Sunteți pe pagina 1din 7

Serviciul Pază Obiective, Dispecerat și Monitorizare Video

Serviciul Pază Obiective, Dispecerat și Monitorizare Video reprezintă o


structură specializată care desfășoară activități prin forțe și mijloace specifice în
scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor de interes public
local, asigurarea coordonării și continuității conducerii efectivelor aflate în serviciu
în timpul și în afara orelor de program în baza dispozițiilor conducerii instituției și
a creșterii siguranței și securității cetățenilor în spațiile publice supravegheate și
monitorizate video (intersecții, școli, parcuri, zone de agrement și comerciale,
cimitire, alte zone cu potențial de risc).
Serviciul Pază Obiective, Dispecerat și Monitorizare Video are în componența sa:
a)Structura de Pază Obiective de interes public local;
b)Dispeceratul Poliției Locale;
c)Dispeceratul de Supraveghere și Monitorizare Video al Municipiului
Brăila;
d)Dispeceratul de Supraveghere și Monitorizare Video Unități Școlare.

a) Structura de pază

Personalul din cadrul structurilor de pază asigură paza și ordinea publică la


obiectivele aparținând Primăria Brăila și transportul de valori de la Casieriile
colectoare ale Centrelor de Încasări la Casieria Centrală și de la Casieria Centrală la
Trezoreria Brăila, lucrând permanent 24 de ore în 3 schimburi.

Atribuții principale ale personalului de pază:

- să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a


preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităților păzite;
- să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să
asigure integritatea acestora, să permită accesul în obiectiv numai în conformitate
cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;
- să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au
săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă
normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor
flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea
poliției bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite,
luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal
pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de
sesizare a organelor de urmărire penală; să încunoștințeze de îndată șeful său
ierarhic și conducerea unității beneficiare despre producerea oricărui eveniment în
timpul executării serviciului și despre măsurile luate;
- să asigure ordinea și liniștea publică în obiectivele păzite și relaționarea cu
cetățenii care solicită accesul în instituțiile primariei dând relații, îndrumări pentru
rezolvarea diferitelor solicitări ale acestora.
- să cunoască modul de acțiune, și să acționeze, în diferite situații: pătrunderea fără
drept în obiectiv sau forțarea accesului în obiectiv, manifestări turbulente în zona
obiectivului, atac cu mână armată ( atac armat cu luare sau fără luare de ostateci),
atacuri cu acțiune indirectă( descoperirea unor colete, cutii, genți etc) părăsite în
obiective
- în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili
ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte
împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință
celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea
consecințelor evenimentului;
- în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a
bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și
poliția;
- să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a
valorilor în caz de dezastre;
- să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul
unității și să-și dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de
urmărire penală sau de organele de poliție;
- să păstreze secretul de stat și cel de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, are
acces la asemenea date și informații;
- să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și
armamentul cu care este dotat și să facă uz de armă numai în cazurile și în
condițiile prevăzute de lege;
- să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu
excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;
- să execute paza și apărarea transporturilor de valori în orice situație s-ar afla
(la luarea în primire al valorilor, pe durata transportului, la destinație, blocaj în
trafic, atac asupra mijloacelor de transport, a producerii unui accident de circulație,
incendiu, calamitate naturală etc) putând face uz de armă în condițiile legii.

b) Dispeceratul Poliţiei Locale Brăila

Personalul Dispeceratului Poliției Locale Brăila asigură coordonarea


activității structurilor Poliției Locale și a intervenției la evenimentele produse în
municipiul, la obiectivele asigurate cu pază, permanent 24 din 24 ore.
Atribuțiile principale ale personalului Dispeceratului Poliției Locale:

- cunoaşte şi monitorizează în permanenţă situaţia operativă din zonele de


responsabilitate unde sunt angajate forţe şi de la obiectivele asigurate cu pază.
- informează şi raportează oportun conducerii instituţiei despre situaţia operativă,
evenimentele deosebite, acţiunile în curs de desfăşurare şi rezultatele obţinute.
- primeşte / transmite dispoziţiile şi datele necesare coordonării efectivelor aflate în
acţiune sau în paza obiectivelor, informându-se permanent despre situaţia
operativă.
- centralizează şi analizează datele şi informaţiile privind situaţia operativă din
zonele unde acţionează forţele şi de la obiectivele asigurate cu pază.
- asigură şi menţine în permanenţă legătura prin mijloacele de comunicare cu
efectivele aflate în acţiune şi de la obiective, înscriind acţiunile/evenimentele în „
Registrul de evenimente ”.
- sesizează cu aprobarea conducerii instituţiei, Poliţia Naţională, când în zona de
responsabilitate sau la obiectivele asigurate cu pază s-au produs fapte de natură
infracţională.
- execută verificările operative în bazele de date a M.A.I. la solicitarea polițiștilor
locali aflați în acţiune/teren, consemnând aceste aspecte în „ Registrul de evidenţă ”
întocmit în acest scop.
- consemnează toate dispoziţiile/notele telefonice/ sesizările cetăţenilor etc. în „
Registrul jurnal ” analizează şi retransmite reclamaţiile/sesizările/apelurile de
urgenţă către efectivele destinate intervenţiei şi monitorizează acţiunile acestora,
înscriind modul de rezolvare a acestora.
- pune în aplicare „Planul de înştiinţare şi aducere a personalului la instituţie”, din
dispoziţia Directorului Executiv/înlocuitorul legal al acestuia.
- pune în aplicare planurile operative/intervenţie prin dispoziţia Directorului
Executiv/înlocuitorul legal al acestuia sau Primarului Municipiului Brăila.
- verifică în „Buletinul Posturilor” semnăturile poliţiştilor locali/guarzilor la
intrarea în serviciu.
- întocmeşte pe baza rapoartelor de activitate ale structurilor din cadrul instituţiei
,,Sinteza zilnică” cu activităţile desfăşurate.
- să înştiinţeze întregul personal cu ordinele şi dispoziţiile date de conducerea
instituţiei.
- asigură paza şi securitatea armamentului, a încăperilor, a bunurilor şi materialelor
din sediul instituţiei, în special în afara orelor de program şi sărbători legale (cu
ajutorul supravegherii video).
- asigură menţinerea ordinii şi curăţeniei în curtea interioară, sala de examinări
permise auto, sala de instruire a personalului precum şi de supraveghere a
instalaţiei electrice şi de încălzire.
- îndeplineşte şi atribuţiile ofiţerului de serviciu pe punctul de control în afara
orelor de program şi în zilele de sărbători legale.
- urmăreşte ca încărcarea/descărcarea armamentului să se facă în locurile destinate
acestui scop.
- în caz de avarii la instalaţia electrică, apă, încălzire, telefon/internet/supraveghere
video i-a măsuri de remediere anunţând persoanele/instituţiile/societăţile abilitate
să rezolve situaţia creată.
- în caz de incendiu, calamităţi naturale, catastrofe, acţionează conform planurilor
şi procedurilor existente.
- asigură încărcarea permanentă a acumulatorilor staţiilor radio aflate în Dispecerat.
- asigură încărcarea permanent a acumulatorilor stațiilor radio aflate la Dispecerat
din dispoziția conducerii instituției, execută și alte atribuții.

c) Dispeceratul de Supraveghere și Monitorizare Video al Municipiului


Braila
Personalul care deserveste Dispeceratul de Supraveghere și Monitorizare Video
al Poliţiei Locale Brăila acționează în vederea primirii, centralizării, stocării,
prelucrării şi comunicării tuturor informaţiilor provenite de la camerele de
supraveghere amplasate pe raza Municipiului Brăila (intersecții, școli, parcuri,
cimitire, zone comerciale, alte zone cu potențial de risc) în scopul: creșterea
siguranței și securității cetățenilor în spațiile publice supravegheate și monitorizate,
monitorizarea și fluidizarea traficului rutier în zonele supravegheate și
monitorizate, caracterul preventiv menit să descurajeze infracționalitatea,
asigurarea intervenției rapide în cazul unor infracțiuni, managementul eficient al
situațiilor de urgență, probarea eventualelor infracțiuni în instanță, monitorizarea și
gestionarea unor servicii publice precum: salubrizarea, dezăpezire, reparații la
infrastructură, etc., economisirea resurselor materiale și umane ale Poliției Locale
în combaterea și prevenirea faptelor antisociale, lucrând permanent 24 de ore în
schimburi.
Atribuțiile principale ale personalului din Dispeceratul de
Supraveghere și Monitorizare Video al Municipiului Braila:

- monitorizează cele 72 de zone unde sunt aplasate 272 camere video în scopul
luării deciziilor și realizării unei coordonări moderne și eficiente ale misiunilor
stradale
- supraveghează permanent zonele monitorizate pentru cunoașterea în orice
moment și în timp real al situației operative: situații cu potențial de risc la adresa
siguranței cetățenilor și a bunurilor de pe domeniul public și privat, acte de comerț
neautorizat, accidente de circulație soldate cu victime sau cu consecințe grave
asupra traficului, creerea de ambuteiaje în traficul rutier, încălcarea normelor de
salubritate și protecția mediului (depozitare deșeuri gunoi menajer neridicat,
deversarea apelor uzate pe domeniul public etc) prezența unor persoane sau grupuri
de persoane implicate în acte de cerșetorie, vagabondaj, spălare de parbrize contra
cost, defecțiuni/avarii la rețelele de apă, gaze și canalizare, deteriorarea
carosabilului/trotuarelor și alte încălcări ale prevederilor legale în vigoare
- asigură transferul de informații, către Dispeceratul Poliției Locale pentru luarea
masurilor utile și urgente de aplanare a unor situații apărute în zonele
supravegheate;
- asigurarea cooperării cu alte structuri sau instituţii, cu atribuții pe linia ordinii și
siguranței civice (fapte contravenționale/infracționale comise în stradă),
transmiţând cu promptitudine evenimentele înregistrate, pentru luarea deciziilor
corecte;
- informează instituțiile abilitate, în timp real şi util, asupra condiţiilor concrete,
specifice, ale locului de desfăşurare a unor evenimente ce pot pune în pericol
ordinea, siguranța, viața sau integritatea fizică a cetățenilor sau bunurilor acestora
(incendii, explozii, catastrofe, accidente);
- obţine, centralizează şi stochează imaginii şi date care să permită identificarea
persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt
colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate ;
- analizează și sintetizează situația operativă, dinamica producerii, cauzele şi
condiţiile care au favorizat sau au generat comiterea încălcărilor legii, pe genuri de
fapte, zone, străzi, timp orar, etc. şi propune măsuri de prevenire a acesteia;
- pune la dispoziția organelor abilitate capturi de imagini în condițiile legii, în urma
unor solicitări scrise cu aprobarea Directorului Executiv, Directorului Executiv
Adjunct sau a Șefului de Serviciu Pază Obiective și Dispecerat, care se înscriu într-
un Registru Special;
- informează în timp real și util conducerea instituției cu privire la evenimentele
produse și le înscrie în Registrul de Evenimente
- cunoașterea posibilităților tehnice ale aparaturii și camerelor video, precum și
locațiile de aplasare a acestora
- anunță personalul autorizat care se ocupă cu mentenanța cînd se constată
defecțiuni în funcționarea echipamentelor și camerelor video și informează șefii
ierarhici cu privire la apariția acestora
- întocmește zilnic Raportul cu privire la funcționarea sistemului și activitatea
desfășurată
- din dispoziția conducerii instituției, execută și alte atribuții.

d) Dispeceratul de Supraveghere și Monitorizare Video Unități Școlare

Personalul care deservește Dispeceratul de Supraveghere și


Monitorizare Video Unități Școlare are următoarele atribuții:

Monitorizează prin intermediul a 80 de camera de supraveghere video a 5


unități școlare astfel:
- Colegiul Național „ Nicolae Bălcescu” – 16 camere video.
- Colegiul Economic„Ion Ghica” – 16 camere video.
- Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” – 16 camere video.
- Liceul cu Program Sportiv – 16 camere video.
- Liceul Teoretic „Anghel Saligny” -16 camere video.
- Supraveghere permanent a celor 5 unități școlare în scopul creșterii siguranței
elevilor și a profesorilor, a descurajării si prevenirii delicvemței juvenile și a
cunoașterii situației operative: pătrunderea în interiorul unităților de învățământ a
persoanelor neautorizate, a depistării activităților infracționale în rândul elevilor
(vandalism, furturi, amenințări, loviri, tâlhării etc), a consumului de băuturi
alcoolice, a substanțelor halucinogene, a fumatului, precum și a altor acțiuni de
încălcare a regulamentelor școlare proprii, lucrând permanent 24 de ore în
schimburi.
- Asigură transferal de informații către Dispeceratul Poliției Locale și a conducerii
unităților școlare pentru luarea măsurilor utile și orgente de aplanare/rezolvare a
situațiilor apărute în zonele supravegheate din unitățile școlare.
- Informează conducerea unităților de învățământ, a organelor abilitate în timp real
și util asupra condițiilor concrete, specific ale locului de desfășurare a unor
evenimente ce pot pune în pericol ordinea, siguranța, viața sau integritatea fizică a
elevilor și a personalului unităților de învățământ sau a bunurilor acestora (
incendii, explozii, catastrophe sau alte incidente.
- Obține, centralizează și stochează imagini care să permit identitatea persoanelor
vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care imaginile sunt colectate
și în care vor fi ulterior prelucrate
- Analizează, sintetizează și prezintă informări cu privire la situația operative din
unitățile de învățământ obținute prin intermediul imaginilor video
- Pune la dispoziție organelor abilitate capture de imagini în condițiile legii, în
urma unor solicitări scrise cu aprobarea Directorului Executiv, Directorului
Executiv Adjunct sau a șefului de serviciu, care se înscriu într-un Registru Special
- Din dispoziția conducerii instituției execută și alte atribuții.

S-ar putea să vă placă și