Sunteți pe pagina 1din 18

Şcoala Gimnazială Dobârlău

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
INTEGRATĂ

CLASA a II-a B
AN ŞCOLAR 2019-2020

Prof.înv. primar Iorga Felicia


În conformitate cu OMEN, Plan cadru nr. 3371 din 12 martie 2013 și Programa nr.
3418 din 19.03.2013

Discipline:
 Comunicare în limba română (CLR), 6 ore/ săptămână
 Matematică și explorarea mediului (MEM), 5 ore/săptămână
 Muzică și mișcare (MM), 2 ore/ săptămână
 Arte vizuale și abilități practice (AVAP), 2 ore/ săptămână
 Dezvoltare personală (DP), 1 oră/ săptămână

Manuale utilizate:
 Comunicare în limba română, editura EDP, autori: Gabriela Bărbulescu, Daniela
Beșliu, Daniela-Elena Ioniță
 Matematică și explorarea mediului, editura EDP, autori: Mihaela Ada Radu, Rodica
Chiran, Olga Pîrîială
 Muzică și mișcare, editura Aramis, autori: A. Perțea, D. Radu
 Arte vizuale și abilități practice, editura Litera, autori: Cristina Rizea, Daniela
Stoicescu, Ioana Stoicescu
 Dezvoltare personală, editura, Ars Libris, autori: Adina Grigore, Cristina Ipate

1
SCHEMA ORARĂ
CLASA a II-a
Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII
curriculare CLASA

DISCIPLINE P I II III IV

Limba şi literatura română


I. ( denumire la P, I, II - Comunicare în 5 7 6 5 5
Limbă şi limba română )
comunicare
Limba modernă (Engleză) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi 4 4
ştiinţe ale explorarea mediului) 3 3 4
naturii 1 1 1
Stiinţele naturii 1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si societate --- --- --- --- 1
Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 .2. 2 1 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 .2. 2 2 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
,,De-a arhitectura mini” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

2
SEMESTRUL I-14 SĂPTAMÂNI

Nr. Unitatea Disciplina Competențe


crt. Tematică Conținutu
Poveștile cărții

1. CLR 1.1. – identificarea semnificației unui mesaj ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exers


oral din texte accesibile variate; Comunicare orală
1.2. – identificarea unor informații variate • Acte de vorbire – a saluta, a se prezent
dintr-un text audiat; formula o idee/ o părere/ o opinie/ o soli
1.3. – identificarea sunetelor și silabelor în •Dialogul – iniţierea, menţinerea şi înch
cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu
•Reguli de vorbire eficientă – salutul, pr
claritate;
1.4. – exprimarea interesului pentru
receptarea de mesaje orale, în contexte de Citire/Lectură
comunicare cunoscute; •Textul – titlul, autorul,subtitlul, alineate
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în • Cartea. Cuprinsul cărții.Numerotarea p
situații concrete de comunicare;
2.2. – transmiterea unor informații printr-o Scriere/Redactare
suită de enunțuri înlănțuite logic; •Alfabetul. Literele mici și mari de mân
2.3. – participarea cu interes la dialoguri în Așezarea în pagină a textului scris. Cop
diferite contexte de comunicare;
•Propoziția.Enunțul
2.4. – exprimarea expresivă a ideilor în
contexte familiare manifestând interes și •Semnele de punctuație „.”, „-’’, ,,?’’
încredere în sine;
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîlnite în Texte suport:
mediul cunoscut. •Prima zi de școală, după Ionel Teodorea
•Povestea cărții de povești, după Emilia C
•Cearta literelor
 Recapitulare-Acum știu!
 Evaluare sumativă-Știu, pot, r
 Ameliorare/Dezvoltare
MEM 1.1. – scrierea, citirea șI formarea numerelor ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exers
până la 1 000;  Numere naturale de la 0 la 100.
2.1. – localizarea unor obiecte prin stabilirea scriere
unor coordonate în raport cu un sistem de  Numere pare-impare.
referință dat, folosind sintagmele învățate;  Compararea,ordonarea și rotunji
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor  Adunări şi scăderi de la 0 la 100
investigații, prin observarea și generalizarea  Forme geometrice. Măsurarea cu
unor modele sau regularități din mediul  Probleme care se rezolvă printr-
apropiat;  Probleme care se rezolvă prin 2
4.2. – formularea unor consecințe rezultate în
 În tabără
urma observării unor relații, fenomene,
 La mare
procese simple
 La concert
 Natura, prietena mea
 Evaluare iniţială
 Ameliorare/Dezvoltare
MM 2.1. – cântarea în colectiv, în grupuri mici și ● Timbrul
individual, asociind dirijatul intuitiv;  Sunete din mediul înconjurător
2.2. – cântarea în colectiv, asociind  Sunetele muzicale vocale
acompaniamentul sugerat de ritm și de  Sunetele muzicale instrumentale
măsură  Recapitulare. Evaluare
 Cântarea vocală. Dictia.
 Exercitii de respiratie, dictia , sin
 Cântece: Culorile, Căsuța din pă

1
AVAP 2.1. – explorarea unor caracteristici / ● Materiale, instrumente. Oamenii com
proprietăți ale materialelor în diverse  Colectare de materiale din natur
contexte;  Observarea spaţiului natural –
Desene pe asfalt
2.3. – realizarea de produse utile  Frunze călătoare
combinând materiale ușor de  Ne jucăm, corectăm, învățăm!
prelucrat și tehnici accesibile
DP 1.1 – stabilirea unor asemănări și deosebiri ● Eu si ceilalți. Cum arată oamenii.
între sine  Stabilirea asemănărilor și deoseb
și ceilalți, după criterii simple; criterii simple.
2.2 – utilizarea unor elemente de ascultare  Eu și ceilalți
activă;  Cum arată oamenii
2.3. – explorarea abilităților de relaționare cu  Noi... fetele și băieții
ceilalți.  Frumusețea vârstelor
 Recapitulare. Evaluare
2. CLR 1.1. – identificarea semnificației unui mesaj Comunicare orală
Poveștile toamnei

oral din texte accesibile variate;  Reguli ale discursului oral. Ascu
1.2 – identificarea unor informații variate celuilalt
dintr-un text audiat;
 Descrierea unui obiect, fenomen
1.4. – exprimarea interesului pentru
 Forme ale discursului oral. Desc
receptarea de mesaje orale, în contexte de
comunicare cunoscute;
2.2. – transmiterea unor informații printr-o Citire/lectură
suită de enunțuri înlănțuite logic;  Textul
2.3. – participarea cu interes la dialoguri în  Textul literar
diferite contexte de comunicare;  Textul liric
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîlnite în  Poezia. Strofa.Versul
mediul cunoscut;
Scriere/redactare
3.4. – exprimarea interesului pentru lectură;
4.1. – scrierea unor mesaje, în diferite  Scrierea funcţională –transcriere
contexte de comunicare;  Semnul exclamării.Intonarea pro
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu o Punctul (.).
respectarea convențiilor de bază. o Semnul întrebării (?)
o Semnul exclamării (!)
Vocabular. Cuvântul. Silaba:
 Introducerea cuvintelor noi în vo
 Așezarea în pagina caietului a te
 Organizarea textului scris:
 Scrierea pe liniatură tip II
 Așezarea textului în pagina caiet
autorului, folosirea alineatelor, respectare
 Scrierea imaginativă după un

Texte suport:
 Frunza, după Emil Gârleanu
 Bradul (poveste populară române
 Cântec, de Ștefan O. Iosif
 Toamna dintâi, după Erskine Ca

 Recapitulare-Acum știu!
 Evaluare sumativă-Știu, pot, r
 Ameliorare/Dezvoltare

2
MEM 1.1. – scrierea, citirea șI formarea numerelor  Aprofundare, consolidare adu
până la 1 000;  Numere naturale până la 100
1.3. – ordonarea numerelor în concentrul 0- scriere (cu cifre şi litere);
1000, folosind poziționarea pe axa numerelor,  Compararea și ordonarea num
estimări, aproximări;  Corpul omenesc
2.1. – localizarea unor obiecte prin stabilirea  Recapitulare-Să repetăm ce am
unor coordonate în raport cu un sistem de Evaluare sumativă-Ce știu? C

referință dat, folosind sintagmele învățate;
 Ameliorare/Dezvoltare
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor
investigații, prin observarea și generalizarea
unor modele sau regularități din mediul
apropiat;
MM 2.1. – cântarea în colectiv, în grupuri mici și ● Jucării muzicale
individual, asociind dirijatul intuitiv;  Jucării muzicale din materiale n
2.2. – cântarea în colectiv, asociind  Orchestra de jucării muzicale
acompaniamentul sugerat de ritm și de  Recapitulare. Evaluare
măsură;  Cantece: Azi Grivei e mânios de
3.3. – confecționarea de jucării muzicale din  Ne jucăm, corectăm, învățăm!
materiale naturale.
AVAP 1.1. – sesizarea diferenței dintre informația ● Cuvinte și numere dragi
practică transmisă prin limbaj vizual și  Materiale și instrumente-Pictura
mesajul artistic;  Oamenii comunică- Mama şi pu
2.1. – explorarea unor caracteristici /  Litere și cifre- Copiii din crâng –
proprietăți ale materialelor în diverse (pensulaţie)
contexte;  Evaluare
2.3. – realizarea de produse utile combinând
materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile;
2.6. – participarea la activități integrate
adaptate nivelului de vârstă în care se
asociază elemementele de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică.
DP 2.2 – utilizarea unor elemente de ascultare  Noi… fetele și băietii. Fru
activă; îmbrăcăm.
2.3. – explorarea abilităților de relaționare cu  Asemanări și deosebiri între sin
ceilalți. vârstă, vestimentație.

3. CLR 1.2. – identificarea unor informații variate Comunicare orală


dintr-un text audiat;  Reguli ale discursului oral. Ascu
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în celuilalt
situații concrete de comunicare; Citire/lectură
2.2. – transmiterea unor informații printr-o  Textul
suită de enunțuri înlănțuite logic;.
2.4. – exprimarea expresivă a ideilor în  Textul literar
contexte familiare manifestând interes și  Textul liric
încredere în sine;  Poezia. Strofa.Versul
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în  Povestirea unor întâmplări trăite
mediul cunoscut;
3.4. – exprimarea interesului pentru lectura Scriere/redactare
unor cărți adecvate vârstei;  Așezarea în pagina caietului a
4.1. – scrierea unor mesaje, în diverse
 Organizarea textului scris:
contexte de comunicare;
 Folosirea virgulei
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu
respectarea convențiilor de bază.  Scrierea funcțională. Biletul
 Scrierea imaginativă după un
Texte suport:
 Împreună, după Cristina Tohăne
 Comoara
 Cenușiul
 Dințișor, după Florin Colonaș
 Recapitulare-Acum știu!
 Evaluare sumativă-Știu, pot, r
 Ameliorare/Dezvoltare

3
MEM 1.4. – efectuarea de adunări și scăderi mentel  Numerele naturale de la 0 la 1
și ăn scris în concentrul 0 – 1 000, recurgând  Formarea, citirea si scrierea nr.n
la numărare și/sau grupare ori de câte ori este  Menținerea sănătății
necesar;  Compararea și ordonarea numer
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor  Boli provocate de virusuri
investigații, prin observarea și generalizarea  Numere pare. Numere impare
unor modele și regularități din mediul  Recapitulare
apropiat;
 Evaluare
3.2. – manifestarea grijii pentru comportarea
 Ameliorare/Dezvoltare
corectă în relație cu mediul natural și social;
4.2. – formularea unor consecințe rezultate în
urma observării unor relații, fenomene,
procese simple;
MM 1.1. - receptarea unor sunete emise de surse ● Ritmul
diferite, cu durate, intensități, înălțime și  Sunetul lung. Sunetul scurt (dur
viteză de succesiune contraste;  Marcarea structurilor ritmice
1.2. - receptarea sunetelor emise de anumite  Audiția interioară. Improvizația
instrumente muzicale;  Recapitulare. Evaluare
2.1. – cântarea în colectiv, în grupuri mici și  Cântece: Bate vantu frunzele, To
individual, asociind dirijatul intuitiv; Jocuri: Deschide urechea bine, D
2.2. – cântarea în colectiv, asociind
acompaniamentul sugerat de ritm și de
măsură

AVAP 2.5. – explorarea de utilizări în contexte utile ● Acasă


și sau estetice a obiectelor/ lucrărilor  Familia mea (linia; portretul)
realizate prin efort propriu;  Casa mea (realizarea unei mache
2.6. – participarea la activități integrate  Locul unde mă joc (desen, mode
adaptate nivelului de vârstă în care se  Evaluare
asociază elemementele de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică.
DP 1.3. – respectarea unor reguli de igienă  Fiecare este unic.
personală;  Suntem diferiti.
2.2 – utilizarea unor elemente de ascultare  Recapitulare
activă;  Evaluare sumativă
2.3. – explorarea abilităților de relaționare cu
ceilalți.
Poveștile prieteniei

4
Poveștile iernii
4. CLR 1.2 – identificarea unor informații variate Comunicare orală
dintr-un text audiat;  Propoziția/Enunțul – Intonarea p
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în  Dialoguri pe teme familiare (me
situații concrete de comunicare;
2.2. – transmiterea unor informații printr-o  Reguli ale discursului oral – Into
suită de enunțuri înlănțuite logic; Textul nonliterar/informativ:
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în  Elementele textului nonliterar
mediul cunoscut;  Tipuri de texte nonliterare
4.1. – scrierea unor mesaje, în diverse
contexte de comunicare; Citire/Lectură
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu  Formularea de întrebări și răspu
respectarea convențiilor de bază.  Povestirea orală a unui fragment

Scriere/Redactare
 Scrierea corectă a cuvintelor cu
 Scrierea funcțională.Biletul. Fel
 Semnul „două puncte (:)”
 Scierea imaginativă după benzi

Fonetică:
 Silaba. Despărțirea cuvintelor în
 Sunetele limbii române. Vocale ș

Texte suport:
Iarna pe uliță, de George Coșbuc
La săniuș, dupa Ion Agârbiceanu
Polul Nord
Scrisoare de la Moș Craciun, dupa Mark
 Recapitulare-Acum știu!
 Evaluare sumativă-Știu, pot, r
 Ameliorare/Dezvoltare
MEM 1.4. – efectuarea de adunări și scăderi mental  Adunarea și scăderea numerel
și în scris în concentrul 0 – 1 000, recurgând  Adunarea și scăderea numerelor
la numărare și/sau grupare ori de câte ori este  Adunarea și scăderea numerelor
necesar; trecere peste ordin
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor  Adunarea și scăderea numerelor
investigații, prin observarea și generalizarea trecere peste ordinul unităților
unor modele și regularități din mediul  Scăderea numerelor naturale
apropiat;  Adunarea numerelor naturale de
3.2. – manifestarea grijii pentru comportarea ordinul zecilor
corectă în relație cu mediul natural și social;  Adunarea numerelor naturale de
4.1. – descrierea unui plan de lucru folosind ordinul unităților si al zecilor
câțiva termeni științifici, reprezentări prin
 Plantele și animale
desene și operatori logici (si, sau, nu)
 Caracteristici comune viețuitoa
4.2. – formularea unor consecințe rezultate în
urma observării unor relații, fenomene,  Recapitulare
procese simple;  Evaluare –Ameliorare/Dezvoltar
MM 1.3. – recunoașterea sunetelor emise de ● Sunete muzicale instrumentale. Lum
jucăriile muzicale, în corelarea lor auditivă cu  Sunete înalte.
anumite calități ale sunetelor;  Sunete muzicale instrumentale.
3.3. – confecționarea de jucării muzicale din  Cântarea cu acompaniament, cu
materiale naturale.  Recapitulare. Evaluare
 Cantece: Tobita, clapotelul, mar
Joc muzical: De unde se aude? Copiii can

5
AVAP 2.5. – explorarea de utilizări în contexte utile Iarna pe uliță
și sau estetice a obiectelor/ lucrărilor  Ninge (linii, puncte, nonculori-p
realizate prin efort propriu;  Omul de zăpadă (punct, linie, fo
2.6. – participarea la activități integrate  Obiceiuri de iarnă –creație liberă
adaptate nivelului de vârstă în care se  Evaluare
asociază elemementele de exprimare vizuală, Inimă verde
muzicală, verbală, kinestezică.  Piatră (pictură; culori calde/reci)
 Lemn (decorare; construcții sim
 Plastic (flori din material recicla
 Recapitulare. Evaluare
 Tablou de iarnă (pictură - ceară,
 Bradul de Craciun. Colaje din m
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 1.3. – respectarea unor reguli de igienă ●Timpul în viața noastră
personală;  Cum folosim timpul?
2.2 . – utilizarea unor elemente de ascultare  Cum îmi planific activitățile?
activă;  Am timp și de joacă
2.3. – explorarea abilităților de relaționare cu
ceilalți.
SEMESTRUL AL II-LEA-20 SĂPTAMÂNI DIN CARE O SĂPTĂMÂNĂ ȘCOALA
Povești despre cunoaștere

5. CLR 1.1 – identificarea semnificației unui mesaj Comunicare orală


oral din texte accesibile variate;  Reguli ale discursului oral. Ascul
1.2 – identificarea unor informații variate celuilalt
dintr-un text audiat;  Povestirea unor întâmplări trăite
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în
situații concrete de comunicare;  Descrierea unui obiect, fenomen
2.2 – transmiterea unor informații printr-o  Forme ale discursului oral. Descr
suită de enunțuri înlănțuite logic; Citire/lectură
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în  Textul științific
mediul cunoscut;  Textul. Povestirea
3.4. – exprimarea interesului pentru lectură;  Povestirea orală a unui text
4.1. – scrierea unor mesaje, în diverse  Pronunția clară și corectă
contexte de comunicare;
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu Scriere/redactare
respectarea convențiilor de bază.  Cuvinte cu sens opus, cu acela
înțelesuri
 Introducerea cuvintelor noi în vo
 Scrierea corectă a cuvintelor într
 Scrierea corectă a cuvintelor car
 Propoziția. Enunțul
 Punctuația. Semne de punctua

Texte suport:
 Zburătorul din Carpați
 Despre Edison și becul inventat
 Legenda muntelui Retezat
 Un mesaj neașteptat
 Istoria stiloului
 Pălăria Omului de Zăpadă, dup
 Recapitulare-Acum știu!
 Evaluare sumativă-Știu, pot, r
 Ameliorare/Dezvoltare

6
MEM 1.6 –utilizarea unor denumiri și simboluri  Înmulțirea numerelor naturale
matemetice ;; atmosferă
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor  Adunarea repetată.Uscat și apă
investigații, prin observarea și generalizarea  Operația de înmulțire
unor modele și regularități din mediul  Înmulțirea cu factor 2
apropiat;  Înmulțirea cu factor 3, 4.Ce este
3.2. – manifestarea grijii pentru comportarea  Înmulțirea cu factor 5 sau 6. Atm
corectă în relație cu mediul natural și social;  Proprietăție înmulțirii
4.2. – formularea unor consecințe rezultate în
 Recapitulare
urma observării unor relații, fenomene,
 Evaluare sumativă
procese simple;
 Înmulțirea numerelor în conce
 Înmulțirea cu factor 7 sau 8
 Înfățișarea suprafeței pământu
 Înmultirea cand unul dintre fact
 Câmpia
 Probleme cu operații de înmulțir
 Dealurile și munții
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
MM 1.1. - receptarea unor sunete emise de surse ● Melodia
diferite, cu durate, intensități, înălțime și  Sunete înalte. Sunete joase
viteză de succesiune contraste;  Mersul melodiei
2.1. – cântarea în colectiv, în grupuri mici și  Legătura dintre text și melodie
individual, asociind dirijatul intuitiv;  Genuri muzicale: folclorul copii
2.3. – recunoașterea unor calități ale  Recapitulare. Evaluare sumativă
sunetelor prin semne convenționale.  Cantece: Ecoul, Alba zapada

AVAP 2.3. – realizarea de produse utile combinând ● Curcubeu


materiale ușor de prelucrat și tehnici  Povești despre curcubeu (tehnic
accesibile;  Cu umbrela sub ploaie (punctul,
2.5. – explorarea de utilizări în contexte utile plastic – pensulație, colaj, amprentare, șta
și sau estetice a obiectelor/ lucrărilor pulverizare
realizate prin efort propriu;  Curcubeul nostru (culoarea)- De
2.6. – participarea la activități integrate Punctul, linia, pata de culoare.
adaptate nivelului de vârstă în care se Evaluare
asociază elemementele de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică.
DP 2.1. – exprimarea emoțiilor de bază în situații  Învăț organizat
variate;  Recapitulare
2.2. – utilizarea unor elemente de ascultare  Evaluare sumativă
activă;
2.3. – explorarea abilităților de relaționare cu
ceilalți..

7
Poveștile naturii
6. CLR 1.3. – identificarea sunetelor și silabelor în Comunicare orală
cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu • Cuvântul. Silaba
claritate; •Propoziţia/Enunţul
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în • Forme ale discursului oral
situații concrete de comunicare;
2.4. – exprimarea expresivă a ideilor în – Povestirea unor întâmplări trăite sau
contexte familiare manifestând interes și – Descrierea unui fenomen
încredere în sine; • Reguli ale discursului oral. Pronunția cl
3.4. – exprimarea interesului pentru • Textul. Povestirea-Pălăria Omului de ză
lecturarea unor cărți adecvate vârstei;
4.1. – scrierea unor mesaje, în diverse Citire/Lectură
contexte de comunicare; • Textul narativ. Povestirea orală a unui
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu
respectarea convențiilor de bază.
4.3. –exprimarea unor idei, sentimente, păreri Scriere/Redactare
prin intermediul limbajelor convenționale. •Semnele de punctuație
• Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o/di
•Scrierea corectă a cuvintelor care conți
ie, ua, uă)
Scrierea imaginativă: Alcătuirea unor
unui suport vizual (imagini, benzi desena

Texte suport:
• Puiul de elefant, după Rudyard Kipling
• Legenda Soarelui și a Lunii
• Legendă, după Iulia Hașdeu
 Recapitulare-Acum știu!
 Evaluare sumativă-Știu, pot, r
 Ameliorare/Dezvoltare
MEM 1.5. – efectuarea de înmulțiri și împărțiri în  Împărțirea cu rest 0 în concen
concentrul 0 – 1 000 prin adunări / scăderi lacul, balta, Marea Neagră, De
repetate;  Împărțirea numerelor naturale fo
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor Medii de viață: lacul, balta
investigații, prin observarea și generalizarea  Legătura dintre înmulțire și împ
unor modele sau regularități din mediul  Împărțirea la doi. Doimea. Mare
apropiat;  Împărțirea la 3; Împărțirea la 4.D
5.2. – rezolvarea de probleme de tipul a+b =x  Împărțirea la 5; Împărțirea la 6
/ a- b=x, a+b+c=x / a-b-c=x, în concentrul 0  Fracții. Doimea. Pătrimea. Fracț
– 1 000, axb=x / a:b=x, în concentrul 0 – 1
 Probleme cu operații de împărțir
000, cu sprijin în obiecte, imagini sau
 Recapitulare. Evaluare
reprezentări schematice.
 Ameliorare. Dezvoltare
MM 1.1. - receptarea unor sunete emise de surse ● Tradiții de sărbători
diferite, cu durate, intensități, înălțime și  Sunete scurte / lungi - Legătura
viteză de succesiune contraste; refrenul)
3.1. – manifestarea adecvată pe muzică,  Genuri muzicale: folclorul copii
sugerată de anumite elemente de limbaj  Recapitulare. Evaluare
muzical;  Colinde:Steaua sus rasare. Vin c
3.2. – executarea unui dans/ joc pe muzică,
inițiat și organizat în colectiv;
3.4. – crearea unor linii melodice simple și a
unor combinații ritmice, asociate cu mișcări
adecvate.

8
AVAP 2.3. – realizarea de produse utile ● Despre muzică
şi/sau estetice combinând materiale  Muzica, pasiunea mea (audiție, d
uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;  Instrumente muzicale din jucărie
 Toba - confectionare
2.4. – transformarea unui material  Maracas - confectionare
prin tehnici variate;  Evaluare
2.5. – explorarea de utilizări în
contexte utile şi sau estetice a
obiectelor/ lucrărilor realizate prin
efort propriu;
2.6. – participarea la activităţi integrate
adaptate nivelului de vârstă, în care se
asociază elemente de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică;
DP 2.2 – utilizarea unor elemente de ascultare ● Comunicarea eficientă
activă; Te privesc, te înțeleg
2.3. – explorarea abilităților de relaționare cu Mesajul corpului
ceilalți. Ascultare activă-vocea
Recapitulare finală. Evaluare
 Joc: programul zilei - interviu
Poveștile familiei

7. 1.1. – identificarea semnificației unui mesaj Comunicare orală


CLR oral din texte accesibile variate; • Dialoguri despre familie și locuință
1.3. – identificarea sunetelor și silabelor în • Forme ale discursului oral
cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu – Povestirea unor întâmplări trăite sau
claritate;
1.4. – exprimarea interesului pentru – Descrierea unei persoane
receptarea de mesaje orale, în contexte de Citire/lectură
comunicare cunoscute; • Textul narativ –Lecturile copilăriei
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în • Textul liric – Poezii despre universul
situații concrete de comunicare; • Poezia, strofa, versul
2.2. – transmiterea unor informații printr-o
suită de enunțuri înlănțuite logic; Scriere/redactare
2.4. – exprimarea expresivă a ideilor în • Organizarea textului scris – Aşezarea
contexte familiare manifestând interes și versuri
încredere în sine; • Scrierea imaginativă –Afișul
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîlnite în • Scrierea corecta a cuvintelor ce conțin
mediul cunoscut.
Texte suport:
•Poveste de alungat tristețea, după Octav P
•Mămici și copii
•La bunicul, după Johanna Spyri
• Dl. Goe, după I.L. Caragiale
 Recapitulare-Acum știu!
 Evaluare sumativă-Știu, pot, r
 Ameliorare/Dezvoltare

9
MEM 1.5. – efectuarea de înmulțiri și împărțiri în  Împărțirea cu rest 0 în concen
concentrul 0 – 1 000 prin adunări / scăderi pădurea, deșertul.Unde și vibr
repetate;  Împărțirea la 7.
1.6. – utilizarea unor denumiri și simboluri  Medii de viață. Pădurea.
matematice  Împărțirea la 8. Împărțirea la 9.
(sumă, total, termenii unei sume, diferență,  Unde și vibrații. Intensitatea ș
rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui  Cazuri speciale de împărțire.
produs, cât, deîmpărțit, împărțitor,simboluri  Medii de viață. Deșertul.
matematice) în rezolvarea și / sau
 Recapitulare. Evaluare
compunerea de probleme;
 Ameliorare. Dezvoltare
2.2. – evidențierea unor caracteristici simple,
specifice formelor geometrice plane și  Probleme care se rezolvă prin
corpurilor geometrice identificate în diferite Medii de viață:Polul Nord, Polul Sud.
contexte;  Probleme care se rezolvă prin un
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor  Probleme care se rezolvă prin m
investigații, prin observarea și generalizarea  Recapitulare
unor modele sau regularități din mediul  Evaluare
apropiat;  Activitati de recuperare-amelior
5.2. – rezolvarea de probleme de tipul a+b =x 
/ a- b=x, a+b+c=x / a-b-c=x, în concentrul 0
– 1 000, axb=x / a:b=x, în concentrul 0 – 1
000, cu sprijin în obiecte, imagini sau
reprezentări schematice.
MM 1.4. – receptarea cântecelor cu un ambitus ● Interpretarea
cuprins între DO1-DO2;  Nuanțe: tare/încet/mediu
2.1. – cântarea în colectiv, în grupuri mici şi  Cântec vesel/trist
individual, asociind dirijatul intuitiv  Procedee armonico-polifonice (s
3.1. – manifestarea adecvată pe muzică, muzical, grupe alternative)
sugerată de anumite elemente de limbaj  Improvizaţia ritmică spontană -
muzical  Recapitulare. Evaluare
 Cântece: - Semaforul
- Azi Grivei e mânios
AVAP 2.3. – realizarea de produse utile şi/sau ● Jurnalul unei plante
estetice combinând materiale uşor de  Frunze (linii, puncte, pete).Frun
prelucrat şi tehnici accesibile; contur, colorare.
2.4. – transformarea unui material prin  Flori (colaj-materiale reciclabile
tehnici variate;  Copacul inflorit – pictura
2.5. – explorarea de utilizări în contexte utile  Fructe (tehnica hașurării; nat. m
şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor  Evaluare
realizate prin efort propriu;
DP 2.2. – utilizarea unor elemente de ascultare ● Emoțiile noastre
activă; Starea de bine
2.3. – explorarea abilităților de relaționare cu Bucuria alunga tristețea
ceilalți. Nu te împrieteni cu frica!
Păstrează-ți calmul!
Recapitulare. Evaluare

10
Cea mai frumoasă poveste
3. CLR 1.1. – identificarea semnificației unui mesaj Comunicare orală
oral din texte accesibile variate; • Dialogul – Conduita în diverse s
1.2 – identificarea unor informații variate • A cere și a da informații
dintr-un text audiat; • Repovestirea unui text citit
2.2. – transmiterea unor informații printr-o
suită de enunțuri înlănțuite logic; • Intonarea propozițiilor
2.3. – participarea cu interes la dialoguri în • Formularea unei idei. Identificar
diferite contexte de comunicare; unei persoane
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîlnite în
mediul cunoscut; Citire/Lectură
3.4. – exprimarea interesului pentru lectură; • Textul. Povestirea orală. Formul
4.1. – scrierea unor mesaje, în diferite
contexte de comunicare;
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu Scriere/Redactare
respectarea convențiilor de bază. • Organizarea textului scris – Scri
 Despărțirea în silabe:
 La capăt de rând
 Cuvinte cu același înțeles și cu
 Cuvinte cu aceași formă și înțele

Texte suport:
 Țara unde oamenii nu visau nici
 Bătrâna și vasul
 Sarea în bucate, după Petre Ispi
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare/ Dezvoltare
MEM 1.6. – utilizarea unor denumiri și simboluri  Figuri și corpuri geometrice. F
matematice în Electricitatea
rezolvarea exercițiilor / problemelor; • Figuri plane-pătrat, triunghi, drept
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor • Axa de simetrie.
investigații, prin observarea și generalizarea  Corpuri și materiale care condu
unor modele sau regularități din mediul • Corpuri geometrice-cub, cuboid, c
apropiat; • Recapitulare. Evaluare
6.1. – utilizarea unor măsuri neconvenționale • Ameliorare. Dezvoltare
pentru determinarea și compararea maselor,
lungimilor și capacităților
MM 2.1. – cântarea în colectiv, în grupuri mici și ● Cântarea vocală
individual, asociind dirijatul intuitiv;  Poziția, emisia, tonul, semnalul
2.3. – recunoașterea unor calități ale sincronizarea
sunetelor prin semne convenționale.  Cântarea vocală în colectiv
 Cântarea vocală în grupuri mici
 Cântarea individuală
 Recapitulare. Evaluare
 Cântece: Carticica mea. Concert
AVAP 2.3. – realizarea de produse utile şi/sau ● Animale Colaj / Pictură
estetice combinând materiale uşor de  Familia Miau (desen pas cu pas
prelucrat şi tehnici accesibile;  Primăvara (colaj- pensulaţie, lip
2.4. – transformarea unui material prin  Aripi prietene - Fluture (colaj- p
tehnici variate; pulverizare)
2.5. – explorarea de utilizări în contexte utile  Fluturi (amestecul culorilor, pata
şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor  Umbreluţe zburătoare-păpădii (
realizate prin efort propriu;  Evaluare
DP 2.2. – utilizarea unor elemente de ascultare ● Cum relaționez?
activă;  Știu să-mi fac prieteni
2.3. – explorarea abilităților de relaționare cu  Îmi pasă de ceilalți
ceilalți.  Respectă și vei fi respectat
 Recapitulare. Evaluare

11
Povești despre meserii
4. CLR 1.2 – identificarea unor informații variate Ortografia:
dintr-un text audiat;  Scrierea corectă a cuvintelor car
1.4. – exprimarea interesului pentru  grupurile de sunete oa, ea, ia, ie,
receptarea de mesaje orale, în contexte de  Scrierea corectă a cuvintelor sau
comunicare cunoscute;  Vocale și consoane
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în  Scrierea imaginativă a unui text
situații concrete de comunicare;
2.2. – transmiterea unor informații printr-o Texte suport:
suită de enunțuri înlănțuite logic;.  Cuibul de păsărele, după Cezar P
2.4. – exprimarea expresivă a ideilor în  Buburuza, după Eugen Jianu
contexte familiare manifestând interes și
 File din ccartea naturii
încredere în sine;
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în
 Recapitulare
mediul cunoscut;
3.4. – exprimarea interesului pentru lectura  Evaluare
unor cărți adecvate vârstei;  Ameliorare/Dezvoltare
4.1. – scrierea unor mesaje, în diverse
contexte de comunicare;
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu
respectarea convențiilor de bază.
MEM 2.1. – localizarea unor obiecte prin stabilirea  Măsurări. Forțe exercitate de
unor coordonate în raport cu un sistem de  Măsurarea lungimilor
referință dat, folosind sintagmele învățate;  Măsurarea capacității vaselor
4.1. – descrierea unui plan de lucru folosind  Măsurarea masei corpurilor
câțiva termeni științifici, reprezentări prin  Măsurarea timpului
desene și operatori logici (si, sau, nu);  Ceasul, ora minutul,
5.1. sortarea, clasificarea și înregistrarea prin  Săptămâna, luna, anul
desene și tabele a unor date din mediul
 Monede și bancnote
cunoscut.
 Recapitulare. Evaluare
MM 1.4. – receptarea cântecelor cu un ambitus ● Cântarea instrumentală
cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule  Percuția corporală diversă
ritmico melodice;  Cântarea cu acompaniament
2.2. – cântarea în colectiv, asociind  Recapitulare. Evaluare sumativă
acompaniamentul sugerat de ritm şi de Cantece: Daca vesel se traieste. Vioara. B
măsură;
3.1. – manifestarea adecvată pe muzică,
sugerată de anumite elemente de limbaj
muzical;
AVAP 2.3. – realizarea de produse utile şi/sau ● Lumea de sub ape
estetice combinând materiale uşor de  Pești (realizarea planului unei lu
prelucrat şi tehnici accesibile;  Țestoase de apă (Origami)
2.4. – transformarea unui material prin  Caracatițe (materiale refolosibile
tehnici variate;  Evaluare
2.5. – explorarea de utilizări în contexte utile
şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor
realizate prin efort propriu;
DP 2.3. – explorarea abilităților de relaționare ● Învăț cum să învăț
cu ceilalți; Ce mă ajută să învăț
3.1. – realizarea unui program zilnic de Uneoi am nevoie de ajutor
activități cu sprijinul adulților; Recapitulare. Evaluare

12
5. CLR 1.2 – identificarea unor informații variate dintr-un  Scrierea funcțională:

Povești înaintea vacanței


text audiat;  Biletul. Tipuri de bilet.
1.3. – identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte și  Scrierea corectă a cuvinte
a cuvintelor în enunțuri rostite cu claritate;  Textul informativ
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în situații  Texte suport
concrete de comunicare;  Cheile, după Tudor Argh
3.1. – citirea unor mesaje scrise, întîâlnite în mediul  Întâlnire în lumea cărților
cunoscut;
 Recapitulare
4.1. – scrierea unor mesaje, în diverse contexte de
 Evaluare
comunicare;
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu respectarea
convențiilor de bază.

MEM 1.1. – scrierea, citirea șI formarea numerelor până  Recapitulare finală


la 1 000;  Numere naturale de la 0 l
1.4. – efectuarea de adunări,i scăderi, înmulțiri ,  Adunarea si scăderea nu
mentel și în scris în concentrul 0 – 1 000, recurgând 0 - 1000
la numărare și/sau grupare ori de câte ori este  Înmultirea si împărțirea n
necesar; concentrul 0 - 100
1.5. – – efectuarea de înmulțiri și împărțiri în  Figuri si corpuri geometr
concentrul 0 – 1 000 prin adunări / scăderi repetate;  Măsurarea cu unităţi stan
1.6. – utilizarea unor denumiri și simboluri  Probleme care se rezolvă
matematice în operaţii de adunare, scădere, înmu
rezolvarea exercițiilor / problemelor;
 Corpul uman; Plante si an
2.1. – localizarea unor obiecte prin stabilirea unor
 Evaluare finală
coordonate în raport cu un sistem de referință dat,
folosind sintagmele învățate;
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor
investigații, prin observarea și generalizarea unor
modele sau regularități din mediul apropiat;
5.2. – rezolvarea de probleme de tipul a+b =x / a-
b=x, a+b+c=x / a-b-c=x, în concentrul 0 – 1 000,
axb=x / a:b=x, în concentrul 0 – 1 000, cu sprijin în
obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
MM 1.4. – receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins ● Mișcarea pe muzică
între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico  Dirijatul intuitiv
melodice;  Mișcări sugerate de text/r
2.2. – cântarea în colectiv, asociind  Pasul candențat. Marșul
acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură;  Recapitulare. Evaluare
3.1. – manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de Cantece: Voinicii. Draga vrabiuta,
anumite elemente de limbaj muzical;
3.2. – executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi
organizat în colectiv;
AVAP 2.3. – realizarea de produse utile şi/sau estetice ●Cufărul cu povești
combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici  La castel (desen – puncte
accesibile; materiale diferite – plasti
2.4. – transformarea unui material prin tehnici  Cai și unicorni (puncte, li
variate;  Prâslea cel voinic (Tangr
2.5. – explorarea de utilizări în contexte utile şi sau  Personaje Eco (colaje cu
estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort  Recapitulare. Evaluare
propriu;
2.6. – participarea la activităţi integrate adaptate
nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică;
DP 3.2. – prezentarea condițiilor (instrumente, persoane, ● Vreau o viață sănătoasă
contexte) care fac învățarea ușoară sau dificilă;  Sunt curat și îngrijit
 Doresc să-mi fie bine
 Recapitulare. Evaluare

13
6. CLR 1.3. – identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte și  Recapitulare finală

Povești înaintea vacanței


a cuvintelor în enunțuri rostite cu claritate;  Comunicare orală (ascu
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în situații  Forme si reguli ale discu
concrete de comunicare;  Citire/ lectură
2.4. – exprimarea expresivă a ideilor în contexte  Textul. Textul literar si no
familiare manifestând interes și încredere în sine;  Citirea cuvintelor, enunţu
3.4. – exprimarea interesului pentru lectur unor cărți  Scriere/ redactare
adecvate vârstei;
 Ortografie: scrierea core
4.1. – scrierea unor mesaje, în diverse contexte de
 Punctuația: semnele de p
comunicare;
4.2. – redactarea unor mesaje simple, cu respectarea  Scrierea functională: bil
convențiilor de bază.  Scrierea imaginativă: te
4.3. –exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin revista clasei
intermediul limbajelor convenționale.  Elemente de construcţie
 Exercitii de fonetică si vo
 Evaluare finală
 Lectură – recomandări le
MEM 1.2. – scrierea, citirea șI formarea numerelor până  Recapitulare finală
la 1 000;  Numere naturale de la 0 l
1.4. – efectuarea de adunări,i scăderi, înmulțiri ,  Adunarea si scăderea nu
mentel și în scris în concentrul 0 – 1 000, recurgând 0 - 1000
la numărare și/sau grupare ori de câte ori este  Înmultirea si împărțirea n
necesar; concentrul 0 - 100
1.5. – – efectuarea de înmulțiri și împărțiri în  Figuri si corpuri geometr
concentrul 0 – 1 000 prin adunări / scăderi repetate;  Măsurarea cu unităţi stan
1.6. – utilizarea unor denumiri și simboluri  Probleme care se rezolvă
matematice în operaţii de adunare, scădere, înmu
rezolvarea exercițiilor / problemelor;
 Corpul uman; Plante si an
2.1. – localizarea unor obiecte prin stabilirea unor
 Evaluare finală
coordonate în raport cu un sistem de referință dat,
folosind sintagmele învățate;
3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul unor
investigații, prin observarea și generalizarea unor
modele sau regularități din mediul apropiat;
5.2. – rezolvarea de probleme de tipul a+b =x / a-
b=x, a+b+c=x / a-b-c=x, în concentrul 0 – 1 000,
axb=x / a:b=x, în concentrul 0 – 1 000, cu sprijin în
obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
MM 1.1. – receptarea unor sunete emise de surse diferite, ● Mișcarea pe muzică
cu durate, intensităţi, înălţime şi viteză de succesiune  Nuante – tare si incet.
contrastante;  Cantec vesel, cantec trist
1.2. – receptarea sunetelor emise de anumite  Genuri muzicale din folc
instrumente muzicale şi identificarea direcţiei de  Recapitulare. Evaluare su
propagare a sunetului; Cantece: Drag mi-e jocul romanes
1.3. – recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile Caluseii.
muzicale, în corelarea lor auditivă cu anumite Ne jucăm, corectăm, învățăm!
calităţi ale sunetelor muzicale;
AVAP 2.3. – realizarea de produse utile şi/sau estetice ●Cufărul cu povești
combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici  La castel (desen – puncte
accesibile; materiale diferite – plasti
2.4. – transformarea unui material prin tehnici  Cai și unicorni (puncte, li
variate;  Prâslea cel voinic (Tangr
2.5. – explorarea de utilizări în contexte utile şi sau  Personaje Eco (colaje cu
estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort  Recapitulare. Evaluare
propriu;
2.6. – participarea la activităţi integrate adaptate
nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică;

14
DP 3.3. – prezentarea utilității unor meserii / profesii ● Descopăr meseriile
cunoscute; Vreau să devin
Ce pot face două mâini diba
Fiecare la locul potrivit
 Recapitulare finală
Proiect – Ce voi deveni când voi f

15