Sunteți pe pagina 1din 935
«Ke SER. AURA RAS ERE oa er ee te xe JR BS ats DHE SUZ SUE RIESNE UES ig . as ce Heal te 28 RE Sl pe He abecd Re a8 ‘ . ie 25 DUNNGACIASCA 8 CRIPTURA i mi 3 seg xia ie x ALE CEI VECHI $1 ALE CEI NOAO LEAGE. Rie x TOATE ee 2H CARE S-AU TALMACIT DUPRE LIMBA ELINEASCA SPRE INTELEAGEREA 9134 3 LIMBI RUMANESTI, CU PORUNCA PREABUNULUI CRESTIN HG ‘SI LUMINATULUI DOMN Ei sap IOAN SARBAN CANTACOZINO BASARABA VOIEVOD oh SAS: SEGETRTE $I CU INDEMNAREA DUMNEALUI SIE: = (i COSTANDIN BRANCOVEANUL, MARELE LOGOFAT, ie aah Nepot de sor al Mariei Sale, carele, dupa prestavirea acestui mai Die Be 8 suspomenit domnu, Putearnicul Dumnezau, den aleagerea a toa- Ie i 2B tei Tari Rumanesti, pre dumnealui l-au coronat cu domnia si sta- [ate S2G16 pinirea a toatd Tara Ugroviahiei. Si intru zilele Mariei Sale iyi * s-au savirsit acest Dumnezaiese lucru. Carele si toata Dae 3 cheltuiala cea de savirsit o au radicat. be ae iy ‘Tiparitu-s-au inttiu in seaunul Mitropoliei Bucurestilor, ge = AGH) in vreamea pastoriei Preasfinfitului parinte Chir Theodosie, Me as Hab mitropolitul farii si exarhu laturilor. is ah H Bras pentru cea de obste priinfa s-au daruit neamului rumanese, te Sy Ja anul de la facerea lumii, 7197, Se 24 iard de la Spasenia lumii, 1688, Gate i Fa in luna Jui noiemvri in 10 zile. ie a ie at & [8 3 “ * 4 * i eM sie ae sige Die ett #0 ? ie HQT LEIS Las TOS LAS GL LAS DiS ASS OS sa Biba, 1600 A CARTILOR DUMNEZAIESTII SCRIPTURI DESLUSIRE (TESTAMENTUL VECH] Facerea Iesirea Leviticon Numerili ‘A doao leage Isus Navi Sudecatorii Ruth A impérafiilor Paralipomena Esdra Neamia Esthir ov Psaltirea Parimiile lui Solomon Eclisiastis Cintarea cintérilor Isaia Teremia Plingerile Teremiei Iezechiil Daniil Osie Toil Amos Avdiu Tona Mihea ‘Naum Avvacum, Sofonia Aggheu Zaharia Malahia APOCRIFA Tovit Tudith ‘Varuh Poslania Ieremiei Cintarea celor 3 coconi Esdra (IT) lui Solomon Infelepciunea f tui Sirah 1 Bila 1088 list list list list list list list list list list list list. list. list list list list ist list. list. list list list list list list list list list. list. i list list list list list list. list. list. list list list list list list list. list 1 39 70 93 124 153 173 192 194 220 241 265 287 308 336 344 355, 363 382 429 446 452 455 487 529 534 572 583 588 590 595 595 597 600 601 603 604 606 612 614 621 632 636 638 640 652 664 Istoria Susanii list Pentru a lui Vil gi bilaurul list cea dentiiu list, A Maccaveilor {a doao list a treia list Iosip list TESTAMENTUL NOU eee es ‘intiia list Catra Corintheani { list ‘Catra Galateani list ‘Catra Efeseani list een fm Catré Colaseani list secten fot Tete {8 Catra Filimon list Catra Ovrei list. ‘a lui Iacov list ale lui Petar 2 list Epistoliile Juda, list errs oi 691 693 694 14 735 740 751 14 788 813 831 855, 865 874 881 884 887 390 392 894 895 298 900 901 902 909 912 914 916 919 919 920 921 vAMINCEAN 10 nu 12 3B 4 15 CAPT e-nceput au facut Dumneziu ceriul si pamintul. Tar pa- 8) (9 Miu tui Dumneziu Sa purta Perl deasupra apei. Si zise Dum- ezdu: ,Sé sd fack luminal Si sé facu lumina. ” $i vazu Dumneziu lumina cd iaste buna, si osebi Dumnezu intre mijlocul lumi- nil siintre mijlocul intunesrecului, Si numi Dumnezéu lumina zio si intunearecul numi noapte. Si sa ficu sara si sa faicu dimeneafd, zi una, $i zise Dumneziu: ,Facé-se intari- ‘ura in miflocul apei, si sa fie osebitoare intre apa si intre apa" $i sa faicu aga. Si facu Dumneziu intaritura si osebi Dumnezau intre mijlocul apei care era supt intaritura si intre ijlocul apei ce era deasupra intariturii. Si numj Dumneziu intéritura ceriu, $i vézu Dumnezii cé iaste bine. Si sé facu sara si s& facu dimeneafi, ziadoua, $i zise Dumne- ziu: ,Adune-se apa cea de supt ceriu intr-o adunare si sé sa iveasca uscatull" $i sa feu aga. Si si adund apa cea de supt ceri la adu- nile ef si sa ivi uscatul. Si numi Dumne- zu uscatul pimint gi adunarile apelor numi mri. Si vazu Dumneziu cd iaste bine. $i zise Dumneziu: ,Risar& pémintul buruiand de iarba simanatoare, siminfé dupa fealiu-s si dupa asémanare-s, silemn roditoriu facind roada, céruia siminfa lui intr-insul, dupa feliueg,pre pamint!* Si fu asa. Si scoase pamintul buruiana de iarba siménstoare, si- minfé dupre fealiu si dupre asemanare, si Jemn roditoriu care face road, céruia si- ‘minfa lui intr-insul, dupre neam, pre pamint. Si vazu Dumneziu cd iaste bine. $i si facu sara si s& facu dimeneafa, zi a treia, Si zise Dumneziu: ,Facé-se luminatori intru ERITREA HA ER intaritura ceriului,spre luminarea pamintului, ca si osebeasca intre mijlocul zilii si intre mij- locul nopfii si si fie in seamne si in vremi si in Si sé fie spre luminare intru 16 intéritura ceriului, ca si lumineaze pre pimint.“ $i sé facu aga, Si ficu Dumnezdu 17 cei doi lumindtori: luminatorul cel mare spre stapinirea zilii si lumindtoriul cel mic spre stapinirea nopfii, si stealele. Si puse pre 18 dinsii Dumnezdu intru intaritura ceriului, ca sé lumineaze pre pamint $i sa stapineascé 19 zili si nopfii Si sd osebeased intre mijlocul 20 luminii si fntre mijlocul intunearecului. Si vazu Dumneziu cé iaste bine. $i sd facu 21 sara sisd facudimeneafé, ziapatra, Sizise 22 Dumneziu: ,Scoata apele tirftoare de suflete vii si zburatoare zburind asupra pimintului spre intéritura ceriului“. $i sd facu asa. Si 23 faicu Dumnezau chitosii cei mari si tot sufletul vitelor tiritoare care au scos apele,dupé fea- liurile lor, si tot zburdtoriul ce zboard,dupa fealiu-s. $i vazu Dumnezau cum sint bune. Si le blagoslovi Dumnezau,zicind: ,Creasteji 24 si va inmulfif si umplefi apele in mari, si zbu- itoarele mulfeasci-se asupra pamintului*. Si sa faicu sara gi s& fécu dimeneafé, zi a cin- 25 Si zise Dumnezdu: ,Sa scoata pamin- 26 tul suflet viu dupa fealiu-s, cu patru picioare si tiritoare si jiganii pamintului, dupa fea~ Tiu-s, $i s& facu asa. Si facu Dumnezeu 27 hiarale pamintului dupa fealiu-s, si dobitoace- le dupa fealiul lor, si toate tiritoarele pamintu- lui dupa fealiu-s. Si vazu Dumnezdu cd sint pune. Sizise Dumneziu: ,Sa facemomdu- 28 pa chipul Nostru si dupa asdmanare; si sa sta~ pineasca pestilor marii, si pasarilor ceriului, si dobitoacelor, si tot pamintul, situturor tiritoa- relor ce sa tirésc asupra pamintului*. $i 29 fécu Dumneziu pre om, dupre chipul lui zile si in ani