Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Profesor: Beşliu Aliona


Data:
Grupa:
Obiectul: Matematică
Numărul lecţiei conform proiectului de lungă durată: 117-118
Subiectul lecţiei: Teorema sinusurilor.
Tipul lecţiei: mixtă
Subcompetenţe curriculare:
Obiective operaţionale:
O1: Să identifice elementele triunghiului pe care le cunoaşte şi pe cele care i se cer
O2: Să aplice relaţiile metrice
O3: Să aplice teorema sinusurilor şi a cosinusurilor la rezolvarea problemelor
O4: Să aplice funcţiile trigonometrice
O5: Să determine aria triunghiurilor
O6: Să aplice formule de calcul prescurtat
Metode folosite: conversaţia, descoperirea, problematizarea, explicaţia, metoda exerciţiului, exerciţiu comentat, muncă independentă, activitatea
diferenţiată pe grupe valorice, activitate frontală de sistematizare şi organizare a informaţiilor
Mijloace de învăţământ utilizate: manualul, culegere de probleme, mape de lucru, fişe de lucru, planşe
Evaluare:
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. OB. METODE ŞI FORME DE


ETAPELE LECŢIEI CONŢINUTUL LECŢIEI
Crt. OPER. PROCEDEE ORGANIZARE
Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea lecţiei Conversaţia
1. Moment organizatoric
(curăţenie, lumină). Verificarea prezenţei
Captarea atenţiei O1, O2 Verificarea frontală a temei calitativ şi cantitativ. Prezentarea la Conversaţia
2. tablă a rezolvării unor probleme considerate mai dificile din Demonstraţia
temă Explicaţia
Anunţarea temei şi a Vom enunţa şi demonstra o nouă teoremă cu ajutorul căreia Conversaţia
3.
obiectivelor vom rezolva triunghiul oarecare, Teorema cosinusului Problematizarea
Reactualizarea O2 P: Care sunt teoremele şi noţiunile cu ajutorul cărora putem Conversaţia
cunoştinţelor rezolva un triunghi dreptunghic? Explicaţia
E: Dacă triunghiul este dreptunghic avem relaţii metrice şi
4.
elemente de trigonometrie.
P: Dar ce facem dacă avem un triunghi oarecare? La această
întrebare vom da răspuns la lecţia de astăzi. Răspuns:,
5. Prezentarea O2 P: Dacă triunghiul este oarecare apelăm la teorema sinusurilor
conţinutului şi sau a cosinusurilor
dirijarea învăţării
Teorema sinusurilor. În orice triunghi ABC are loc egalitatea:
O4 BC AC AB
= = = 2 R , unde R este raza cercului
sin A sin B sin C
circumscris triunghiului ABC.
Observaţii.
Formula dată se aplică la determinarea ariei triunghiurilor
Exemplu. a = 2 ; b = 2; B = 450 . Aflaţi celelalte elemente
posibile ale triunghiului.
Rezolvare. Din teorema sinusurilor avem
a b c
= =
sin A sin B sin C
O3
O4 2
2�
2 2 2 2 2 = 1 � A = 300
= � = � sin A =
sin A sin B sin A 2 2 2
2
O5 A + B + C = 180 � C = 1050
0

O6
Asigurarea feed-back- O1,O4 Din fişa de lucru elevii vor rezolva problemele 2 şi 5/II Muncă
6.
ului independentă
7. Fixarea cunoştinţelor Se recapitulează împreună cu elevii Teoremele nou predate Conversaţia
8. Evaluarea Aprecierea elevilor care s-au remarcat în timpul lecţiei Conversaţia
9. Tema Fişa de lucru II / 3, 4

Teorema sinusului:

In orice tiunghi ABC are loc relatia:


a b c
= = = 2R , unde R este raza cercului circumscris triunghiului ABC.
sin A sin B sin C
Demonstratie: Analizam cazul triunghiului ascutitunghic. Celelalte cazuri se vor
demonstra in mod analog.

B D C

In triunghiurile dreptunghice ABD şi ADC deducem:


AD 
sin B =  AD = sinB c 
AB  b c b a a b c
  sinB c = sinC  b  = ; Analog, se arata: sin B = sin A . Deci = =
sin A sin B sin C
AD sin B sin C
sin C =  AD = sinC  b
AC 
A D

OOOOoooooo

B C
Construim cercul circumscris triunghiului ABC.
Construim prin B diametrul BD, BD= 2 R
 
ˆ C = m BD
m BA 
ˆC = 
m BC

 
= A
2
BD diametru   BDC dreptunghi c
ˆ C = BC  sin A = a  a = 2 R
sin BD
BD 2R sin A
b
= 2R
sin B
c
In mod asemanator se arata ca : = 2R
sin C
a b c
Deci = = = 2R
sin A sin B sin C
Formulele ariei triunghiului

1. Notaț ii
oFie Δ ABC cu AB=c, BC=a, CA=b.
o În loc de m(≮A) se va scrie uneori A
o în loc de ≮A se va scrie uneori A .
o S = aria triunghiului
o ha = AA’ = înălțimea din A, hb = BB’ = înălțimea din B, hc = CC’ = înălțimea din C
2. Demonstrația formulei 2 a ariei triunghiului

o
3. Demonstrația formulei 3 a ariei triunghiului
Notaț ii

 Fie Δ ABC cu AB=c, BC=a, CA=b.


 În loc de m(≮A) se va scrie uneori A
 în loc de ≮A se va scrie uneori A .
 S = aria triunghiului
 R este raza cercului circumscris triunghiului ABC, cercul C(O,R),
 O = centrul cercului circumscris triunghiului = intersecția mediatoarelor laturilor triunghiului
 Teorema sinusurilor

se va utiliza mai jos.

 În Δ ABC aria triunghiului are și formula :

FISA DE LUCRU
Clasa a-IX-a
1. Sa se arate ca triunghiul in care : sin²B+sin²C=sin²A este dreptunghic.
2. In triunghiul ABC , dreptunghic in A , se cunosc : a=4 , m( ÐB)=15°. Sa se determine elementele triunghiului ABC.
3. Fie triunghiul ABC si punctele M ,N Î(BC) astfel incat m(ÐBAM)=m(ÐCAN ).
a) Folosind teorema sinusurilor sa se demonstreze ca :
BM BN AB²
¾  ¾ =¾ ( relatia lui Steiner ) .
CM CN AC²
b) Ce devine relatia lui Steiner pentru M=N ?
4. Fie triunghiul ABC si DÎ BC . Sa se arate ca: DB c  sin(BAD)
¾ = ¾¾¾¾¾ .
DC b  sin(DAC)
5. Sa se demonstreze ca intr-un triunghi oarecare are loc relatia :
a  sin(B –C)+ b  sin(C – A)+ c  sin(A– B) = 0 .
6. Daca intr-un triunghi avem m(Ð A) =60° , m(Ð B)= 45° si a=12 , sa se determine b si c.

FIŞA DE LUCRU
I. Rezolvaţi problemele
1) Calculaţi înălţimea şi aria unui triunghi echilateral cu latura de 18 cm.
3
2) Triunghiul ABC are măsura unghiului de 900, AB = 5 cm şi sin C = . Aflaţi BC , AC , sin B , ctg C , înălţimea corespunzătoare
5
ipotenuzei, perimetrul triunghiului şi aria.

II. Fiind date următoarele elemente în triunghiul ABC , să se afle celelalte elemente ale triunghiului:
1. a = 8, B = 450 , A = 600 ;
2. a = 7 , b = 5, c = 6 .