Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic la matematică

Grupa: _______________
Data: ________________
Numărul lecţiei în modul (conform proiectului didactic de lunga durată): 11-12
Durata lecţiei: 90 de minute
Modulul: Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton.

Subiectul lecţiei: Noţiunea de aranjamente.

Competenţe specifice:
6.2.Identificarea în diverse contexte şi clasificarea după diverse criterii a tipurilor de probleme de combinatorică studiate.
6.3.Utilizarea permutărilor, aranjamentelor, combinărilor şi proprietăţile acestora in rezolvarea unor ecuaţii, inecuaţii, probleme practice, din alte domenii.
Obiectivele lecţiei: La sfirsitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 Să definească noţiunile: mulţime ordonată, mulţimi egale;
O2 Să recunoască noţiunea de număr factorial;
O3 Să definească noţiunea de aranjament şi să identifice formula de determinare a aranjamentelor;
O4 Să determine valoarea unui număr factorial;
O5 Să efectueze operaţii cu numere factoriale;
O6 Să identifice în cîte moduri pot fi aranjate elementele căreiva mulţimi;
O7 Să rezolve probleme şi exerciţii cu aranjamente;
O8 Să dezvolte spiritul de interes vădit faţă de tema dată.

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor.


Tehnologii didactice:
a) forme: frontal, în perechi, individual;
b) metode: conversatia euristică, metoda lucrului cu manualul, metoda exercitiului, metoda expunerii problematizate;
c) materiale didactice:
1) ACHIRI, I.; GARIT, V.; EFROS, P. Manualul “Matematica pentru clasa X-a”. Chisinau : Editura Prut International, 2012. 280 P. ISBN 978-9975-54-
043-8;
2) ACHIRI, I.; EFROS, P.; GARIT, V.; PRODAN, N. Culegeri de exerciţii şi probleme la matematică pentru clasa X-a. Chişinău: Editura Prut Internaţional,
2001. 199 p. ISBN 9975-69-248-6;
Evaluarea: formativă, întrebări şi răspunsuri orale şi în scris, lucrare independentă (fară aprecieri cu note)
Scenariul lecţiei

Obiectivele
Nr. Secvenţele Activitatea Activitatea Evaluarea

Timpul
ctr. lecţiei profesorului elevilor

Evocare 1 Salută elevii. Pe tablă este scrisă data si tema în Salută profesorul. Elevul de serviciu anunţă Vizual se
Organizarea clasă.Verificarea pregătirii de lecţie. abseţii. verifică dacă
clasei elevii au
rechizitele
1. necesare
pentru lecţie.
Verificarea 8 Verific însuşirea conţinutului teoretic şi efectuarea Răspund conţinutul teretic, verifică rezultatele Întrebări şi
temei pentru exerciţiilor. exerciţiilor. răspunsuri
acasă. -Ce înţelegeţi prin noţiunea de mulţime? orale
Reactualizarea -Ce este o submulţime?
Cunoştinţelor
şi capacităţilor
Realizarea 14  O1 Se solicita ca elevii să scrie tema lecţiei în caiete. Elevii scriu tema lecţiei in caiete. Exercitii în
sensului O2 Se formulează obiectivele lecţiei. scris
Predarea- O3 Deseori ne punem asfel de întrebări:
învăţarea O4 -Cîte numere de telefon a cîte 6 cifre distincte pot fi
materiei noi O8 alcătuite în total cu cifrele: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ?
-Cîte numere de telefon a cîte 7 cifre distincte pot fi
alcătuite în total cu cifrele: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9?
-În clasă sunt 24 elevi. În cîte moduri poate fi formată
2. o echipă de serviciu compusă din 3 persoane ?
Pe parcursul studierii acestui capitol vom
rezolva astfel de probleme numite-probleme
combinatorice.
La lecţia dată vom rezolva probleme de primul tip.
Dar înainte de acestea să ne familiarizăm cu unele
noţiuni noi.
Propun elevilor fiind în perechi să aranjeze elementele
mulţimii A  a, b, c, d  în toate modurile posibile Din elementele mulţimii date vor forma alte
obţinînd astfel alte mulţimi. mulţimi.
-Ce puteţi spune despre mulţimile obţinute ? -Toate mulţimile date conţin aceleaşi
-Definiţi noţiunea de mulţime ordonată. Deschideţi elemente însă diferă prin ordinea de
manualele la pag.51 scriţi definiţia dată în caiete. despunere a lor.
-Ce puteţi spune despre următoarele doua mulţimi ? Notează definiţia în caiete.
A  7,8,9;
Sunt egale.
B  7,8,9
În baza acestui exemplu voi explica care mulţimi
ordonate sunt egale.
O altă noţiune nouă cu care ne vom familiariza astăzi
este - n! (n factorial).
n! -produsul primelor 𝑛 numere naturale nenule.
3! 1  2  3  6
2! 1  2  2
Exemple:
4!
 24
7!
 720
n! n  2!n  1n Fie mulţimea M  2,3,4,5
Din mulţimea dată formaţi submulţimi ordonate a cîte
1,2,3,4 elemente.Pentru a determina numărul de Vor scrie submulţimile şi le vor număra.
submulţimi ordonate ale unei mulţimi ordonate şi
pentru a nu face calcule atît de lungi, în ajutor ne vine
noţiunea de aranjamente de n elemente luate cîte m .
Deschideţi manualele la pag.52, citiţi definiţia şi
notaţi-o în caiete.
n! Cîtesc şi notează definiţia în caiete.
Formula: An 
m

n  m!
Propun să analizeze exemplul din manual de la pag.52.

Analizează exemplul.
Consolidarea 45 O3 Exerciţiul 3(a)(1,2,5) pag.58 (1) Exercitii in
materiei si O4 Să se calculeze: scris
formularea O5 3 1 6 60,8, 
capacităţilor O6
A5 , A8 , A3
O7
O8 Problema 10
pag.58 (1)
Rezolvare:
În cîte moduri poate fi confecţionat un drapel tricolor
 210
3
din şapte bucăţi de pînză cu dimensiuni egale şi de A 7
culori diferite. Răspuns: 210 moduri.

Problema 252 pag.26 din (2) Rezolvare:


În clasa X-a se studiază 12 obiecte. În cîte moduri
A12  95040
5
poate fi alcătuit orarul pentru ziua de luni, ştiind că în
această zi trebuie să fie 5 lecţii diferite. Răspuns: 95040 moduri
Exerciţiul 258 pag.26
din (2)
Calculaţi: 20! 20! 20!15  20! 20!16

 A20  14! 15!  14!15  14!15  256
6 5

a) A 20
 20! 20! 20!
4
A
20 16! 14!15  16 14!15  16
n! n! n! n!n  6 n  5

A A n  5! n  7 ! n  7 !n  6 n  5
5 7

b) n n
   
6 n! n!
A n
n  6! n  7 !n  6
n!n  6n  5  1 
n! n  11n  31
2


n  7 !n  6n  5  n  7 !n  6n  5 
n! n!
n  7 !n  6 n  7 !n  6
 11n  31
2

n
n5
Reflecţia 15 O3 Problema 250 pag.26 din (2) Rezolvă în mod independent. Lucrare
Evaluarea O6 În cîte moduri pot fi aşezaţi 3 elevi pe 15 locuri? Dar 4 independentă
O7 elevi? Dar 5 elevi?
O8
Exerciţii:
Calculaţi:
4 5 15
A5 ; A9 ; A13 .
Exerciţiul 258(f) pag.26 (2)
3.
An  An
6 5

An4
Tema pentru 2 De învăţat: Modulul IV, §1, punctual 1.1 pag.50-53 Notează tema pentru acasă în caiete.
acasă De rezolvat: Exerciţii: 3(de finisat), problema 11 din A
pag.58
Bilanţul lecţiei 5 Ce am invatat nou astazi la lectie? Răspund la întrebări. Adresează întrebări. Întrebări orale
Se fac totalurile lecţiei “Ce am ştiut, ce ştiu , ce vreau
să ştiu.”
Apreciez cu note elevii.

Profesoară: __________ Beşliu Aliona

S-ar putea să vă placă și