educaţie diferă în funcţie de sistemul de educaţie naţional şi fiind definite ca intenţionalităţi ale procesului de învăţământ de diferite
poate include învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi cel tipuri, niveluri şi grade de generalizare. Aşadar, din perspectivă
secundar. Conţinutul educaţiei generale se află în proces de extensiune curriculară, finalităţile îndeplinesc funcţia de fundamentare pedagogică
prin integrarea unei tematici interdisciplinare, constituind în acest fel a curriculum-ului în plan teleologic şi axiologic.
un fundament pe care aptitudinile speciale pot fi dezvoltate.
Criterii de clasificare a finalităţilor
• Curriculum-ul specializat - vizează îmbogăţirea, exersarea
• După natura achiziţiei:
abilităţilor înalte, formarea unor competenţe în domenii particulare de
• Obiective cognitive (care se referă la transmiterea şi
studiu (literatură, muzică, desen, ştiinţe exacte, sporturi etc).
asimilarea cunoştinţelor);
• Curriculum-ul subliminal sau ascuns (hidden-curriculum) -
. • Obiective afective (vizează formarea convingerilor, atitu­
se referă la experienţele de învăţare oferite de mediul psiho-social şi
dinilor, sentimentelor);
cultural al clasei de elevi şi al şcolii, adesea foarte puţin conştientizat
• Obiective psihomotorii (vizează formarea operaţiilor şi
de către individ, dar semnificativ pentru imaginea de sine şi pentru
conduitelor motrice).
sistemul de valori şi atitudini faţă de ceilalţi.
Din punct de vedere axiologic, în ultimele decenii s-a produs o
• Curriculum-ul nonformal (co-curriculum) - derivă din expe­
răsturnare a priorităţilor: ierarhia tradiţională a finalităţilor educaţionale
rienţele de învăţare oferite de alte medii educaţionale - non-guverna-
(Cunoştinţe, Aptitudini, Atitudini) s-a răsturnat, accentul mutându-se
mental, mass-media, de instituţiile culturale, de viaţa cotidiană a
pe formarea atitudinilor şi a aptitudinilor (cf. G.Văideanu).
familiei.
• După organizarea conţinutului ca care se conectează:
• Curriculum-ul scris - are caracter oficial şi este specific insti­
monodisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar.
tuţiilor educaţionale (mai ales şcolilor).
• După gradul de generalitate:
• Curriculum-ul predat - reprezintă experienţa de învăţare oferită
• Idealul educaţional - este intenţionalitatea cu cel mai înalt
direct de către educatori sau profesori elevilor sau studenţilor, în acti­
grad de generalizare, stabilită pentru întreg procesul de
vităţile curente.
învăţământ şi educaţional al unei societăţi, care surprinde
66 67
tipul de personalitate dorit la un moment dat, într-o societate Conţinutul învăţământului
dată. Deşi idealul include o doză de „irealitate", rolul său este Conţinutul include ansamblul valorilor din câmpul de influenţă
de a determina acţiunile educaţionale să urmeze un anumit educaţională sub forma unor corpuri organizate de informaţii, date
traseu valoric. factuale, situaţii problemă, noţiuni, principii, modele de acţiune şi
" Scopul - stabileşte achiziţiile ample şi complexe, verifi­ gândire, care sunt selecţionate, organizate, în raport cu anumite norme
cabile după o anumită perioadă de timp: pedagogice.
1. Scopuri generale ale învăţământului, determinate de rolul Perspectiva curriculară asupra procesului instructiv-educativ
învăţământului, de funcţiile sociale şi individuale pe care propune termenul de conţinut curricular, definit ca „sistem de valori
acesta trebuie să le îndeplinească. selecţionate din cunoaşterea savantă, din practicile sociale şi din cul­
2. Scopuri specifice ciclurilor curriculare şi tipurilor de şcoli. tura şcolară, acumulate de societate până la un moment de referinţă şi
Acestea sunt determinate de particularităţile vârstei şi struc­ care sunt transpuse didactic în termeni de cunoştinţe, capacităţi şi
turilor profesionale şi sunt precizate în Curriculumul Naţional. atitudini integrate în sistemul curriculum-ului preşcolar/şcolar/univer­
• Obiectivul - stabileşte achiziţii specifice, concrete, testabile, sitar/postuniversitar" (cf. Carmen Creţu).
controlabile după un interval de timp relativ scurt. Categorii:
Stabilirea conţinutului presupune răspunsul la trei întrebări:
o Obiective generale (cadru), specifice fiecărei discipline
1. Ce informaţii vor fi selectate din cultura socială? (ce cantitate şi
şcolare; acestea se stabilesc în funcţie de logica ştiinţei şi
ce calitate vor avea aceste informaţii?) Răspunsul indică gradul în care
de psihologia învăţării; sunt urmărite de-a lungul mai multor
cultura socială devine cultură şcolară.
ani de studiu şi asigură coerenţa disciplinelor în cadrul
2. Cum vor fi organizate aceste informaţii!
unei arii curriculare.
3. Când vor fi proiectate din punct de vedere temporal şi
o Obiective de referinţă - precizează rezultatele aşteptate psihologic să fie transmise aceste informaţii?
la finalul unui an de studiu şi asigură progresul acestora
Raportul între cultura socială şi cultura şcolară este dat de
de la un an de studiu la altul.
patru tipuri de informaţii şi raporturile stabilite între acestea:
o Obiective operaţionale - stabilite de cadrele didactice • informaţia socială,
pentru fiecare activitate în parte, în funcţie de particulari­ • informaţia utilă,
tăţile clasei de elevi şi particularităţile individuale ale • informaţia programată (pragmatică) şi
elevilor, • informaţia asimilată.
între cele trei categorii de finalităţi trebuie să existe unitate şi
Raportul între informaţia socială/informaţia utilă este totdeauna
continuitate. Nivelul de autoritate educaţională la care se stabilesc
mai mic de 1 şi dă seama de corespondenţa între nivelul de dezvoltare
aceste finalităţi depinde de gradul de centralizare al sistemului de
al culturii, ştiinţei, tehnologiei, artei şi dezvoltarea învăţământului
învăţământ dintr-o ţară. în cazul României, finalităţile educaţionale
(gradul de modernizare al învăţământului).
sunt stabilite de către autorităţile centrale (Ministerul Educaţiei şi
Raportul între informaţia utilă/informaţia pragmatică semnifică
Comisii de Specialitate) până la nivelul obiectivelor operaţionale.
gradul de integrare al informaţiilor utile în documentele şcolare.
Funcţiile finalităţilor: Raportul între informaţia pragmatică/informaţia asimilată dă
• de anticipare a rezultatelor învăţării, seama de eficienţa procesului de învăţământ; acest raport trebuie
• de comunicare a valorilor în slujba cărora este pusă educaţia, obligatoriu să fie egal cu 1.
• de evaluare a rezultatelor, Explozia informaţională şi uzura morală rapidă a informaţiilor,
• de organizare şi reglare a procesului educativ. pe de o parte, şi limitele umane de receptare şi prelucrare a acestor
.

68 69

informaţii, pe de altă parte, au determinat schimbări importante în Fenomenul „exploziei educaţionale", înţeles la nivel demografic,
învăţământ. Unele dintre soluţiile găsite la această problemă sunt: informaţional şi al aspiraţiilor umane, a creat presiuni asupra culturii
• creşterea duratei învăţământului obligatoriu, şcolare. In acest sens, se pot delimita două categorii de surse:
• diversificarea instituţiilor după învăţământul obligatoriu, • social-cognitive, care să răspundă nevoilor de competenţă
• revederea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare, socială şi în domeniile cunoaşterii ştiinţifice, tehnologice şi artistice;
• regândirea criteriilor de organizarea a conţinuturilor • psihologic-individuale, care să răspundă trebuinţelor, intereselor,
(interdisciplinar), aptitudinilor individuale.
• accentuarea caracterului formativ al învăţării, Au fost identificaţi o serie de indicatori cu caracter general
• utilizarea metodelor activ-participative, (criterii de pertinenţă), pe care trebuie să-i satisfacă conţinuturile
• crearea unui sistem coerent de educaţie permanentă. selectate (cf. G. Văideanu):
Un alt raport semnificativ în orientarea procesului de învăţământ 1. Deschidere faţă de achiziţiile şi progresele ştiinţifice şi tehnice;
contemporan îl constuie cel între cultura generală şi cultura profe­ 2. Acord axilogic al conţinuturilor cu valorile şi evoluţia în
sională. Cultura generală constituie conţinutul educaţiei generale, domeniul artei şi culturii;
realizabil prin programe comune de studii şi discipline obligatorii sau 3. Realizarea echilibrului, pe de o parte faţă de problematica
prin cursuri opţionale şi facultative (educaţia diferenţiată). Cultura planetară şi, pe de altă parte, faţă de trebuinţele comunităţii locale şi
profesională se dobândeşte prin educaţia vocaţională, prin cursuri şi naţionale;
practică de specialitate obligatorii şi prin cursuri opţionale sau 4. Adecvarea conţinutului la caracteristicile şi trebuinţele spiri­
facultative. tuale, psihologice şi fizice ale celor implicaţi în învăţare;
Conform UNESCO, structura culturii generale ar putea fi, în 5. Realizarea echilibrului între conceperea conţinutului la nivel
formula ariilor curriculare, următoarea: central şi conceperea la nivel instituţional; între diferitele grupe de
1. cunoştinţe ştiinţifice despre lume şi om, obiective (cognitive, moral-afective, psiho-motorii); între grupele de
2. cunoştinţe de matematică, discipline; între elementele teoretice şi cele practice; între modurile de
3. limba maternă şi cel puţin două limbi străine, organizare a învăţării şi diferitele metode de predare-învăţare;
4. cunoştinţe de tehnică şi tehnologie, 6. Asigurarea coerenţei între discipline şi în interiorul unei
5. ştiinţe sociale, discipline, la nivelul ideilor şi al capitolelor;
6. cunoaşterea artelor şi practicarea activităţilor artistice, 7. Conceperea şi dozarea conţinutului, astfel încât să presupună
7. cunoaşterea şi însuşirea valorilor convieţuirii sociale (morale, învăţarea şi participarea activă a elevilor.
juridice, ale relaţiilor interumane), 8. Orientarea prospectivă a conţinuturilor, astfel încât să crească
8. cunoaşterea şi practicarea culturii fizice, a sportului şi îngrijirea şansele de succes social şi profesional ale elevilor.
sănătăţii. Din punct de vedere pragmatic, selecţia conţinuturilor se realizează
simultan pe trei categorii de considerente: teoretice, de politică educa­
Selecţia conţinuturilor: sursele şi criteriile de pertinenţă
ţională, personale ale cadrelor didactice (cf. Carmen Creţu).
Conţinuturile învăţământului sunt selectate din întreg patrimoniul • Conform considerentelor teoretice, conţinuturile trebuie să
cultural al omenirii ca un ansamblu de valori esenţiale pentru dezvol­ satisfacă o serie de criterii:
tarea personalităţii umane (în conformitate cu idealul educaţional) şi • ştiinţifice: acces la valori ştiinţifice validate de către practica
se obiectivează într-un trunchi de conţinuturi comune, obligatorii, care umană, să reflecte logica internă a ştiinţei, să surprindă
poate fi identificat cu educaţia de bază (şcoala generală). Conţinuturile tendinţele de specializare sau de integrare prin demersuri
care corespund nivelurilor superioare de educaţie vizează prespecia- interdisciplinare ale unor ştiinţe, să iniţieze elevul în
lizarea şi specializarea în diferite domenii. metodologia cunoaşterii şi în limbajul ştiinţific etc;
70 71
• legate de psihologia dezvoltării: conţinuturile trebuie adecvate • timpul necesar individual pentru învăţare (sau timpul personal) -
evoluţiei şi caracteristicilor psiho-culturale ale elevilor; potrivit ritmului diferit al fiecărui subiect pentru învăţare
• legate de psihologia învăţării cu care se operează în şcoli; Intr-un studiu amplu realizat în anii '70, în Statele Unite, asupra
s-au delimitat două tendinţe: conexionistă (axată pe reflexele performanţelor şcolare ale elevilor (cunoscut sub numele de Raportul
de învăţare stimul-răspuns) şi funcţională (axată pe relaţia Coleman), s-a concluzionat că: inegalitatea socială existentă la nivelul
între medii şi persoane) (cf. S. Cristea); familiilor elevilor se tranformă în inegalitate şcolară, de aici rezultând
• pedagogice: asigurarea conexiunilor între conţinutul învăţării diferenţele între performanţele elevilor. Această ipoteză a fost dezvoltată
şi idealul, scopurile şi obiectivele şcolare, asigurarea unităţii ulterior, printre alţii, de P. Bourdieu: deficitul de capital cultural cu
între conţinuturile generale şi cele de specialitate, accentuare care vin din familie unii copii se accentuează la intrarea în şcoală, în
valenţelor formative prin selecţia acelor conţinuturi care condiţiile în care şcoala este o instituţie ce reproduce inegalitatea
dezvoltă capacităţile de cunoaştere şi de operaţionalizare îr socială şi nu poate realiza egalitatea de şanse pentru elevi.
practică a achiziţiilor cognitive. Ipoteza inegalităţii sociale şi şcolare este contrazisă de Michael
• Conform considerentelor de politică naţională, curriculumul Rutter, care demonstrează că diferenţele de performanţă şcolară, feno­
naţional reprezintă o formă de expresie a unor finalităţi, care sunt j menele de indisciplină şi delincventa pot fi asociate cu anumite
rezultatul unor decizii politice la nivel central. caracteristici şi procese interne ale instituţiilor şcolare; prin urmare,
• Conform considerentelor personale ale cadrelor didactice, şcoala este factorul cauzal. Studiul său demonstrează că atunci când
selecţia şi organizarea conţinuturilor depind de preferinţele profesorilor, creşte timpul alocat învăţării, creşte şi performanţa. Timpul efectiv
de concepţiile lor despre cultură, de stilul didactic, dar şi de carac­ utilizat de elev în învăţare depinde de capacitatea cadrelor didactice în
teristicile psihio-comportamentale ale clasei de elevi. a-1 determina să se implice în rezolvarea sarcinii.
Concluzia care se desprinde de aici este că nu timpul garantează
Timpul de învăţare succesul, ci modul în care acest timp este folosit şi capacităţile
Timpul reprezintă o constrângere, dar şi o condiţie a învăţării. intelectuale implicate în învăţare. Unul dintre modelele de instruire
Vreme îndelungată, pentru sistemul de învăţământ timpul a fost care ilustrează această situaţie este modelul învăţării depline, care
considerat un factor dat (în raport cu care au fost ajustate celelalte contrazice curba lui Gauss: aptitudinile individuale diferite şi instruirea
componente ale curriculum-ului), şi nu o variabilă: pornindu-se de la diferită, sub raportul sarcinilor de învăţare şi a timpului alocat, conduc
calendarul şcolar, se specificau disciplinele de studiu pentru un an la creşterea performanţelor. în consecinţă, nivelul de învăţare poate fi
şcolar şi, în funcţie de acestea, erau specificate rezultatele aşteptate. exprimat sub forma raportului între timpul utilizat (angajat efectiv) şi
în educaţia bazată pe competenţe, acest raport se schimbă: se timpul necesar (personal) pentru învăţare.
porneşte de la competenţele aşteptate şi se cercetează timpul necear Timpul este considerat şi o importantă resursă managerială,
dobândirii acestor competenţe. planificarea eficientă a timpului necesitând luarea în considerare, pentru
Modelele de cercetare axate pe eficacitatea educaţiei din punctul elaborarea planului de învăţământ, alături de o alocare convenţională
de vedere al timpului demonstrează de cel şi currfl timpul apare ca o de timp, şi a altor criterii, cum sunt:
componentă esenţială. S-a evidenţiat astfel existenţa a trei categorii • natura obiectivelor,
temporale ce trebuie avute în vedere: • extensiunea ariei de conţinut a disciplinei,
• timpul alocat pentru învăţare - cantitatea de timp destinată • natura disciplinei.
studiului unei discipline sau realizării unei sarcini de învăţare; Planificarea eficientă a timpului presupune parcurgerea unor etape:
• timpul angajat efectiv pentru învăţare - cantitatea de timp • stabilirea unor obiective axate pe un număr delimitat de
efectiv utilizată din totalul timpului alocat; domenii de interes ce trebuie îndeplinite;

72 73
• planificarea activităţilor specifice realizării sarcinilor, fie de învăţământ românesc stipulează constituirea următoarelor cicluri
săptămânal, fie zilnic; curriculare:
• stabilirea priorităţilor, astfel încât să existe o succesiune logică • Ciclul achiziţiilor fundamentale (grupa pregătitoare a grădiniţei
în rezolvarea sarcinilor, dar şi o corelare între complexitatea sarcinii şi şi clasele I-Il) - care-şi propune acomodarea la cerinţele sistemului
timpul alocat învăţării; şcolar şi alfabetizarea iniţială.
• stabilirea de date precise la care să se facă evaluarea. • Ciclul de dezvoltare (clasele III-VI) - formarea capacităţilor
de bază necesare pentru continuarea studiilor.
PRODUSELE CURRICULARE • Ciclul de observare şi orientare (clasele VII-IX) - orientarea
Din punctul de vedere al produsului, curriculum-ul se obiecti­ în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare.
• Ciclul de aprofundare (clasele X-XI) - aprofundarea studiului
vează în documente şi materiale ale învăţământului: planul de învăţă­
în profilul şi specializarea aleasă, asigurând, în acelaşi timp, o pregătire
mânt, programe, manuale şcolare, materiale auxiliare de lucru pentru
generală.
profesor sau elevi, pachete de studii, soft-uri educaţionale.
• Ciclul de specializare (clasele XII-XIII) - prespecializarea în
Planul-cadru de învăţământ vederea integrării eficiente în învăţământul universitar de profil sau pe
piaţa muncii.
Planul-cadru de învăţământ este un document oficial în care se
structurează conţinuturile învăţării pe niveluri şi profiluri şcolare, Programele şcolare
stabilind numărul de ore minim şi maxim pentru fiecare disciplină sau
Programele şcolare reprezintă o sinteză a conţinuturilor învăţă­
arie curriculară. în acelaşi timp, planul de învăţământ include concepţia
mântului pe ani de studiu sau pe cicluri de învăţământ. Programa
pedagogică ce fundamentează ştiinţific procesul instructiv-educativ la
analitică este echivalentă cu curriculum-ul scris sau oficial.
nivel naţional. Acesta este elaborat de către o echipă formată din
persoane aflate la diferite niveluri de decizie. Structura unei programe analitice de tip tradiţional (concepţia
monodisciplinară) include două părţi:
în cadrul Reformei învăţământului în România, Comisia de
• parte de prezentare generală, în care se specifică obiectivele
elaborare a Planului de învăţământ a finalizat, în anul 1998, un proiect
educaţionale generale ale disciplinei, importanţa disciplinei în învăţare
curricular, care propune gruparea obiectelor de studiu pe şapte arii
pentru elevi, principiile fundamentale pe care se structurează conţinutul
curriculare, pentru învăţământul preuniversitar:
disciplinei şi organizarea lui;
1. Limbă şi comunicare ( gimnaziu - cea 37%; liceu - cea 28% )
• în partea a doua, se precizează temele şi subiectele organizate
2. Matematică şi ştiinţe ( gimnaziu - cea 20%; liceu - cea 28% )
pe capitole şi subcapitole şi numărul de ore alocate lor.
3. Omul şi societatea ( gimnaziu - cea 10%; liceu - cea 16% ) Noile programe şcolare realizate pe arii curriculare se deosebesc
4. Arte (gimnaziu - cea 10%; liceu - cea 8% ) de programele tradiţionale prin:
5. Sport ( gimnaziu - cea 10%; liceu - cea 8% ) • tipul de abordare a conţinutului domeniului, ca perspectivă şi
6. Tehnologii ( gimnaziu - cea 8%; liceu - cea 8% ) obiective;
7. Consiliere şi orientare ( gimnaziu - cea 5%; liceu - cea 4% ) • se precizează obiectivele pentru fiecare an de studiu al ariei
Ariile curriculare reprezintă grupaje de discipline care au în respective;
comun anumite obiective de formare. Raportul între ariile curriculare • sunt sugerate temele opţionale la alegerea profesorului sau la
se modifică în funcţie de vârsta elevilor şi de specificul ciclurilor decizia şcolii;
curriculare. • se fac sugestii privind metodologiile de predare şi evaluarea
Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarităţii, grupând elevilor în funcţie de standardele naţionale de evaluare (se precizează
mai mulţi ani de studiu, care au în comun anumite finalităţi. Planul-cadru nivelul minim, maxim şi mediu de performanţă).
74 75
Noile programe şcolare sunt construite pe principiul flexibilizării • Pentru elevi: culegeri de texte sau de exerciţii, soft educaţional,
şi descentralizării auriculare, oferind profesorilor posibilitatea conceperii fişe de activitate independentă, atlase etc.
unor trasee curriculare diferenţiate şi personalizate. Concret, alături de
curriculum-ul nucleu sau obligatoriu (65-70%), există curriculum la TENDINŢE ÎN ORGANIZAREA CONŢ1NUTURILOR
decizia şcolii (35-30%), care presupune libertatea opţiunilor pentru
anumite activităţi didactice, în funcţie de specificul zonei geografice Monodisciplinaritatea
sau al comunităţii din care face parte şcoala. Monodisciplinaritatea este o modalitate de abordare a realităţii şi
între programa şcolară şi planul-cadru trebuie să existe unitate, de organizare a conţinuturilor pe discipline predate relativ independent
în sensul că obiectivele, tematica şi standardele pe care le pretinde una de cealaltă. Avantajul acestei abordări îl constituie faptul că elevul
programa trebuie să corespundă calitativ şi cantitativ normelor precizate are un traseu de învăţare care-i poate garanta atingerea unor performanţe,
în planul de învăţământ. în special la nivelul cunoştinţelor şi al competenţelor cognitive.
Dezavantajul major este hiperspecializarea (specializare limitată) şi
Manualele şcolare lipsa unei perspective de ansamblu asupra realităţii.
Manualele şcolare concretizează conţinutul precizat în programa
Multidisciplinaritatea
şcolară şi realizabil în relaţia concretă dintre profesor şi elev.
Funcţiile pe care le îndeplineşte manualul: Multidisciplinaritatea presupune existenţa unor transferuri
• funcţia de informare - se realizează prin mijloace didactice disciplinare care se realizează în special prin juxtapunerea unor
sau grafice specifice; cunoştinţe, informaţii sau metode din mai multe domenii, în scopul
• funcţia deformare a capacităţilor şi de dobândire a cunoştinţelor evidenţierii caracteristicilor comune ale acestora. Riscul principal al
pe care le vizează profesorul - se realizează prin modul în care este acestei abordări constă în supraîncărcarea programelor şi a manualelor
prezentat conţinutul, prin exerciţiile pe care manualul respectiv le propune; şcolare şi volumul mare de informaţii redundante.
• funcţia de antrenare a capacităţilor cognitive, dar şi afective
Pluridisciplinaritatea
în experienţa de învăţare;
• funcţia de autoinstruire şi de menţinere a interesului pentru Pluridisciplinaritatea constă într-o abordare complexă (din mai
învăţare - această funcţie depinde foarte mult de tehnicile de autoeva­ multe perspective) a unei problematici, teme sau situaţii, în scopul
luare pe care le foloseşte manualul. evidenţierii relaţiilor multiple existente între diverse realităţi. Această
Problematica manualelor alternative, în România, presupune din abordare conduce către enciclopedism şi nu este recomandabilă pentru
partea profesorilor competenţe psiho-pedagogice, care să le permită nivelurile care cer o specializare înaltă.
alegerea celui mai bun manual în funcţie de caracteristicile clasei de
Transdisciplinaritatea
elevi, dar şi în funcţie de propriile aptitudini şi de stilul didactic.
Transdisciplinaritatea presupune întrepătrunderea mai multor
Materialele suport (curriculum de suport) domenii şi coordonarea cercetărilor, astfel încât să conducă la desco­
Materialele suport (curriculum de suport) sunt materiale didactice perirea unui alt spaţiu de cercetare. în învăţarea şcolară, abordarea
sau documente elaborate în sprijinul profesorilor sau elevilor. transdisciplinară porneşte de la o temă, dar scopul ei este dincolo de
• Pentru profesori: ghiduri metodologice, pachete de formare informaţie şi de subiect, forma de organizare a conţinuturilor fiind
sau autoformare, liste sau inventare de teme sau sugestii pentru axată pe nevoile şi interesele elevului (pe comunicare, decizie, creaţie,
curriculum-ul aflat la dispoziţia lor. inovaţie).
-

76 77
Interdisciplinaritatea • integrarea în jurul unei singure discipline;
Comparativ cu aceste delimitări, interdisciplinaritatea reprezintă • integrarea în jurul unor activităţi fundamentale (creaţie,
o abordare globală, complexă a unui fenomen, care implică transferuri construcţie, cercetare);
de cunoştinţe, concepte, metode, astfel încât ceea ce rezultă să poată fi • integrarea printr-un ansamblu flexibil de lecţii, fiecare dintre
contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală. ele fiind concepută printr-o schemă integrativă de tipul: noţiunile
Organizarea interdisciplinară a conţinuturilor constituie o esenţiale ale domeniului, metodele de cercetare specifice, fenomene
dominantă a politicilor educaţionale, fiind o caracteristică a epocii noastre. implicate, variante de optimizare sau de soluţionare.
Concret, se pot delimita câteva tipuri de demersuri interdisciplinare Alături de modalităţile de organizare a conţinuturilor prezentate
(cf. Carmen Creţu): aici pot sta şi alte demersuri inovative şi eficiente, cum sunt: orga­
• interdisciplinaritate ca transfer din domenii învecinate nizarea din perspectiva informatizării învăţământului, organizarea
(ex.: psihologie şi pedagogie; istorie şi geografie; biologie, chimie şi diferenţiată şi personalizată, organizarea conţinuturilor pentru educaţia
fizică); la distanţă, organizarea conţinuturilor învăţământului alternativ etc.
• interdisciplinaritate prin problematica abordată (teme, cum ar
fi: Omul, Cunoaşterea, Creaţia); EVALUAREA CURRICULUM-ULUI
• interdisciplinaritatea ca transfer de metode de cunoaştere sau Plasarea curriculum-ului în postura de obiect al evaluării şi
de cercetare (ex.: metoda analizei statistice a datelor, metoda analizei dezvoltarea în acest context a unei metodologii consistente se cuvine
istorice); menţionată, întrucât atât anticiparea modului în care succesul educa­
• interdisciplinaritatea ca transfer de concepte (valorificarea ţional va fi evaluat, cât şi evaluarea caracteristicilor curriculum-ului au
semnificaţiilor şi valenţelor unui concept în domenii diferite de tendinţa de a-şi face apariţia încă din etapa de planificare a acestuia.
cunoaştere). Sunt de evidenţiat în acest context dezvoltarea unui cadru
conceptual privind rezultatele de învăţare semnificative din perspectiva
Organizarea modulară
curriculară, calităţile unui bun curriculum, cât şi dezvoltarea unor liste
Organizarea modulară a conţinuturilor a apărut ca răspuns la de criterii utilizabile în evaluarea acestuia.
nevoia de perfecţionare, formare sau reorientare profesională. Proiectarea
conţinuturilor în moduli didactici ia forma unor „seturi de cunoştinţe, Rezultate de învăţare semnificative pentru curriculum
situaţii didactice, activităţi, mijloace materiale", ce pot fi parcurse de Utilizarea avizată a conceptului de curriculum are drept consecinţă
subiect independent de restul sistemului din care face parte. Modulul şi adoptarea unei perspective mai nuanţate privind categoriile de
se poate întinde, ca durată, de la câteva ore, la câteva luni, este adaptat rezultate de învăţare considerate semnificative. Spre exemplu, una
cerinţelor şi ritmului de studiu al cursantului. Eficienţa acestei orga­ dintre perspectivele adoptate în Marea Britanie ia în considerare
nizări este deosebită din perspectiva educaţiei permanente, deoarece următoarele categorii de rezultate de învăţare semnificative:
promovează demersurile educative de tip integrat şi interdisciplinar. Cunoştinţele. Sunt definite drept elemente izolate sau structuri
complexe de informaţii, care de obicei sunt prezentate ca atare,
Abordarea integrată a disciplinelor
aşteptându-se din partea elevilor sau studenţilor stocarea şi regăsirea la
Abordarea integrată a disciplinelor presupune organizarea interdis­ nevoie a acestora. Existenţa unui volum infinit de cunoştinţe potenţial
ciplinară nu numai a conţinuturilor, ci a întregii experienţe de predare- interesante generează pericolul permanent de suprasaturare cu acest
învăţare (transmiterea şi asimilarea lui). Modalităţile concrete de tip de rezultate a specificaţiilor curriculare şi necesitatea imperioasă a
integrare a disciplinelor ar putea fi (cf. Carmen Creţu): utilizării unor proceduri consistente de selecţie. între criteriile de
• integrarea în jurul unui pol ştiinţific, practic, personal sau social; selecţie a cunoştinţelor semnificative sunt enumerate:
78 79
»
• necesitatea posesiei cunoştinţelor; • Abilităţi de studiu - a discrimina şi a clasifica, a recunoaşte
relaţii între elemente de informaţie, a selecta şi extrage informaţii
• comprehensibilitatea;
dintr-o varietate de surse, a evalua şi interpreta informaţii şi a formula
• capacitatea de menţinere a interesului pentru învăţare; concluzii;
• utilitatea atât din perspectiva prezentului, cât şi din cea a • Abilităţi de rezolvare de probleme - a pune întrebări relevante,
viitorului. a formula ipoteze, a concepe modalităţi de testare, a aplica cunoştinţe
Negocierea privind cunoştinţele necesare este considerată impor­ şi concepte în rezolvarea unor probleme puse de viaţa reală, a face
tantă, participarea unui panel de specialişti favorizând atât identi­ predicţii pe baza unor date sau experienţe, a face alegeri sau selecţii în
ficarea precisă a cunoştinţelor specifice şi a celor comune mai multor cunoştinţă de cauză;
domenii sau arii curriculare, cât şi repartizarea judicioasă a acestora, • Abilităţi fizice sau practice - coordonarea mişcărilor corporale
cu evitarea deopotrivă a paralelismelor şi a omisiunilor. Se consideră şi manualitate de fineţe, tăiere, modelare, îmbinare, a selecta unelte şi
necesară învăţarea cunoştinţelor în contexte interesante, care să facă echipament adecvat, a scrie lizibil, a utiliza claviaturi;
evidente relevanţa şi importanţa acestora, ca şi învăţarea modalităţilor • Abilităţi creative şi imaginative - a imagina viaţa în alte
de căutare, interpretare şi apreciere a relevanţei cunoştinţelor. perioade istorice şi în alte zone geografice, a imagina viaţa aşa cum
Conceptele. Sunt definite drept generalizări la care se ajunge apare din perspectiva altor persoane, a exprima idei, a concepe şi
prin abstractizare, după prezentarea unei serii de exemple. Se argu­ proiecta utilizând diferite medii, inclusiv sunetul şi mişcarea;
mentează importanţa acestei categorii de rezultate de învăţare prin • Abilităţi numerice - a estima şi a măsura, a înţelege şi a exprima
faptul că ele facilitează clasificarea şi organizarea cunoştinţelor şi relaţii în termenii celor patru operaţii aritmetice, a utiliza relaţii
experienţelor, ca şi anticiparea derulării unor evenimente viitoare. numerice sau spaţiale şi date statistice;
Se constată că unele concepte sunt specifice unor discipline • Abilităţi personale şi sociale - a se îmbrăca, a utiliza tacâmuri,
a utiliza telefonul, a se adapta la diferite contexte sociale, a lua în
(cum ar fi refracţia), în timp ce altele (cum ar fi temperatura sau energia)
consideraţie punctele de vedere ale altora, a coopera sau a prelua
pot fi abordate în cadrul mai multor discipline sau arii curriculare. Se
conducerea în situaţii de grup.
apreciază că este necesar ca acele concepte de înaltă complexitate să
Atitudinile. Sunt definite în termenii unor invarianţi reacţionali
fie abordate în contexte diferite, de exemplu, conceptul de schimbare legaţi de selecţia preferenţială a unor alternative de răspuns în diferite
în legătură cu schimbarea anotimpurilor, cu procesele de coacere, situaţii, pornind de la valori şi caracteristici personale. Sunt conside­
dizolvare sau combinarea ingredientelor în reţete alimentare, cu rate deosebit de importante atitudinile caracteristice unui bun cetăţean
evoluţiile familiale etc. într-o societate democratică: respectarea promisiunilor şi angajamen­
Abilităţile. Sunt definite în termenii: a) capacităţii efective de a telor, asumarea de responsabilităţi, iniţiativa, autodisciplina, toleranţa.
efectua cu eficienţă, siguranţă şi precizie activităţi determinate, b) uno Se apreciază drept contexte favorabile pentru dezvoltarea de
deprinderi mentale sau psihomotrice, caracterizate de un înalt nivel d atitudini jocurile imaginative, jocul de rol, studiul istoriei şi literaturii,
automatizare, rapiditate şi/sau eficienţă, c) utilizării unor proces analiza problemelor la ordinea zilei din şcoală şi din comunitate, vizite
mentale complexe, cum ar fi înţelegerea în contextul rezolvării uno de studiu, activităţi de voluntariat în favoarea comunităţii.
sarcini.
între categoriile de abilităţi considerate semnificative sunt frecven Calităţi ale unui bun curriculum
enumerate: Extensie
• Abilităţi de comunicare - a asculta, a vorbi, a citi şi a scrie,
Un curriculum posedă această calitate dacă asigură angrenarea
utiliza şi a interpreta modalităţi de comunicare non-verbale şi grafice;
elevilor sau studenţilor prin experienţe de învăţare în cât mai multe
• Abilităţi de observare - a observa cu acurateţe utilizân domenii experienţiale (în cadrul conceptual autohton, „arii curriculare"),
organele de simţ şi instrumente specializate, a observa detalii, asemăn" din perspectiva tuturor tipurilor semnificative de rezultate de învăţare.
şi deosebiri, succesiuni de evenimente; 81
80
Din această perspectivă, numărul mare de discipline studiate nu suportului individual pentru elevi şi studenţi, inclusiv sub forma unei
presupune cu necesitate existenţa caracteristicii în discuţie. reţele de cabinete de consiliere educaţională.

Echilibru Criterii de evaluare curriculară


Un curriculum posedă această calitate dacă asigură abordarea • Există la nivelul sistemului de învăţământ o politică explicită
fiecărui domeniu experienţial atât în relaţie cu celelalte, cât şi cu şi coerentă legată de dezvoltarea curriculum-ului?
curriculum-ul ca întreg. Aceasta revine la a aloca fiecărui domeniu • Dacă o asemenea politică există, a fost ea elaborată prin soli­
experienţial şi fiecărei componente curriculare suficient timp şi resurse. citarea unor contribuţii din partea experţilor, practicienilor, asociaţiilor
Un exemplu de demers care vizează această calitate este înlocuirea profesionale şi de altă natură din perimetrul învăţământului, organi­
zaţiilor utilizatoare de personal, altor organizaţii reprezentative pentru
studiului separat al fizicii, chimiei şi biologiei prin studiul „Ştiinţei"
societatea civilă?
sau „Ştiinţelor", situaţie care evită dezechilibrul curriculum-ului la
• Există la nivelul sistemului preocupare pentru dezvoltarea şi
ciclul respectiv. utilizarea expertizei legate de proiectarea şi evaluarea curriculum-ului?
Relevanţă • Există structuri specializate cu statut formal sau grupuri de
interes sau de lucru preocupate de proiectarea şi evaluarea curriculum-ului?
Posesia acestei calităţi presupune perceperea curriculum-ului ca
• Are curriculum-ul extensie (favorizează angrenarea populaţiei
fiind adecvat atât nevoilor prezente, cât şi celor de perspectivă ale şcolare în cât mai multe domenii experienţiale, din perspectiva tuturor
elevilor sau studenţilor, contribuind la optimizarea înţelegerii de către tipurilor de rezultate de învăţare)?
aceştia a lumii în care trăiesc şi a propriei persoane, la ridicarea • Are curriculum-ul echilibru (fiecare domeniu experienţial este
competenţei în controlul evenimentelor şi în confruntarea cu o largă abordat în relaţie cu altele, cât şi cu curriculum-ul ca întreg)?
varietate de cerinţe şi aşteptări, la echiparea progresivă a elevilor şi • Are curriculum-ul relevanţă (este perceput ca fiind adecvat
studenţilor cu abilităţile necesare vieţii profesionale adulte. Una dintre nevoilor actuale şi de perspectivă ale populaţiei şcolare)?
modalităţile în care se acţionează pentru asigurarea acestei calităţi este • Are curriculum-ul flexibilitate (permite apariţia şi manifestarea
implicarea unei game largi de „actori" şi „beneficiari" ai educaţiei în diferenţelor individuale, chiar la elevi sau studenţi de aceeaşi vârstă)?
proiectarea curriculară. • Are curriculum-ul continuitate (asigură trecerea optimă de la
Diferenţiere un ciclu la altul sau de la o instituţie la alta)?
• Există un curriculum central?
Posesia acestei calităţi permite dezvoltarea şi manifestarea unor • Sunt unităţile de învăţământ încurajate să dezvolte porţiuni de
caracteristici individuale, chiar la elevi sau studenţi aflaţi la aceeaşi curriculum adecvate nevoilor şi caracteristicilor specifice populaţiei
vârstă sau în acelaşi an de studiu. Una dintre modalităţile în care se şcolare proprii?
acţionează pentru asigurarea acestei calităţi este creşterea ponderii • Există şi alte criterii de structurare a conţinutului (înafara listei
disciplinelor ştiinţifice)?
componentelor opţionale sau facultative în cadrul curriculum-ului.
• Este concepţia modulară utilizată în proiectarea curriculum-ului?
Progresie şi continuitate • Sunt specificările curriculare suficient de complexe, incluzând
Un curriculum posedă această calitate dacă permite trecerea performanţe aşteptate, contexte, condiţii, criterii, activităţi, indicaţii
optimă de la un an de studiu sau ciclu de învăţământ la altul, de la o privind modalităţile prin care va fi apreciat succesul?
formă de învăţământ la alta, sau de la o instituţie de învăţământ la alta. • Este evaluarea luată în considerare încă din etapele iniţiale ale
Intre modalităţile în care se acţionează pentru asigurarea acestei cali­ dezvoltării curriculum-ului?
tăţi se numără asigurarea consistenţei concepţiei generale şi proiectării • Constituie curriculum-ul în ansamblu obiect al evaluării?
curriculare, a reglementărilor şi criteriilor de apreciere, ca şi asigurarea
83
82
• Care sunt percepţiile şi aprecierile cadrelor didactice privind
curriculum-ul? . . . . -A III
• Care sunt percepţiile şi aprecierile elevilor şi studenţilor pnvind
curriculum-ul? ., ... . . . • • TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII
• Care sunt percepţiile şi aprecierile publicului privind
curriculum-ul?

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE INSTRUIRII


Proces de învăţământ
De regulă, sintagma proces de învăţământ se utilizează pentru a
desemna un ansamblu acţionai desfăşurat în instituţii specializate, în
conformitate cu o intenţionalitate explicită concretizată în documente
auriculare, care vizează acumularea unor stocuri de rezultate de învăţare
specifice, determinate pentru diferite grupe de vârstă, cicluri de învă­
ţământ sau domenii de studiu, în concordanţă cu priorităţile şi politi­
cile sistemului sau instituţiei de învăţământ.

Instruire
De regulă, sintagma instruire se utilizează pentru a desemna
ansamblul proceselor de comunicare şi interacţiune, prin care cadrul
• didactic urmăreşte intenţionat obţinerea unor rezultate de învăţare
specifice, de obicei în domeniul cognitiv sau în domeniul psihomotor.
în legătură cu instruirea, sunt frecvent identificate trei tipuri de
procese componente, respectiv:
Predarea
în perioada actuală, sintagma este utilizată pentru a desemna
procesul prin care sunt selectate, organizate şi utilizate contextele (sală
de clasă, laborator, cabinet, instituţie de aplicaţie), condiţiile (frontal,
individual, pe microgrupuri) şi resursele (mijloace şi metode de învă­
ţământ, cunoştinţe, abilităţi şi atitudini ale cadrului didactic şi elevilor
sau studenţilor etc), de natură să genereze rezultate de învăţare. Pot fi
identificate trei principale perspective ale predării:
• Perspectiva comportamentalistă. Predarea este limitată la
planul observabilului şi măsurabilului, urmărind să producă modificări
dirijate, între un punct de plecare şi unul final, prin ajustări succesive.
85
84
Cadrul didactic este conceptualizat ca un tehnolog comportamentalist pentru faţă umană la sugar, selectarea preferenţială a sunetelor limba­
utilizând eficient conţinuturi, organizând secvenţe de instruire şi evaluând jului uman la copil).
Referirea la maturare are în vedere faptul că o serie de
comportamente.
mecanisme programate biologic intră în funcţiune independent de
• Perspectiva personalistă. Predarea urmăreşte, în primul rând, învăţare sau exerciţiu, de exemplu capacitatea de achiziţie a limbajului
mobilizarea resurselor elevilor sau studenţilor (motivaţie, interese, sau capacitatea de gândire abstractă.
abilităţi) şi mai puţin obţinerea unor rezultate riguros specificate. Referirea la stări temporare sau speciale ale organismului are
Cadrul didactic este conceptualizat ca un consilier, furnizor de suport în vedere faptul că oboseala sau ingerarea unor substanţe stimulante
intelectual şi emoţional, relaţiile de cooperare dintre acesta şi elev sau sau halucinogene pot modifica semnificativ comportamentul
student fiind mai importante decât relaţiile de autoritate. individual, într-o manieră care poate fi confundată cu învăţarea.
• Perspectiva raţionalistă. Predarea este considerată a fi în între factorii mai frecvent evocaţi în legătură cu eficienţa
primul rând un proces cognitiv, accentul fiind plasat pe comunicarea învăţării (Carroll, 1963) se numără următorii:
informaţiilor, în manieră inductivă sau deductivă. • Existenţa aptitudinilor pentru diferite tipuri de învăţare. Se
Indiferent de perspectiva adoptată asupra predării, pot fi exprimă în timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini de învăţare
identificate o serie de note definitorii ale acesteia: şi sugerează ideea că orice elev sau student poate îndeplini orice
• este o activitate a adultului, care cooperează cu elevii sau sarcină de învăţare, cu condiţia să dispună de timp suficient.
• Calitatea instruirii. Are în vedere măsura în care ordonarea,
studenţii în realizarea instruirii;
prezentarea şi explicarea elementelor unei sarcini de învăţare sunt
• constituie un proces dirijat, orientat către obţinerea unor optime pentru un anumit elev sau student.
rezultate sau atingerea unor obiective; • Capacitatea de a înţelege instruirea. Are în vedere capacitatea
• se află în interacţiune cu învăţarea şi nu are sens decât în elevului sau studentului de a înţelege natura sarcinii de învăţare şi
raport cu aceasta; procedeele utilizabile pentru rezolvarea acesteia.
• este un proces social, realizat prin cooperarea unor „actori", • Perseverenţa. Are în vedere timpul utilizat de elev sau student,
cu statute şi roluri definite explicit şi acceptate; din proprie iniţiativă, pentru învăţare. Factorul pare a fi mai puţin
• este caracterizată atât de interacţiuni verbale, cât şi nonverbale. asociat cu motivaţia, atitudinile sau interesele individuale şi mai mult
învăţarea cu aspecte contextuale legate de recompensarea perseverenţei.
Definirea învăţării include trei elemente esenţiale, indiferent de • Timpul alocat învăţării. Are în vedere alocarea prin curriculum
perspectiva teoretică la care aderă cel ce formulează definiţia respectivă: şi de către cadrele didactice a timpului necesar pentru învăţare, situaţie
• schimbări semnificative şi durabile la nivelul comportamen­ în care rezultatele de învăţare vor corela tot mai puţin cu aptitudinile
tului individual, inclusiv la nivelul percepţiei, gândirii sau răspunsurilor elevilor sau studenţilor.
observabile la solicitările din mediu; Evaluarea
• independente de ereditate sau maturare;
• independente de stări temporare sau speciale ale organismului, înţelegem prin evaluare o activitate prin care sunt colectate,
cum ar fi oboseala, intoxicaţia alcoolică sau cu substanţe stimulante asamblate şi interpretate informaţii despre stare, funcţionarea şi/sau
sau halucinogene. evoluţia viitoare probabilă a unui sistem (fie acesta elev sau student,
Referirea la ereditate are în vedere faptul că repertoriul compor­ cadru didactic, instituţie sau sistem de învăţământ), activitate a cărei
specificitate este conferită de următoarele caracteristici:
tamental include şi asemenea elemente cum ar fi reflexele (constricţia
• Orientarea spre scop - existenţa şi formularea explicită a
pupilei la lumină), tropismele (direcţionarea către flacăra aprinsă a unor
scopului este esenţială pentru demersul evaluativ, atât în legătură cu
insecte), comportamente instinctuale (construirea cuibului de către 87
păsări) sau preferinţa pentru anumite complexe de stimuli (preferinţa
86
delimitarea sa faţă de alte tipuri de activitate, cât şi în legătură cu concretizate în criterii la care sunt raportate datele colectate este
caracteristică pentru evaluare, cu toată extrema diversitate a criteriilor
proiectarea acestuia. în general, evaluarea se raportează la unul sau
potenţial utilizabile (sociale, culturale, teoretice, de performanţă, de
mai multe din următoarele scopuri:
fezabilitate etc.) şi indiferent dacă acestea rezultă din prelucrarea
• Fundamentarea deciziilor - probabilitatea adoptării unor sistematică a unui mare volum de date de evaluare sau din exteriorul
decizii corecte creşte în cazul existenţei unor date relevante, demersului evaluativ.
criterii de apreciere adaptate unor situaţii specifice sau • Secvenţa de interpretare - activitatea de evaluare nu poate fi
estimări ale unor evoluţii viitoare1. concepută fără prezenţa a cel puţin o secvenţă de interpretare, în
• Priza de cunoaştere - probabilitatea „succesului adaptativ" cadrul căreia se realizează în varianta cea mai simplă o traducere
al unui sistem creşte în cazul în care acestuia i se furnizează dintr-un limbaj în altul, iar cel mai frecvent, alocarea de sens unor
informaţii privind propria sa funcţionare2. informaţii, prin efectuarea de comparaţii sau prin raportarea la criterii.
• Influenţarea evoluţiei sistemului evaluat - introducerea • înregistrare şi comunicare - rezultatele oricărui demers
sistematică, selectivă şi persuasivă a unor date de evaluare evaluativ vor fi înregistrate într-o formă relevantă pentru scopul în
în sistem poate constitui o modalitate de a determina progresul care a fost întreprins. înregistrarea se poate concretiza în completarea
sistemului în sensul dorit de organizatorii procesului. O unor „fişe" sau a altor documente rubricate, în rapoarte care detaliază de
asemenea modalitate de abordare poate limita efectele o manieră discursivă obiectivele, etapele, datele parţiale şi concluziile
laterale ale modalităţilor administrative de intervenţie. evaluării. Comunicarea informaţiilor este, de asemenea, obligatorie,
• Atitudine metodologică - preocupările pentru a asigura lipsa de „transparenţă" a concluziilor putând favoriza manipularea
demersului evaluativ asemenea calităţi precum validitate şi fidelitate datelor de evaluare în scopuri ilicite, diferite de cele iniţiale.
pot fi concretizate în prescripţii foarte riguroase. Utilizăm însă • Efect retroactiv - indiferent de intenţiile evaluatorului,
sintagma atitudine metodologică, pentru că nu întotdeauna se vor demersul va afecta sistemul evaluat. Pentru efectul exercitat de testele
putea aplica reguli clar definite care să asigure rigoare absolută: educaţionale, există în literatura de specialitate anglo-saxonă sintagma
uneori, demersul evaluativ va fi ghidat de criterii dificil de formalizat, backwash effect. Efecte similare au fost înregistrate cu surprindere încă
situaţie exprimată plastic în literatura de specialitate anglo-saxonă prin de realizatorii celebrelor studii Howthorne: evaluarea efectului condi­
formulări ca best judgement sau educated guess. ţiilor de muncă asupra productivităţii muncii a condus la creşterea
• Existenţa unor criterii - importanţa criteriilor în cadrul acesteia chiar în situaţiile în care evaluatorii le modificau în sens negativ,
demersurilor intelectuale sistematice a fost evidenţiată încă de primii reducând, de exemplu, iluminarea locurilor de muncă. Credem că în
teoreticieni ai comparativismului în educaţie, sub forma „celui de al legătură cu această caracteristică a evaluării poate fi formulată urmă­
treilea termen de comparaţie". Existenţa unei perspective normative toarea regulă utilă: în proiectarea evaluării se va încerca anticiparea
efectelor retroactive probabile, în caz contrar, acestea manifestându-se
1
Spre deosebire de cercetarea ştiinţifică, evaluarea nu îşi propune să valideze ca efecte laterale incontrolabile.
ipoteze, să edifice sau să sistematizeze construcţii teoretice. Evaluatorul
utilizează un fundament ştiinţific, însă efortul său este preponderent aplicativ. MODELE ALE INSTRUIRII
Această poziţie nu împiedică, desigur, dezvoltarea unei teorii a evaluării.
2
Suntem întru totul de acord cu remarca profesorului şi jurnalistului francez Lecţia tradiţională
Patrick Hamon, făcută cu ocazia unei întâlniri cu cercetători de la Institutul se Cel mai utilizat mod de organizare a instruirii este lecţia. Tipurile
Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti; este posibilă şi dezirabilă dezvoltarea unei şi variantele ei structural-funcţionale sunt determinate de obiective,
adevărate „culturi a evaluării", în care situaţie organizaţiile nu mai manifestă conţinuturi (cognitive, afectiv-voliţionale, psihomotrice, trăsături de
suspiciune şi ostilitate faţă de evaluatori, ci le solicită prezenţa şi comentariile: personalitate şi caracter) etc.
„Veniţi în mijlocul nostru, studiaţi-ne şi spuneţi-ne ce credeţi despre noi".
89
88
Lecţia de formare de priceperi si Ha em , i „ j . , „ . .
Tipurile de lecţii pot fi diferenţiate după mai multe criterii. •f , , i J + • • * * • , * Pnnden, în funcţie de
Astfel, după metodele predominant utilizate sunt: lecţii de descoperire specificul domeniului de activitate şi de locul desfăşurării S t a ţ i i ,
inductivă/deductivă/transductivă, lecţii prelegere, problematizare, de poate fi ecţie de formare de priceperi şi deprinderi de activitate
comunicare etc, după ponderea activităţii actorilor educaţionali pot fi: intelectuala (analiza gramaticala, analiză literară, de text filozofic de
lecţii în care predomină activitatea profesorului, lecţii în care documente istorice, rezolvare de exerciţii şi probleme etc) motrice
predomină activitatea elevilor, lecţii în care predomină activitatea unor tehnice, lecţia cu caracter practic, de laborator, excursie etc 'structura
specialişti invitaţi etc, după sarcinile didactice fundamentale putem orientativă a acestui tip de lecţie - moment organizatoric, precizarea
aminti: lecţii de transmitere/dobândire de cunoştinţe, de formare de temei şi a obiectivelor activităţii, actualizarea sau însuşirea unor
priceperi şi deprinderi, de sistematizare şi recapitulare, de evaluare, cunoştinţe necesare desfăşurării activităţii, demonstraţia sau execuţia
mixtă. Toate aceste lecţii sunt de predare-învăţare-evaluare, pentru că model, antrenarea elevilor în realizarea activităţii (exerciţiu sub suprave­
în toate aceste tipuri se regăsesc aceste activităţi, dar predomină în gherea profesorului), realizarea independentă a lucrării^ exerciţiului de
către fiecare elev, aprecierea performanţelor elevilor şi precizări
fiecare altă sarcină didactică. 1
privind modul de continuare a activităţii desfăşurate în timpul orei.
Momentele (etapele) lecţiei nu sunt stabilite printr-o normă didactică.
Lecţia de fixare şi sistematizare - are ca obiective consolidarea,
Acestea nu sunt parcurse într-o ordine anume, dar sunt specifice pentru
aprofundarea cunoştinţelor şi completarea unor lacune. Aceasta se
fiecare tip de lecţie. realizează prin recapitulare, redimensionarea conţinuturilor în jurul
Astfel, pentru lecţia de transmitere/dobândire de cunoştinţe, unor idei cu valoare cognitivă maximă. Structura acestui tip de lecţie
principalele momente ale lecţiei sunt: momentul organizatoric, verifi­ poate fi: precizarea conţinutului, obiectivelor şi a unui plan de recapi­
carea temei pentru acasă, reactualizarea ideilor ancoră, discuţie pregă­ tulare (în 2 etape, înaintea desfăşurării propriu-zise a orei, la începutul
titoare, anunţarea temei noi şi a obiectivelor, transmiterea/asimilarea orei/orelor de recapitulare), recapitularea conţinutului pe baza planului
cunoştinţelor, fixarea, feed-back, tema pentru acasă. Pentru o oră în care stabilit (se urmăreşte clarificarea şi eliminarea confuziilor, stabilirea
conţinuturile ce urmează a fi predate sunt prea dense, dificile, iar timpul conexiunilor, diversificarea perspectivelor de abordare a conţinutului,
prea scurt, ultimul moment poate fi transmiterea/asimilarea cunoştin­ realizare schemelor sau sintezelor prin care se relaţionează elementele
ţelor, iar în ora următoare se continuă această etapă, evident cu transferuri de conţinut), realizarea de către elevi a unor lucrări pe baza cunoştin­
de cunoştinţe, asocieri şi corelaţii ale noilor cunoştinţe cu cele dobândite ţelor recapitulate, aprecierea activităţii elevilor, precizarea şi explicarea
anterior. Nu există un moment separat de captare a atenţiei, ca, apoi, temei.
aceasta să nu mai fi realizată. Captarea atenţiei se realizează perma­ Lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare (de
nent, pe parcursul întregii lecţii. evaluare) - are ca structură: precizarea conţinutului, verificarea
Pentru lecţia mixtă, structura poate fi: moment organizatoric, conţinutului (în cazul unei evaluări orale, această etapă poate constitui
verificarea conţinuturilor însuşite (verificarea temei, verificarea cunoş­ un bun prilej pentru sistematizarea cunoştinţelor, corectarea unor confuzii),
tinţelor, priceperilor, deprinderilor dobândite de elev), pregătirea elevilor aprecierea rezultatelor, precizări privind modalităţile de completare a
pentru receptarea noilor cunoştinţe (se poate realiza prin conversaţie, lacunelor şi de corectare a greşelilor şi sugestii în legătură cu valo­
problematizare, studiu de caz, exerciţiu, experiment, analiză de text etc), rificarea conţinuturilor actualizate în etapa următoare.
precizarea titlului şi a obiectivelor, comunicarea/însuşirea (predarea/, în cadrul lecţiei, între abordările didactice tradiţionale şi cele
învăţarea) noilor cunoştinţe se realizează printr-o strategie metodică moderne se pot evidenţia caracteristicile câtorva aspecte, după cum
adaptată obiectivelor, conţinutului temei şi elevilor, prin utilizarea urmează:
acelor mijloace de învăţământ care pot facilita şi eficientiza realizarea
sarcinii didactice, fixarea şi sistematizarea conţinuturilor predate prin
repetare şi exerciţii, explicaţii pentru continuarea învăţării acasă şi 91
realizarea temei, aprecieri pentru elevii ce au avut contribuţii remarcabile.
90
Criterii Orientare tradiţională Orientare modernă Manualul Operează o selecţie Operează o selecţie
rigidă a conţinuturilor permisivă a conţinu­
Rolul elevului Urmăreşte prelegerea, Exprimă puncte de din care rezultă un turilor, din care rezultă
expunerea, explicaţia vedere proprii. Reali­ ansamblu fix de infor­ un ansamblu variabil
profesorului. încearcă zează un schimb de maţii, vizând o tratare de informaţii, în care
să reţină şi să idei cu ceilalţi. amplă, de tip academic. profesorul şi elevul
reproducă ideile auzite. Argumentează şi pune Informaţiile sunt prezen­ au spaţiu de creaţie.
Acceptă în mod pasiv întrebări cu scopul de tate ca interpretare Informaţiile sunt
ideile transmise. a înţelege, de a realiza standardizată, închisă, prezentate astfel, încât
Lucrează izolat. sensul unor idei. universal valabilă şi stimulează interpretări
Cooperează în rezol­ autosuficientă. Infor­ alternative şi deschise.
varea problemelor şi a maţiile constituie un Informaţiile constituie
sarcinilor de lucru. scop în sine. Oferă un un mijloc pentru
Rolul profesorului Expune, ţine prelegeri. Facilitează şi mode­ mod de învăţare care formarea unor compe­
Impune puncte de rează învăţarea. Ajută presupune memorarea tenţe, valori şi atitu­
vedere. Se consideră şi elevii să înţeleagă şi şi reproducerea. Repre­ dini. Oferă un mod de
se manifestă în să explice punctele de zintă un mecanism de învăţare care presupune
permanenţă ca un vedere proprii. Este formare a unei cunoaşteri înţelegerea şi expli­
părinte. partener în învăţare de tip ideologic. carea. Reprezintă un
învăţarea are loc predo­ învăţarea are loc mecanism de stimu­
învăţarea
minant prin memorare predominant prin lare a gândirii critice.
şi reproducere de formare de Demersuri de optimizare a modelului lecţiei tradiţionale
cunoştinţe, prin apel la competenţe şi
exemplele clasice, deprinderi practice, în ceea ce priveşte lecţia, din perspectiva pedagogiei postmoderne
validate. învăţarea învăţarea se aceasta ar avea următorul format:
conduce la competiţie realizează prin • implicarea elevilor, trezindu-le interesul pentru subiectul (care
între elevi, cu scopul de cooperare se subsumează unui concept mai larg) aflat în discuţie; în acest scop,
ierarhizare. se poate utiliza o demonstraţie, un film scurt, se pot prezenta anumite
Evaluarea Vizează măsurarea şi Vizează măsurarea şi date etc;
aprecierea cunoştinţelor aprecierea competen­ • prin întrebări cu răspuns deschis, profesorul poate sesiza care
elevului (ce ştie elevul). ţelor (ce poate să facă sunt ideile preconcepute ale elevilor în raport cu subiectul dat; apoi,
Pune accent pe aspectul elevul cu ceea ce profesorul ar trebui să prezinte date şi informaţii care vin în contradicţie
cantitativ (cât de multă ştie). Pune accent pe cu ideile preconcepute ale elevilor, lăsându-i în acelaşi timp pe aceştia
informaţie deţine elevul). elementele de ordin să caute singuri soluţii;
Vizează clasificarea calitativ (valori, • elevii pot fi organizaţi în grupuri de lucru, care să încerce să
statică a elevilor. atitudini). Vizează formuleze ipoteze şi experimente apte să reconcilieze ideile lor anterioare
progresul în învăţare cu noile date şi informaţii; în timp ce elevii lucrează pe grupuri, rolul
pentru fiecare elev. profesorului este de a oferi consultanţă şi informaţii acestora;

93
• grupurile se reunesc, fiecare prezentând problemele cu care s-a care este studiată de către elev sau student în ritmul or
confruntat în conturarea posibilelor soluţii de rezolvare. Evaluarea se lizarea unei game variate de resurse până în m o m e n t u l T a K i H i S r
poate realiza în mod tradiţional (teste hîrtie-creion, de exemplu), dar grale a obiectivului sau a obiectivelor de studiu. Această din urmă situaţie
se pot utiliza şi alte variante; profesoral poate evalua grupul prin inter­ se constituie ca o precondiţie pentru abordarea studierii unui nou modul
mediul unui reprezentant al acestuia sau poate interoga fiecare membru Definiţia de mai sus subliniază potenţialul înalt de individuali­
al grupului pentru a evalua ceea ce au învăţat aceştia în timpul muncii zare a instruirii la nivel intramodular.
în comun. Individualizarea instruirii la nivel extramodular, mai ales la nivelul
Referindu-se la scenariul unei lecţii de tip constructivist, Yager învăţământului superior, se poate realiza în trei modalităţi distincte:
pare un pic mai analitic, chiar dacă avertizează că nu oferă decât una • Acumularea numărului necesar de credite pentru promovarea
dintre multele posibilităţi pentru asemenea concretizări: unui curs se poate realiza prin selecţionarea unui număr de module
1. începutul lecţiei: a utiliza mediul pentru a descoperi întrebări; dintr-o ofertă mai amplă (de exemplu, 12 module dintr-o ofertă totală
a pune întrebări; a lua în considerare posibile răspunsuri; a pune în de 16). în acest caz, criteriul principal de selecţie este constituit de
evidenţă fenomenele neobişnuite; a identifica situaţiile în care percepţiile concordanţa dintre conţinutul unui modul şi relevanţa acestuia în raport
elevilor variază; cu interesele şi estimările elevului sau studentului privind evoluţia sa
2. desfăşurarea lecţiei: a implica elevii în situaţii reale; a organiza viitoare în domeniile profesional şi social.
dezbateri care să elaboreze alternative; a căuta informaţii; a experimenta • Acumularea numărului necesar de credite pentru promovarea
cu ajutorul materialelor disponibile; a observa fenomenele specifice; a unui curs se poate realiza prin selecţionarea unor versiuni mai mult
schiţa un model, tipar etc; a strânge şi a organiza date şi informaţii; a sau mai puţin extinse ale unor module cu tematică echivalentă.
utiliza strategii de rezolvare a problemelor; a selecta resurse adecvate; • Acumularea numărului necesar de credite pentru promovarea
a discuta cu întreaga clasă soluţiile unor elevi; a încuraja elevii să unui curs se poate realiza printr-o combinaţie între cele două modalităţi
conceapă şi să organizeze experimente; a încuraja elevii să opteze şi să menţionate anterior.
evalueze opţiunile respective; a încuraja elevii să identifice posibilele Lungimea unui modul poate varia între limite ample, lungimea
riscuri şi consecinţe; a defini parametrii unei investigaţii; maximă a unui modul putând fi exprimată însă în termeni de ore, în
3. elaborarea unor explicaţii şi soluţii: a comunica idei şi informaţii; nici un caz în termeni de săptămâni sau luni.
a construi şi a explica un model; a elabora o altă explicaţie; a critica şi Avantajele utilizării modelului modular în instruire pot fi sintetizate
revizui soluţiile propuse; a utiliza evaluarea colegilor; a integra soluţia astfel:
descoperită în cadrul cunoaşterii şi experienţelor anterioare; • se realizează o conexiune directă între predare, învăţare şi evaluare;
4. a iniţia activităţi: a lua decizii; a aplica informaţii şi a face • sunt activate resursele cognitive şi atitudinale ale elevilor sau
apel la deprinderile adecvate; a transfera dintr-un domeniu în altul idei studenţilor;
şi informaţii; a împărtăşi idei şi informaţii; a pune întrebări noi; a • responsabilitatea pentru învăţare este alocată într-o manieră
dezvolta produse şi a promova idei; a utiliza idei şi modele pentru a transparentă elevului sau studentului;
submina ideile şi concepţiile acceptate deja. • devine disponibil un cadru flexibil, în contextul căruia pot fi
dezvoltate, utilizate şi evaluate o varietate largă de mijloace pentru
MODELUL MODULAR optimizarea instruirii într-o unitate tematică precis determinată;
• configuraţia, complexitatea, ordonarea şi corelarea activităţilor
Modelul de instruire se înscrie pe linia eforturilor întreprinse tot şi materialelor de instruire pot fi testate şi revizuite până când acestea
mai frecvent şi tot mai sistematic de a individualiza instruirea, în sensul ating un nivel optimal şi asigură succesul în învăţare al majorităţii
asocierii nemijlocite a acesteia cu interesele şi nevoile reale ale elevilor elevilor sau studenţilor;
sau studenţilor şi cu baza de cunoaştere, atitudinile şi abilităţile acestora. • testarea şi validarea diferitelor module se poate realiza
De regulă, conceptul este utilizat pentru a desemna o secvenţă independent, ceea ce ridică mai puţine probleme de ordin logistic,
de instruire, care prezintă o înaltă şi evidentă unitate conceptuală, financiar şi de expertiză;
94
• un acelaşi modul poate fi utilizat în cadrul unor discipline sau performanţele aşteptate din partea acestora si dna
a p ( Sunt s e l e c l o n a t e
domenii de conţinut distincte. cursanţilor nu sunt întotdeauna materialele oZ " t
UrSant
Dezavantajele utilizării modelului modular în instruire pot fi evidenţiate cu claritate. realizeze obiective™ ***** ** ° **
sintetizate astfel:
• lipsa supravegherii permanente a profesorului poate periclita Ritmul de lucru
ritmul şi eficienţa învăţării pentru unii elevi sau studenţi;
• insuficienţa contactelor cu alţi elevi sau studenţi sau cu cadrele Se aşteaptă din partea cursanţilor Fiecare cursant avansează în ritmul
sa avanseze toţi în
să in acelaşi ritm.
ritm nn*t* avansa rapid
nrnnrin- poate
propriu: .. în acele
didactice poate fi considerată puţin satisfăcătoare de către unii cursanţi.
O încercare mai elaborată de a compara modelul instruirii modulare porţiuni ale căror obiective le poate
îndeplini şi poate repeta orice parte a
cu modelul lecţiilor tradiţionale a fost deja realizată (Postletwaith şi
modulului de câte ori este necesar
Russell, cf. Russell, 1974, p. 24 şi urm.) şi este sintetizată în tabelul pentru realizarea obiectivelor.
următor:
Metode de instruire
LECŢIA TRADIŢIONALA MODELUL MODULAR
Profesorii tind să folosească un Sunt folosite metode şi situaţii de învăţare
Experienţele de învăţare
număr redus de metode de instruire, diferite, adecvate în raport cu fiecare
indiferent de diferite tipuri de obiectiv al modulului.
Expuneri, dezbateri în grup, Se accentuează, în primul rând, activitatea
învăţare necesare.
parcurgerea unor texte, uneori cursanţilor şi învăţarea, prin combinarea
Mijloace de instruire
experimente, sau utilizarea intensivă experienţelor de învăţare de o asemenea
a unor materiale în laboratoare sau manieră încât fiecare să sporească efi­
Sunt selectate şi utilizate mai Sunt selectate, în primul rând, în funcţie
cabinete. Accentul cade pe predare cienta celorlalte.
curând în baza tradiţiei, resurselor de obiective şi de caracteristicile cursan­
şi pe activitatea profesorului. instituţiei sau capacităţii de operare ţilor, fiind apoi testate înainte de utili­
Rolul profesorului a cadrului didactic. zarea curentă. Fiecare modul face necesară
utilizarea unei multitudini de mijloace
Este principala resursă, acţionând Este, în acelaşi timp, diagnostician, consi­ de instruire.
în principal ca un emiţător de lier, sursă de suport intelectual şi moti-
informaţii. vational. Individualizare

Obiective Lecţiile tradiţionale sunt orientate Fiecare cursant poate utiliza un număr
spre grupuri de cursanţi. La dispo­ semnificativ de materiale disponibile,
Nu sunt întotdeauna formulate cu Sunt formulate în termeni de compor­ ziţia acestora sunt puse un număr selecţia celei mai bune abordări fiind
rigurozitate; cel mai adesea, pot fi tamente observabile ale cursanţilor şi limitat de resurse de instruire. adesea lăsată pe seama acestuia: cursantul
deduse din conţinutul materialelor sunt, de regulă, prezentate acestora înainte decide dacă va începe prin vizionarea
de studiu sau al probelor de de începerea instruirii. unui film, citirea unui text sau analiza
evaluare. unei diagrame.
Selecţia componentelor
Participare
De regulă, se începe prin selec- Se începe cu formularea obiectivelor
ţionarea conţinutului (texte etc); modulului, în termeni de comportamente Cursantul este frecvent pasiv: de Cursantul este implicat activ în selectarea
probele de evaluare se alcătuiesc observabile, se construiesc probele de exemplu, parcurge un text sau şi utilizarea materialelor de instruire,
în funcţie de aceste materiale; evaluare, care să evalueze realizarea ascultă pe profesor.
96 97
de certificare, mult mai puţin de evaluare, chiar dacă nu s-a parcurs
Rezultate
pentru diagnosticarea dificultăţilor modulul sau modulele. Elementele de
sau perfecţionarea instruirii. test pot măsura şi elemente de cunoaş­
Sunt aşteptate diferenţe individuale Un modul este considerat un eşec şi va tere sau abilităţi preexistente, sau difi­
la nivelul rezultatelor obţinute. Dacă fi revizuit dacă un număr semnificativ cultăţi de învăţare.
un cursant doreşte să aprofundeze de studenţi nu realizează obiectivele. Un
o anumită porţiune a conţinutului, cursant poate aprofunda unele compo­ Contaminarea evaluării
va trebui să o facă pe cont propriu. nente ale modulului fără a perturba
Nu există timp pentru remedierea ritmul de studiu al colegilor. Există timp Rezultatele sunt dependente de Rezultatele nu sunt dependente de
unor insuccese, iar dacă un cursant disponibil pentru intervenţii de sprijin a performanţele celorlalţi membri ai performanţele celorlalţi membri ai
este în dificultate, fie va fi asistat unor cursanţi aflaţi în dificultate. grupului. grupului.
în afara sălii de clasă, sau va
rămâne în urmă. Transferabilitate şi diseminare
Timpul
Cursurile convenţionale, bazate pe Modulele pot fi transferate cu uşurinţă
expunerea profesorului, sunt transfe­ de la o locaţie la alta sau diseminate la
De obicei, aceeaşi cantitate de Se foloseşte de către fiecare cursant
rabile în măsura în care profesorul nivelul altor instituţii. Recapitulările şi
timp este alocată pentru fiecare timpul necesar pentru realizarea obiecti-
se implică în programe de mobi­ aprofundările unor componente pot fi
cursant. Ca o consecinţă, succesul velor. Timpul utilizat este cel care înre- realizate fără probleme de fiecare cursant
litate. De regulă, expunerea se
în învăţare corelează semnificativ gistrează o corelaţie semnificativă cu în momentul ales de acesta.
pierde după derulare, iar dacă un
cu coeficientul de inteligenţă. coeficientul de inteligenţă.
cursant a absentat total sau parţial
de la o expunere, are doar alterna­
Marja de libertate
tiva de a contacta profesorul sau
consulta notele colegilor.
Programarea temporală a activită- Programarea temporală a activităţilor se *qZ
ţilor se realizează fără participarea realizează într-o măsură însemnată de către
Revizuiri
cursanţilor, adesea în afara perioa- cursanţi, care pot utiliza acele perioade
delor optime pentru învăţare. din zi în care învaţă cel mai bine.
Revizuirile cursurilor sau manualelor Revizuirile sunt dependente de perfor­
tradiţionale oglindesc, de regulă, manţele cursanţilor, în special de proporţii
Feed-back
preferinţele profesorilor pentru anu­ semnificative de insucces al acestora.
mite teme, concepte sau exemple, Informaţiile noi pot fi introduse cu
Cursanţii primesc feed-back doar Dimensiunile mici ale modulului permit
în mod frecvent, este necesară minimum de eforturi şi costuri.
periodic; mai mult decât atât, există furnizarea rapidă de feed-back şi corec-
rescrierea completă a textului sau
frecvent intervale de timp între tarea imediată a deficienţelor de învăţare,
a ghidului de studiu.
momentul examinării şi momentul
comunicării rezultatelor acesteia.
Flexibilitate
Evaluarea succesului
Programele de studiu tradiţionale Modulele pot fi structurate într-o
sunt structurate pe trimestre, varietate de configuraţii, corespunzătoare
Probele se raportează la conţinutul Probele se raportează la obiectivele care
semestre, ani de studiu, manuale, diferitelor necesităţi sau perspective.
parcurs. Rezultatele sunt cel mai au fost comunicate cursanţilor înainte de
frecvent folosite pentru a aloca debutul instruirii. Se pot elibera docu- fiind caracterizate de o redusă
note, calificative sau documente mente de certificare pe baza unor probe flexibilitate.
99
98
4. Planificarea instruirii pentru maximizarea probabilităţii realizării
Succesul cursului obiectivelor. între activităţile care pot fi utilizate în contextul modelului
modular se pot număra:
Lipsit de obiective specifice şi de întrucât modulul beneficiază de obiec- • citirea unor articole sau capitole din volume de specialitate;
o proiectare sistematică, aprecierea tive formulate explicit şi de un plan de • analizarea unor fotografii, grafice, diagrame;
subiectivă reprezintă singura moda- evaluare, proiectantul şi utilizatorul • vizionarea unor înregistrări audio-video;
litate utilizabilă pentru a formula modulului pot aduce la timp corecţiile • ascultarea izolată sau repetată a unor înregistrări audio;
judecăţi privind calitatea unui curs. necesare, pot aprecia cu obiectivitate • manipularea unor materiale, obiecte sau modele ale unor
eficienţa unui modul. obiecte;
• examinarea unor materiale demonstrative;
Eşecul cursantului • conducerea unor experimente reale sau simulate;
• discutarea unor elemente de conţinut ale modulului cu alţi
De obicei, eşecul unui cursant nu Eşecul poate fi identificat pe fiecare I
este detectat decât la finele unei componentă a unui modul şi poate fi elevi, studenţi sau cu cadre didactice.
perioade de timp semnificative, în atribuit cu precizie cursantului sau I 5. Testarea modulului pe populaţie şcolară cu caracteristici
caz fericit, un trimestru. Activi- materialului utilizat, ceea ce facilitează corespunzătoare celor specificate la nivelul etapei 3.
tăţile de remediere sau repetare se activităţile de remediere. Cursantul va 6. Evaluarea şi validarea modulului. Această etapă se poate
raportează la intervale de timp la repeta doar modulul la care a eşuat, nu I realiza având drept suport un check-list extrem de laborios, care include
fel de mari. întreg cursul. atât elemente furnizate de judecata expertă, legate de caracteristicile
de proiectare ale modulului, cât şi de elementele de evaluare rezultate
Proiectarea unui modul din testarea modulului pe populaţie reală.
Cel mai frecvent, sunt evocate şase etape în proiectarea unui modul: j
METODE DE INSTRUIRE
1. Specificarea detaliată a obiectivelor modulului, preferabil în
Metoda expunerii
termeni comportamentali, cu respectarea celor trei criterii ale lui Mager
(comportamente observabile, condiţii de manifestare, nivel minim 1 Expunerea reprezintă comunicarea unor structuri informaţionale
acceptabil). complexe, sub formă preponderent verbală, organizată, de către unul
2. Construirea elementelor de test educaţional care să măsoare sau mai mulţi lectori, unui auditoriu compus din elevi sau studenţi.
realizarea obiectivelor modulului, preferabil prin utilizarea unor tehnici , Avantaje şi dezavantaje ale utilizării expunerii
de testare verificate (răspuns scurt, alegere duală, tehnica perechilor,
tehnica alegerii multiple, tehnica răspunsului liber), care să asigure un Apar ca evidente următoarele situaţii în care este necesară folosirea
control acceptabil asupra calităţilor metrologice ale acestora. expunerii:
3. Analiza caracteristicilor sarcinilor de învăţare şi specificarea • lipsa sau insuficienţa materialelor scrise pentru anumite
comportamentelor de intrare. Pe lângă specificarea bazei de cunoaştere capitole sau cursuri (manuale, cursuri universitare, culegeri de
şi de abilităţi, necesară pentru abordarea cu succes a modulului, se poate texte, volumele la care se fac trimiteri bibliografice etc);
ajunge la evidenţierea unor asemenea elemente precum coeficient de • nevoia ca elevii sau studenţii să aibă acces la cadrele didactice
inteligenţă, mediu socio-economic de provenienţă, motivaţie, coeficient cele mai prestigioase ale instituţiei, personalităţi reprezentative
ale disciplinei sau domeniului de conţinut studiat;
de inteligenţă, durata minimă de atenţie susţinută etc.

101
100
• cadrul didactic are posibilitatea de a orienta elevii sau privind elementele asupra cărora au apărut dificultăţi de înţelegere sau
studenţii prin folosirea de sublinieri verbale şi gestuale, secvenţele lipsite de relevanţă.
procedee oratorice, reveniri, sintetizări, analogii etc; Noutăţile^ Cadrul didactic va selecta elementele de cunoaştere
• elevii sau studenţii pot fi atenţionaţi operativ în legătură cu noi ce vor fi introduse in textul expunem. In legătură cu acestea, profe­
materiale nou apărute (care nu figurează în listele bibliografice sorul îşi va defini un punct de vedere personal şi va explora diferite
incluse în curs sau manual) sau în legătură cu relaţiile dintre modalităţi prin care să le confere concizie, claritate şi interes
aceste materiale noi şi cele deja studiate; Materialele de suport. Vor fi elaborate schiţele pentru vizualizări
• elevii sau studenţii pot fi motivaţi pentru studiul disciplinei scheme recapitulative, aplicaţii practice, alte elemente de suport consi­
prin elemente ale personalităţii profesorului; derate necesare de către cadrul didactic.
• predominanţa unui învăţământ tradiţional, combinată cu insu­ Textul. Va fi elaborat textul expunerii.
ficienţa mijloacelor de învăţământ necesare utilizării altor metode. Discuţii. Expunerea, elevii sau studenţii, ca şi cadrul didactic
Pe de altă parte, dezavantajele utilizării expunerii sunt cele vor beneficia dacă textul expunerii va fi discutat cu colegii de catedră
sau cu unul sau doi colegi cu experienţă, care vor fi rugaţi să facă
frecvent menţionate în legătură cu metodele de învăţământ tradiţionale:
sugestii şi comentarii.
• este centrată pe activitatea profesorului;
• pune accentul pe predare şi nu pe învăţare; Tehnicile caracteristice pentru expunere
• elevul sau studentul este, de regulă, privit ca „obiect" al instruirii;
Tehnici de motivare
• neglijează dezvoltarea abilităţilor de studiu personal;
• favorizează dezvoltarea unei atitudini de „pasivitate educaţio­ Tehnica momentelor critice
nală" la elevi sau studenţi. în esenţă, tehnica presupune prezentarea unor controverse ştiin­
• are un redus caracter aplicativ; ţifice, legate de unele elemente de conţinut ale expunerii.
• nu valorifică resursele muncii în echipă; Cadrul didactic nu îşi va prezenta de la început punctul de vedere.
• promovează relaţii autoritare şi de distanţă psihologică între El va prezenta pe rând, cu obiectivitate, argumentele sau demonstraţiile
profesori şi elevi sau studenţi. ce se aduc în sprijinul punctelor de vedere controversate, lăsând timp
Punând în balanţă avantajele şi dezavantajele utilizării expunerii, auditoriului pentru a analiza informaţiile şi a căuta o soluţie.
se poate concluziona că aceasta este încă o metodă de învăţământ în cazul în care lectorul a adoptat o atitudine de maximă neutra­
indispensabilă, cu deosebire în cazul instituţiilor care se confruntă cu litate în contextul utilizării tehnicii, se ajunge într-o situaţie tipică de
probleme legate de creşterea efectivelor, insuficienţa spaţiilor de învă­ disonanţă cognitivă, care are drept consecinţă apariţia de aşteptări
ţământ, insuficienţa materialelor scrise. privind furnizarea unor precizări şi suplimentări de informaţie din partea
cadrului didactic. Acesta este momentul critic. Nu se va abuza în utili­
De aici, rezultă necesitatea dezvoltării competenţei în utilizarea
zarea tehnicii, două-trei momente critice pe parcursul unei expuneri
eficientă a acesteia.
fiind suficiente.
Pregătirea expunerii Tehnica opoziţiei
Incubaţia. Chiar în situaţia în care expunerea este doar reactua­ In esenţă, tehnica presupune prezentarea în opoziţie a unor
lizată, este recomandabil ca pentru un timp subiectul să fie considerat teorii, opinii, soluţii, realizări tehnice separate prin mari intervale
a fi nou. Fără a se face apel la textul deja pregătit, se vor face notaţii temporale sau spaţiale.
privind obiectivele expunerii, idei noi ce urmează a fi atinse, vizualizări Tehnica este utilizabilă îndeosebi de cadrele didactice care sunt
utilizabile, exerciţii, surse de documentare. bine familiarizate cu evoluţia concepţiilor sau teoriilor din domeniul
Planul. într-o a doua etapă se va realiza un plan al expunerii, de cunoaştere abordat, punerea în opoziţie a unor concepţii dominante
în anumite epoci constituind un bun exemplu în acest sens.
care va valorifica informaţiile colectate în anii de studiu precedenţi,
102 103
Tehnica întrebărilor problemă Tehnica dialogului oratoric
Denumirea tehnicii constituie şi esenţa acesteia. Lipsa unei Esenţa tehnicii constă în utilizarea unor secvenţe de întrebări şi
precizări de tipul „... la care va solicita răspunsuri din partea audito­ răspunsuri care pot dezvolta gradual explicaţii ale unor fenomene
riului" are jostul ei. Nu întotdeauna este necesar să fie formulate complexe, sau care pot familiariza auditoriul cu limba străină vie,
răspunsuri. întrebările pot fi şi retorice. vorbită curent în ţara de origine.
Important este însă ca, de fiecare dată, după formularea unei De subliniat este faptul că tehnica dialogului oratoric are, pe lângă
întrebări problemă să se facă o pauză. valenţele de facilitare a înţelegerii, şi semnificative valenţe motivatoare.
Momentul cel mai recomandabil pentru utilizarea tehnicii este la
începutul expunerii. După cum se poate observa, o întrebare problemă Tehnica demonstrării prin date statistice
a fost folosită şi în prima parte a expunerii de faţă. Esenţa tehnicii constă în utilizarea de date statistice structurate
în tabele sau grafice, pentru facilitarea înţelegerii unor unităţi de
Tehnica prezentării unor puncte de vedere personale
conţinut.
în esenţă, tehnica presupune formularea şi prezentarea unor
Solicitarea memorării de date statistice nu se încadrează între
puncte de vedere personale, cu elemente de originalitate, în legătură
procedurile recomandate pentru această tehnică.
cu unele elemente de conţinut ale expunerii.
Pe de altă parte, utilizarea în tandem a acestei tehnici cu tehnica
Efectul de stimulare a motivaţiei este explicabil prin semnalele
implicite pe care le generează utilizarea tehnicii: cadrul didactic este formulării de întrebări problemă este recomandabilă, solicitându-se, de
puternic implicat în studiul disciplinei, cadrul didactic este creativ, cadrul exemplu, interpretarea graficelor de către elevi sau studenţi.
didactic are suficientă încredere şi suficient respect faţă de auditoriu Tehnica demonstrării prin folosirea mijloacelor audio-vizuale
pentru a împărtăşi punctele sale de vedere, disciplina nu este un corp Esenţa tehnicii constă în utilizarea foliilor transparente, înregis­
osificat de enunţuri, ci un domeniu al cunoaşterii deschis înnoirilor. trărilor video şi audio, montajelor audio-vizuale complexe.
Pe lângă efectul direct de facilitare a înţelegerii care rezultă din
Tehnici de facilitare a înţelegerii
diversificarea modalităţilor de codificare a informaţiei, există şi efecte
Tehnica inductivă indirecte, care rezultă a) din posibilităţile crescute ale profesorului de
Esenţa tehnicii constă în utilizarea unor serii de exemple şi a păstra contactul vizual cu auditoriul, de a înregistra semnalele care
argumente pentru a se asigura înţelegerea regulilor, conceptelor, sugerează dificultăţi de înţelegere sau de adaptare la ritmul expunerii,
legilor sau generalizărilor. b) din câştigul de timp pentru explicaţii suplimentare.
Tehnica deductivă
Tehnici de suplimentare şi structurare a informaţiei
Esenţa tehnicii constă în utilizarea ca punct de plecare a unei
definiţii, în legătură cu care furnizează exemple sau explicaţii privind Tehnica distribuirii unor materiale pregătite din vreme
modul în care conceptul, legea sau principiul se aplică în situaţii concrete. In măsura în care există resursele tehnice necesare, cadrul didactic
Tehnica expunerii genetice va distribui elevilor sau studenţilor, înaintea începerii expunerii,
Esenţa tehnicii constă în prezentarea diferitelor niveluri materiale conţinând obiective ale acesteia, indicaţii bibliografice, scheme
explicative la care s-a concretizat în timp o teorie sau a diferitelor sau formule esenţiale, scheme oarbe (care urmează a fi completate în
tipuri de tehnici sau proceduri care au condus la creşterea graduală a timpul expunerii), eventual un rezumat sau planul expunerii.
eficienţei unei anumite perspective metodologice. Tehnica surselor suplimentare de informare
Tehnica analogiilor Esenţa tehnicii constă în utilizarea, pentru unele secvenţe ale
Esenţa tehnicii constă în utilizarea de analogii, pornind de la expunerii, la citarea unor relatări sau mărturii de epocă, prezentarea
elemente bine cunoscute sau care nu pun probleme de înţelegere de documente autentice sau facsimile.
auditoriului.
104 105
Plasată prin logica expunerii în rândul tehnicilor de suplimentare efectuare unor analize, explorarea iniţială sau aprofundarea unor teme,
a informaţiei, tehnica surselor suplimentare are o funcţionalitate complexă, concepte sau probleme, prin abordarea unei secvenţe prestabilite de
având concomitent valenţe motivatoare şi de facilitare a înţelegerii. teme de discuţie.

Tehnici de persuasiune Avantajele utilizării metodei discuţiei dirijate

Tehnica prezentării libere şi a contactului vizual între avantajele asociate cu utilizarea metodei discuţiei dirijate
Esenţa tehnicii constă în asigurarea independenţei discursului sunt frecvent citate următoarele:
• sunt activate şi valorificate elementele de cunoaştere şi abilităţile
profesorului de textul scris al expunerii, care va fi utilizat preponde­
de care dispun membrii grupului;
rent pentru asigurarea ordinii şi coerenţei expunerii.
• este posibilă extinderea şi optimizarea capitalului de cunoaştere
Păstrarea contactului vizual cu auditoriul asigură atât un „beneficiu şi abilităţi aflat în posesia participanţilor;
de imagine" deloc neglijabil, dar, de asemenea, permite ajustarea • este posibilă realizarea de structurări şi restructurări ale
permanentă a ritmului expunerii şi selecţionarea judicioasă a tehnicilor elementelor de cunoaştere aflate în posesia participanţilor;
de natură să asigure succesul acesteia. • este posibilă realizarea transferului acestor elemente în noi
Tehnica sublinierii verbale şi gestuale situaţii sau contexte;
Esenţa tehnicii constă în utilizarea, de preferinţă concomitentă, • este posibilă dezvoltarea unui climat favorabil intercunoaşterii
a sublinierilor verbale şi gestuale, pentru a evidenţia secvenţe ale şi colaborării între membrii grupului;
expunerii sau pentru a structura situaţia de învăţare. • este favorizată dezvoltarea abilităţilor de a evalua definiţii,
Sublinierea verbală poate fi realizată prin accent, modificare a puncte de vedere sau soluţii;
ritmului emisiei verbale, modificarea volumului sau tonului vocii. • este favorizată dezvoltarea gândirii divergente a participanţilor.
Sublinierea gestuală poate înregistra o complexitate puţin aparentă Pregătirea unei discuţii dirijate
la prima vedere. Se apreciază că „mişcările de instruire" ale profesorului
pot avea drept scop: Valorificarea potenţialului educaţional al discuţiei dirijate este
dependent de pregătirea judicioasă a acesteia, pregătire care se concre­
• controlul participării - mişcările de supraveghere, indicarea
tizează în parcurgerea unei serii de etape:
elevilor sau studenţilor cu mâna sau cu degetul, ridicarea sprâncenelor
1. Stabilirea obiectivelor discuţiei. în stabilirea obiectivelor se
în mod interogativ, punerea mâinii în spatele urechii etc; va avea în vedere menţionarea explicită a elementelor de cunoaştere,
• obţinerea comportamentului de atenţie - baterea din palme, abilităţilor sau, eventual, atitudinilor care se doresc valorificate, structurate,
lovirea repetată a pupitrului, ducerea degetului la buze, deplasarea prin aplicate sau transferate.
sala de clasă sau curs etc; 2. Analiza subiectului. La nivelul acestei etape, urmează a se
• sublinierea - mişcarea mâinii, a capului sau trunchiului la stabili succesiunea etapelor logice necesare pentru realizarea obiectivelor.
pronunţarea unor cuvinte; 3. Definitivarea succesiunii tematice. La nivelul acestei etape,
• ilustrarea - mişcarea mâinii în scopul descrierii nonverbale a urmează a se stabili succesiunea temelor ce vor fi aduse în discuţie, de
unui obiect, efectuarea unor mişcări de direcţionare etc; preferinţă sub forma unei succesiuni de întrebări. Numărul de compo­
• interpretarea unui rol sau a unei pantomime. nente ale listei de teme, în corelaţie cu contribuţiile aşteptate din
Metoda discuţiei dirijate partea participanţilor, pot conduce la o estimare a intervalului de timp
necesar pentru finalizarea discuţiei.
Metoda discuţiei dirijate poate fi definită ca un ansamblu de 4. Elaborarea introducerii. Funcţionalitatea introducerii este aceea
tehnici de comunicare şi interacţiune între cadrul didactic şi un grup de a motiva participanţii şi de a uniformiza capitalul de cunoaştere şi
de elevi sau studenţi, prin care se urmăreşte mobilizarea grupului la
abilităţi cu care aceştia abordează discuţia.
107
106
5. Asamblarea planului discuţiei. La nivelul acestei etape, se Tehnica întrebărilor imperative
redactează forma finală a planului discuţiei, care poate căpăta noi Tehnica presupune formularea categorică şi necondiţionată a
elemente faţă de cele sugerate de etapele 2 şi 3, provenind din modul unei solicitări de răspuns, adresate specific unui anumit participant.
în care a fost elaborată introducerea.
Tehnica întrebărilor de controversă
Tehnici caracteristice pentru metoda discuţiei dirijate Tehnica presupune formularea şi adresarea către grup a unei
întrebări despre care cadrul didactic are convingerea că va împărţi
Tehnica dimensiunii optime a grupului
Cadrul didactic va ţine seama de experienţa practică acumulată participanţii în mai multe tabere.
prin utilizarea acestei metode, care indică dimensiuni optime ale Tehnica promovării unui punct de vedere în cazul unei divergenţe
grupului având drept limite 20-30 participanţi. majore
Tehnica facilitării spaţiale a comunicării Tehnica presupune furnizarea de către profesor a unui punct de
Cadrul didactic va încuraja participanţii să adopte o aşezare care vedere, în situaţia în care nu se poate ajunge, într-un interval de timp
să le permită stabilirea contactului vizual cu colegii de discuţie. rezonabil, la o perspectivă cu care cea mai mare parte a membrilor să
Aşezarea în semicerc sau în cerc reprezintă primele două opţiuni de fie de acord.
luat în consideraţie. Metoda dialogului
Tehnica pregătirii şi anunţării temelor cheie
Metoda dialogului poate fi definită ca un ansamblu de tehnici de
Lista cuprinzând temele cheie ale discuţiei se va afla în posesia
comunicare şi interacţiune între cadrul didactic şi elevi sau studenţi,
cadrului didactic, iar acesta poate fi cel ce va enunţa fiecare nouă temă
care urmăresc obţinerea unor rezultate de învăţare sau colectarea de
de discuţie.
informaţii necesare unui demers evaluativ printr-o succesiune de întrebări
Tehnica orientării discuţiilor prin sintetizări şi reformulări şi răspunsuri, într-un context în care profesorul deţine un înalt nivel de
Cadrul didactic va prefera să orienteze discuţiile prin sintetizări control asupra situaţiei.
şi reformulări ale contribuţiilor participanţilor.
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării metodei dialogului
Tehnica moderării
în contextul acestei metode, tehnica presupune în principal în general vorbind, avantajele şi dezavantajele deja menţionate
egalizarea participării şi stimularea, respectiv controlul liderilor de cu referire la metoda discuţiei dirijate sunt de actualitate pentru metoda
discuţii productivi sau contra-productivi, care se afirmă în cadrul grupului. dialogului, cu excepţia referirilor la dezvoltarea unui climat favorabil
Tehnica întrebărilor inversate intercunoaşterii şi cooperării între membrii grupului.
Tehnica presupune returnarea unei întrebări formulate de un Faţă ce cele deja menţionate, este de subliniat faptul că struc­
participant, chiar către acesta. turarea mai evidentă a situaţiei de învăţare şi controlul exercitat la un
nivel superior de cadrul didactic permit utilizarea convorbirii pentru
Tehnica întrebărilor releu colectarea de informaţii la nivel individual, privind nivelul de perfor­
Tehnica presupune returnarea unei întrebări primite de cadrul manţă în stăpânirea unor rezultate de învăţare specifice.
didactic de la un participant, către un alt participant sau chiar către
întregul grup. Tehnici caracteristice pentru metoda dialogului
Tehnica întrebărilor de revenire Tehnica înlănţuirii întrebărilor
Tehnica presupune formularea unei întrebări adresate grupului Tehnica presupune renunţarea la supraevaluarea inspiraţiei de
sau unui participant, pornind de la o contribuţie adusă de un partici­ circumstanţă şi pregătirea din timp a seriei de întrebări care, împreună
pant anterior, într-un moment nepotrivit. cu răspunsurile furnizate de elevi sau studenţi, să favorizeze fie
108 109
obţinerea rezultatelor de învăţare dorite, fie colectarea unor date de Metoda problematizării
evaluare cu niveluri acceptabile de validitate şi fidelitate.
In esenţă, metoda problematizării presupune utilizarea unui
Tehnica folosirii unor tipuri de întrebări adecvate rezultatelor complex de tehnici pentru obţinerea de rezultate de învăţare consecutiv
de învăţare dorite formulării de răspunsuri la întrebări problemă, sau rezolvării de probleme
Tehnica presupune, pe de o parte, utilizarea preferenţială a între­ sau situaţii problemă.
bărilor deschise în legătură cu rezultate de învăţare de înaltă complexi­ Distincţia dintre cele trei tipuri de solicitări, fiecare mai complexă
tate şi a întrebărilor închise pentru rezultate de învăţare de redusă decât cealaltă, poate fi operată în maniera următoare:
complexitate. Pe de altă parte, tehnica presupune diversificarea tipologiei
întrebărilor formulate de cadrul didactic, pentru a realiza un „acord • întrebarea-problemă solicită de regulă formularea unui răspuns
fin" între întrebări şi rezultatele urmărite. între tipurile de întrebări în domeniul tematic al cauzalităţii, „De ce... ?" - ex.: De ce este necesară
utilizabile din această perspectivă pot fi menţionate: educaţia parentală?
• întrebări de clarificare a sensului: Ce înţelegeţi prin ... ? • problema solicită, de regulă, găsirea unei soluţii de rezolvare
• întrebări de elaborare: Se pot spune mai multe în legătură cu ...? a unei situaţii noi, pornind de la elemente de cunoaştere şi abilităţi deja
• întrebări care solicită argumente: Ce ne determină să credem stăpânite, „Cum... ?" - ex.: Cum poate fi investigată imaginea de sine
că...? la preşcolari?
• întrebări /actuale: Câte tipuri de temperamente a identificat • situaţia problemă solicită inclusiv identificarea mijloacelor
Hippocrat? pentru găsirea soluţiilor, care pot fi multiple, fiecare având asociate
avantaje şi dezavantaje, Care sunt soluţiile pentru... ? - ex.: Cum poate
• întrebări care solicită exemple: Vă aduceţi aminte o situaţie
fi eliminat decalajul dintre caracteristicile psihologice ale elevilor şi
concretă de acest tip?
solicitările şcolare?
• întrebări de demonstrare: Poţi să ne arăţi cum ai reacţiona într-o
asemenea situaţie? Avantajele utilizării metodei problematizării
Tehnica sancţionării imediate a răspunsurilor . . . . .
Tehnica presupune ca profesorul să reacţioneze imediat la fiecare • Activizează intens mecanismele cognitive ale elevilor sau stu­
dintre răspunsurile primite, fie prin încurajări verbale sau gestuale, fie denţilor, în special prin mecanismele disonanţei cognitive.
prin aducerea corecţiilor necesare pentru răspunsurile eronate. • Devin accesibile rezultate de învăţare complexe, cum ar fi
analiza, sinteza, evaluarea, gândirea divergentă, creativitatea.
Tehnica dozării timpilor de răspuns • Dezvoltă atitudini favorabile faţă de procesul de învăţământ şi
Tehnica presupune ca, în funcţie de obiectul şi complexitatea faţă de cadrele didactice.
întrebării, să ofere un timp de gândire pentru pregătirea şi formularea • Dezvoltă abilităţi de cooperare în situaţii de grup, ca şi
răspunsului. Timpul astfel alocat nu va depăşi două minute, chiar şi în abilităţi de asumare a conducerii în situaţii de grup.
cazul unor întrebări foarte dificile. Tehnici caracteristice pentru metoda problematizării
Tehnica asigurării unui suport perceptiv pentru întrebări
Tehnica solicitării iniţiale
Tehnica presupune utilizarea unor modele, acţiuni demonstrative,
Tehnica presupune ca stimulul utilizat pentru declanşarea
vizualizări sau înregistrări video şi/sau audio ca suport sau ca obiect al
învăţării - întrebare problemă, problemă sau situaţie problemă - să fie
unor întrebări.
caracterizat de:
Tehnica solicitării unor răspunsuri pe fond acţionai • autenticitate - aceasta presupune ca stimulul ori să fie asociat
Tehnica presupune solicitarea unor răspunsuri care să nu fie cu o nevoie reală resimţită de participanţi, ori să fie perceput
exclusiv verbale, ci să presupună demonstrarea unor abilităţi de diferite ca o componentă reală sau posibilă a vieţii psihologice
niveluri de complexitate. individuale sau a realităţii fizice, economice sau sociale;
111
• Întrebări de clarificare a semnificaţiilor - Ce concluzie trageţi
• complexitate - aceasta înseamnă că stimulul va avea o dvs de aici?
structură suficient de complexă pentru a nu avea o soluţie
evidentă sau deja prezentată ca atare în secvenţe de instruire Reformulările pot fi:
• Rezumatul reflexiv - semnalizează atenţia, înţelegerea aportului
anterioare;
adus de membrii grupurilor, acceptarea contribuţiei'şi recompensarea
• conflictualitate - aceasta înseamnă că stimulul va fi caracte­ acesteia;
rizat de contradicţii între soluţii şi cunoştinţele şi abilităţile • Rezumatul de clarificare - Să vedem dacă am înţeles bine
elevilor sau studenţilor (nu între acestea şi caracteristicile punctul dv de vedere:...
dezvoltării cognitive ale acestora). • Rezumatul tematic - Aţi început prin a vorbi despre apoi aţi
. trecut la ... şi, în sfârşit, v-aţi referit la ... Care dintre aceste aspecte
Tehnica grupării credeţi că ar trebui aprofundat mai întâi?
Tehnica presupune expunerea la situaţia de învăţare a unor
grupuri de 5-8 elevi sau studenţi, care vor fi puşi în situaţia de a Metoda demonstrării
coopera pentru rezolvarea sarcinii. Metoda demonstrării reprezintă o utilizare specific educaţională
Tehnica alocării timpului a observaţiei dirijate, fiind destinată mobilizării unei largi diversităţi
Tehnica presupune gestionarea timpului disponibil, astfel încât să de mecanisme perceptive, pentru obţinerea unor rezultate de învăţare
poată exista atât posibilitatea fizică a explorării tuturor dimensiunilor de tipul cunoaşterii şi înţelegerii.
situaţiei stimul, a elementelor disponibile pentru facilitarea rezolvării O primă remarcă generală care se impune a fi făcută se referă la
problemei, a alternativelor de soluţionare, cât şi posibilitatea prezentării demonstrare, ca metodă de elecţie pentru învăţământul primar şi învă­
soluţiilor de către raportorii grupurilor şi discutarea în cadru larg a acestora. ţământul secundar inferior, în cadrul cărora, corespunzător concepţiei
Tehnica moderării piagetiene, aceasta este cea mai eficientă în raport cu operaţiile concrete
Moderarea dezbaterilor generale va avea drept obiectiv constatarea accesibile elevilor.
de către participanţi a diversităţii soluţiilor la aceeaşi problemă, a Pe de altă parte însă, renunţarea la utilizarea demonstrării este
diversităţii posibilităţilor de utilizarea a rezultatelor de învăţare anterior contraproductivă, atât din perspectiva elevilor (inegalităţile dezvoltării
achiziţionate şi a evaluării comparative a progreselor de cunoaştere cognitive şi distribuţia neomogenă a abilităţilor cognitive), cât şi din
realizate. punctul de vedere al instituţiilor de învăţământ (specificul disciplinelor
Cadrul didactic va prefera să încurajeze prezentarea succesivă a de studiu sau domeniilor de conţinut şi diversitatea rezultatelor de
învăţare urmărite în cadrul acestora).
contribuţiilor tuturor raportorilor, pentru ca doar apoi să încurajeze
dezbaterile generale. Tipologia demonstrării
Intervenţiile de moderare ale cadrului didactic se vor concretiza
Demonstrarea nemijlocită
preferenţial în întrebări şi reformulări. în acest caz, sunt utilizate pentru demonstrare componente ale
întrebările pot fi: domeniului de realitate abordat de disciplină sau de domeniul de conţinut.
• întrebări de clarificare a mesajului - Ce înţelegeţi prin ... ?, Putem astfel avea de a face cu componente ale scheletului unui
Când spuneţi... ce aveţi în vedere? dinozaur, diferite tipuri de roci, organe interne ale unui corp uman
• întrebări de elaborare - Aţi putea să spuneţi mai multe ...? într-o sală de disecţie, aparatură de laborator etc.
• întrebări care solicită argumente - Ce vă face să afirmaţi că ...?,
Demonstrarea de substituţie
Care este dovada că ...?
în acest caz, sunt utilizate mijloace didactice de substituţie, cum
• întrebări care solicită exemple - Puteţi să-mi daţi un exemplu... ?
ar fi machete, mulaje, modele, fotografii, planşe, desene realizate pe
• întrebări de demonstrare - Cum trebuie procedat în această 113
situaţie?
112
tablă sau pe folie de retroproiector, imagini, scheme sau grafice pe • indicaţii privind ordinea evenimentelor sau configuraţia specifică
folie de retroproiector (ex.: piramida nevoilor umane fundamentale a a celor demonstrate;
lui Maslow), diapozitive, înregistrări audio sau video, transmisii • indicaţii privind cauzele sau motivele pentru care evenimentele
directe radio sau TV, materiale accesate pe Internet. sau elementele au o anumită ordonare sau o anumită structură.
Demonstrarea acţională Tehnica demonstrării secvenţiale
în acest caz, profesorul actualizează comportamente relevante în cazul în care urmează a fi predată o procedură complexă,
pentru secvenţele instruirii, de exemplu legate de stabilirea relaţiilor cu cuprinzând mai multe etape cu semnificaţie proprie, acestea vor fi
clientul în consiliere, sau mesaje nonverbale care sugerează interes, rezervă demonstrate separat, cu furnizarea de indicaţii prealabile şi de parcurs,
sau ostilitate, efectuarea unui instructaj pentru aplicarea unui test. urmând ca asamblarea componentelor să se realizeze în final.
Demonstrarea prin experienţe de laborator Tehnica solicitării de descrieri şi explicaţii
în acest caz, sunt utilizate resursele unor laboratoare pentru a se Tehnica presupune solicitarea din partea elevilor sau studenţilor
demonstra rezultatele interacţiunii între diferite substanţe, dispozitive, a unor descrieri şi explicaţii ale celor demonstrate. Efectele favorabile
indivizi sau grupuri. ale utilizării acestei tehnici sunt legate atât de facilitarea înţelegerii,
cât şi de facilitarea stocării şi reamintirii elementelor de cunoaştere
Tehnici ale demonstrării
implicate de demonstrare.
Tehnica pregătirii prealabile Tehnica furnizării de indicaţii finale
Tehnica presupune evitarea sistematică a improvizării şi pregă­
Tehnica presupune încheierea demonstrării cu un rezumat al
tirea din timp, în condiţii de calitate tehnică, fie a materialelor pentru
evenimentelor şi indicaţii suplimentare privind contextul în care
demonstrare nemijlocită, fie a materialelor pentru demonstrare de elementele demonstrate urmează a fi încadrate, din punctul de vedere
substituţie, fie a scenariului demonstrării acţionale sau de laborator. al învăţării.
Tehnica orientării iniţiale
Tehnica presupune utilizarea de indicaţii de orientare înaintea STILURI DE COMUNICARE DIDACTICĂ
utilizării demonstrării. Printre elementele de orientare se pot număra ŞI COMPETENŢE EDUCAŢIONALE
următoarele: ALE CADRULUI DIDACTIC
• obiectivele urmărite de demonstrare şi efectele favorabile
Comunicarea didactică este acel tip de comunicare ce se
asupra cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor sau studenţilor;
realizează în cadrul procesului de învăţământ, respectându-se legităţile
• cunoştinţe şi abilităţi deja stăpânite de elevi sau studenţi care
presupuse de un act sistematic de învăţare.
sunt asociate cu demonstrarea ce urmează a fi efectuată;
Caracterul didactic al comunicării nu este dat de cadrul institu-
• elemente relevante privind protecţia mediului, protecţia
ţionalizat (pentru că există comunicare didactică şi în afara procesului
participanţilor sau protecţia sau securitatea muncii (dacă este cazul);
didactic, în educaţia informală şi nonformală), nici de conţinut (există
• principalele etape sau elemente ale demonstrării;
comunicare didactică şi în transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor, cât
• elementele de deosebit interes asupra cărora urmează a fi
şi în formarea priceperilor, exersarea atitudinilor, rezolvarea de probleme,
direcţionată atenţia elevilor sau studenţilor.
evaluare etc), nici de prezenţa celor doi actori educaţionali, elev şi
Tehnica furnizării de indicaţii de orientare pe parcursul demonstrării profesor (există comunicare didactică în relaţiile elev-elev, manual-elev,
Tehnica presupune acompanierea demonstrării cu indicaţii şi părinte-copil, formator-participanţi etc).
explicaţii. Printre indicaţiile şi explicaţiile furnizate se pot număra: Drept caracteristici ale comunicării didactice, putem aminti:
• indicaţii de dirijare a atenţiei; caracterul explicativ, structurarea conform logicii pedagogice, rolul
114 115
m
activ al profesorului şi elevului, combinarea celor două forme verbale, • ciclul de şcolaritate, sarcinile de învăţare «„„• • .
oralul şi scrisul (particularităţi de ritm, de formă, de conţinut), precum şcolar, tema predată, dotări materiale climatul n,2f * U d l d a c t l c ' t i m P
şi a comunicării orizontale cu cea verticală. Comunicarea didactică d e percept,e a comextulu,, a c V ^ ? , Z Z T LC , 71 , UX1
este subordonată obiectivelor didactice urmărite. stimuli externi sau interni, a relaţiilor interpersonâlP ™i„ ,, ?
Vorbim de un stil de comunicare eficient atunci când acesta este inversă etc. personale prin conexiune
caracterizat prin: claritate, precizie (evitarea ambiguităţilor), corecti­
tudine, adresare directă, structurarea logică, accesibilizarea limbajului, Pe lângă stiluri de comunicare didactică, mai sunt amintite în
repetarea mesajelor complexe, ritm adecvat, combinarea mai multor context educaţional, şi stilurile de predare-învăţare sau stiluri didactice
forme de comunicare, ascultare atentă, încurajarea feed-back-uhxi etc. sau stiluri educaţionale.
Putem aminti câteva obstacole ce apar frecvent în comunicarea Literatura pedagogică aminteşte, pe baza unor cercetări efectuate
de-a lungul timpului, trei tipuri importante de stiluri: autoritar, democratic
didactică:
şi laisser-faire (permisiv).
• supraîncărcarea, suprasolicitarea elevilor (prin transmiterea Kenneth Moore prezintă trăsăturile principale ale stilului autoritar -
cât mai multor informaţii, fără a interveni selectarea, sistematizarea, a pedepsi, a umili, a impune, a cere imperativ, a critica, a exercita
esenţializarea), presiuni, a utiliza o voce ascuţită, a domina, a fi aspru, a inspira teamă,
• limbaj inaccesibil, iar pentru stilul democratic - a fi prietenos, a fi ferm, a încuraja, a
• dozarea neadecvată la variabila timp, stimula, a ajuta, a îndruma, a convinge, a fi atent, a fi deschis, cinstit, a
• necorelarea cu starea psihologică a celorlalţi participanţi la influenţa.
comunicare, Forrest W. Parkay caracterizează stilul autoritar - şef, voce ascuţită,
• climat perturbator (tensionat sau zgomotos). aspră, comandă, putere, presiune, cere imperativ cooperare, impune
Variabilele ce influenţează stilul de comunicare didactică pot fi: ideile sale, dominare, critică, descoperă greşeli, iar pentru stilul demo­
• caracteristicile personalităţii profesorului (caracter, temperament, cratic - lider, invită, stimulează, încurajează, ajută, voce caldă, influen­
creativitate, aptitudini, memorie, limbaj, atenţie, afectivitate, motivaţie etc); ţează, cooperează cu succes, negociază idei, orientează, realizează
• experienţele anterioare ale profesorului, pregătirea psihologică, acorduri, discută, împarte responsabilitatea cu elevii.
sociologică, pedagogică, de specialitate a profesorului;
• raportarea cadrului didactic la criterii şi aşteptări generale, STILUL DEMOCRATIC STILUL AUTORITAR
influenţele şi presiunile de rol ce se exercită asupra profesorului - cadrul didactic lucrează cu întreaga - profesorul lucrează izolat cu câte un
(legislativ, instituţional etc); clasă elev
• nivelul culturii, al calităţii vieţii; - ţine seama de particularităţile indi­ - are tot timpul imaginea unui elev
• aşteptările elevilor, părinţilor, celorlalte cadre didactice, ale viduale ale elevului, de activismul, mediu, nu ţine seama de participare
directorilor, inspectorilor, comunităţii locale, politicilor educaţionale trebuinţele şi interesele acestuia individuală şi formulează cerinţe
naţionale; abstracte
• extinderea rezultatelor pozitive obţinute la alte clase sau situaţii; - realizează o abordare individualizată - abordarea este funcţional adminis­
• caracteristici ale disciplinelor predate (s-a ajuns la concluzia trativă
că sunt mai autoritari, distanţi, neutri profesorii ce predau discipline - nu are sau nu manifestă comporta­ - manifestă frecvent atitudini şi
mente negative comportamente negative
exacte, iar cei ce predau discipline socioumane sunt mai toleranţi, mai
- nu manifestă stereotipii în apreciere - manifestă stereotipii în comportament
democraţi, mai îngăduitori etc); şi comportament
• caracteristici ale clasei de elevi (sintalitate, limbaj, nivelul de - nu este selectiv în contacte şi nu - este selectiv în contacte şi este
comprehensiune, relaţii interpersonale etc), particularităţi de vârstă şi este subiectiv în aprecieri subiectiv în aprecieri
individuale; 117
116
Putem analiza, în funcţie de dominanţa puternică sau slabă şi
sociabilitatea ridicată sau redusă, cinci stiluri de comunicare: emotiv, Competenţele educaţionale ale cadrului didactic
autoritar, reflexiv, îndatoritor şi flexibil (versatil) (Prutianu, 1998). Există numeroase liste de calităţi şi competenţe ale cadrului
Stilul emotiv este caracteristic persoanelor la care dominanţa didactic, elaborate de pedagogi, psihologi, sociologi, politicieni ai
este puternică şi sociabilitatea ridicată. Persoanele cu acest stil sunt educaţiei etc. Aceste competenţe ar putea fi clasificate astfel:
expresive, vorbesc repede, gesticulează mult, au comportament dinamic, • competenţe generale (teoretică, metodică, practică),
orientat spre acţiune şi risc, sunt atrase de relaţii informale şi refractare • competenţe specifice (competenţă în domeniul de specialitate,
la cele oficiale. competenţă pedagogică, competenţă profesională, competenţă managerială),
Stilul autoritar sau dominator este caracteristic persoanelor cu • metacompetenţe şi capacităţi de bază (capacităţi operaţionale
dominanţă puternică şi sociabilitate scăzută. Aceste persoane sunt şi de intervenţie dirijată, capacităţi etic-relaţionale, sociale şi de inserţie
parentale, afişează o atitudine serioasă, grijulie, exprimă opinii clare, economică-management şi cultură politică, capacităţi de inovaţie şi de
dezvoltare în contexte de schimbare şi transformări social-politice şi
într-o manieră hotărâtă, deseori rigidă, sunt dificil de abordat, comunică economice).
cu oarecare efort, au comportament mai dur, ferm, impunător, ridică
multe pretenţii, au gesturi ferme şi glas sonor. Principalele calităţi ale cadrului didactic urmărite prin programele
Stilul reflexiv este caracteristic persoanelor cu dominanţă slabă de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
şi sociabilitate scăzută. Aceste persoane sunt perfecţioniste, îşi impun românesc sunt:
un puternic control emoţional, exprimă opiniile într-o manieră formală, I. Competenţe metodologice (ex.: utilizarea adecvată a conceptelor şi
caută îndelung cuvintele şi formulează cu grijă excesivă fraze adesea teoriilor din ştiinţele educaţiei, aplicarea teoriilor psihopedagogice şi
preţioase, sunt aparent liniştite, stau mai la o parte, par veşnic preocu­ metodice în situaţii educaţionale specifice, utilizarea cunoştinţelor de
pate de altceva, preferă ordinea, o refac cu migală, caută un mediu de metodica predării disciplinei pentru proiectarea programei şi unităţilor
de învăţare CDŞ etc.)
muncă ordonat, sunt lente, meticuloase, le place să revadă detaliile şi
nu pot lua decizii rapide, sunt introvertite, preferă singurătatea şi nu II. Competenţe de comunicare şi de relaţionare (ex.: accesarea
sunt prea buni parteneri de conversaţie. diferitelor surse de informare în scopul documentării, stăpânirea con­
ceptelor şi teoriilor moderne de comunicare (orizontală/verticală, complexă
Stilul îndatoritor este rezultatul asocierii dintre dominanţa slabă totală, multiplă, diversificată şi specifică), manifestarea comporta­
şi sociabilitatea ridicată. Persoanele cu astfel de stil de comunicare mentului empatic şi orientării helping etc.)
cedează uşor, se supun, se sacrifică, sunt răbdătoare, sensibile, nu ţin
III. Competenţe de evaluare a elevilor (ex.: proiectarea evaluării:
să se afirme, să joace un rol în luarea deciziilor, ascultă cu multă atenţie faze, forme, tipuri; stăpânirea conceptelor, teoriilor şi practicilor moderne
şi înţelegere, de regulă evită să-şi folosească puterea şi atuurile, manifestă asupra învăţării creative etc.)
căldură în vorbire, se bazează pe forţa de convingere a prieteniei. IV. Competenţe psihosociale (ex.: stăpânirea conceptelor şi teoriilor
Stilul flexibil este uşor de adaptat în orice situaţie. Versatilitatea moderne privind dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, valorificarea
este aptitudinea de a ne adapta stilul de comunicare în funcţie de metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor, asumarea
situaţie şi de partener, pentru a ne atinge scopurile, aprobare socială, responsabilă a rolului social al cadrului didactic etc.)
acceptare etc. Aceasta este oarecum independentă de stilul de comu­ V. Competenţe tehnice şi tehnologice (ex.: conceperea şi utili­
nicare. Stilul de bază rămâne relativ stabil. Versatilitatea priveşte doar zarea mijloacelor de învăţare, utilizarea calculatorului în procesul
ceea ce este schimbător în comportamentul unei persoane şi presupune instructiv-educativ etc.)
atât adaptabilitate, flexibilitate, mobilitate, nestatornicie, dar şi incon­ VI. Competenţe de management al carierei (ex.: utilizarea
secvenţă, oportunism, duplicitate. metodelor şi tehnicilor de autocontrol pihocomportamental, adoptarea
de conduite eficiente pentru depăşirea situaţiilor de criză, deschiderea
faţă de schimbările care au loc în situaţii de competiţie etc.) (conform
documentelor Centrului National de Formare a Personalului).
118
119
expertă îşi arată utilitatea şi în situaţia în care nu există timpul,
resursele sau posibilitatea conceptuală sau tehnică de a colecta date
IV menite să fundamenteze evaluarea.
TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII Sunt utilizate, în acest sens, o serie de tehnici, cum ar fi interviul,
check-list, tehnica Delphy, tehnica Remiss, tehnica grupurilor de referinţă.
Teste educaţionale

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE EVALUĂRII Sintagma teste educaţionale este folosită pentru a desemna un
întreg ansamblu diversificat de probe, realizate în condiţii de tehnici­
Măsurarea tate în măsură să le asigure validitate şi fidelitate, prin care se urmă­
reşte, în general, evidenţierea efectelor induse asupra populaţiei şcolare
In general, măsurarea constă în realizarea unei corespondenţe
(sau implicate în alte programe de pregătire) prin expunerea acesteia
între elementele a două mulţimi, dintre care una este o mulţime de
la influenţele unor conţinuturi, evenimente, contexte şi resurse educa­
numere, iar cea de a doua o mulţime de indivizi, atribute, abilităţi,
ţionale, sau evidenţierea unor caracteristici semnificative din punctul
atitudini sau alte tipuri de caracteristici sau calităţi măsurabile. Proce­ de vedere al învăţării (ex.: nivel de dezvoltare cognitivă, atitudini,
durile de realizarea a corespondenţei sunt extrem de precis definite, aptitudini sau abilităţi).
fiind, de regulă, concretizate într-un instrument de măsură. Testele
educaţionale sunt instrumente reprezentative pentru acest tip de demers, Foarte frecvent, cel puţin până la ora actuală, testele educaţio­
în special atunci când vorbim despre teste obiective. nale vizează modificările introduse de învăţare în domeniul cognitiv.
Pentru a desemna acest tip de teste educaţionale, vom utiliza sintagma
Aprecierea teste de cunoştinţe. Pe lângă acestea, în categoria testelor educaţionale
sunt incluse testele de abilităţi intelectuale şi psiho-motrice, scalele de
In acest caz, alocarea de valori numerice sau calificative se atitudini, ca şi chestionarele de opinie, prin care se colectează informaţii
realizează pe baza unor criterii, precis identificabile, dar relativ despre asemenea elemente, cum ar fi caracteristicile activităţii cadrelor
independente de un instrument. Chiar dacă sunt utilizate instrumente, didactice sau motivaţia elevilor sau studenţilor.
cum ar fi ghidurile de observaţie sau de interviu, sau diferite tipuri de
probe de performanţă integrative, aprecierea este rezultatul unei
secvenţe a demersului care este ulterioară aplicării instrumentului. TIPOLOGIA TESTELOR DE CUNOŞTINŢE
Exemple ale acestui tip de demers evaluativ sunt inspecţia Criteriul specificitate: teste integrative şi punctuale
şcolară, activităţile complexe desfăşurate de instituţii specializate pentru
„Testele" utilizate în etapa „preştiinţifică" a verificării cunoş­
evaluarea calităţii învăţământului sau pentru acreditarea unor programe
tinţelor, fie acestea orale sau scrise, se caracterizau prin aspectul
de studii sau instituţii, ca şi testele educaţionale subiective, probele integrativ al solicitărilor şi răspunsurilor.
orale sau practice utilizate pentru apreciere curentă sau pentru examinare.
Solicitări de tipul „Revoluţia de la 1848 în Ţara Româneasca",
Judecata expertă „Analiza literară a poemului Luceafărul", „Principiile termodinamicii",
„Pancreasul", „Sistemul circulator limfatic", „O zi pe malul marii"
In cazul acestui demers evaluativ, emiterea de judecăţi se reali­ (compunere în limbă străină) sau „Să se demonstreze că funcţia...etc."
zează în legătură cu aspecte de extremă complexitate şi în legătură cu fac parte din această categorie şi, în esenţă, nu sunt prin nimic
care, de regulă, nu există o teorie sau o viziune unanim acceptată deosebite de tipurile de probe la care au fost supuşi elevii de când
asupra criteriilor utilizabile. Purtătorii criteriilor sunt experţii. Judecata există şcoli ca organizaţii sociale specializate. Formularea răspunsurilor
120
121
se realizează prin mobilizarea unor cunoştinţe şi abilităţi care se fiind facilitată de faptul că fiecare dintre aceştia abordează o zonă i
exteriorizează în structuri integrate. conţinut limitată sau un singur element de ordin cognitiv.
Faza „ştiinţifică" în elaborarea testelor de cunoştinţe este rezul­ Un test subiectiv este constituit din itemi a căror cotare nu
tatul unui demers analitic de specificare a aspectelor concrete de măsurat. poate realiza pe baza unor modele complete ale răspunsurilor corect
Testele aparţinând acestei „a doua generaţii" vor fi punctuale opiniile, criteriile şi judecăţile evaluatorului fiind deosebit de impo
(discrete-point): fiecare element de test va măsura un element cognitiv tante. Este de menţionat că, mai ales pentru nivelurile superioare a
izolat, precis delimitat. Acoperirea unui domeniu de conţinut va solicita domeniului cognitiv, nu este nici posibil, nici de dorit încercarea de
prezenţa în cadrul testului a unui număr ridicat de elemente de test sau se elabora modele complete ale răspunsurilor corecte.
itemi. In cazul testelor subiective, există o probabilitate ridicată ca iru
Diferenţa dintre testele integrative şi testele punctuale este deci mulţi evaluatori să coteze diferit răspunsurile, scorurile totale obţinut
aceea că primele sunt compuse din unul sau mai mulţi itemi, care prezentând variaţii importante.
abordează fiecare un complex de cunoştinţe şi abilităţi cognitive, pe Testele subiective vor tinde să se caracterizeze printr-o redus,
când cele din urmă sunt compuse din numeroşi itemi, care abordează fidelitate, motiv pentru care, în practica actuală, utilizarea lor eşti
câte un singur aspect izolat din domeniul supus testării. precedată de stagii de pregătire a evaluatorilor, cu acordarea une
Testele actuale, din „generaţia a treia", încearcă să reintroducă atenţii speciale listelor de descriptori utilizate la cotare.
unele elemente de tip integrativ, pe de o parte, pentru a apropia situaţia
de testare de configuraţia situaţiilor şi solicitărilor din viaţa profe­ Criteriul utilitate: diagnostic, succes educaţional,
sională şi socială, iar pe de altă parte, pentru a aborda convenabil plasament, capacitate
obiective aparţinând nivelurilor cognitive superioare. Testul diagnostic (formativ)
Criteriul obiectivitate: teste obiective şi subiective Este orientat selectiv către zone determinate ale unui conţinut
deja parcurs. întrebările la care acesta este chemat să răspundă sunt
Limbajul curent actual asociază conotaţii valorice sintagmelor
legate de eficienţa procesului de predare/învăţare, de progresele
„obiectiv" şi „subiectiv", atunci când acestea sunt utilizate în legătura
realizate de subiecţi consecutiv parcurgerii conţinutului, de zonele în
cu testarea educaţională: un test educaţional este „bun" dacă este
care se manifestă deficienţe, astfel încât să se poată aduce corecţii
„obiectiv" şi „necorespunzător" dacă este „subiectiv". Tehnic vorbind,
strategiilor didactice sau alocării resurselor de instruire.
conotaţiile menţionate sunt nu doar lipsite de semnificaţie, dar chiar
dăunătoare, „obiectivitatea" unui test fiind legată în special de cotarea Testul diagnostic, uneori denumit de progres sau formativ, nu
acestuia, respectiv de stabilitatea rezultatelor în cazul cotării testului urmăreşte să ierarhizeze subiecţii. Fidelitatea testului nu este deci o
de evaluatori diferiţi. variabilă critică, însă asigurarea unei validităţi satisfăcătoare este
necesară.
Un test „obiectiv" este un test compus din itemi care pot fi cotaţi
Cadrele didactice pot elabora şi utiliza cu bune rezultate teste
prin compararea răspunsului cu un model complet al răspunsului corect.
diagnostic.
In acest caz, este eliminată influenţa judecăţii subiective a evalua­
torului în cotare, aceasta putându-se realiza chiar cu mijloace mecanice Testul de succes educaţional (sumativ)
sau informatice.
Este orientat neselectiv către un conţinut deja parcurs, într-o
în cazul unei proiectări judicioase, testele obiective pot fi carac­
perioadă de timp de durată semnificativă, de exemplu un an sau un
terizate prin coeficienţi de fidelitate ridicaţi.
întreg ciclu de învăţământ (la una, uneori chiar la mai multe discipline).
Testele punctuale sunt de cele mai multe ori şi obiective, elabo­
întrebările la care este chemat să răspundă un asemenea test,
rarea unui model complet al răspunsului corect pentru fiecare item
uneori denumit şi sumativ, sunt legate de nivelul însuşirii întregului,
122 J»
123
atingerii tuturor obiectivelor stabilite pentru domeniul de conţinut Ierarhizarea candidaţilor constituie o finalitate ~i„ «
supus testării. In unele ţări, asemenea teste sunt efectiv utilizate în un test de capacitate, motiv pentru care se va acorda o ! ! f P
^
cadrul examenelor la finele anului de învăţământ sau în cadrul asigurării unei bune validităţi şi fidelităţi. atenţle s p e c i a l a

examenelor de absolvire. Grupurile de experţi şi organizaţiile specializate vor fi avantajate


Ierarhizarea subiecţilor este importantă pentru acest tip de test, în proiectarea unor teste de capacitate de reală calitate şi utilitate
motiv pentru care atât validitatea, cât şi fidelitatea testului vor fi avute
în vedere şi evaluate înainte de utilizare. CALITĂŢI METROLOGICE ALE TESTELOR
Datorită importantelor resurse materiale şi de competenţă pe DE CUNOŞTINŢE
care le presupune realizarea unui bun test de succes educaţional, este Validitatea
recomandabil ca profesorii să apeleze la instrumente realizate de
grupuri de specialişti sau de organizaţii competente. în general, validitatea reprezintă capacitatea testului de a măsura
efectiv ceea ce autorul testului a dorit ca acesta să măsoare.
Testul de plasament Deşi este probabil ca majoritatea autorilor de teste să considere
Se utilizează pentru repartizarea subiecţilor în grupe de nivel; de de la sine înţeles că testul măsoară aspectele avute în vedere la
exemplu, în cazul în care profesorul doreşte să adopte strategii proiectare, aceasta nu se întâmplă întotdeauna.
diferenţiate de predare/învăţare. Validitatea de construct
întrucât ierarhizarea riguroasă a subiecţilor nu este deosebit de
importantă (ei urmând a fi repartizaţi în grupe relativ omogene, cu Un test prezintă validitate de construct dacă are la bază definiţii
posibilitatea efectuării ulterioare a corecţiilor devenite necesare), iar explicite, pertinente şi relevante ale aspectelor pe care îşi propune să
rezultatele testării sunt aşteptate într-un interval de timp cât mai redus, le măsoare; este, de asemenea, important ca autorul să pornească de la
pentru a permite începerea instruirii, testul de plasament este de obicei un punct de vedere asupra testării concordant cu cele din literatura de
scurt, compus din itemi obiectivi, iar preocuparea proiectantului pentru specialitate şi, atunci când este necesar (ceea ce constituie majoritatea
economicitate prevalează asupra preocupării pentru validitate şi fidelitate. cazurilor), cu o teorie a învăţării.
Cadrele didactice pot proiecta şi utiliza în mod curent teste de După cum este evident că nu se poate construi un test de
plasament. inteligentă fără să ştim ce este inteligenţa, sau un test de atitudini în
lipsa unor solide cunoştinţe teoretice despre acestea, tot astfel nu
Testul de capacitate (prqficiency) putem aspira să proiectăm un test care să abordeze prin diferitele
Este orientat către cerinţe considerate esenţiale pentru o activi­ componente ale sale niveluri ale domeniului cognitiv, cum ar fi înţele­
tate viitoare, fie aceasta profesională, socială sau chiar de învăţare. gerea sau aplicarea, fără a porni de la definiţii clare, operaţionale, ale
Proiectantul testului nu îşi pune problema la ce conţinuturi sau acestor domenii.
evenimente de instruire au fost expuşi subiecţii în trecut, putând chiar Estimarea validităţii de construct se realizează în general prin
fi în totală necunoştinţă de cauză în legătură cu acest aspect. judecată expertă.
Un bun exemplu în acest sens îl constituie testul TOEFL (Test of Validitatea de conţinut
English as a Foreign Language), utilizat în cadrul procedurilor de
selecţie a candidaţilor străini ce doresc să frecventeze instituţii de Un test de cunoştinţe reprezintă validitate de conţinut dacă
învăţământ superior în Statele Unite: proiectanţii nu sunt interesaţi de acoperă uniform şi consistent conţinuturile avute în vedere.
durata sau de modalităţile concrete în care a fost studiată limba engleză în cazul în care testul urmăreşte să măsoare nivelul însuşirii unor
de către candidaţi, ci doar de prezenţa sau absenţa cunoştinţelor şi cunoştinţe predate, este necesar să se testeze interiorizarea unui eşantion
abilităţilor necesare utilizării limbii la nivelul de performant" dorit. reprezentativ al acestora, acoperind uniform atât diferitele domenii sau
124 125
subdiviziuni ale conţinutului, cât şi diferitele niveluri de complexitate cinci întrebări, considerate „reprezentative" pentru întreg conţinutul
ale domeniului cognitiv. predat într-un ciclu de învăţământ la o anumită disciplină.
Aceeaşi cerinţă va trebui avută în vedere şi în cazul în care Utilizarea unor facilităţi moderne, cum ar fi dispozitivele de
testarea se situează pe o poziţie anticipativă, urmărind existenţa unor înregistrare video sau calculatoarele personale, pot, de asemenea,
cunoştinţe necesare în situaţii viitoare, ulterioare învăţării. conferi validitatea de faţadă unor teste de slabă calitate.
Estimarea validităţii de conţinut a unui test se realizează în Estimarea validităţii de faţadă a unui test se realizează de obicei
general prin judecată expertă. prin judecată expertă.
Validitatea concurentă Factori care pot afecta validitatea unui test
Un test de cunoştinţe prezintă validitate concurentă dacă rezul­ Bunele intenţii şi credinţa sinceră a autorilor de teste în
tatele sale concordă cu rezultatele obţinute de aceiaşi subiecţi la alte validitatea instrumentelor proiectate nu constituie în nici un caz
probe, despre care se cunoaşte că măsoară aceleaşi rezultate sau tipuri garanţii ale realizării efective a acestui deziderat. Mult mai productivă
de rezultate de învăţare. poate fi luarea în consideraţie a existenţei şi acţiunii a numeroşi factori
Validitatea concurentă poate fi estimată utilizându-se calcule de care tind să determine ca testul în ansamblu sau anumite secţiuni ale
corelaţie între rezultatele de la testul avut în vedere şi rezultatele sale: a) să măsoare alte aspecte decât cele intenţionate; b) să măsoare
obţinute de aceiaşi subiecţi la un test de referinţă. şi alte aspecte pe lângă cele intenţionate.
Printre factorii mai frecvent menţionaţi, care pot fi utilizaţi şi ca
Validitatea predictivă
elemente ale unei liste de prezenţe şi absenţe (check-list) pentru
Un test de cunoştinţe prezintă validitate predictivă în cazul în evaluarea unui test prin judecată expertă, sunt de reţinut următorii:
care rezultatele obţinute la test corelează cu performanţele obţinute în
Claritatea instrucţiunilor
învăţare (dacă testul este aplicat înaintea unui ciclu sau secvenţe de
învăţare) sau ulterior învăţării (dacă testul este aplicat la sfârşitul unui Instrucţiunile premergătoare testării vor fi deosebit de explicite
ciclu sau secvenţe). şi clare, asigurând subiectului toate informaţiile necesare înţelegerii
Spre a exemplifica, dacă rezultatele la un test utilizat la un modului cum trebuie să procedeze pentru a răspunde, cum să-şi
examen de admitere constituie un bun predictor pentru rezultatele la formuleze şi să-şi înscrie răspunsurile, ce trebuie să facă în cazul în
un test utilizat în cadrul examenului de absolvire, atunci se poate care nu cunoaşte un răspuns, cât timp are la dispoziţie, dacă este
aprecia că primul test este caracterizat de acest tip de validitate în permis răspunsul prin „ghicire". Instrucţiunile pot furniza şi alte
raport cu cel de al doilea. informaţii, în funcţie de tehnicile de testare folosite.
Validitatea predictivă a unui test poate fi exprimată cifric prin în cazul în care acestea sunt insuficiente sau neclare, rezultatele
coeficienţi de corelaţie. la un test de cunoştinţe vor putea fi influenţate de factori ca inteligenţa
generală sau inteligenţa verbală, neincluse în obiectivele testării.
Validitatea de faţadă (face validity)
Vocabularul şi complexitatea structurilor de comunicare
Anumite caracteristici ale testului pot crea o imagine asupra Utilizarea unui vocabular excesiv de specializat, a unor fraze cu
validităţii acestuia, nu în mod necesar legată direct de validitatea sa structură deosebit de complexă, a unor forme de reprezentare grafică
reală. nefamiliare subiecţilor poate, de asemenea, influenţa validitatea testului
De exemplu, acceptarea cvasiunanimă a paradigmei de unifor­ în sens negativ, contaminând rezultatele prin măsurarea unor variabile
mitate a învăţării (distribuirea uniformă a eforturilor şi performanţelor
parazite, ca inteligenţa verbală, reprezentarea spaţială, inteligenţa generală.
de învăţare pe toate componentele conţinutului testat) poate încă să
favorizeze considerarea ca valide a unor „teste" conţinând patru sau
126 127
Nivelul de dificultate al elementelor testului unui aranjament convenabil; 2. perturbaţiile emoţionale şi motivaţionale
Este evident că elementele de test (itemi) la care toţi subiecţii produse de plasarea unor elemente dificile la începutul testului.
răspund corect, sau la care nici un subiect nu răspunde corect, sunt de •i Poziţionarea alternativelor de răspuns corecte
redusă utilitate în economia testului şi că prezenţa în număr ridicat a In cazul utilizării unor elemente de test de tipul alegerii duale
unor asemenea elemente va tinde să reducă validitatea. (adevărat/fals) sau alegem multiple, plasarea răspunsurilor corecte
Construcţia elementelor de test conform unor reguli identificabile poate facilita „ghicirea" acestora.
Elementele de test pot conţine, neintenţionat, indicii care să De exemplu, dacă utilizăm alegerea multiplă cu un singur
ghideze subiectul în producerea sau selecţionarea răspunsului corect. răspuns corect din patru alternative, plasarea acestuia mai întâi pe
primul loc, apoi pe al doilea, apoi pe al treilea etc. poate fi sesizată
Deseori, lungimea răspunsului se constituie ca un asemenea indiciu. relativ uşor.
Ambiguitatea
Procesul de predare-învăţare
Ambiguitatea instrucţiunilor sau a enunţurilor ori solicitărilor
Modul în care fiecare element de test „funcţionează" este
prezente în elementele de test influenţează negativ validitatea, conducând
influenţat nu numai de factorii deja menţionaţi, ci şi de evenimentele
la confuzii sau interpretări greşite. Unii autori remarcă tendinţa ambi­ şi situaţiile de învăţare anterioare testării. De exemplu, rezolvarea unei
guităţii de a dezorienta mai ales pe subiecţii mai bine pregătiţi, probleme nu va constitui în mod necesar dovada realizării unui
producând o „discriminare negativă". obiectiv cognitiv de nivel superior, în cazul în care rezolvarea
Adecvarea elementelor de test la performanţele problemei respective sau a unora similare a fost exersată la clasă.
cognitive măsurate Administrarea şi cotarea testului
Anumite tipuri de elemente de test (itemi) sunt mai potrivite
Respectarea sau nerespectarea instrucţiunilor de administrare şi
pentru abordarea unor niveluri specifice ale domeniului cognitiv. Spre
a limitelor de timp stabilite (pentru testele standardizate), alocarea
exemplu, elementele de test de tip răspuns scurt sunt utile în testarea
unor intervale de timp prea mici, acordarea de asistenţă neautorizată
cunoaşterii unor elemente de conţinut punctuale, pe când utilizarea lor unor subiecţi, permiterea comunicării între subiecţi, cotarea corectă
pentru abordarea unor niveluri, ca analiza, sinteza sau evaluarea, va sau incorectă, cu erori, a testelor, inconsistenţa cotării pentru testele de
avea efecte negative asupra validităţii. tip eseu, iată tot atâţia factori care pot influenţa validitatea unui test.
Lungimea testului Factori individuali
Elementele (itemii) testului reprezintă în fond un eşantion dintr-un Pe lângă factorii individuali emoţionali şi motivaţionali deja
univers de elemente, ce ar acoperi, la modul ideal, totalitatea obiec­ menţionaţi, care pot fi în general controlaţi prin claritatea şi unifor­
tivelor şi elementelor de conţinut supuse testării. Cu cât un test este mitatea instrucţiunilor, ca şi prin aranjarea judicioasă a elementelor de
mai lung, cu atât probabilitatea ca acesta să fie valid creşte. test în funcţie de dificultate, este de luat în consideraţie orientarea
Aranjarea elementelor de test personală în situaţia de a răspunde. De exemplu, în cazul necunoaş­
terii răspunsului corect, unii subiecţi vor prefera să aleagă răspunsul
Aranjarea optimă este aceea care plasează elementele cel mai
„adevărat" în cazul unor itemi de tip alegere duală, pe când alţii vor
puţin dificile la început, dificultatea elementelor crescând gradual.
tinde să aleagă răspunsul „fals". Este, deci, de dorit să se prevadă un
Acest aranjament evită cel puţin două fenomene negative în
număr egal de variante corecte pentru fiecare din cele două alternative
raport cu validitatea: 1. blocarea unui subiect mai puţin pregătit la un
de răspuns.
element dificil plasat în prima parte a testului, cu consecinţa rezolvării
unui număr mai mic de elemente faţă de numărul rezolvabil în cazul
129
128
Factorii de grup Cu cât distanţa între aceste limite va fi mai mare, cu atât
Proiectarea unui test şi estimarea validităţii sale este în cea mai diferenţele între performanţele individuale vor fi mai bine marcate, iar
mare parte a cazurilor dependentă de caracteristicile unui grup de probabilitatea modificării majore a ierarhizării acestora la o nouă
referinţă avut în vedere la proiectare şi utilizat la validare. Nu este aplicare a testului va fi redusă.
obligatoriu ca, în cazul folosirii testului pentru grupuri cu caracteristici Dificultatea testului
diferite, acesta să îşi menţină validitatea. în economia unui test au o valoare redusă itemii pe care fie toţi
Fidelitatea subiecţii îi rezolvă corect, fie toţi subiecţii nu îi pot rezolva.
Un item de test are valoare de discriminare maximă dacă din
In timp ce validitatea este legată în special de direcţionarea punctul de vedere al dificultăţii se plasează în zona de „maximă
măsurării (dacă sunt efectiv abordate aspecte dorite), fidelitatea este, incertitudine": 50 la sută din subiecţi îl pot rezolva, 50 la sută nu.
în primul rând, legată de calitatea acesteia. Pe cale de consecinţă, un test ideal ar trebui să aibă media
Un instrument de măsură a lungimii, construit dintr-un material scorurilor individuale plasată cât mai aproape de mijlocul intervalului
cu un foarte mare coeficient de dilatare, ar fi de redusă utilitate, din dintre scorul maxim şi scorul minim, iar împrăştierea scorurilor să
moment ce va indica pentru acelaşi obiect dimensiuni diferite de la o acopere întreg acest interval.
zi la alta, poate chiar de la o oră la alta. Testele prea uşoare, ca şi cele prea dificile, vor fi caracterizate
Pentru un test de cunoştinţe sunt deosebit de importante două de o redusă împrăştiere a scorurilor, acestea grupându-se, în apropierea
calităţi, ce definesc fidelitatea măsurării: valorii maxime şi, respectiv, în apropierea valorii minime, ceea ce
1. diferenţele între scorurile obţinute de subiecţi să fie în cea mai conduce la o fidelitate redusă.
mare măsură rezultatul diferenţelor reale dintre aceştia, din punctul de
Obiectivitatea testului
vedere al performanţelor măsurate de test;
2. repetarea aplicării testului pe acelaşi grup de subiecţi să Obiectivitatea este o caracteristică legată de diferenţele ce pot
evidenţieze un înalt nivel de stabilitate a scorurilor individuale şi, apărea în cazul cotării aceluiaşi test de către persoane diferite.
implicit, a ierarhizării subiecţilor. Testele proiectate pornindu-se de la itemi ce asigură o cotare
obiectivă (alegere duală, alegere multiplă, împerechere, răspuns scurt
Spre deosebire de validitate, la estimarea căreia se utilizează etc.) şi care de obicei pot fi cotate de operatori cu pregătire medie, sau
frecvent judecata expertă, estimarea fidelităţii se realizează mai ales cu ajutorul tehnologiei informatice, limitează influenţele negative
prin calcule statistice. asupra fidelităţii, rezultate din inconsistenţa cotării.
Factori care influenţează fidelitatea Aceasta nu înseamnă că testele vor trebui să conţină doar aceste
tipuri de itemi, ci că este necesar să se încerce abordarea fiecărui tip
Lungimea testului de obiectiv printr-un item proiectat judicios, urmărindu-se îmbunătă­
Este uşor de prevăzut că un test va fi cu atât mai fidel cu cât ţirea obiectivitătii cotării chiar pentru itemii de tip eseu, prin elabo­
va fi mai lung, întrucât un test lung va putea satisface mai bine cerinţa rarea unor liste de descriptori sau criterii utilizabile la cotare.
reprezentativităţii eşantionului de itemi faţă de conţinutul testat.
Eroarea standard a măsurării
Imprăştierea scorurilor Suntem deja familiarizaţi cu ideea că aplicarea repetată a
Fiecare aplicare a unui test produce o mulţime de scoruri indivi­ aceluiaşi test nu va produce pentru un subiect o repetare a scorului
duale, care pot fi ordonate într-un şir limitat de scorul cel mai mic şi obţinut la prima aplicare, ci, foarte probabil, se va concretiza într-un
de scorul cel mai mare. grup de scoruri, în interiorul căruia se va afla scorul „adevărat".

130 131
*
Eroarea standard a măsurării este o valoare care ne indică,
pentru o singură aplicare a testului, cunoscând scorul obţinut de un
d e c o t a r e C l a n t a t e a ^ ^ d e C O t a r e * simplificarea „cheilor"
subiect, intervalul în care se va găsi cu cea mai mare probabilitate
scorul „adevărat". 3. Utilizarea foilor de răspuns separate.
4. Cotarea cu ajutorul tehnologiei informatice
Fezabilitatea Selecţionarea pentru utilizare a unor teste ce'reclamă minimum
Considerentele de ordin practic nu vor putea fi eludate în de timp şi pregătire specifică pentru cotare poate influenţa favorabil şi
costul testării. Spre exemplu, utilizarea foilor de răspuns separate
selecţionarea sau proiectarea unui test de cunoştinţe, ca şi în plani­
permite reutilizarea broşurilor cuprinzând itemii testelor.
ficarea testării. Cel puţin patru factori sunt de luat în consideraţie:
Simplitatea şi claritatea interpretării
Uşurinţa administrării
în fond, valoarea oricărui sistem de testare este dată de utilitatea
Este recomandabil ca profesorul cu experienţă încă limitată în rezultatelor pentru administratori, profesori, elevi şi părinţi, care vor
testarea cunoştinţelor să aleagă pentru utilizare teste de dimensiuni putea lua decizii în cunoştinţă de cauză.
rezonabile, cu instrucţiuni simple şi clare. în caz contrar, lipsa de
experienţă va putea conduce la apariţia unor erori în comunicarea sau Informaţii privind interpretarea şi utilizarea rezultatelor pot fi, de
utilizarea instrucţiunilor, la nerespectarea unor limite de timp, toate regulă, obţinute din manuale sau din alte documente descriptive ce
acestea cu efecte negative asupra validităţii şi fidelităţii rezultatelor. însoţesc testele. De o deosebită importanţă sunt indicaţiile privind
Pe de altă parte, în cazul utilizării unor teste standardizate de transformarea scorurilor brute în scoruri derivate semnificative, claritatea
către evaluatori calificaţi, uşurinţa administrării nu va mai constitui o cu care sunt prezentate normele de interpretare şi sugestiile privind
restricţie importantă. utilizarea rezultatelor în soluţionarea problemelor de ordin educativ.

Timpul necesar pentru administrare TEHNICI DE TESTARE


Tendinţa de a selecţiona sau proiecta un test scurt, administrabil Consideraţii generale
într-un interval de timp redus, va fi întotdeauna manifestă. De altfel,
nici nu este raţional să se utilizeze teste excesiv de lungi, dacă variante Evoluţia teoriei şi practicii testării educaţionale ne permite a
mai scurte se dovedesc valide şi fidele. sesiza evoluţii utile înţelegerii acestei problematici.
Se consideră că un test aplicat într-un interval de timp de Dacă prin tehnici de testare înţelegem modalităţile structurate şi
60 minute poate furniza scoruri totale caracterizate de fidelitate, însă identificabile ca atare, prin care evaluatorul declanşează şi orientează
nu întotdeauna acelaşi lucru se va putea spune despre scorurile obţinerea unor răspunsuri din partea subiecţilor, în conformitate cu
parţiale pe diferitele sale subteste. obiectivele sau specificaţiile testului, putem remarca cel puţin trei
tendinţe semnificative:
Simplitatea cotării 1. Numărul tehnicilor de testare utilizate sporeşte.
Un test a cărui cotare va fi rapidă şi lipsită de ambiguităţi va 2. Definirea tehnicilor de testare devine tot mai detaliată şi mai
facilita sarcina profesorului şi va favoriza testarea unui număr mai specifică.
mare de subiecţi sau unui volum sporit de conţinut în acelaşi interval 3. în cadrul unui singur test, se utilizează mai multe tehnici de
de timp. testare, această caracteristică devenind chiar un factor important în
Unele dintre tendinţele recente în practica testării cunoştinţelor asigurarea calităţi tehnice a testelor.
acţionează în acest sens:
1. Tendinţa utilizării unor teste standardizate compuse în mare Ne putem imagina tehnicile de testare utilizate la ora actuală ca
parte din itemi cu cotare obiectivă. fiind distribuite pe un continuum, limitat, pe de o parte, de tehnicile de
testare pentru care există şi este de dorit să existe un model complet al
132
133
răspunsului „corect", iar pe de altă parte, de tehnicile de testare pentru Pot fi identificate două varietăţi ale tehnicii:
care nu există şi nici nu este de dorit să existe un model complet al
răspunsului „corect". 1 Răspunsul corect este solicitat prin intermediul unei întrebări,
Criteriul existenţei sau nonexistenţei unui model complet al de exemplu:
răspunsului corect este probabil cel mai util şi mai lipsit de ambiguităţi „Care este unitatea de măsură pentru tensiunea electrică? ( )"
pentru operarea distincţiei între tehnicile de testare „obiective" şi cele 2. Răspunsul este solicitat prin intermediul unei formulări
„subiective". incomplete, de exemplu:
Este, de asemenea, util să reiterăm în acest moment că tehnicile „Unitatea de măsură pentru tensiunea electrică este ( )"
„obiective" sunt foarte frecvent şi „punctuale", iar tehnicile „subiective"
sunt foarte frecvent „integrative", fără a exista însă o corespondenţă Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii
perfectă între cele două tipologii. Elementele de testare ce utilizează această tehnică sunt probabil
Considerăm că este, de asemenea, important să operăm distincţia cel mai uşor de construit. Această situaţie se datorează, în parte,
între sintagmele item, element al testului sau probă, pe de o parte, şi complexităţii reduse a rezultatelor de învăţare abordabile.
sintagma tehnică de testare, pe de altă parte. De asemenea, existenţa unui model complet al răspunsului corect
Itemul, elementul de test sau proba reprezintă cea mai mică facilitează construirea itemilor, sursele de apariţie a ambiguităţilor fiind
componentă identificabilă a testului (spre deosebire de sub-test, compus astfel limitate.
din mai mulţi itemi). Faptul că răspunsul este produs de subiect, şi nu selecţionat
Un test compus din 100 itemi poate include însă una sau mai dintr-o listă de alternative oferite de proiectant, reduce drastic proba­
multe tehnici de testare, formulări de genul „item de tip alegere multiplă" bilitatea furnizării unui răspuns corect prin ghicire. De asemenea,
referindu-se de fapt la utilizarea unei anumite tehnici de testare în construirea răspunsului solicită actualizarea integrală a rezultatului de
cadrul itemului respectiv, fără a identifica însă itemul cu tehnica de învăţare urmărit de proiectant, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna în
testare. cazul altor tehnici.
O ultimă precizare, pe care o considerăm utilă în cadrul acestor Faţă de alte tehnici de testare obiective, tehnica răspunsului scurt
consideraţii introductive în problematica tehnicilor de testare, este ridică dificultăţi suplimentare la cotare, legate de lecturarea răspunsului
aceea că tehnicile de testare „obiective" şi „punctuale" pot fi utilizate produs şi de eventualele ambiguităţi introduse de elemente de test
cu mai mult succes la abordarea nivelurilor inferioare ale domeniului proiectate neglijent. O altă limită a tehnicii este legată de complexitatea
cognitiv, pe când tehnicile de testare „subiective" şi „integrative" pot fi redusă a rezultatelor de învăţare abordabile.
utilizate cu mai mult succes în abordarea nivelurilor superioare ale
aceluiaşi domeniu, fără însă ca această regulă să fie întotdeauna adevărată. Utilizare
Un proiectant de test cu pregătire adecvată, experienţă practică Tehnica poate fi utilizată pentru abordarea unor rezultate de
şi imaginaţie va reuşi uneori să abordeze niveluri superioare ale 3
învăţare de complexitate redusă, de exemplu :
domeniului cognitiv folosind tehnici obiective.
Cunoaşterea terminologiei
Tehnica răspunsului scurt „Pe o hartă meteorologică, liniile ce unesc punctele unde se
Tehnica răspunsului scurt are drept caracteristică esenţială faptul înregistrează aceeaşi presiune barometrică se numesc ( )"
că se solicită din partea subiecţilor producerea unui răspuns şi
obiectivarea acestuia, cel mai adesea în scris. Ulterior, răspunsul scurt
Precizăm că exemplele furnizate sunt fie produse de autor, fie extrase din literatura
furnizat urmează a fi comparat cu modelul răspunsului corect. de specialitate. Sursa exemplului va fi indicată în situaţia în care aceasta va fi utilizată
pentru o discuţie mai amplă.
134 135
4
Cunoaşterea unor fapte specifice Se poate observa că prima variantă a elementului de test este
„Conform prevederilor Constituţiei, Preşedintele României este insuficient de bine definită, putând fi eventual furnizate răspunsuri
ales pentru o perioadă de ( ) ani". precum „lup", „flămând" sau „turbat", evaluatorul neavând posibili­
tatea să discearnă dacă răspunsurile incorecte au fost furnizate datorită
Cunoaşterea unor principii
absenţei rezultatului de învăţare urmărit (conceptul „carnivor") sau din
„Dacă temperatura unui gaz este menţinută constantă, în timp ce cauza calităţii slabe a itemului.
presiunea aplicată asupra sa creşte, ce se va întâmpla cu volumul Referirea la clasificare, ce apare în cea de a doua variantă,
gazului? ( )" circumscrie mult mai precis tipul de răspuns solicitat.
Cunoaşterea unor metode sau proceduri
2. Este preferabil să nu fie utilizate fragmente extrase direct din
„Ce dispozitiv este folosit pentru a constata dacă o sarcină manuale.
electrică este pozitivă sau negativă? ( )" Este posibil ca fragmente extrase din manuale sau cursuri de
Interpretarea unor date specialitate, alcătuite din alte perspective decât testarea cunoştinţelor,
„Câte silabe are cuvântul România? ( )" să fie insuficient de bine definite, în sensul primei recomandări.
„Dacă un avion zburând spre sud-est efectuează o întoarcere de Să examinăm din nouă două exemple:
180 grade, în ce direcţie va zbura? ( )" „Clorul este un ( )".
„Clorul face parte dintr-o grupă de elemente chimice, care se
Aplicarea unor cunoştinţe combină cu metalele pentru a forma săruri. Aceste elemente sunt
„Câte calorii sunt necesare pentru a transforma 8 grade de gheaţă numite ( )".
la 0 grade C în abur la 100 grade C? ( )"
Prima variantă, extrasă ca atare dintr-un manual de chimie, deşi
Recomandări pentru construirea itemilor, urmăreşte a obţine răspunsul „halogen", poate, foarte probabil, să

utilizând tehnica răspunsului scurt declanşeze obţinerea unor răspunsuri precum „gaz", aceasta fiind starea
Cu toate că la prima vedere construirea unor itemi utilizând normală a clorului.
această tehnică pare o întreprindere facilă, literatura de specialitate Formularea îmbunătăţită a itemului, din varianta a doua, permite
conţine recomandări a căror respectare este de natură să conducă la furnizarea răspunsului aşteptat în condiţiile existenţei rezultatului de
elaborarea unor itemi de calitate. învăţare abordat.
1. Itemul va fi astfel formulat încât răspunsul solicitat să fie în 3. Atunci când răspunsul urmează a fi furnizat în unităţi numerice,
acelaşi timp scurt, dar şi bine definit. este de dorit să se precizeze tipul de răspuns dorit.
Pare simplu pentru proiectant să formuleze un element de test, Recomandarea are în vedere atât precizarea unităţii de măsură ce
care să facă evident pentru subiect faptul că răspunsul solicitat este urmează a fi utilizată (dacă este cazul) sau, eventual, nivelul de precizie
unul scurt. al răspunsului (de exemplu, „cu două zecimale").
Dificultatea apare atunci când elementul de test trebuie să solicite
doar un singur răspuns scurt, iar acesta trebuie să se impună fără ambi­ 4. In cazul în care într-un test sunt prezenţi în succesiune mai
guitate subiectului, în cazul în care se află în posesia rezultatului de mulţi itemi realizaţi în conformitate cu tehnica răspunsului scurt, este
învăţare urmărit de proiectant. necesar ca spaţiile pentru răspunsuri să aibă lungime egală şi să fie
Să comparăm două exemple edificatoare (Gronlund, 1971): amplasate în coloană la dreapta întrebărilor sau formulărilor incomplete.
„Un animal care mănâncă alte animale este ( )". Această recomandare îşi regăseşte raţiunea în limitarea probabi­
„Un animal care se hrăneşte mâncând carnea altor animale este lităţii de apariţie neintenţionată a unor indicii privind răspunsurile
clasificat drept ( )". corecte, furnizate de inegalitatea spaţiilor pentru răspunsuri.
136 137
Pe de altă parte, ordonarea în coloană a spaţiilor pentru răspunsuri Pentru eliminarea acestui incnnv^;^ *
reduce timpul necesar „căutării" acestora, facilitând astfel atât parcurgerea varietate a tehnicii pe care o p u t e m n X T ZE, ? P ° a t £ f a C C a p d K°
testului de către subiect, cât şi cotarea. Piuem numi „Modificarea variantei false".
5. In cazul utilizării formulărilor incomplete, este necesar să se Exemplu:
evite excesul de spaţii albe. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos în ca/ul în care
Să examinăm din nou două exemple: apreciez, că afirmaţia este adevărată, încercSşte H era A Dac
„Animalele cu ( ), care se nasc ( ) şi îşi ( ) apreciezi ca afirmaţia nu este adevărată (este falsă , încercuieşte litera
puii, sunt numite ( )." F şi înlocuieşte cuvântul sublmiat pentru a face ca afirmaţia să fie
„Animalele cu sânge cald, care se nasc vii şi îşi alăptează puii adevărata. Scrie cuvântul înlocuitor în spaţiul liber, după literă F.
sunt denumite ( )." AF ( ) Particulele de electricitate cu semn negativ se
Se poate observa că, în cazul primului exemplu, este dificil numesc neutroni.
pentru subiect să „ghicească" la ce s-a gândit proiectantul testului, AF ( ) Condensatorul este folosit pentru producerea de
furnizarea răspunsurilor corecte putând fi influenţată într-o măsură electricitate.
însemnată de inteligenţa generală sau verbală a subiectului. AF ( ) Energia mecanică este transformată în energie
în cazul celui de-al doilea exemplu, furnizarea răspunsului corect electrică prin intermediul unui generator".
va depinde în exclusivitate de cunoaşterea conceptului „mamifer". Utilizare
Tehnica alegerii duale Tehnica alegerii duale este în general folosită pentru abordarea
într-un interval mic de timp a unui volum mare de rezultate de învăţare,
Tehnica se caracterizează în mod esenţial prin solicitarea ca subiecţii
situate mai ales la nivelurile cunoaşterii şi înţelegerii.
să asocieze unul sau mai multe enunţuri cu una din componentele unor
cupluri de alternative duale, cum ar fi: adevărat-fals, corect-greşit, enunţ Cunoaşterea unor termeni, datefactuale sau principii
factual-enunţ de opinie etc. „Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare. în cazul în care apreciezi
Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii că afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera A. în cazul în care
apreciezi că afirmaţia nu este adevărată, încercuieşte litera F.
Principalul avantaj legat de utilizarea acestei tehnici este acela al
abordării, într-un interval de timp redus, a unui volum impresionant de AF Substanţa de culoare verde prezentă în frunzele plantelor se
rezultate de învăţare de complexitate redusă şi medie. numeşte clorofilă.
Pe de altă parte, necesitatea construirii enunţurilor de o asemenea AF Corola unei flori este compusă din petale şi sepale.
manieră încât acestea să fie, fără ambiguităţi, adevărate sau false, AF Fotosinteza este procesul prin care frunzele prepară hrana
corecte sau greşite etc, face tehnica inutilizabilă în situaţii în care se necesară plantei."
urmăreşte obţinerea de la subiecţi a unor răspunsuri în situaţii complexe,
în care nu există un singur răspuns corect. „Citeşte cu atenţie fiecare din întrebările de mai jos. Dacă
Vulnerabilitatea faţă de răspunsurile furnizate la întâmplare se răspunsul corect este Da, încercuieşte litera D. Dacă răspunsul corect
impune, de asemenea, evidenţiată. Limitarea posibilităţilor furnizării este Nu, încercuieşte litera N.
de răspunsuri corecte pe o asemenea bază scade, însă, o dată cu D N 1. Este 51% din 45 mai mare decât 20?
creşterea numărului de elemente de test ce utilizează această tehnică. D N 2. Este 50% din 6/4 egal cu 3/2?
Una din cele mai întemeiate critici ce se aduc tehnicii este aceea D N 3. Dacă 60% dintr-un număr este 15, este numărul mai mic
că identificarea unui enunţ ca fiind incorect, neadevărat etc, nu implică decât 15?"
în mod necesar cunoaşterea de către subiect a alternativei adevărate.
138 139
Capacitatea de a diferenţia enunţurile factuale
de enunţurile de opinie educaţioll fi eVUate enmîUrUe
***** A * " * * "***
Această capacitate importantă în legătură cu majoritatea disci­ Una dintre erorile ce pot fi comise la utilizarea acestei tehnici
plinelor de învăţământ constituie un important punct de plecare în consta in încercarea de a construi enunţuri care s T L S ur^iă de
dezvoltarea gândirii critice, atât de necesară într-o societate democratică. ambiguitate adevărate sau false, ajungându-se astfel la elaborarea unor
itemi nesemnificativi din punctul de vedere al rezultatelor de învăţare
„Citeşte cu atenţie fiecare dintre enunţurile următoare. Dacă abordate.
enunţul reprezintă un fapt real, încercuieşte litera F. Dacă enunţul
reprezintă o opinie, încercuieşte litera O. „A F I . Ştefan cel Mare s-a înscăunat ca domn al Moldovei în
anul 1848".
FO Constituţia este o lege fundamentală a României.
3. Vor fi evitate enunţurile a căror structură poate genera ambi­
FO Cele mai importante prevederi ale Constituţiei sunt cele
guităţi sau dificultăţi de înţelegere.
referitoare la separarea puterilor în stat.
Enunţurile scurte şi aparent simple pot fi totuşi dificil de înţeles
FO Constituţia României este cea mai democratică dintre
pentru anumite categorii de elevi, mai ales în cazul în care conţin
constituţiile statelor europene".
structuri cu înalt potenţial de ambiguitate, ca, de exemplu, duble
Capacitatea de a identifica relaţii de tip cauză-efect negaţii:
„Fiecare dintre enunţurile de mai jos este compus din două părţi, „A F I . Nici una dintre etapele experimentului nu a fost inutilă"
fiecare adevărate. Sarcina ta este să apreciezi dacă partea a doua reprezintă un exemplu de nerespectare a acestei recomandări, pe când
explică de ce este adevărată prima parte. în cazul în care aceasta este elementul de test:
situaţia, încercuieşte pe Da. în caz contrar, încercuieşte pe Nu. „A F 1. Toate etapele experimentului au fost necesare"-
Da Nu Frunzele sunt foarte importante pentru copac FIINDCĂ reprezintă o reformulare convenabilă.
asigură umbră pentru trunchi. 4. Vor fi evitate enunţurile lungi şi complexe.
Da Nu Balenele sunt mamifere FIINDCĂ sunt foarte mari. Construirea unor enunţuri voluminoase, incluzând fraze complexe
Da Nu Unele plante nu au nevoie de lumină FIINDCĂ trăiesc pe şi o terminologie sofisticată, poate fi puţin productivă în contextul
seama altor plante." acestei tehnici, putând favoriza contaminarea rezultatelor testului cu
Recomandări pentru construirea itemilor, factori cum ar fi înţelegerea verbală sau rapiditatea lecturii.
utilizând tehnica alegerii duale Să comparăm două elemente de test ce abordează aceleaşi
rezultate de învăţare:
1. Vor fi evitate enunţurile cu caracter foarte general, atunci
când se solicită aprecierea lor drept adevărate sau false. „A F 1. în ciuda considerabilelor dificultăţi teoretice şi
Necesitatea respectării acestei recomandări derivă din faptul că experimentale legate de determinarea exactă a valorii pH a unei
enunţurile foarte generale sunt în majoritatea cazurilor false, de exemplu: soluţii, se poate constata faptul că o soluţie este acidă ca urmare a
, A F 1. Conform prevederilor Constituţiei, preşedintele României colorării în roşu a hârtiei de turnesol introdusă în soluţie".
este desemnat prin alegeri". „A F 1. Hârtia de turnesol se colorează în roşu în prezenţa unor
soluţii acide".
Se poate remarca faptul că, deşi în majoritatea situaţiilor acest Se poate constata fără dificultate că cea de a doua variantă este
enunţ este adevărat, există totuşi cazuri în care, din motive prevăzute cea preferabilă.
în Constituţie, funcţiile acestuia pot fi preluate de preşedintele Senatului.
140 141
»
5. Va fi evitată introducerea a două sau mai multe idei într-un Exemplu:
enunţ (cu excepţia situaţiilor în care se urmăreşte cunoaşterea sau
înţelegerea unor relaţii cauză-efect). „înscrieţi în spaţiul din stânga numerelor de ordine ale
Literatura de specialitate (ex.: Gronlund, 1971) citează cazuri realizărilor ştiinţifice din coloana A litera care corespunde numelui
ca cel de mai jos, în care un profesor de biologie aştepta să fie furnizat savantului ce s-a distins prin realizarea respectivă.
răspunsul corect F, din cauză că râma nu are ochi. A B
„A F 1. Râma nu vede, din cauză că are ochi simpli". 1. Demonstrarea circulaţiei sângelui. A. Francis Galton
2. Utilizarea statisticii în studiul eredi- B. William Harvey
Enunţul cuprinde însă trei elemente, care fiecare poate fi taţii umane. C. Robert Koch
adevărat sau fals în opinia elevilor: a. râma nu vede; b. râma are ochi 3. Realizarea unor experimente cruciale D. George Mendel
simpli; c. relaţia de cauzalitate dintre cele de mai sus. în studiul mecanismelor eredităţii. E. Louis Pasteur"
Profesorul a avut astfel surpriza să constate că unul dintre elevii
care furnizase răspunsul corect aşteptat, fiind întrebat de ce a ales Exemplul de mai sus ilustrează un caz de „împerechere asimetrică".
răspunsul respectiv, să afirme că, de fapt, râma vede. Aceasta înseamnă că în coloana răspunsurilor sunt prezente mai multe
elemente decât în coloana premiselor.
6. In cadrul unui test, se va urmări ca numărul enunţurilor
adevărate sau false, ca şi lungimea enunţurilor să nu furnizeze în mod Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii
neintenţionat indicii care să faciliteze răspunsurile corecte. Tehnica permite abordarea unui foarte important volum de rezultate
Să presupunem că douăzeci dintre itemii unui test sunt realizaţi de învăţare într-un interval redus de timp, cu utilizarea eficientă a spaţiului
utilizând tehnica alegerii duale. în acest caz, este recomandabil ca pe foile de test, cât şi cu utilizarea eficientă a timpului profesorului la
numărul alternativelor „adevărate" sau „corecte" să fie cât mai apropriate cotare.
de zece, ceea ce trebuie să fie valabil şi pentru numărul alternativelor Uşurinţa construcţiei elementelor de test este, de asemenea, un
„false" sau „incorecte". avantaj frecvent menţionat în legătură cu această tehnică, cu toate că
De asemenea, este de dorit ca lungimile enunţurilor să fie este probabil mai corect să spunem că este mai uşor de construit un
comparabile, întrucât este cunoscută tendinţa proiectanţilor de a item de calitate slabă decât unul de bună calitate.
construi alternativele adevărate mai lungi. Tehnica nu poate fi utilizată pentru abordarea unor rezultate de
Tehnica perechilor învăţare complexe, fiind de asemenea dificil, în unele cazuri, să
construim liste de premise sau răspunsuri care să fie omogene.
Tehnica perechilor solicită din partea elevilor stabilirea unor
corespondenţe între cuvinte, propoziţii, fraze, numere, litere sau alte Utilizare
categorii de simboluri, distribuite pe două coloane paralele. Dacă ar fi să utilizăm terminologia folosită curent în psihologia
Elementele din prima coloană, pentru care urmează a se identifica învăţării, am putea afirma că tehnica poate aborda cu succes rezultate
elementele corespondente din coloana a doua, sunt de obicei denumite ale învăţării prin asociere.
premise. Este vorba în special de cunoaşterea unor relaţii simple, între
Elementele din cea de a doua coloană sunt, de regulă, denumite perechi de elemente, cum ar fi:
răspunsuri. Criteriul sau criteriile pe baza cărora urmează a se stabili 1. Oameni - realizări deosebite '
perechile de elemente sunt enunţate sau explicate în instrucţiuni. 2. Date - evenimente istorice
3. Termeni - definiţii
4. Reguli - exemple
142 J
143
5. Simboluri - concepte La nivelul alternativelor, facem disHnrt;* ^;„,
6. Autori - opere corectă) şi distractori i^^tW^ZT^l^^( ^
7. Plante sau animale - clasificări Tehnica alegerii multiple prezintă două varietăţi importante:
8. Principii - exemplificări 1. Alegerea răspunsului corect. In acest caz, printre alternative
9. Părţi componente - utilizări se găseşte una care este corecta in raport cu premisa, în timp ce
K
celelalte sunt greşite.
Tehnica poate fi, de asemenea, folosită utilizând material pictural,
Exemplu:
elevii fiind solicitaţi să asocieze imagini şi cuvinte etc.
„Care dintre oraşele de mai jos este capitala judeţului Argeş?
Recomandări pentru construirea itemilor, (încercuiţi litera corespunzătoare variantei alese!):
utilizând tehnica perechilor •

A. Curtea de Argeş
1. Este preferabil ca numărul premiselor şi numărul răspun­ B. Piteşti
surilor să fie diferite, iar elevii să fie instruiţi că fiecare răspuns poate C. Târgovişte".
fi folosit o dată, de mai multe ori sau niciodată. 2. Alegerea celui mai bun răspuns. în acest caz, alternativele
Raţiunea acestei recomandări este aceea de a limita creşterea prezentate în legătură cu premisa sunt caracterizate fiecare de un
probabilităţii efectuării unei alte asocieri corecte o dată cu fiecare anumit grad de adecvare faţă de aceasta, sarcina elevului fiind să
asociere efectuată. selecţioneze, pe baza unor procese mentale complexe şi discriminări
2. Este recomandabil ca listele de premise şi răspunsuri să nu de fineţe, răspunsul cel mai bun.
fie excesiv de lungi (între 4 şi 7 elemente), iar elementele cele mai Exemplu:
scurte să fie amplasate în coloana din dreapta. „Care dintre următoarele considerente este cel mai frecvent
Din punctul de vedere al proiectantului, respectarea acestei utilizat, atunci când se decide în ce oraş se va stabili capitala unui stat?
recomandări facilitează construirea unor liste omogene, cuprinzând, de (încercuiţi litera corespunzătoare variantei alese!):
exemplu, oameni de ştiinţă de importanţă comparabilă, sau activând în A. amplasarea centrală
acelaşi domeniu. B. climat favorabil
Din punctul de vedere al elevului, respectarea acestei recomandări C. reţeaua de comunicaţii cu restul ţării
limitează probabilitatea de apariţie a unor ambiguităţi sau confuzii, D. numărul de locuitori".
care influenţează negativ şansele acestuia de a răspunde corect.
Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii
3. In lista răspunsurilor, elementele vor fi aranjate conform unui
criteriu logic oarecare, de exemplu, în ordine alfabetică pentru Evantaiul larg de niveluri de generalităţi la care pot fi formulate
răspunsuri verbale sau în ordine crescătoare ori descrescătoare pentru atât premisele, cât şi alternativele conferă tehnicii un înalt nivel de
răspunsurile numerice. flexibilitate, fiindu-i accesibile nu numai nivelurile inferioare ale
Respectarea acestei recomandări reduce probabilitatea furnizării domeniului cognitiv.
neintenţionate a unor indicii, prin ordinea în care au fost aşezate Tehnica facilitează asigurarea omogenităţii interne a fiecărui
răspunsurile. element de test, datorită utilizării unei premise unice. Proiectantul dispune
astfel de un mai bun control asupra rezultatului de învăţare abordat de
Tehnica alegerii multiple fiecare item. Este, de asemenea, facilitată respectarea planului de
Tehnica presupune solicitarea alegerii unui răspuns dintr-o listă testare (matricei de specificaţii).
de alternative oferite de proiectant pentru o singură premisă. Domenii de conţinut sau situaţii în care elevii sunt solicitaţi să
Un element de test construit conform acestei tehnici are, deci, opereze discriminări complexe, aplicând cunoştinţe sau capacităţi în
două componente, anume, o premisă şi o listă de alternative. funcţie de caracteristici situaţionale accesibile acestei tehnici.
144 145
Erorile comise de candidaţi pot furniza informaţii utile proiec­ B. elaboraţi ipoteza pe care în continuare o veţi testa;
tantului testului, fiind susceptibile de prelucrare şi interpretare statistică. C. proiectaţi experimentul pe care îl veţi desfăşura;
Pe de altă parte, tehnica este inutilizabilă atunci când proiectantul D. selectaţi echipamentul ştiinţific necesar studiului".
testului doreşte să afle dacă elevul este capabil să-şi organizeze şi exprime
coerent ideile. Capacitatea de a aplica cunoştinţe şi principii
Uneori, construirea unui număr suficient de distractori plauzibili „Vopseaua aplicată pe suprafeţe metalice împiedică ruginirea
poate constitui o dificultate. acestora. Care dintre afirmaţiile de mai jos constituie cea mai bună
Utilizare explicaţie a acestui efect?
A. Vopseaua împiedică azotul să vină în contact cu metalul;
Flexibilitatea deosebită a tehnicii, concretizată în capacitatea de B. Vopseaua reacţionează chimic cu metalul;
abordare a unei game extrem de largi de rezultate de învăţare, face ca C. Vopseaua astupă porii din suprafaţa metalului;
aceasta să fie una dintre cele mai frecvent utilizate, unele teste D. Vopseaua împiedică bioxidul de carbon să vină în contact cu
standardizate fiind compuse în exclusivitate din astfel de itemi. metalul;
Cunoaşterea terminologiei E. Vopseaua împiedică oxigenul şi umiditatea să vină în contact
„Which one of the following words has the same meaning as the cu metalul".
word egress? Capacitatea de a justifica metode şi proceduri
A. depress „De ce este necesar ca un acvariu să fie iluminat?
B. enter A. Peştii au nevoie de lumină pentru a se putea hrăni;
C. exit B. Peştii absorb prea mult oxigen în întuneric;
D. regress". C. Plantele degajă bioxid de carbon în întuneric;
Cunoaşterea unor elemente specifice D. Plantele se dezvoltă prea repede în întuneric."
„Care dintre următorii astronauţi americani a efectuat primul zbor Capacitatea de a interpreta relaţii cauză-efect
orbital? „Laptele păstrat la frigider nu se acreşte. De ce?
A. Scott Carpenter A. Temperatura scăzută separă smântână de lapte;
B. John Glenn B. Temperatura scăzută transformă în gheaţă apa din lapte;
C. Virgil Grissom C. Temperatura scăzută încetineşte înmulţirea bacteriilor;
D. Allan Shepard". D. Temperatura scăzută îndepărtează muştele;
Cunoaşterea unor principii E. Temperatura scăzută creează un strat subţire de smântână pe
„Principiul capilarităţii explică de ce fluidele: suprafaţa laptelui".
A. difuzează în soluţii de concentraţie redusă; Recomandări pentru construirea itemilor,
B. se scurg prin deschizături microscopice; utilizând tehnica alegerii multiple
C. pătrund prin membrane semipermeabile;
D. se ridică în tuburi de diametru foarte mic". 1. Premisa va conţine o problemă bine definită şi va fi semnifi­
cativă independent de citirea alternativelor.
Cunoaşterea unor metode sau proceduri Pentru a înţelege necesitatea respectării acestei recomandări, să
„Atunci când întreprindeţi un studiu ştiinţific, primul pas al comparăm cele două exemple de mai jos:
demersului este: „America de Sud:
A. adunaţi informaţiile disponibile despre problema respectivă; A. este un continent arid;
146 147
B. importă cafea din Statele Unite; 4. Intre alternative va figura un singur răspuns, fie acesta „corect"
C. are o populaţie mai numeroasă decât America de Nord; sau „celmai bun".
D. a fost colonizată în cea mai mare parte de spanioli". Respectarea acestei recomandări elimină apariţia unei surse
„De obicei, florile produc seminţe doar atunci când: potenţiale de ambiguitate, iar pe de altă parte, previne apariţia unor
dificultăţi la cotare, legate de punctajele diferenţiate ce urmează a fi
A. sunt vizitate de insecte;
acordate pentru răspunsuri parţiale.
B. înfloresc în timpul verii;
C. cresc pe un sol bogat în substanţe minerale; 5. Toţi distractorii vor fi plauzibili.
D. particule de polen se depun pe stigmate". Pentru a înţelege raţiunea respectării acestei recomandări, să
Se poate observa că premisa puţin structurată din primul exemplu examinăm următoarele două exemple:
are o influenţă nefavorabilă asupra alternativelor, care sunt neomogene. „Cine a descoperit Polul Nord?
Concentrarea asupra unei probleme este mai evidentă în cazul celui de A. Roald Amundsen;
al doilea exemplu. Analiza procentuală a răspunsurilor eronate la B. Richard Byrd;
C. Robert Peary;
acesta din urmă poate furniza informaţii utile în legătură cu procesul
de predare/învăţare. D. Robert Scott".

2. Se va încerca includerea unui volum cât mai important al „Cine a descoperit Polul Nord?
materialului verbal în premisă, o dată cu eliminarea materialului irelevant. A. Cristofor Columb;
„Coloniştii spanioli au populat cea mai mare parte a Americii de Sud. B. Fernando Magellan;
Cum vă explicaţi numărul mare al celor care au părăsit Spania pentru C. Robert Peary;
a se stabili aici? D. Marco Polo".
A. Coloniştii erau în căutarea de aventuri; Se poate observa că numai distractorii utilizaţi în primul exemplu
B. Coloniştii erau în căutare de îmbogăţire rapidă; funcţionează, ei fiind, fără excepţie, nume de exploratori polari.
C. Coloniştii căutau o ţară cu impozite scăzute; 6. Lungimea alternativelor nu trebuie să furnizeze indicii privind
D. Coloniştii căutau libertatea religioasă". răspunsul.
„Coloniştii spanioli s-au stabilit în majoritatea zonelor Americii De obicei, proiectantul tinde să formuleze răspunsul la un nivel
mai înalt de precizie şi cu mai multe determinări, pentru a evita posibile
de Sud în căutarea de:
ambiguităţi.
A. aventură;
B. îmbogăţire rapidă; în cazul în care rezultatul este acela că răspunsul se diferenţiază
C. impozite scăzute; de distractori prin lungime, el va fi reformulat prin eliminarea mate­
D. libertate religioasă". rialului mai puţin relevant.
Se poate observa că exemplul al doilea rezultă din rescrierea 7. Răspunsurile vor fi amplasate aleator pe toate locurile dispo­
primului, sporul de concizie rezultând din eliminarea materialului nibile din coloana alternativelor.
irelevant şi din includerea în premisă a unor secvenţe care se repetau în cazul în care se utilizează în succesiune un număr de elemente
inutil în alternative. de test realizate în conformitate cu această tehnică, răspunsul va fi
3. Toate alternativele vor fi gramatical consistente cu premisa. distribuit echilibrat pe toate locurile disponibile, fără însă a fi utilizată
Raţiunea respectării acestei recomandări este aceea de a nu o regulă raţională care să poată fi eventual depistată de elevi. Soluţia
problemei poate fi utilizarea unui procedeu de generare aleatoare de
furniza indicii care să faciliteze selecţionarea răspunsului.
numere.
148 149
Tehnica răspunsului deschis Exemplu:
„Descrieţi influenţa pe care legile eredităţii stabilite de Mendel
Toate tehnicile de testare descrise până în prezent pot fi denumite au exercitat-o asupra dezvoltării biologiei ca ştiinţă".
„obiective", întrucât cotarea acestora poate fi realizată de o manieră
consistentă prin compararea răspunsurilor obţinute de la candidaţi cu Utilizare
modele complete ale răspunsurilor corecte sau ale celor mai bune Specialiştii (Gronlund, 1971) diferenţiază posibilităţile de
răspunsuri. utilizare a tehnicii în funcţie de cele două varietăţi descrise mai sus.
Tehnica răspunsului deschis are drept principală caracteristică Astfel, în cazul utilizării răspunsurilor restricţionate, sunt
înaltul nivel de libertate conferit candidatului, pentru a selecta şi organiza abordate capacităţile de a: explica relaţii cauză-efect; descrie aplicaţii
materialul utilizat în răspuns, ca şi pentru utilizarea terminologiei, ale unor principii; prezenta argumente relevante; formula ipoteze
vocabularului curent şi a altor mijloace de exprimare în scris (de exemplu, consistente; formula concluzii pertinente; explica metode şi procedee.
diagrame, schiţe, simboluri). în cazul utilizării răspunsului extins, sunt abordabile capacităţile
în aceste condiţii, apar două consecinţe majore. Tehnica răspunsului de a: produce, organiza şi exprima idei; integra cunoştinţe din domenii
deschis permite abordarea unor niveluri superioare ale domeniului diferite; crea structuri informaţionale noi; evalua valoarea unor idei;
cognitiv, inaccesibile majorităţii tehnicilor „obiective". anticipa dezvoltări viitoare ale unor evenimente sau situaţii.
Pe de altă parte, judecata subiectivă va fi utilizată în etapa de Cele două liste de mai sus nu sunt limitative, sugerând o gamă
cotare a răspunsurilor, întrucât acestea vor trebui acum raportate la mult mai largă de rezultate de învăţare abordabile.
criterii prestabilite şi eventual reajustate pe parcursul cotării. Compararea
răspunsurilor cu modele complete ale răspunsului corect nu numai că Avantaje şi limite ale utilizării tehnicii
nu mai este posibilă, dar nu este nici dezirabilă. Principala calitate a tehnicii, după cum s-a menţionat deja, este
Varietăţi ale tehnicii capacitatea acesteia de a aborda rezultate de învăţare de înaltă
complexitate, inaccesibile pentru alte tehnici.
Putem distinge două varietăţi principale pentru tehnica răspun­ Este, de asemenea, necesar a se sublinia faptul că pot fi solicitate
sului deschis. din partea candidaţilor răspunsuri în care să se realizeze integrarea şi
Răspunsul restricţionat aplicarea capacităţilor de analiză, sinteză şi rezolvare de probleme.
Tehnica este uneori considerată şi ca un mijloc eficace de
în acest caz, sarcina pusă în faţa candidatului solicită din partea
dezvoltare a capacităţilor de exprimare în scris a candidaţilor (în cazul
acestuia un răspuns al cărui volum şi organizare sunt definite de către
în care este utilizată suficient de frecvent în cadrul aprecierii curente).
proiectant.
Uşurinţa construirii probelor este, de asemenea, un avantaj frecvent
Exemplu: b ab
menţionat. Pentru profesorul supraaglomerat de activităţile curente de
„Descrieţi două situaţii care ilustrează funcţionarea legii cererii la clasă, a construi în câteva minute câteva întrebări solicitând răspunsuri
şi ofertei într-o economie de piaţă. Nu utilizaţi exemple discutate în deschise din partea elevilor constituie o alternativă foarte atractivă.
clasă". Foarte adesea, însă, o probă construită uşor se dovedeşte puţin utilă şi
Exemplu: o mare consumatoare de timp în etapa de corectare şi cotare.
„Explicaţi pe scurt de ce barometrul este instrumentul cel mai Inconsistenţa cotării reprezintă o însemnată limitare legată de
util în prognoza vremii". utilizarea acestei tehnici, existând studii care au demonstrat nu numai
Răspunsul extins că evaluatori diferiţi au cotat diferit aceleaşi răspunsuri, dar chiar şi că
în acest caz, sarcina pusă în faţa candidatului conferă acestuia un acelaşi evaluator poate cota diferit răspunsuri identice, după scurgerea
înalt grad de libertate în formularea răspunsului. unui interval de timp.
Timpul utilizat pentru cotarea răspunsurilor deschise este mult Exemplu :
mai lung decât pentru celelalte tehnici, orice efort în direcţia îmbună­ „Comparaţi opţiunile programatice ale PSD şi PRM în legătură
tăţirii cotării însemnând un consum suplimentar al acestei atât de preţioase cu întreprinderile private. Utilizaţi exemple concrete în sprijinul
resurse. afirmaţiilor dvs. (dacă este posibil). Limitaţi răspunsul la două pagini.
în consecinţă, pare a fi deosebit de productiv să se apeleze la Răspunsul va fi apreciat pe baza corectitudinii argumentelor şi
această tehnică doar în cazul în care rezultatele de învăţare urmărite nu exemplelor prezentate, ca şi pe baza clarităţii organizării sale".
pot fi abordate prin alte mijloace. 3. Se va indica o limită de timp pentru fiecare răspuns.
Reprezentativitatea redusă este probabil cea mai importantă, deşi în cazul în care candidaţii au de răspuns la o serie de probe într-un
nu cea mai frecvent menţionată limitare a tehnicii. Datorită numărului interval de timp limitat (ceea ce se întâmplă în cazul majorităţii
redus de itemi la care se poate răspunde într-un interval de două-patru examenelor), se manifestă cel puţin două situaţii care pot distorsiona
ore (în situaţii de examen) şi cu atât mai puţin în intervale de timp mai rezultatele: candidaţii care scriu mai lent pot fi dezavantajaţi; de
reduse, curiculum-ul parcurs va fi acoperit neuniform, validitatea probelor asemenea, candidaţii care nu îşi organizează judicios timpul pentru a
fiind afectată negativ. putea răspunde la toate întrebările ar putea înregistra rezultate mai
Recomandări pentru construirea unor itemi, slabe decât cele justificate de cunoştinţele şi capacităţile lor.
utilizând tehnica răspunsului deschis Din aceste motive, este indicat ca proiectantul să indice, cu
caracter orientativ, intervalele de timp recomandate pentru rezolvarea
1. Se va apela la tehnica răspunsului deschis numai în cazurile fiecăreia dintre sarcini. Este deosebit de important ca aceste intervale
în care rezultatele de învăţare avute în vedere nu pot fi abordate prin să permită formularea răspunsurilor şi pentru candidaţii cu o viteză de
alte tehnici. scriere scăzută.
Raţiunea respectării acestei recomandări derivă din dificultăţile
4. Se va evita formularea unor seturi de solicitări opţionale
majore ale construirii unor probe fidele şi valide prin utilizarea acestei Unii proiectanţi apelează la practica de a confrunta candidaţii cu
tehnici: acoperirea neuniformă a conţinutului parcurs, inconsistenţa o listă de întrebări mai lungă, solicitând să se răspundă efectiv doar la
cotării, durata considerabilă a interpretării răspunsurilor şi a cotării o parte dintre acestea, de exemplu la trei din şase.
acestora. Practica se bucură de popularitate în rândul candidaţilor, aceştia
2. Enunţarea sarcinii de îndeplinit de către candidat va include având posibilitatea de a răspunde la întrebările la care cred a cunoaşte
elemente de natură să asigure identificarea unei structuri atât pentru mai bine răspunsurile.
sarcină în sine, cât şi pentru răspunsuri. Din punctul de vedere al realizării scopurilor testării, utilitatea
Respectarea acestei recomandări presupune, pe de o parte, ca acestei proceduri este redusă, rezultatul practic fiind acela că fiecare
proiectantul să aibă în vedere la formularea sarcinii tipurile de compor­ candidat răspunde unui test diferit, unitatea criteriilor de cotare şi
tamente pe care doreşte să le actualizeze, iar pe de altă parte, să furni­ comparabilitatea rezultatelor fiind influenţate negativ.
zeze candidaţilor indicaţii în legătură cu acestea, care să favorizeze Recomandări privind cotarea răspunsurilor
atât producerea unor răspunsuri consistente cu intenţiile proiectantului,
cât şi cotarea răspunsurilor. Pot fi distinse trei modalităţi principale de cotare a răspunsurilor
Exemplu : deschise:
„Explicaţi pe aproximativ două pagini necesitatea conservării Cotarea secvenţială
resurselor naturale. Răspunsul va fi apreciat prin prisma următoarelor în cazul în care atât întrebările cât şi răspunsurile sunt puternic
criterii: organizare, completitudine şi calitatea argumentaţiei". structurate (ceea ce se întâmplă frecvent în contextul varietăţii „răspun­
sului restricţionat"), poate fi anticipată o structură a răspunsului, în
153
152
funcţie de care se poate pregăti o „schemă de cotare" care să prevadă EVALUAREA UNUI T E S T D E C U N O Ş T I N Ţ E
acordarea unui număr de puncte pentru fiecare componentă sau carac­
teristică a răspunsului. Tabelele de prezenţe şi absenţe sunt instrumente utile pentru
Este recomandabil ca pregătirea acestei scheme să nu fie derularea demersurilor evaluative, inclusiv pentru evaluarea unui test
restricţionată de considerente legate de modul în care urmează a fi de cunoştinţe. Prezentăm în continuare un asemenea instrument.
exprimat calificativul final. De exemplu, preocuparea ca adiţionarea
Check-list pentru evaluarea unui test de cunoştinţe
numărului de puncte să producă direct o notă finală între 0 şi 10 poate
conduce la o schemă de cotare cu redusă capacitate de discriminare, Secţiunea 1. Repere conceptuale ale testului
care în plus poate conţine prevederi ridicole, ce tind să creeze o falsă
aparenţă de precizie, ca, de exemplu, acordarea de 0,15 puncte pentru 1. Există un cadru conceptual definit explicit, care fundamentează
rezolvarea corectă a unei secvenţe dintr-o problemă. proiectarea testului?
Da/Nu Alte notaţii:
Cotarea pe bază de descriptori 2. Poate fi identificat un cadru conceptual implicit, însă consistent
în cazul în care nu există certitudinea anticipării adecvate a şi corect, care fundamentează proiectarea testului?
structurii şi caracteristicilor răspunsurilor, ceea ce se poate întâmpla Da/Nu Alte notaţii:
frecvent în cazul utilizării varietăţii răspunsul extins, unde origina­ 3. Există elemente care să permită identificarea considerentelor
litatea acestuia este una din caracteristicile urmărite la cotare, se pot ce au stat la baza opţiunii pentru tipul de test proiectat (diagnostic,
utiliza pentru realizarea acestei operaţii liste de descriptori. plasament, succes educaţional, capacitate)?
Exemplu (West, 1990): Da/Nu Alte notaţii:
4. Este utilizată o modalitate de specificare ca punct de plecare
A „Lucrare în mod evident remarcabilă, demonstrând independenţă în proiectarea testului?
a gândirii, vigoare şi expresivitate, înţelegere clară a faptelor şi Da/Nu Alte notaţii:
problemelor, larg orizont al lecturilor, profunzime a judecăţilor. 5. Există elemente care să permită identificarea considerentelor
care au stat la baza opţiunii pentru modalitatea de specificare utilizată?
Da/Nu Alte notaţii:
E Eşec evident; lucrare irelevantă, lacunară, nestructurată; erori 6. Orientare metodologică generală:
de înţelegere şi exprimare, incapacitate de a aborda problema". .
Cotarea prin gruparea lucrărilor a. generaţia I, preştiinţifică Da/Nu
în acest caz, după lecturare, lucrările sunt grupate pe categorii de b. generaţia a Ii-a, punctual obiectivă Da/Nu
performanţă, evaluatorul plasând în teancuri separate lucrările considerate c. generaţia a IlI-a , integrativ-autentică Da/Nu
a se plasa la niveluri valorice foarte apropiate. Alte notaţii:
După ce toate lucrările au fost astfel departajate, prin relecturări Secţiunea 2. Calitatea tehnică a testului
şi efectuarea unor corecţii de plasament se realizează o îmbunătăţire a
judecăţilor de valoare iniţiale. 7. în cazul în care există un cadru conceptual, există concordanţă
între acesta şi modul în care testul a fost proiectat?
într-o a treia etapă, lucrărilor li se atribuie scoruri, note sau
calificative. Da/Nu Alte notaţii:
8. Sunt caracteristicile testului adecvate tipului de test avut în
vedere de proiectant?
Da/Nu Alte notaţii:
155
9. în cazul în care se utilizează o modalitate de specificare, testul 22. In cazul în care asemenea instrucţiuni există, sunt ele clare şi
proiectat se conformează specificaţiilor? adecvate scopului urmărit?
Da/Nu Alte notaţii: Da/Nu Alte notaţii:
10. Este testul suficient de lung, astfel încât să existe proba­ 23. Este schema de cotare a testului clară, explicită, lipsită de
bilitatea unor calităţi metrologice superioare? ambiguităţi?
Da/Nu Alte notaţii: Da/Nu Alte notaţii:
11. în cazul în care testul cuprinde subteste, este fiecare dintre 24. Există modalităţi de prelucrare statistică a datelor şi de
acestea suficient de consistent? asamblare a acestora, prevăzute de proiectantul testului, pentru faci­
Da/Nu Alte notaţii: litarea interpretării rezultatelor?
12. Este testul echilibrat din punctul de vedere al abordării Da/Nu Alte notaţii:
diferitelor capacităţi sau tipuri de obiective? 25. Există forme paralele ale testului?
Da/Nu Alte notaţii: Da/Nu Alte notaţii:
13. Are testul deschidere, abordând o varietate de capacităţi sau 26. Efectul retroactiv al testului poate fi apreciat ca fiind pozitiv?
tipuri de obiective? Da/Nu Alte notaţii:
Da/Nu Alte notaţii: 27. Efectul anticipativ al testului poate fi apreciat ca fiind pozitiv?
14. Sunt itemii testului adecvaţi tipurilor de capacităţi sau obiec­ Da/Nu Alte notaţii:
tivelor abordate?
Da/Nu Alte notaţii:
15. Aranjarea itemilor testului respectă regula creşterii graduale
a dificultăţii?
Da/Nu Alte notaţii:
16. Dificultatea itemilor testului este repartizată echilibrat în jurul
punctului de „maximă incertitudine"?
Da/Nu Alte notaţii:
17. în cazul în care testul cuprinde şi itemi de tip „alegere
multiplă", este calitatea distractorilor satisfăcătoare?
Da/Nu Alte notaţii:
18. Există date statistice rezultate din pretestare sau din aplicări
anterioare care să permită aprecieri privind comportarea diferitelor
componente ale testului ?
Da/Nu Alte notaţii:
19. Există date statistice care să permită formularea de aprecieri
privind calităţile metrologice ale testului în ansamblu ?
Da/Nu Alte notaţii:
20. A suferit testul îmbunătăţiri ca urmare a unor încercări în
teren?
Da/Nu Alte notaţii:
21. Există instrucţiuni privind administrarea testului?
Da/Nu Alte notaţii:
156 157
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 20. Gronlund, N. E. (1971), Measurement and Evaluation in Teaching. New
York: The Macmillan Co.
21. Hanley, S., On Constructivism, http://www.towson.edu/ csme/ metp/ Essays/
Constructivism.txt.
1. Bîrzea, C. (1995), Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică şi 22. Husen, T. (1985), „Contemporary issues in education" (în), UNESCO,
Pedagogică R.A. Reflexions on the Future Development of Education, p. 32-36.
2. Bontaş, I. (1998), Pedagogie. Bucureşti: Editura AII. 23. Ionescu, M, Radu, I. (1979), Pedagogie. Bucureşti: Editura Didactică şi
3. Carroll, J. (1963), „A model of school learning", (în) Teachers College Pedagogică.
Record, 64, p. 723-733. 24. Jigău, M. (1991), „Copiii supradotaţi şi problemele actuale ale
4. Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I.-O. (2001), învăţământului" (în), Revista de Pedagogie, no. 3, p. 9-12.
Prelegeri pedagogice. Iaşi: Polirom. 25. Jinga I., Istrate E. (2001), Manual de pedagogie. Bucureşti: Editura AH.
5. Cozma, T. (1994), Educaţia moral-civică, în Neculau, A., Cozma, T. 26. Jinga, L, Negreţ, I. (1999), învăţarea eficientă. Bucureşti: Editura Aldin.
(coord.), Psihopedagogie, Iaşi: Editura Spiru Haret. 27. Joiţa, E. (1998), Eficienţa instruirii. Bucureşti: Editura Didactică şi
6. Cozma, T. (1998), Educaţia şi provocările lumii contemporane, în Cucoş, Pedagogică R.A.
C, (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 28. Lengrand, P. (1973), Introducere în educaţia permanentă. Bucureşti: Editura
didactice. Iaşi: Editura Polirom. p. 17-47. Didactică şi Pedagogică.
7. Creţu, C. (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: 29. Lisievici, P. (1997), Calitatea învăţământului. Bucureşti: Editura
Editura Polirom. Didactică şi Pedagogică R.A.
8. Creţu, C. (1999), Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei. Iaşi: 30. Lawton, D. (1983), Curriculum Studies and Educaţional Planning.
Editura Universităţii Al. I. Cuza. London: Hoddes and Stanghton Educaţional.
9. Cristea, S. (1996), Pedagogie - pentru pregătirea examenelor de 31. Lisievici, P. (2002), Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente.
definitivat, grad didactic II, grad didactic I, reciclare. Piteşti: Editura Bucureşti: Editura Aramis.
Hardiscom. 32. M.E.N. (1998), Curriculum Naţional, Cadru de referinţă. Bucureşti.
10. Cruickhanck, W. M., Johnson, G. O., Eds. (1991), Education of 33. Marga, A. (1996), Universitatea în tranziţie. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof.
Excepţional Children and Youth. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice- 34. Mitrofan, N. (1988), Aptitudinea pedagogică. Bucureşti: Editura Academiei.
Hall, Inc. 35. Neacşu, I. (1999), Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Didactică şi
11. Cucoş C.(coord.), 1998, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare Pedagogică.
şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi. 36. Neculau, A. (1978), „Calităţile profesorului văzute de elevi", (în) Revista
12. Cucoş, C. (2000), Educaţia. Dimensiuni culturale şi inter culturale. Iaşi: de pedagogie, nr.l.
Editura Polirom. 37. Nelson-Jones, R. (1993), Practicai Counselling and Helping Skills.
13. Cucoş, C. (2002), Pedagogie (Ediţia a Ii-a revăzută şi adăugită). Iaşi: London: Cassell Educaţional Limited.
Editura Polirom. 38. Nicola, I. (1992), Pedagogie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A.
14. Cucoş, C. (2002), Timp şi temporalitate în educaţie. Iaşi: Editura Polirom 39. OECD (1989), Schools andQuality. An International Report, Paris.
15. Dave, R.H. Coord. (1991), Fundamentele educaţiei permanente, 40. Prutianu, Şt. (1998), Comunicare şi negociere în afaceri. Iaşi: Editura Polirom.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 41. Radu, I. T. (2000), Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: Editura
16. Esbensen, T. (1970), Independent Study in Science. Washington, DC: Didactică şi Pedagogică R.A.
National Science Teachers Association. 42. Russell, J. D. (1974), Modular Instruction. A Guide to the Design,
17. Fetescu, V. (1994), „Educatorul ideal în viziunea elevilor şcolii normale Selection, Utilization and Evaluation of Modular Materials. Minneapolis,
Vasile Lupu din Iaşi", (în) Revista Univers didactic, nr.3, Iaşi. Minnesota: Burgess Publishing Co.
18. Gagne, R. M. (1975), Condiţiile învăţării. Bucureşti: Editura Didactică şi 43. School Curriculum (1985), London: Her Majesty's Stationary Office.
Pedagogică. 44. Simon, S., Howe, L., Kirschenbaum, H. (1972), Values Clarification. A
Handbook of Practicai Strategies for Teachers andStudents. New York: Hart
19. Grant, Barbara M, Grand Hennings Dorothy (1977), Mişcările, gestica şi
Publishing Inc.
mimica profesorului. O analiză a activităţii neverbale. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică.
159
158
45. Stanciu, I. Gh. (1995), Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A.
46. Toma, S. (1983), Autoeducaţia. Sens şi devenire. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică,
47. Văideanu, G. (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti:
Editura Politică.
48. Văideanu, G., (1996), Unesco-50. Educaţie, Bucureşti: Editura Didactică
şi Pedagogică.
49. Vlădulescu, L. (1995), Fundamente ale educaţiei şi profesionalizării
tehnologice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
50. Vlăsceanu, L., coord. (2002), Şcoala la răscruce. Schimbare şi
continuitate în curriculumul învăţămîntului obligatoriu. Studiu de impact.
Iaşi: Editura Polirom.
51. West, R. (1990), English Language Testing. University of Manchester.
52. Williams Clifton, J. (1982), Human Behavior in Organizations.
Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ
1. Bîrzea, C. (1995), Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică R.A.
2. Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, L, Pânişoară, I.-O. (2001),
Prelegeri pedagogice. Iaşi: Editura Polirom.
3. Cucoş, C. (2002), Pedagogie (Ediţia a Ii-a revăzută şi adăugită). Iaşi:
Editura Polirom.
4. Gagne, R. M. (1975), Condiţiile învăţării. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică.
5. Jinga, I., Negreţ, I. (1999), învăţarea eficientă. Bucureşti: Editura Aldin.
6. Lisievici, P. (1997), Calitatea învăţământului. Bucureşti: Editura Didactică
şi Pedagogică R.A.
7. Lisievici, P. (2002), Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instru­
mente. Bucureşti: Editura Aramis.
8. M.E.N. (1998), Curriculum Naţional. Cadru de referinţă. Bucureşti.
9. Neacşu, I. (1999), Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică.
10. Văideanu, G. (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti:
Editura Politică.
11. Vlăsceanu, L., coord. (2002), Şcoala la răscruce. Schimbare şi conti­
nuitate în curriculumul învăţămîntului obligatoriu. Studiu de impact. Iaşi:
Editura Polirom.

160
J>

S-ar putea să vă placă și