Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

DATA: 18.11.2019
UNITATEA DE ÎNVĂțĂMÂNT: Școala Gimnazială Recea
PROPUNATOR: Turdean Madalina
ARIA CURRICULARĂ: OM SI SOCIETATE
DISCIPLINA: GEOGRAFIE
UNITATEA TEMATICĂ: Locuri din jurul meu
SUBIECTUL: Orizontul local.Populația.Așezările și activitatile omenillor.
FORMA DE REALIZARE: lecție integrată
TIPUL LECȚIEI: fixare,consolidare

Competente specifice:
 Geografie
1. Prezentarea realității observabile, cu ajutorul terminologiei generale și specific;
2. Utilizarea elementelor semnificative din matematică, științele naturii și disciplinele sociale, în înțelegerea realității înconjurătoare;
3. Relaționarea realității înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică;
4. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea orizontului local, a țării și a lumii contemporane.

Competente integrate:
 Arte vizuale şi abilităţi prectice:
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală;
 Limba română
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul citit
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile
1.5 Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal

Obiective operaționale:
O1 Să definească noțiunea de populație pe baza imaginilor cu grupuri de persoane.
O2 Să numească alte naționalități care locuiesc în România.
O3 Să clasifice așezările omenești pe diferite criterii.
O4 Să denumească tipurile de sate în functie de dispunerea caselor.
O5 Să compare activitățile desfășurate în mediul rural cu cele din mediul urban.

Strategia didactica:

METODE SI PROCEDEE: conversaţia,explicaţia,conversaţia euristică,exercitiul,observarea


MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:imagini,scheme,instrumente de masura adecvate(riglă,ruletă,compas),manual,fisa de lucru
MIJLOACE DE EVALUARE: frontală, individuală,pe grupe, scrisă, orală

Bibliografie:
 Programa școlară pentru disciplina GEOGRAFIE, clasele a III-a – a IV-a, Anexa 2 la ordinul Ministrului Educației Naționale,
nr. 5003/02.12.2014, București 2014.
 Manual pentru GEOGRAFIE, clasa a IV-a, semestrul I, Ed. INTUITEXT

Momentele O Activitatea didactica Resurse Metode de


lecţiei b materiale procedurale organizato evaluare
O rice
p
1)Moment Verific existenţa materialelor specifice orei de geografie; Conversaţia Frontal
organizatoric Asigurarea unui climat optim pentru desfăşurarea activităţii Instuctaj individual
1 min. verbal
2)Verificarea Se verifica tema de acasa . Corversaţia Frontal Obsevarea
cunoştinţelor Explicația sistematică a
anterioare Individual comporta-
4 min. mentului
elevilor
Chestiona rea
orală

3)Captarea Se va face cu ajutorul unui fragment din „Sate şi oraşe” , de Geo PLANSA Observația Frontal Obsevarea
atenţiei Bogza. (Anexa 1) Individual sistematică a
6 min. comporta-
mentului
elevilor
4)Anunţarea Caietul Conversaţia Frontal
obiectivelor Prezint elevilor obiectivele propuse si se noteaza titlul pe tabla si in Tabla Individual
operaţionale caiete.
1 min.
5)Dirijarea Se va face cu ajutorul manualului. Se vor nota în caiete data, titlul lecţiei şi Frontal Obsevarea
învăţării câteva idei principale. Tabla Obsevația sistematică a
30 min. Care sunt asemănările și deosebirile dintre grupurile de oameni reprezenati in Individual comporta-
imaginile de mai sus? mentului
Se notează in caiete definiția populatiei si clasificarea în funcție de anumite Harta Explicația elevilor
criterii.
Frontal
Se solicit elevilor să exemplifice alte naționalități care locuiesc in țara
noastră. Demonstraţi
Este prezentată o imaginine cu activitățile oamenilor. Caietul Individual Chestiona-
Ce fel de așezări apar in ele? Conversaţia rea orală
Poți spune cu aproximație cați locuitori sunt in comunitatea ta? Exercitiul
Cum sunt locuintele la sat?Dar la oraș?
Cum sunt satele dispuse?
Ce fel de plante și animale se găsesc?
Clasifică satele in functie de anumite criteria- sate
risipite,adunate,rasfirate.
Risipite-munte
Rasfirate-deal si podis
Adunate-campie
Locuiesti la oraș?
Predomină casele sau blocurile?
Cu ce se ocupă oamenii pe care ii cunoști?
Dă exemple de monumente și clădiri importante din orașul tau.
Elevii scriu in caiete clasificarea așezărilor omenești și principalele activitati
ale acestora.

6)Fixarea Fisa de lucru. Fisa de Conversaţia Frontal Aprecieri


cunoştinţelor lucru Exerciţiu Individual verbale
5 min.
7)Încheierea Anunț tema pentru acasă. Conversaţia Frontal Aprecieri
activităţii Voi aprecia participarea elevilor la lecție. verbale
1 min.

Anexa 1.
„La început ţara noastră a fost o ţară de sate. Cele mai multe se îngrămădeau pe firul unei ape, în văile şi depresiunile Carpaţilor, unde
locuitorii aveau la îndemână şi lemnul munţilor şi grânele câmpiei.
[...] Împreună, bărbaţi şi femei – români, maghiari , germani, ucrainieni armeni, sârbi, turci, secui, slovaci, lipoveni, rromi – au
născocit dansurile în care intră şi mlădierea plopului din câmpie, şi clocotul apelor de munte.”
Discuţie introductivă:
Ce aşezări omeneşti a avut ţara noastră, în trecut? (sate)
Unde erau ele construite? (pe firul unei ape,depresiuni...) De ce?
Din cine era alcătuită populaţia ţării noastre în acele timpuri?