Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Sterenco Rita
Adresă(e) Cureșnița Nouă, Soroca, R. Moldova
Telefon(oane) 0230-73-284 Mobil: 069624229

E-mail(uri) ritasterenco@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă

Data naşterii 18.09.1984

Sex Feminin

Studii  2005, Colegiul Pedagogic „M. Eminescu”, Soroca, specialitatea


„Pedagogia învățământului primar”

 2007, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică și


Informatică,
specialitatea „Matematică aplicată”
 2013, Institutul de Științe ale Educației, recalificare profesională la
specialitatea Fizică

Experienţa profesională
Perioada 2007 – 2012 am activat în Colegiul „Prometeu”, Soroca, profesor de
informatică
2012 – până în prezent în IP Gimnaziul Rublenița, profesor de fizică și
matematică
Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică și matematică
Activităţi şi responsabilităţi Profesor de fizică și matematică, diriginte
principale
Numele şi adresa Instituția Publică Liceul Teoretic Rublenița, Catan Alina
angajatorului Instituția Publică Gimnaziul Rublenița, Catan Alina
Tipul activităţii sau sectorul Profesor de fizică și matematică
de activitate

Educaţie şi formare
Numele şi tipul instituţiei de  07.11.2016 – 27.11.2016 – Cursuri de formare continuă la Fizică,
învăţământ Universitatea de Stat din Tiraspol

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Aptitudini și competențe  limba română, limba engleză, matematică,
personale
Competențe profesionale:
Aptitudini şi competenţe  practica psiho – pedagogică
personale  cunoștințe privind contextul social și legal
 dinamism și creativitate
 disponibilități intelectuale maxime

Limba(i) maternă(e) română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba rusă     
Limba engleză  
Limba italiană   
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi  capacități de comunicare adecvate unui profesor


sociale

Competenţe şi aptitudini  spirit organizatoric, abilitatea de a lucra în echipă


organizatorice  bune competențe organizaționale dobândite ca profesor
 bune abilități de a conducere a unei echipe

Competenţe şi aptitudini  competențe de utilizare a mijloacelor de învățământ (audio, video),


tehnice aparaturii tehnice

Competenţe şi aptitudini de  Word, Excell, Power point, Smart


utilizare a calculatorului  bune cunoștințe de editare foto, (procesor de texte, calcul tabelar,
software pentru prezentări)

Competenţe şi aptitudini  Lectura, muzica, broderie,


artistice

Permis(e) de conducere da

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628