Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PLAN DE MĂSURI

privind asigurarea securității și a siguranței elevilor și cadrelor didactice în încinta și în perimetrul unității
școlare

Anul școlar 2019-2020

Cadru legal: Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei in unitățile de învățămant cu modificările şi completările ulterioare;

Nr. Măsuri/actiuni Termen Responsabil Participanți Rezultate așteptate


crt.
1. Diagnoza stării de siguranţă a 4 septembrie Director Cadre Identificarea resurselor
unităţii şcolare 2019 Contabil didactice financiare şi materiale necesare
pentru securizarea clădirilor
unităţilor de învăţământ
2. Informarea cadrelor didactice cu 4 septembrie Director Cadre Conștientizarea importanței
privire la măsurile ce trebuie 2019 Responsabil cu didactice siguranței unității școlare
întreprinse pentru creșterea siguranța școlară a
siguranței în unitatea școlară elevilor
3. Constituirea Comisiei pentru 9 septembrie Director Consiliul Funcționarea comisiei
menţinerea şi creşterea gradului de 2019 profesoral
siguranţă civică, prevenire şi
combatere a violenţei în şcoală și
numirea unui responsabil cu
1
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

siguranța școlară a elevilor


4. Desemnarea unui responsabil cu 9 septembrie Director Consiliul Monitorizarea disciplinei
monitorizarea disciplinei în unitatea 2019 profesoral elevilor
şcolară
5. Elaborarea/reactualizarea de către 18. Responsabilii Cadre Asigurarea unui serviciu
responsabilii comisiilor a octombrie comisiilor didactice și eficient
procedurilor operaționale specifice 2019 nedidactice
comisiilor. Consiliul
reprezentativ
al părinților
6. Numirea unui responsabil ISU 9 septembrie Director Cadre Controlează aplicarea normelor
2019 didactice de apărare împotriva
incendiilor în domeniu
7. Instruirea elevilor pentru Conform Responsabilii Cadrele Procese verbale în urma
cunoașterea reglementărilor în grafic comisiilor didactice exercițiilor de alarmare,
vigoare și a modului de comportare Profesorii diriginți concluzii
în timpul cataclismelor naturale,
seisme, producerii incendiilor etc
8. Întocmirea unui grafic cu serviciul 9 septembrie Director Cadre Asigurarea unui serviciu
pe scoala al cadrelor didactice 2019 didactice eficient
9. Stabilirea atribuțiilor profesorului de 9 septembrie Director Cadre Asigurarea unui serviciu
serviciu și informarea cadrelor 2019 didactice eficient
didactice în legătură cu
obligativitatea îndeplinirii acestora

10. Afișarea la loc vizibil la intrare și în 9 septembrie Responsabil cu Cadre Asigurarea unui serviciu
clasele de elevi a programării 2019 siguranța școlară a didactice eficient
cadrelor didactice care efectuează elevilor
serviciul pe școală și a numărului de
2
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

telefon unic pentru urgență și al


polițistului de proximitate la care se
poate apela în caz de nevoie.

11. Informarea personalului de serviciu 9 septembrie Director Personal Aplicarea măsurilor stabilite
pe școală asupra modului de acces al 2019 didactic și
elevilor, salariaților și vizitatorilor în nedidactic
unitatea școlară
12. Luarea unor măsuri imediate de la nevoie
Profesorul de Personal Aplicarea măsurilor stabilite
către prof. de serviciu, în cf. cu serviciu didactic și
procedura de acces, în cazul intrării Responsabil cu nedidactic
în unitate, în timpul pauzelor a unor siguranța școlară a
persoane turbulente. elevilor
13. Încheierea procesului verbal la zilnic, la Profesorul de Cadrele Registru de procese verbale
sfârșitul programului de către sfârșitul serviciu didactice
profesorul de serviciu pe școală programului Responsabil cu
siguranța școlară a
elevilor
14. Asigurarea funcționalității camerelor permanent Director Cadrele Camere video funcționale
de supraveghere video de către S.C. Administrator didactice
Vigilent Security Tehnic S.R.L.
15. Convocarea Consiliului 9 octombrie Director Directori, Stabilirea însemnelor și alte
reprezentativ al părinților și 2019 Consilier educativ prof.diriginți, propuneri
Consiliul elevilor pentru consultații părinți, elevi
privind creșterea siguranței în
unitatea școlară
16. Informarea părinților și elevilor cu 24 Comisia pentru Prof. Ședințe cu părinții
privire la măsurile de creștere a octombrie menţinerea şi diriginți, Lectorate cu părinții
siguranței civice în unitatea de 2019 creşterea gradului de elevi, părinți
3
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

învățământ siguranţă civică,


prevenire şi
combatere a
violenţei în şcoală
17. Vizarea legitimațiilor sau carnetelor 19 Secretar Elevi, prof. Identificarea elevilor din școală
de elev octombrie diriginți
2019
18. Continuarea colaborării cu Poliția Permanent Director Profesori de Protocoale de colaborare,
Dr. Tr. Severin, Jandarmeria și Responsabil Comisia serviciu patrule ale Poliției și
Poliția Comunitară prin reînoirea pentru proiecte și jandarmeriei, pază
protocoalelor de colaborare și parteneriate
parteneriatelor cu aceștia educaționale
19. Introducerea registrului de acces și a 9 septembrie Comisia pentru Elevi și Registru pentru evidența
registrului de evidență a incidentelor 2019 menţinerea şi profesori de vizitatorilor
creşterea gradului de serviciu Registru pentru evidența
siguranţă civică, incidentelor
prevenire şi
combatere a
violenţei în şcoală
20. Păstrarea ordinii și disciplinei în Permanent Responsabil cu Profesori de Procese verbale la sfărșitul
perimetrul unității școlare pe durata monitorizarea serviciu programului
desfășurării programului școlar disciplinei în
unitatea şcolară
21. Prelucrarea la orele de specialitate a 15 Cadrele didactice Elevi Cunoașterea normelor de
normelor de protecție a muncii în septembrie Bibliotecarul școlii protecție a muncii în
laboratoare, pe terenul de sport, în 2019 laboratoare, pe terenul de sport,
cabinete, la bibliotecă în cabinete, la bibliotecă
22. Afisarea, la loc vizibil, a normelor Permanent Cadrele didactice Elevi Aplicarea normelor de
de protecție a muncii în laboratoare, Bibliotecarul școlii protecție a muncii în
4
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

cabinete, săli de clasă laboratoare, pe terenul de sport,


în cabinete, la bibliotecă
23. Închiderea ușilor de acces în timpul Permanent Profesori de serviciu Profesori, Creșterea siguranței în timpul
orelor de curs elevi, cadre orelor de curs
nedidactice și
nedidactice
24. Accesul elevilor și cadrelor didactice Permanent Profesori de serviciu Profesori, Consemnarea vizitatorilor
sau nedidactice se realizează pe o elevi, cadre
singură ușa nedidactice și
nedidactice
25. Proiectarea activităților extrașcolare Permanent Consilier educativ Cadre Desfășurarea activităților
cu respectarea normelor de securitate didactice extrașcolare în siguranță
26. Organizarea, în colaborare cu Conform Responsabil Comisia Cadre Stimularea spiritul de echipă şi
autorităţile publice locale sau grafic pentru proiecte și didactice comunicarea între tineri
organizaţiile nonguvernamentale, a parteneriate
unor activităţi extraşcolare (artistice, educaționale
sportive,culturale) care să stimuleze
spiritul de echipă şi comunicarea
între tineri şi care să constituie
alternative educative de petrecere a
timpului liber;
27. Organizarea unor activități Permanent Consilier educativ Cadre Combaterea atitudinilor și a
educative în scopul combaterii Comisia pentru didactice comportamentelor antisociale
violenței menţinerea şi ale elevilor
creşterea gradului de
siguranţă civică,
prevenire şi
combatere a
violenţei în şcoală
5
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

28. Identificarea şi implicarea în Permanent Consilier educativ Cadre Combaterea atitudinilor și a


activităţile de prevenire a Comisia pentru didactice comportamentelor antisociale
delincvenței și absenteismului a unor menţinerea şi creşterea ale elevilor
personalităţi locale, din diverse gradului de siguranţă
civică, prevenire şi
domenii, care pot constitui modele
combatere a violenţei
pentru elevi în şcoală
29. Organizarea de întâlniri cu elevii în Conform Consilier educativ Cadre Combaterea atitudinilor și a
scopul identificării problemelor cu grafic Comisia pentru didactice comportamentelor antisociale
care se confruntă aceştia şi găsirii menţinerea şi creşterea ale elevilor
mijloacelor adecvate de soluţionare gradului de siguranţă
civică, prevenire şi
combatere a violenţei
în şcoală
30. Reactualizarea ROI 18 Director Comisia ROI actualizat
octombrie pentru
2019 menţinerea şi
creşterea
gradului de
siguranţă
civică,
prevenire şi
combatere a
violenţei în
şcoală
31. Prelucrarea ROI și ROFUIP în Conform Prof. Diriginți Cadre Aplicarea regulamentelor
cadrul orelor de consiliere și a grafic didactice
ședințelor cu părinții sedințe cu
părinții/
consiliere
6
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

32. Evaluarea modului de asigurare a Semestrial Director Cadrele Raport


siguranței și sănătății elevilor în Comisia de didactice
cursul anului școlar disciplină Părinții
Comisia de asigurare
a calității

Director,
Prof. Nistor Anișoara Valeria

S-ar putea să vă placă și