Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE HAGIU’’ TG.

BUJOR

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ


LET’S HAVE FUN WITH ENGLISH
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Denumirea opţionalului: Let’s have fun with English
Tipul: Opţional la nivelul disciplinei
Clasa: a II-a
Durata: an şcolar 2018-2019
Numărul de ore pe săptămână: 1
Autorul: prof. Modiga Nicoleta
Abilitatea pentru susţinerea cursului: competenţa oferită de diploma de licenţă şi de
participarea la cursuri de formare specifice disciplinei pe care o predau („Active methods in
teaching English” organizat de CCD Galati)
I. ARGUMENT
Cursul opţional de limbă engleză ”Let’s have fun with English” a fost conceput pentru
a veni în sprijinul elevilor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de limbă engleză, având
în vedere că au luat contact cu aceasta la clasa pregătitoare şi în clasa I. Un alt argument
pentru care elevii şi părinţii solicită un opţional de limbă engleză este statutul acesteia de
limbă de largă circulaţie internaţională. De asemenea, copiii au ocazia să capete cunoştinţe de
limbă engleză şi prin intermediul canalelor de televiziune care difuzează desene animate şi
alte emisiuni pentru copii.Nu sunt de neglijat perspectivele pe care le oferă învăţarea limbii
engleze (acces pe Internet, mijloc de comunicare, susţinerea unor examene de limbă,
continuarea studiilor la anumite nivele în străinătate s.a.).
Prezentul opţional se adresează copiilor din clasa a II-a şi urmează a fi parcurs o dată
pe săptămână pe durata anului şcolar 2018-2019. Cursul îşi propune să familiarizeze copiii cu

1
noţiuni şi structuri de bază ale limbii engleze, urmărind să le dezvolte capacitatea de a
exprima mesaje simple în această limbă, precum şi spiritul de observaţie, gândirea
reproductivă şi creativă. Prin poveşti, jocuri, concursuri, poezii, cântece şi dialoguri
minimale, elevii vor dobândi o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vorbitori în general şi
ca vorbitori de limba engleză în particular. Copiii sunt încurajaţi pe parcursul activităţilor
pentru a li se dezvolta încrederea în ei înşişi, respectându-se propriul ritm de învăţare.

II. COMPETENŢE GENERALE:


1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

III. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:


1. Receptarea de mesaje orale simple
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1 să recunoască sunete specifice limbii exerciţii de identificare şi discriminare
engleze exerciţii de răspuns la comenzi şi la
1.2 să distingă cuvinte şi sintagme în fluxul formule simple de comunicre în societate
verbal exerciţii de răspuns la comenzi şi la
1.3 să reacţioneze verbal / nonverbal la un întrebări
mesaj audiat exerciţii de tip adevărat / fals (yes / false)
1.4 să desprindă sensul global al unui
enunţ simplu
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzualã
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
2.1 să articuleze sunete, izolat şi în cuvânt / exerciţii de pronunţie
grupuri de cuvinte, respectând accentul şi exerciţii de repetare după model a unor
intonaţia specifice limbii engleze cuvinte, sintagme, propoziţii
2.2 să reproducă enunţuri simple / părţi recitare de poezii, interpretare de cântece
ale unui enunţ dialoguri simple, pe perechi
2.3 să producă enunţuri simple, adecvate jocuri şi concursuri didactice
unor situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1 să recunoască litere/grupuri de litere exerciţii de identificare a unor litere,
în cuvinte şi cuvintele în spaţiul grafic grupuri de litere, cuvinte, sintagme

2
3.2 să citească un text scurt cu glas tare exerciţii de citire după model
3.3 să desprindă sensul global al unui text exerciţii de tipul adevărat/fals
3.4 să sesizeze legătura dintre text şi întrebări şi răspunsuri pe marginea
imaginile ce îl însoţesc textului şi a imaginilor
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE
4.1 să reproducă in scris litere, grupuri de exerciţii de copiere
litere, cuvinte, sintagme, enunţuri simple exerciţii de completare pe baza unui suport
4.2 să realizeze legătura între scriere şi vizual
pronunţie la nivelul cuvântului şi al jocuri didactice (rebus, grilă)
grupului de cuvinte
4.3 să scrie cuvinte, sintagme, propoziţii

IV. CONŢINUTURI
Vocabular:
 persoane
 şcoala, clasa
 familia
 viaţa de zi cu zi
 îmbrăcăminte
 zile festive
 culori
 jucării
 camere, locuinţa
 animale, insecte
 mesele zilei şi mâncăruri
 căutarea unor obiecte
 animale domestice/sălbatice
 părţile corpului
 vremea

Structuri gramaticale:
 Substantivul (singular şi plural)
 Articolul (a/an)
 Pronumele personal (I, he, she, it)
 Numeralul cardinal (1 … 10)

3
 Verbul “to be”, “have got” (prezent afirmativ), “can”, imperativul;
 adjectivele demonstrative: this, that
 adjectivele posesive my, your, his, her, our
 genitivul cu 's
 adjectivele
 "there is "/ "there are"
 prezentul simplu – afirmativ, interogativ şi negativ (like, live)
 prezentul continuu (afirmativ si interogativ)
 prepoziţiile ( in, under, on)
 cuvinte-intrebari: where

Acte de vorbire:
 a face prezentări simple (nume, gen, vârsta, hobby)
 a localiza (pe, sub, în, în faţă, în spatele)
 a cere si a oferi informaţii simple, uzuale
 a descrie simplu (o calitate)

Sugestii de contexte:
 activităţi la şcoală şi acasă
 obiecte din clasă, şcoală, curte, de acasă
 dimensiuni (mic, mare, lung, scurt, înalt, scund)
 poziţii (pe, sub, în, în faţa, în spatele)
 personaje îndrăgite
 serbări şi sărbători
 concursuri

Funcţii de comunicare:
 a saluta şi a răspunde la salut
 a se prezenta şi a prezenta pe cineva
 a identifica elemente din universul familiar
 a descrie persoane, animale, locuri
 a localiza persoane, obiecte, acţiuni
 a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător)
 a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri
 a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
 a da instrucţiuni

4
 a exprima posesia
 a descrie actiuni

Valori şi atitudini:
 atitudinea deschisă faţă de ceilalţi
 interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi
 respectul faţă de ceilalţi
 promovarea creativităţii
 cooperare
 competitivitate

V. MATERIALE DIDACTICE
- Carte si caiet de activităţi, abţibilduri, figurine de carton
- Planşe cu povesti, postere tematice, cartonase cu imagini
- CD audio, CD cu cântece, DVD
-creioane colorate
-cretǎ coloratǎ
-foi de hârtie alb
-lipici
-foarfece

VI. STANDARDE MINIME DE PERFORMANŢĂ:


Pentru calificativul SUFICIENT elevul trebuie sa demonstreze:

COMPETENŢE GENERALE STANDARDE


- Receptarea de mesaje orale şi scrise simple -recunoaşte cel puţin 10 din 20 din elementele de
vocabular folosite, în exerciţii orale şi scrise
-utilizează formele de singular şi de plural ale
unui număr de minim 20 de substantive cu plural
regulat
- Exprimarea orală în situaţii de comunicare -aplică teoria însuşită la conjugarea corectă a
uzuală verbului „a fi”, indicativ prezent, precum şi a altor
5 verbe, la acelaşi mod şi timp )

5
-răspunde corect la cel puţin 5 întrebări care să
dovedească înţelegerea contextului dat.
-poate descrie ceva in minim 2-3 propoziţii orale
complete şi corecte.
- Redactarea de mesaje simple în situaţii de -reuşeşte să realizeze un mini-proiect (o pagină)
comunicare uzuală prin care să dovedească capacitatea de a
interacţiona în echipă.

VII. MODALITATI DE EVALUARE


 Portofoliul elevului
 Joc de rol / mini-dramatizări
 răspunsuri la întrebările profesorului
 dialoguri simple, pe perechi
 descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
 concursuri
 jocuri didactice

VIII . BIBLIOGRAFIE:

1. Ansel Erocack, Linette. Our Discovery Island: Pupil’s Book+ Teacher’s Book.
Edinburgh: Pearson, 2011
2. Barraclough, Carolyn. Macmillan Children’s Dictionary. Oxford: Macmillan
Educational, 2001
3. Harmer, Jeremy. The Practice of English Language. Harlow: Pearson Education Ltd.,
2001
4. Graham, Carolyn. Children’s Picture Dictionary + CD. Hong Kong: Pearson Longman
Asia ELT, 2011
5. Slattery, Harry, Willis, J. English for primary teachers. Oxford: OUP, 2001