Sunteți pe pagina 1din 26

Anexa nr. 1 la ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.

2016

Norme metodologice privind organizarea și desfășurarea


Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice

Dispoziții generale
Art. 1.Prezentele norme au ca obiect stabilirea procedurii și a criteriilor de acordare a fondurilor
necesare Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, denumit, în continuare,
Programul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia
patrimoniului arheologic si declararea unor situri ca zone de interes național, republicată, cu completările
ulterioare.

Art.2. În cadrul Programului pot fi finanțate, în limita bugetului aprobat cu această destinație, proiecte
de cercetare arheologică sistematică, selectate, conform prezentelor norme, din Planul anual al cercetărilor
arheologice sistematice din România, propus de către Comisia Națională de Arheologie (CNA) și aprobat prin
ordin al ministrului culturii.

Art.3. (1) Programul are următoarele obiective:


a) cercetarea interdisciplinară;
b) protejarea patrimoniului arheologic prin cercetarea arheologică sistematică și conservarea
primară a siturilor de pe teritoriul României și a siturilor din zonele de interes arheologic
prioritar;
c) promovarea folosirii metodelor arheologice în cadrul cercetării și protejării vestigiilor
arheologice;
d) promovarea și punerea în valoare a siturilor arheologice unde se execută cercetări arheologice
sistematice;
e) îmbogățirea colecțiilor publice ale muzeelor cu bunuri culturale descoperite în cadrul
cercetărilor arheologice sistematice;
f) popularizarea, vizibilitatea și promovarea rezultatelor cercetărilor arheologice sistematice.

Finanțarea Programului

Art.4. (1) Potrivit legii, Ministerul Culturii finanţează sau cofinanţează, împreună cu autorităţile şi
instituţiile publice, cu persoanele fizice ori juridice de drept privat interesate, cercetarea patrimoniului
arheologic.

(2) Finanţarea cercetării arheologice sistematice şi a conservării primare se va face şi de la bugetul de


stat prin bugetul alocat Ministerului Culturii.

(3) Bugetul anual al Programului se aprobă de către ordonatorul de credite al Ministerului Culturii, la
propunerea Direcției Patrimoniu Cultural, numită în continuare direcţia de specialitate.

(4) Valoarea finanțării ce poate fi acordată de Ministerul Culturii unui proiect trebuie să se încadreze
între:

 suma minimă de 10 000 lei pe proiect și


 suma maximă de 50 000 lei pe proiect.

(5) Potrivit legii, Comisia Naţională de Arheologie formulează priorităţile cercetării arheologice, în
vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.
(6) Defalcarea anuală a bugetului aprobat conform prevederilor alin. (3) pe proiecte de cercetare
arheologică finanțate în cadrul Programului va fi publicată pe pagina de internet a Ministerului Culturii, după
ce procedura de finanţare a fost finalizată.
(7) Organizarea și monitorizarea Programului se realizează de către secretariatul programului, numit
prin ordin al ministrului culturii.
Procedura de selecție
Art.5. (1)Solicitările de finanțare pentru proiectele de cercetare arheologică sistematică trebuie
transmise, conform calendarului stabilit, anual, către Ministerul Culturii, folosind fișa cadru, prevăzută la
Anexa nr. 2, care poate fi descărcată de pe pagina de internet a Ministerului Culturii.
(2) Solicitările de finanțare se completează și se depun de către instituţiile solicitante, direct sau prin
poștă, la Registratura de la sediul Ministerului Culturii.
(3) Solicitările de finanțare care vor ajunge la sediul Ministerului Culturii la o dată ulterioară pentru
depunerea acestora, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, nu vor fi luate în considerare.
(4) Solicitările de finanțare sunt centralizate de către direcţia de specialitate, iar verificarea îndeplinirii
condițiilor preliminare este realizată de către Secretariatul programului.
(5) Secretariatul Programului verifică solicitările de finanțare prin raportare la următoarele criterii de
excludere:
a) instituția solicitantă nu întruneşte calitatea de instituție publică cu personalitate juridică, care
are calitatea de instituţie organizatoare a cercetării arheologice, iar proiectul de cercetare pentru care se
solicită finanțare nu este cuprins în Planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, aprobat
de ministrului culturii în conformitate cu Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2562/2010
privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările
ulterioare;
b) instituția solicitantă a finanțării nu asigură alte surse de finanțare, proprii sau atrase, în limitele
unui procent de minim 5% din bugetul solicitat pentru proiectul depus spre finanțare; în cazul îndeplinirii
condiţiei de confinanţare, îndeplinirea condiției se constată în etapa preliminară pe baza declarației instituției
solicitante pe Fișa cadru de solicitare a fondurilor, prevăzută în anexa nr. 2 și, ulterior, prin prezentarea, la
momentul decontului, a dovezii acestei cofinanțări (facturi și documente de plată);
c) instituția solicitantă stabilește o parte din suma finanțării de la Ministerul Culturii pentru regie
proprie;
d) instituția solicitantă a fost selectată pentru finanţare şi a semnat în acest sens contractul de
finanţare, pe care ulterior nu l-a mai pus în aplicare;
e) instituţia solicitantă se află în litigiu cu Ministerul Culturii în legătură cu acest Program;
f) suma solicitată de la Ministerul Culturii pentru un proiect este mai mică de 20.000 lei sau mai
mare de 50.000 lei
(6) La finalizarea evaluării solicitărilor de finanţare din perspectiva prevederilor art. 5, alin. (5)
Secretariatul Programului întocmeşte un proces verbal şi procedează la convocarea Comisiei Naţionale de
Arheologie.
(7) Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie au obligaţia ca, prealabil analizării cererilor de finanţare,
să îşi asume declaraţia privind imparţialitatea prevăzută la Anexa nr. 10
(8) Comisia Națională de Arheologie formulează priorităţile cercetării arheologice în vederea alocării
sumelor necesare de la bugetul de stat prin stabilirea unei ierarhizări a proiectelor în funcţie de analizarea
Fişei cadru a finanţării şi a punctajului obţinut.
(9) Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie acordă punctaje aferent fiecărei solicitări de finanţare
depuse, prin completarea individuală a fişei de analiză, prevăzută la Anexa nr. 3.
(10) În funcţie de punctajul stabilit de Comisia Naţională de Arheologie pentru fiecare solicitare, conform
grilei de punctaj prevăzută la Anexa nr. 4, pentru stabilirea cuantumului finanţării se va aplica următorul
algoritm de calcul:
(a) În urma punctajului obţinut, primele 5 cereri de finanţare din ierarhia stabilită de Comisia Naţională
de Arheologie vor primi o finanţare de 100% din suma solicitată. În urma punctajului obţinut, cererile de
finanţare aflate în ierarhia stabilită de Comisia Naţională de Arheologie pe poziţiile 6 – 10 inclusiv vor primi o
finanţare de 75% din suma solicitată în funcţie de fondurile rămase în urma alocării fondurilor celorlalte cereri
de finanţare aflate pe poziţii ierarhice superioare.
(b) În urma punctajului obţinut, cererile de finanţare aflate în ierarhia stabilită de Comisia Naţională de
Arheologie după poziţia 10 vor primi o finanţare de 50% din suma solicitată, în ordinea poziţiei ierarhice şi în
funcţie de fondurile rămase în urma alocării fondurilor celorlalte cereri de finanţare aflate pe poziţii ierarhice
superioare.
(11) Proiectele selectate de membrii Comisiei Naţionale de Arheologie sunt cuprinse în nota de
fundamentare a finanțării elaborată de către direcţia de specialitate, avizată de către Direcţia Economică și
supusă aprobării ministrului culturii.
(12) Finanțările proiectelor derulate de instituţii altele decât cele aflate în subordinea Ministerului
Culturii, se acordă pe bază de contract de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică pentru
fiecare proiect în parte, încheiat conform modelului prevăzut în Anexa nr .5
(13) Finanţarea proiectelor derulate de înstituţiile muzeale aflate în subordinea Ministerului Culturii se
face din bugetul propriu, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, prin suplimentarea
bugetului.

2
(14) Proiectelor de cercetare arheologică sistematică ale instituţiilor organizatoare a cercetării
arheologice din subordinea Ministerului Culturii li se alocă, prin prezentul Program, fonduri separat, criteriile
de evaluare a cererilor de finanţare şi algoritmul de calcul al punctajului acestor proiecte fiind cele din
prezentul Ordin.
(15) Proiectele declarate câştigătoare pentru care solicitanţii refuză încheierea contractelor, precum şi
sumele ce nu pot fi alocate pentru proiectele care nu se încadrează în suma minimă de 10.000 lei pentru
finanţare, se redistribuie pentru alte proiecte astfel încât să poată fi atins pragul minim de 10.000 lei cu
respectarea poziţionării ierarhice a proiectelor conform punctajului obţinut.
(16) Lista proiectelor declarate câştigătoare se afişează pe pagina de internet a Ministerului Culturii.
(17) Instituţiile care au depus proiecte pentru finanţare pot formula contestaţii cu privire la proiectele
declarate necâştigătoare. Contestaţiile vor fi depuse la Registratura Ministerului Culturii în termen de 5 zile
lucrătoare de la afişare. Contestaţiile înregistrate la Registratura Ministerului Culturii după perioada de 5 zile
lucrătoare nu vor fi luate în considerare.
(18) Contestaţiile se analizează, în termen de 10 zile de la depunerea lor, de către o comisie numită
prin ordin al ministrului culturii.
Cheltuieli eligibile în cadrul Programului
Art. 6 (1) Sunt considerate cheltuielile eligibile cheltuielile angajate efectiv de către beneficiarul
finanțării şi care îndeplinesc următoarele criterii:
 sunt efectuate pe durata acţiunii, aşa cum este precizat în contractul de finanţare;
 sunt legate de obiectul contractului şi sunt menţionate în bugetul total estimat al acestuia;
 sunt necesare pentru realizarea cercetării arheologice și a conservării primare care fac obiectul
contractului;
 sunt identificabile şi verificabile;
 respectă cerinţele legislaţiei aplicabile în vigoare;
 reflectă costuri necesare şi rezonabile pentru realizarea proiectului;
 sunt oportune şi justificate;
 sunt vizate pentru “Bun de plată”;
 sunt susţinute de acte şi documente justificative originale, corespunzătoare, care atestă plata
efectivă;
 nu sunt destinate unor activităţi a căror executare a fost deja începută sau finalizată la data
încheierii contractului de finanţare.
 nu au ca scop sau ca efect realizarea unui profit.
(2) Nu sunt considerate cheltuieli eligibile achiziţiile de bunuri care presupun dezvoltarea infrastructurii
solicitantului sau cele efectuate pentru acoperirea unor debite ale beneficiarului.
(3) Categoriile de cheltuieli ce pot fi înscrise în devizele estimative și care pot fi decontate în cadrul
contractelor de finanțare sunt cele prevăzute în Anexa nr. 5.
(4) Pentru efectuarea săpăturilor impuse de cercetările arheologice se foloseşte şi personal necalificat,
pe bază de convenţie încheiată între instituţia organizatoare a cercetării arheologice şi lucrători, în condiţiile
legii, conform regulilor și modelului cuprinse în Anexa nr. 8.

Contractarea si decontarea cheltuielilor


Art.7. Atribuțiile Direcției de specialitate în această etapă sunt următoarele:
 Întocmește Nota de fundamentare a finanțării proiectelor de cercetare arheologică, pe care o
transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite, cu avizul Directiei Economice,
Secretarului General şi Secretarului de Stat, după caz.
Nota de fundamentare trebuie să conțină:
o Institutia beneficiară;
o Șantierul arheologic;
o Locul desfășurării;
o Suma alocată;
 Întocmește și avizează contractul de finanțare pe care îl transmite pe circuitul de avizare după
cum urmează: Serviciul Juridic, Contencios, Direcția Economică, Secretarul General şi
Secretarul de Stat, după caz, și Ministrul Culturii (conform modelului din Anexa nr. 5);
 Urmărește contractul până la semnarea sa, precum și derularea acestuia;
 Verifică și avizează raportul tehnic de cercetare şi raportul de cercetare arheologică sistematică
în forma publicabilă în Cronica Cercetărilor Arheologice;
 Directorul Direcției de specialitate certifică în privința legalității, realității și regularității factura
însoțită de documentele justificative precum și “Ordonanțarea de plată”.
Art. 8 (1) Atribuțiile Direcției Economice în această etapă sunt următoarele:

3
 primește de la Direcţia de specialitate documentele justificative transmise de beneficiarul
finanțării pentru cheltuielile ocazionate de desfașurarea proiectului pe care le verifică.
 vizează pentru “bun de plată” documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate și
serviciile prestate sau din care reies obligațiile de plată.
(2) În baza contractului și a documentației prezentate, Direcția Economică poate acorda finanțarea
nerambursabilă astfel:
a) Finanțarea poate fi acordată în două tranșe:
1. avansul de 30% se acordă pe bază de factură emisă cu respectarea prevederilor
Hotărârii 264/2003,
2. diferența de 70% se acordă la justificarea în totalitate a proiectului.
b) Suma finală acordată cu titlul de finanţare nerambursabilă se stabileşte după depunerea raportului
tehnic de cercetare și identificarea cheltuielilor eligibile reale ale proiectului pe baza documentelor
justificative depuse de beneficiar și de dovada contributiei proprii sau atrase de 5% din suma stabilită
prin contractul de finanţare (facturi și documente de plată).
c) Suma finală totală plătită beneficiarului nu poate în nicio situaţie să depăşească suma stabilită prin
contractul de finanțare nerambursabilă, chiar dacă costurile eligibile totale reale depăşesc costurile
eligibile totale estimate.
d) Pentru a fi decontate cheltuielile aprobate, beneficiarul finanțării va emite o factură către Ministerul
Culturii.
e) Documentele justificative, emise de un prestator către beneficiarul finanţării vor prezenta semnătura
emitentului respectivului document.
f) Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării proiectului.
g) Raportul financiar (Anexa nr. 9) va fi insoțit de documentele justificative conform Anexei nr. 6
h) Raportul financiar trebuie completat și semnat de beneficiarul finanțării;
i) Raportul tehnic de cercetare arheologică trebuie să cuprindă urmatoarele elemente (prezentate și în
formă digitală):
- informații despre scopul cercetării din anul respectiv,
- tehnicile și metodele de cercetare folosite,
- prezentarea rezultatelor imediate ale cercetării,
- scurtă evaluare a potențialului noilor informații aduse prin respectiva cercetare,
- modul în care au fost cheltuite fondurile de la bugetul Ministerului Culturii,
- modul în care strategia de cercetare şi-a atins obiectivele,
- alte informații (ilustrații, liste de date, cataloage al artefactelor descoperite pe categorii,
planuri, hărți, etc.)
Art. 9. Proiectelor derulate de instituţiile muzeale aflate în subordinea Ministerului Culturii nu le sunt
incidente prevederile art. 8.

Promovarea, exploatarea şi difuzarea rezultatelor Programului


Art. 10. (1) Pentru acţiunile şi produsele finanţate prin Program trebuie făcută menţiunea că au fost
posibile cu sprijinul Ministerului Culturii, iar acest sprijin trebuie comunicat şi în relaţiile cu media.
(2) Vizibilitatea trebuie asigurată cu precădere în timpul derulării acţiunii. Instituția beneficiară,
responsabilul științific de șantier arheologic și membrii colectivului de cercetare trebuie să menţioneze clar
finanțarea Ministerului Culturii în toate publicaţiile lor în afişe, programe şi orice alte produse realizate ca
urmare a finanțării prin prezentul Program.
(3) Exploatarea şi difuzarea rezultatelor acţiunilor poate fi definită ca procesul derulat pentru a optimiza
utilizarea finanțării, pentru a consolida impactul științific al acesteia şi pentru a face ca un număr cât mai mare
posibil de persoane să beneficieze de pe urma acesteia.
(4) Ministerul Culturii poate utiliza imagini sau informații cu privire la desfășurarea cercetărilor
arheologice sistematice derulate prin acest Program, în vederea popularizării, promovării și protejării
patrimoniului arheologic.

Art. 11. Ministerul Culturii, direct sau prin instituțiile din subordine mandatate în acest sens, pot verifica
modul în care este folosită finanțarea cercetărilor arheologice sistematice derulate prin acest Program, în
orice moment din perioada de valabilitate a contractului.

Art.12. Anexele 2-10 fac parte integrantă din prezentele norme.

4
Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016

Fişă cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării


proiectelor de cercetare arheologică

SOLICITANT

Instituţia:
Nume şi prenume
director/manager
Nume şi prenume contabil
şef/director economic
Nume şi prenume
responsabil de şantier
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cod fiscal:
Cont bancar/Banca:

Şantier arheologic:
Cod RAN/LMI:
Judeţ:
Localitate (oraş / sat):
Comună:

Punct:

A. Descrierea proiectului

Criteriu Descriere

Descrierea proiectului (1 pagină):


1

Obiectivele proiectului:

Etapizare şi durata proiectului:


3

4 Beneficiile ştiinţifice ale proiectului:

B. Protejarea sitului
Criteriu Descriere

1. Sit de interes naţional

2 Obiectiv înscris în Lista Patrimoniului


Mondial - UNESCO
2.
4 Metode de protejare a rezultatelor
cercetării
3.
4 Existenţa unui proiect de restaurare în
curs de execuţie ca urmare a
cercetărilor arheologice finanţate prin
prezentul Program

C. Gradul de valorificare a patrimoniului arheologic

Criteriu Descriere

1. Valorificarea rezultatelor cercetării prin


publicaţii şi comunicări naţionale şi
internaţionale ca urmare a finanţării prin
prezentul Program, începând cu anul
2000
2 Coerența cheltuielilor estimate cu
activităţile planificate și rezultatele
preconizate pe durata proiectului
3 Evaluare internă și monitorizare realistă a
proiectului
4. Numărul de arheologi membri ai
colectivului de cercetare specializaţi
pentru fiecare epocă :
A) toate epocile istorice/culturile sunt
acoperite cu cel puţin un arheolog sau
specialist
B) nu toate epocile istorice/culturile sunt
acoperite cu cel puţin un arheolog sau
specialist
5. Realizarea de studii interdisciplinare în
cadrul proiectului

D. Relevanţa ştiinţifică a proiectului

Criteriu Descriere

1. Cercetarea arheologică îşi propune


obţinerea de informaţii privind un context
cultural specific
2. Cercetarea arheologică îşi propune
clarificarea unor probleme esenţiale ale unei
culturi
3 Cercetarea arheologică îşi propune
explicarea unor fenomene culturale
necunoscute
4 Argumente care justifică nevoia
implementării proiectului

5 Metode şi tehnici ştiinţifice de abordare a


cercetării arheologice

E. Cofinanţarea şi coexistenţa proiectelor de cercetare arheologică

Criteriu Descriere

1. Situl arheologic nu este cercetat prin alte


programe
2. Cercetarea arheologică desfăşurată pe
acest sit este asigurată şi finanţată şi prin
programe, altele decât cele finanţate de
Ministerul Culturii
3 Cercetarea arheologică desfăşurată pe
acest sit este asigurată şi finanţată şi prin
alte programe, în cuantum mai mare
decât suma solicitată de la Ministerul
Culturii

Finanţare solicitată în anul curent (sume lei):

Finanțare nerambursabilă
solicitată de la Ministerul Culturii
Surse proprii (buget local) sau
atrase:
Total:

DEVIZ PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE PENTRU


CERCETAREA ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ

Capitol de cheltuieli Sume


Diurnă arheologi
Transport arheologi
Materiale și materiale
consumabile
Prestări servicii

Confirm exactitatea informaţiilor de mai sus. Orice informaţie falsă este


sancţionabilă conform legilor penale în vigoare.
Data completării
Semnătura directorului instituţiei.......................................
Semnătura contabil şef/director economic……………………………..
Semnătura arheologului responsabil ştiinţific de şantier arheologic..................................

Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016

Fişa individuală de analiză a proiectelor de cercetare arheologică sistematică în cadrul Programului


naţional de finanțare a cercetării arheologice sistematice
Nr. Proiect/şantier arheologic depus pentru Punctaj acordat de evaluator
finanţare de la bugetul Ministerului
Culturii
1 ………………………………. ………………………..

2 …………………………………. …………………………

3 ……………………………….. ………………………..

… …………………………………. ……………………….

Nume, prenume evaluator, membru al Comisiei Naţionale de Arheologie

……………………………………

Semnătură
……………………………………..

Data
……………………………………

Anexa nr. 4 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016

Grila de punctaj
A. Descrierea proiectului

Criteriu Descriere Punctaj acordat de


membrii Comisiei
Naţionale de Arheologie
Descrierea proiectului:
1 0-6 puncte

Obiectivele proiectului: 0-7 puncte

Etapizare şi durata proiectului: 0-5 puncte


3

4 Beneficiile ştiinţifice ale proiectului: 0-7 puncte

Maxim 25 puncte

B. Protejarea sitului
C. Gradul de valorificare a patrimoniului arheologic

Criteriu Descriere Punctaj acordat de


membrii Comisiei
Naţionale de Arheologie
1. Valorificarea rezultatelor cercetării prin 0-9 puncte
publicaţii şi comunicări naţionale şi
internaţionale ca urmare a finanţării prin
prezentul Program, începând cu anul
2000
2 Coerența cheltuielilor estimate cu 0-3 puncte
activităţile planificate și rezultatele
preconizate pe durata proiectului
3 Evaluare internă și monitorizare realistă a 0-3 puncte
proiectului
4. Numărul de arheologi membri ai Var. A - 2 puncte
colectivului de cercetare specializaţi Var. B - 0 puncte
pentru fiecare epocă :
A) toate epocile istorice/culturile sunt
acoperite cu cel puţin un arheolog sau
specialist
B) nu toate epocile istorice/culturile sunt
acoperite cu cel puţin un arheolog sau
specialist
5. Realizarea de studii interdisciplinare în 0-8 puncte
cadrul proiectului
Maxim 25 puncte

D. Relevanţa ştiinţifică a proiectului

Criteriu Descriere Punctaj acordat de


membrii Comisiei
Naţionale de Arheologie
1. Criteriu arheologică îşi propune
Cercetarea Descriere 0-3Punctaj
puncte acordat de
obţinerea de informaţii privind un context membrii Comisiei
cultural specific
Naţionale de Arheologie
2. Cercetarea arheologică îşi propune 0-5 puncte
1. clarificarea
Sit de interes
unornaţional
probleme esenţiale ale unei 3 puncte
2culturi
Obiectiv înscris în Lista Patrimoniului 3 puncte
3 Cercetarea
Mondial - arheologică
UNESCO îşi propune 0-10 puncte
2. explicarea unor fenomene culturale
4necunoscute
Metode de protejare a rezultatelor 0-6 puncte
cercetării care justifică nevoia
4 3. Argumente 0-6 puncte
4 implementării
Existenţa unuiproiectului
proiect de restaurare în
curs de execuţie ca urmare a cercetărilor 3 puncte
5 arheologice
Metode şi tehnicifinanţate prin
ştiinţifice de prezentul
abordare a 0-6 puncte
Program
cercetării arheologice
Maxim 15 puncte

Maxim 30 puncte
E. Cofinanţarea şi coexistenţa proiectelor de cercetare arheologică

Criteriu Descriere Punctaj acordat de


membrii Comisiei
Naţionale de Arheologie
1. Situl arheologic nu este cercetat şi 0 puncte
finanţat prin alte programme, altele decât
cele finanţate de Ministerul Culturii
2. Cercetarea arheologică desfăşurată pe 3 puncte
acest sit este asigurată şi finanţată şi prin
programe, altele decât cele finanţate de
Ministerul Culturii, într-un cuantum mai
mic decât suma solicitată de la Ministerul
Culturii
3 Cercetarea arheologică desfăşurată pe 5 puncte
acest sit este asigurată şi finanţată şi prin
alte programe, altele decât cele finanţate
de Ministerul Culturii, în cuantum mai
mare decât suma solicitată de la
Ministerul Culturii
Total Maxim 5 puncte

Total General
Maxim 100 puncte
Anexa nr. 5 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016

CONTRACT de finanţare
a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică
Nr. ................ din ................

În baza Notei nr. ................... emisă de ............................ şi aprobată de conducerea Ministerului Culturii
și raportat la prevederile art. 5 alin. (1) punctul 3 şi ale art. 11 alin. (1) si alin (3) din Hotarârea Guvernului nr. 90
din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificarile și completările
ulterioare,

Între:
Ministerul Culturii, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod poştal 030833, cod fiscal
4192812, contul nr. RO33TREZ23A675000203030X deschis la D.T.C.P.M.B., reprezentat prin .....................,
Ministrul Culturii şi ..................., director al Direcţiei Economice, denumit în continuare FINANŢATOR

şi

..................................., instituţie publică, cu sediul în .............., str. ............. nr. ..... jud. ......., cod fiscal
....................... având contul de virament nr. .................................. deschis la Trezoreria .................., reprezentată
prin ................, director, ................, director economic, numit în continuare BENEFICIAR

a intervenit următorul contract:

I. Cap. I. Obiectul contractului

Art. 1. Finanţarea lucrărilor de cercetare arheologică sistematică şi de conservare primară a patrimoniului


arheologic descoperit pe situl arheologic ..................., comuna ..........., judeţul ...........,

Cap. II. Durata contractului

Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante, efectele juridice
ale acestuia încetând la data stingerii tuturor obligațiilor dintre părți, fără a depăși data de ......... ..............

Cap. III. Valoarea contractului

Art. 3. Valoarea contractului este de .................. lei, conform devizului anexat, parte integrantă a
prezentului contract.
Art. 4. Suma reprezentând finanţarea nerambursabilă va fi virată din contul Finanţatorului cu nr.
........................ deschis la ........................., în contul Beneficiarului cu nr. ................................. deschis la
Trezoreria ....................... potrivit legii.

Cap. IV. Modalităţi de plată. Decontări

Art. 5. Suma prevăzută la art. 3 se poate acorda în doua tranşe:


- prima tranşă se acorda sub formă de avans într-un procent de 30% din valoarea contractului prin
virament bancar, pe baza facturii emise de către Beneficiar.
- a doua tranşă într-un procent de 70% se acordă numai dupa justificarea integrală a cheltuielilor
efectuate, în baza unei facturi emise de beneficiar, însoţită de documente justificative, conform legilor în vigoare.
Art. 6. Suma finală acordată cu titlul de finanţare nerambursabilă se stabileşte după depunerea raportului
tehnic de cercetare și identificarea cheltuielilor eligibile reale ale proiectului pe baza documentelor justificative
depuse de beneficiar și de dovada contribuției proprii sau atrase de 5 % din suma stabilita prin contractul de
finanțare (facturi și documente de plată).
Art. 7. Vor fi acceptate spre decontare numai cheltuielile eligibile prevăzute în anexa 1 la prezentul
contract, parte integrantă a prezentului contract, efectuate de către Beneficiar în perioada menţionată la art. 2.
Art. 8. Documentele justificative, raportul financiar, raportul tehnic de cercetare detailat din care să reiasă
gradul de realizare a obiectivelor propuse ce reprezintă obiectul prezentului contract, raportul de cercetare
arheologică sistematică, în forma publicabilă în Cronica Cercetărilor Arheologice, precum și celelalte date
solicitate de Finanțator, vor fi transmise de Beneficiar până la data de ................
Art. 9. Documentele prevăzute la art. 8 din prezentul contract se vor transmite prin poștă ; pe plic se va
menționa “Pentru Direcția Patrimoniu Cultural.” Raportul de cercetare arheologică sistematică, în forma publicabilă
în Cronica Cercetărilor Arheologice trebuie depus atât pe suport electronic (CD), cât și în formă printată și
semnată.

Cap. V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 10. Drepturile şi obligaţiile FINANŢATORULUI

a) Are dreptul să modifice cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze de drept prezentul contract dacă
Beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către Beneficiar;
b) Finanţatorul are dreptul de a recupera de la Beneficiar fondurile folosite de acesta pentru acoperirea
altor cheltuieli decât cele eligibile, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele
respective, calculate de la data acordării avansului până la data recuperării lor;
c) În cazul în care Beneficiarul nu face dovada contribuției proprii de minim 5% din valoarea totală a
proiectului finanțat, sau nu transmite documentele justificative, raportul financiar, raportul tehnic de cercetare și
raportul de cercetare arheologică sistematică, în forma publicabilă în Cronica Cercetărilor Arheologice, în
termenul prevăzut la art. 8, contractul se consideră reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă, iar finanțatorul
este îndreptățit să recupereze de la beneficiar sumele avansate în temeiul prezentului contract, la care se vor
adăuga penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective, calculate de la data acordării
avansului până la data recuperării lor;
d) Finanţatorul îşi rezerva dreptul de a deconta din valoarea facturii prezentate la decontul final doar
suma considerată a fi corespunătoare documentelor justificative în raport cu respectarea legislatiei în vigoare,
inclusiv a prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. Drepturile şi obligaţiile BENEFICIARULUI


a) Să contracteze şi să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului contractului, cu
respectarea procedurilor legale în vigoare, inclusiv a OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
b) Se obligă sa respecte normele de protecţie a muncii specifice activitaţii;
c) Să asigure îndeplinirea oricărei alte activităţi legate de buna desfăşurare a proiectului;
d) Să prezinte finanțatorului documentele justificative, raportul financiar, raportul tehnic de cercetare și
raportul de cercetare arheologică sistematică, în forma publicabilă în Cronica Cercetărilor Arheologic, în termenul
prevăzut la art. 8, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului și a neacordării finanțării;
e) Se obligă să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării proiectului de cercetare arheologică care
face obiectul prezentului contract;
f) Se obligă să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea finanţării;
g) Se obligă să completeze sau să modifice, la solicitarea Finanţatorului, documentele prezentate spre
decontare în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării;
h) Beneficiarul se obliga să acţioneze conform legislaţiei in vigoare şi să respecte prevederile
Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din România;
i) Se obligă să accepte controlul şi verificările Finanţatorului şi al altor autorităţi cu atribuţii în domeniul
controlului financiar-fiscal, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea primită;
j) Se obligă să accepte controlul şi verificările Finanţatorului, privind lucrarile de cercetare arheologică.
k) Se obligă să specifice mențiunea “ proiect/acțiune finanțată de Ministerul Culturii” împreună cu sigla, pe
toate tipăriturile, afișele, cataloagele, alte materiale publicitare și științifice, pe copertele CD – urilor, cărților și a
altor bunuri similare rezultate în urma acestui proiect.
l) se obligă să facă dovada, la momentul decontului, a contribuției de minim 5% din valoarea totală a
proiectului finanțat, prin documente justificative (facturi și documente de plată)

Cap. VI. Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului

Art. 12. Modificarea contractului


a) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părţi,
consemnat în scris prin act adiţional.
b) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată Finanţatorul – cel mai târziu în termen de 48 de ore de la
producere – cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului de
cercetare arheologică. Informarea va conţine şi descrierea condiţiilor şi a circumstanţelor în care proiectul
de cercetare arheologică se va desfăşura, sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului
contract.
c) Dacă cererea de modificare a contractului vine din partea Beneficiarului, acesta trebuie să o adreseze
Finanţatorului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea momentului la care doreşte ca această modificare să
intre în vigoare, cu excepţia cazurilor bine justificate de Beneficiar şi acceptate de Finanţator.
d) Schimbarea adresei, modificarea contului bancar pot face obiectul unei simple notificări, cu toate că acest
lucru nu va afecta opţiunea Finanţatorului de a se opune alegerii făcute de Beneficiar în privinţa contului
bancar.
e) Suma maximă a finanțării nerambursabile menționată la art. 3 din contract nu poate fi majorată.

Art. 13. Rezilierea contractului


(1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în
termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă
că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, cu excepția situației prevăzute la art 10, lit c), ipoteză în care
contractul se consideră reziliat din plin drept, fără a mai fi necesară emiterea unei notificări.
(2) Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiilor asumate prin acest contract, atrage obligarea acestuia la
restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se vor adăuga penalități de 0,2% pe zi de
întârziere aplicate la sumele respective, calculate de la data acordării avansului până la data recuperării
lor.

Art. 14. Încetarea contractului


(1) Prezentul contract încetează să producă efecte în cazul apariției oricăreia din următoarele situații:
a) La data rezilierii acestuia;
b) Prin ajungere la termen;
c) Prin acordul părților, consemnat în scris;
d) În alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Cap. VII. Forţa majoră

Art. 15. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa
părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total
sau parţial obligaţiile asumate.
Art. 16. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în
maximum 5 zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 zile
calendaristice de la producerea evenimentului.
Art. 17. Data de referinţă este ştampila poştei de expediere. Dovada va fi certificată de partea căreia i se
opune cazul de forţă majoră.

Cap. VIII. Clauze speciale

Art. 18. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legale în materie, aflate în
vigoare.

Cap. IX. Litigii


Art.20. Părţile vor acţiona pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce pot apărea pe parcursul
derulării prezentului contract.

Art.21. În caz de nesoluţionare, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanţei de judecată competente.

Cap. X. Clauze finale

Art. 22. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.

Art.23. Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract, prin intermediul cărora cele două părţi
vor ţine legătura permanent, sunt:

- din partea FINANŢATORULUI:


 .....................................................(Nume, prenume, funcţie)

- din partea BENEFICIARULUI:


 ………………………………….…(Nume, prenume, funcţie)
Art. 24. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..............................., în 2 (două) exemplare cu valoare de original,
câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Finanţator Beneficiar

Ministerul Culturii

Director
.............................................
Ministrul Culturii
..........................................

Secretar de Stat
.....................................

Secretar General
...................................... Responsabil financiar
......................................................

Director,
Direcţia Economică
..................................

Director,
Direcția Patrimoniu Cultural
......................................

Şef Serviciu,
Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit
.......................................

Serviciul Juridic, Contencios


........................................
Anexa la Contractul de finanțare

DEVIZ PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE PENTRU


CERCETARE ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ

Capitol de cheltuieli Sume


Diurnă arheologi
Transport arheologi
Materiale și materiale consumabile
Prestări servicii
Finanţator Beneficiar

Director, Director,
Direcţia Economică
........................
Director,
Direcţia Patrimoniu Cultural Responsabil financiar,
.......................

Şef Serviciu,
Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit
..........................
CHELTUIELI ELIGIBILE
1. Diurnă - diurnă arheologi
2. Transport - transport arheologi
3. Materiale și materiale consumabile - unelte – maxim 15 % (sapă, galeată, roabă,
lopată, busolă, unelte gradină, etc.)
- materiale și materiale consumabile (ciment,
nisip, lemn, folie, plasă, policarbonat,
onduline, hârtie, creioane, hârtie calc, hârtie
milimetrică, dvd-uri, papetărie, etc.)
- transport materiale
4. Prestări servicii - convenții civile încheiate cu persoane
necalificate pentru săpături arheologice și
conservare primară
- cazare arheologi - maxim 10% din suma
totală a finanţării
- cercetări geomagnetice, analize şi
investigaţii pluridisciplinare necesare
cercetării arheologice (probe şi analize
pedologice, geologice, biologice,
antropologice, chimice, analize radiocarbon
14) (cu firme sau instituții specializate);
ANEXA 2 la Contractul de finanţare nr. ……………../ …………

GHID PRIVIND DECONTAREA SUMELOR ALOCATE

1. Condiţii necesare efectuării plăţilor

Plata sumelor reprezentând finanţare nerambursabilă se efectuează prin virament bancar, din bugetul Ministerului
Culturii (MC), în contul bancar al beneficiarului, în baza facturii emise de beneficiar.

Factura va conţine următoarele informaţii:Seria si numărul facturii; Data emiterii; Datele de identificare ale
beneficiarului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală, numărul din Registrul Comerţului sau similar, contul
bancar IBAN şi banca la care este deschis acesta); Datele de identificare ale finanţatorului, respectiv Ministerul
Culturii: Cod fiscal 4192812, Cont RO33TREZ23A675000203030X, deschis la D.T.C.P.M.B; Denumirea
serviciului:contravaloare finanţare nerambursabilă acordată pentru proiectul .........., Contract de finanţare
nr……..din data de………... ; Valoarea (în LEI); Delegatul, în persoana reprezentantului legal al beneficiarului
finanţării; Semnătura beneficiarului finanţării.

Factura emisă de beneficiarul finanţării trebuie transmisă către MC în original.

2. Justificarea cheltuielilor efectuate

Pentru a fi acceptate ca şi cheltuieli eligibile, documentele prezentate în dosarul de decont trebuie să facă dovada
legăturii directe dintre cheltuielile efectuate şi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.

Toate cheltuielile vor fi efectuate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare
merambursabilă şi în timpul proiectului, şi în scopul exclusiv al acestuia.

Acceptarea cheltuielilor este condiţionată în mod obligatoriu de îndeplinirea următoarelor criterii:

● Documentele justificative (facturi, chitanţe, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii/ bunuri/ lucrări trebuie
să fie emise pe numele beneficiarului finanţării;
● Documentele justificative trebuie să fie înscrise cu toate informaţiile necesare din punct de vedere al formei,
respectiv seria şi numărul documentului, data emiterii şi cea a scadenţei, emitentul documentului cu toate datele
de identificare, codul de identificare fiscală, conturile bancare şi banca unde sunt deschise acestea, să fie
semnate;
● Angajamentele legale şi documentele justificative trebuie sa aibă înscrisă denumirea exactă şi detaliată a
produselor sau serviciilor achiziţionate în vederea implementării activităţilor proiectului;
● Documentele justificative trebuie sa fie însoţite de dovada plăţii, respectiv ordin de plată vizat de bancă /
ordin de plată electronic evidenţiat în extrasul de cont, extrasul de cont emis de bancă în care sa fie evidenţiate
plăţile aferente proiectului, chitanţa, bon fiscal, alte documente legale care să justifice plata;
● Achiziţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare implementării proiectelor de către beneficiarii se realizează
cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Nerespectarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice va determina stabilirea ca neeligibilă a respectivei
cheltuieli.
● În cazul cumpărării directe, beneficiarul finanţării are obligaţia să facă dovada prospectării pieţei pentru
bunul/serviciul/lucrarea achizitionată, în concordanţă cu principiul eficacităţii utilizării fondurilor publice, să
anexeze un raport (tabel) de prezentare comparativă a ofertelor primite de la prestatorii de servicii/comercianţi.
● Dovada selecţiei de oferte si a atribuirii achiziţiei se face prin anexarea, în spatele documentelor justificative, a
cererii de ofertă transmise la furnizori/prestatori (cu detalierea produselor/serviciilor solicitate, oferte primite de la
furnizori/prestatori, tabelul comparativ al ofertelor sau proces verbal de selecţie/atribuire, asumat de către
reprezentantul legal al beneficiarului sau un responsabil/comisie numit/ă de către acesta.

3. Prezentarea dosarelor de decontare de către beneficiarii finanţărilor nerambursabile

Beneficiarii vor depune documentele justificative la termenele convenite în contractele de finanţare, îndosariate
în ordinea stabilită în Devizul anexat la contractul de finanţare. În aceeaşi ordine vor fi înscrise şi în Raportul
financiar.
Dosarele de decont vor conţine, în mod obligatoriu, elementele de identificare ale proiectului, respectiv denumirea
beneficiarului, denumirea (titlul) proiectului, numărul contractului de finanţare.

Dosarele de decont vor conţine un OPIS al documentelor depuse, semnat de către beneficiar. În conţinutul său va
fi obligatorie păstrarea ordinii în care sunt aşezate documentele în dosar;

Documentele justificative din cadrul dosarului de decont vor fi prezentate în copie lizibilă cu menţiunea
„conform cu originalul” şi semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.

Factura emisă de beneficiarul finanţării, în original, necesară pentru decontarea va fi inclusă în dosarul de decont;

4. Modul de ordonare şi aranjare a documentelor în dosarul de decont.

Documentele vor avea următoarea ordine:

1. Factura, în original, emisă de beneficiarul finanţării nerambursabile către MC în vederea decontării, semnată
de către reprezentantul legal al beneficiarului finanţării.

2. OPIS-ul documentelor justificative anexate.

3. Documentele justificative, separate pe categorii de cheltuieli eligibile.


Anexa nr. 6 la Ordinul Ministrului Culturii nr…2134/01.03.2016

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE CE VOR FI ANEXATE IN DOSARUL DE DECONT

Aceste documente justificative ale cheltuielilor de implementare reprezintă cerinţe obligatorii pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor, în vederea decontării
acestora.

Tip cheltuială Document justificativ Documentul care atestă


efectuarea plăţii
1. Diurnă - ordin de plată/ dispoziţia de
- la nivelul maxim de 17 ● copie ordin deplasare, care să cuprindă numele și prenumele, perioada deplasării, platã (în cazul plãţilor în
lei/persoană/zi semnătura și ștampila numerar);
● copie documente care să ateste plata -extras de cont /registru de
casă.
2. Transport (SNCFR, Transport auto - ordin de platã
mijloace auto de  foaie de parcurs, după caz, completată potrivit legii; - chitanţă, dispozitia de platã,
transport în comun sau  ordin de deplasare (delegaţie) care să cuprindă numele şi prenumele, ruta, seria şi numărul biletul/tichetul de calatorie,
auto proprietate biletului, data, preţul biletului sau Km. parcursi; bonul fiscal, BCF (în cazul
personală, auto propriu  bonul fiscal de combustibil/factură; plãtilor în numerar);
aparţinând instituţiei)  dovada plăţii; -extras de cont din care sã
Pentru transport feroviar: rezulte viramentele/ registrul
 tichetele/biletele de călătorie; de casă (pentru plăţi în
 ordin de deplasare (delegaţie) care să cuprindă numele şi prenumele, ruta, seria şi numărul numerar)
biletului, data, preţul biletului sau Km. parcursi;
 dovada plăţii
3. Materiale (unelte Documentaţie în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată - ordin de plată/ chitanta, bon
15%), și materiale cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare fiscal, dispoziţia de platã (în
consumabile (sapă,  copii procedura conform O.G 34/2006, dacă este cazul, cazul plãţilor în numerar);
galeată, roabă, lopată,  facturii furnizorului de bunuri, -extras de cont /registru de
unelte gradină, busolă,  referat de necesitate, casă.
ciment, nisip, lemn,  contract de prestări de servicii încheiat cu prestatorul, după caz,
folie, plasă, hârtie,  notă de intrare – recepție a materialelor,
creioane, hârtie calc,  bon de consum pentru materialele achizitionate si consumate,
hârtie milimetrică, CD-
 dovada plăţii
uri, etc.) transportul
acestora
4. Prestări servicii Servicii: - ordin de plată – pentru
- - cercetări  cereri de ofertă; remuneraţii, sumelor reţinute
geomagnetice, analize  oferte; la sursă (contribuţii şi
şi investigaţii  document justificativ de prospecţie a pieţei sau proces verbal de selecţie a ofertelor, după caz; impozite), după caz;
pluridisciplinare  contract de prestări servicii sau comandă, după caz; - dispozitia de platã şi
necesare cercetării  factură, cu detalierea serviciilor prestate; Registru de casă (în cazul
arheologice (probe şi  proces-verbal de recepţie a serviciilor; plãtilor în numerar);
analize pedologice,  alte documente, după caz ; - stat de plată care să conţină
geologice, biologice, semnătura prestatorului,
 dovada plăţii;
antropologice, chimice, pentru confirmarea primirii
analize radiocarbon banilor,
14) (cu firme sau -extras de cont din care sã
instituții specializate); rezulte viramentele.
-
-Convenții civile pentru
personalul necalificat - ordin de plată – pentru
Colaboratori:
remuneraţii, sumelor reţinute
● contractele de prestări servicii încheiate, în baza Codului Civil, cu respectarea prevederilor
-Cazare arheologi la sursă (contribuţii şi
legale, pe perioada derularării proiectului finanţat de Ministerul Culturii;
impozite);
● statul de plată, cu înscrierea în clar a sumelor reţinute la sursă, (semnat de colaborator – în
- dispozitia de platã şi
cazul plăţilor în numerar), semnat de beneficiarul finanţării;
Registru de casă (în cazul
● dovada achitării sumelor reţinute la sursă, potrivit legislatiei in vigoare;
plãtilor în numerar);
 dovada plaţii către beneficiarul de contract;
- stat de plată care să conţină
● copia actului de identitate a colaboratorului.
semnătura prestatorului,
pentru confirmarea primirii
banilor,
-extras de cont din care sã
rezulte viramentele.
Anexa nr. 7 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016

Condițiile privind angajarea personalului necalificat pe șantierele arheologice


1.Pentru efectuarea săpăturilor impuse de cercetările arheologice sistematice se foloseşte şi personal necalificat, angajat prin convenţie încheiată între instituţia
angajatoare şi lucrători.
2. Convenţiile se pot încheia pentru o durată de cel mult 180 de zile, pentru desfăşurarea unor activităţi sezoniere cu program de lucru prelungit.
3. Contravaloarea serviciilor şi activităţilor prestate se stabileşte prin negociere directă între părţi.
4. Convenţiile se încheie între instituția organizatoare a cercetării arhelogice și personalul necalificat în condițiile respectării prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
5. Durata activităţii care poate fi exercitată de personalul necalificat pe un șantier arheologic este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.
6. Durata zilnică de executare a activităţii personalului necalificat nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă.
7. Nicio persoană nu poate fi angajată ca personal necalificat dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani.
8. Instituția organizatoare a cercetării arheologice/angajatorul are următoarele drepturi și obligații:
a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare personalul necalificat, locul executării activităţii şi durata acesteia;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.
c) să asigure instruirea şi informarea personalului necalificat cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în
exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile acestuia.
e)să plătească remuneraţia convenită;
f)să asigure, unelte și echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii de cercetare arheologică.
9. Personalul necalificat are următoarele drepturi și obligații:
a) Respectă condițiile de lucru și condițiile de muncă impuse de instituția organizatoare a cercetării arheologice
b) Folosește echipamentul și uneltele de lucru ale instituției organizatoare a cercetării arheologice
c) Realizează prestația la locul desfășurării activității și îndeplinește atribuţiile ce îi revin conform convenției
d) Respectă regulile de protecție a muncii în vigoare
Anexa nr. 8 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016

MODEL

CONVENȚIE CIVILĂ de prestări servicii


în temeiul art. 1169 – 1170, art.1851și urm. Cod Civil

Nr……………………../……………………….

I. PĂRȚILE CONTRCTANTE

I.1. ........................................................... instituție publică, cu sediul


în......................................., str................., nr....................., tel............, cont de virament
nr......................., deschis la..............................., reprezentată prin..................., în calitate
de.............................., numit în continuare BENEFICIAR
și

I.2.......................domiciliat în........................ str................. nr........, județul..........., CI


seria......., nr.................., CNP...................., în calitate de PRESTATOR DE SERVICII,

am încheiat prezenta convenție civilă în următoarele condiții, asupra cărora am convenit:

II. OBIECTUL CONVENȚIEI CIVILE

II.1. Scopul principal al prestației


...................................................................................

II.2. Descrierea activității/lucrărilor care urmează să fie prestate:


.............................................................................
II.3. Venitul brut stabilit pentru prestație:
II.3.1. Beneficiarul datorează prestatorului suma de .......................lei brut, reprezentând
venitul brut stabilit pentru prestație, conform prezentei convenții.
II.3.2. Părțile înțeleg și sunt de acord ca venitul de la art. II 3.1. să fie plătit în data de........ ale
fiecărei luni, respectiv ................ lei net / lunar în numerar.
Veniturile obținute de prestator prin prezenta convenție civilă de prestări servicii reprezintă
venituri din activități desfășurate în conformitate cu prevederile din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

III.1. Beneficiarul se obligă:


- să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale, în condițiile prevăzute de
prezenta convenție civilă;
- să respecte normele de protecție a muncii;
- să calculeze, să rețină și să vireze impozitul și contribuțiile sociale obligatorii, conform
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;

III.2. Prestatorul se obligă:


- să presteze activitatea la termenul stabilit, în condițiile și la calitatea cerută de
beneficiar;
- să nu utilizeze informațiile și documentele științifice la care are acces, rezultate în
urma prestației, ce aparțin Beneficiarului

III. DURATA CONVENȚIEI CIVILE

IV.1. Durata determinată: Convenția este valabilă de la data încheierii acesteia până la data
de ............................................
IV. MODIFICAREA CONVENȚIEI CIVILE

V.1. Modificarea oricărei clauze a convenției civile se poate face numai prin înțelegere între
părți, convenite în scris, prin act adițional.

V. ÎNCETAREA CONVENȚIEI CIVILE

VI.1. Prezenta conveție civilă încetează:


a) prin acordul scris al părților;
b) din inițiativa temeinic motivată a uneia dintre părți, mai înainte de expirarea acestui
termen, cu respectarea termenului de preaviz de 15 zile lucrătoare;
c) prin ajungere la termen, după realizarea integrală, în condițiile și termenele prevăzute
în convenția civilă, a lucrărilor încredințate de beneficiar prestatorului;
d) prin reziliere. În cazul rezilierii unilaterale pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate
de prestator, Beneficiarul nu îi va mai plăti Prestatorului onorariul aferent prestației
rămasă neexecutată/executată necorespunzător;
e) În alte situații prevăzute de lege.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

VII.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezenta


convenție atrage răspunderea părții în culpă în afară de cazurile de exonerare prevăzute de
lege.
VII.2. Litigiile ivite în derularea prezentei convenții civile se soluționează pe cale amiabilă sau
de către instanțele judecătorești competente, în cazul în care nu s-au soluționat pe cale
amiabilă.
VII.3. Prezenta convenție civilă a fost încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

BENEFICIAR, PRESTATOR
Anexa nr. 9 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016

RAPORT FINANCIAR

Contract nr. .............................................................................................................................


Data încheierii contractului ......................................................................................................
Institutia ...................................................................................................................
- adresa: ....................................................................................................................................
- telefon/fax: .............................................................................................................................
Denumire Santier ..............................................................................................................
Data înaintării raportului .........................................................................................................

I.Raport de activitate

1.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:


...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

II.Raport financiar

1.Date despre instituţia finanţată:


- cont bancar nr. ........................................., deschis la Banca (denumirea şi sediul) ................................... persoana cu drept de semnătură (numele şi
prenumele) ......................................................................................................................................

2.Date despre finanţare:


- valoarea finanţării în conformitate cu contractul încheiat (M.C): .................................................
- valoarea contribuţiei proprii (5%): ................................................................................................
- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................................
3.Decont cheltuieli:
Numărul documentului Unitatea care a emis
Categoria de cheltuieli Data Suma Ce reprezintă
justificativ documentul

Total (lei):

Ştampila instituţie beneficiară Semnătura finanţatorului

Semnătură Director beneficiar


...................
Anexa nr. 10 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016

DECLARAŢIE PRIVIND IMPARŢIALITATEA

Subsemnatul (a), ......................................................................, membru în Comisia Naţională de Arheologie declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 292 din Codul penal, că mă voi abţine de la analizarea şi evaluarea cererilor de finanţare a
cercetărilor arheologice sistematice depuse la Ministerul Culturii pentru anul în curs, în următoarele ipoteze:
a) am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu:
I. responsabilul de şantier care a depus una sau mai multe cereri de finanţare a cercetării arheologice sistematice;
II. un membru din colectivul care a depus una sau mai multe cereri de finanţare a cercetării arheologice sistematice;
b) provin din cadrul instituţiei care a depus una sau mai multe cereri de finanţare a cercetării arheologice sistematice;
c) am un interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei Naţionale de Arheologie
Am luat act de prevederile de finanţare inclusiv art. 5, alin. (7).

Data __.__.____ Semnătura