Sunteți pe pagina 1din 32

A început noul an şcolar 2019-2020 cu agenţii economici din domeniul

pentru instituţia noastră şcolară cu semne asigurărilor, contabilităţii, financiar-bancar şi


bune, în sensul că ne-am realizat cifre comerţ din oraşul nostru.
confortabile de şcolarizare, cadrele Pentru asigurarea unei bune pregătiri
didactice au promovat examenele pentru şi dezvoltarea profesională a elevilor noştri s-
grade didactice, definitivat, gradul II,gradul au încheiat parteneriate în vederea
I şi au obținut rezultate bune la concursul desfăşurării unor concursuri de specialitate
naţional de titularizare. cu Colegiul Naţional Economic ,,Th.
Am primit în clasa a V-a elevi foarte Costescu” din Drobeta Turnu Severin,
buni la învăţătură şi talentaţi la fotbal, exact Colegiul Naţional Economic ,,Gh. Chiţu” din
ceea ce ne trebuie nouă, fiind liceu cu Craiova, Colegiul Economic din Buzău şi
program sportiv. Clasele cu program sportiv altele.
au în componenţă campioni naţionali,
balcanici şi europeni la judo, atletism, lupte
şi box. Elevii de la clasele de fotbal sunt
angrenaţi în competiţii la clubul Viitorul
Şimian cu care avem un parteneriat încheiat.
Echipele de fotbal masculin de la gimnaziu şi
liceu, precum şi cea de fete-liceu participă la
competiţiile şcolare rezervate lor.
Profesorii Ţurai Relu, Schintee
Mihai şi Răuţ Daniel asigură antrenoratul,
atât la echipele şcolii, cât şi la clubul din
Şimian.
Liceul dispune de un teren de fotbal,
o sală de sport care pregătirea fizică a
elevilor şi două săli de tenis de masă. Aceste competiţii ajută la
Clasele cu specializarea ,,Tehnician dezvoltarea unor abilităţi practice la elevi,
în activităţi economice” se bucură de un grup transpunându-i în situaţii reale din domeniul
de profesori de specialitate, prof. cu gr. I antreprenoriatului.
Andriţoiu Leontina şi prof. Miloşescu Domnul profesor Miloşescu Cristian
Cristian, care implică elevii în stagii de a participat cu elevii liceului nostru la
pregătire practică, atât în laboratorul de firmă activităţi organizate în parteneriat cu
de exerciţiu dotat la nivelul standardelor Inspectoratul Silvic Mehedinţi. Acţiunile au
cerute, cât şi pe bază de contract de practică constat în plantări de pomi.

1
De asemenea, au obţinut premii la profesorii au pregătit şi pregătesc mereu
concursuri de orientare turistică la nivel activităţi culturale, întâlniri cu personalităţi
interjudeţean. locale şi reprezentanţi ai justiţiei, internelor
Elevii Liceului Teoretic ,,Şerban şi agenţiei anti-drog.
Cioculescu”, sub îndrumarea unui colectiv de Avem în vedere preocupări pentru
cadre didactice, elaborează trimestrial revista îmbunătăţirea permanentă a stării de
şcolară ,,Perspective”. Revista este premiată, educaţie, a problemelor de educaţie rutieră,
anual, la concursurile de reviste judeţene, de combatere a fenomenelor antisociale şi a
fiind un mijloc de promovare a şcolii, consumului de droguri.
ajungând în medii diverse. Ne putem lăuda cu faptul că, în
Pe lângă pregătirea profesională, liceul nostru, nu am avut nici un eveniment
conducerea Liceul Teoretic ,,Şerban neplăcut.
Cioculescu” are în atenţie şi activităţi Păstrăm o legătură permanentă cu
extraşcolare la care să participe elevii, familia, pentru că ea reprezintă singurul
profesorii şi părinţii. nostru sprijin în obţinerea unor rezultate
Pentru sărbătorirea evenimentelor bune la învăţătură, sport şi în educaţie.
locale şi naţionale de mare importanţă

Prof. Nănuţi Ion


Director general Fundaţia ,,Gheorghe Ţiţeica”

Promoția 2019

2
Încă din secolul precedent, în
încercarea de a avea o educație de calitate,
majoritatea sistemelor de educație au trecut
prin diverse reforme. Prin aceste reforme
se încearcă aducerea elevului în prim plan
prin centrarea pe nevoile acestuia și
dezvoltarea unor competențe generale. Se
urmărește adecvarea școlii la
caracteristicile pieței muncii, care este într-
o continuă transformare și tehnologizare.
De asemenea, elevul „nu mai este ce a
fost”. Elevul de astăzi dorește să își asume
responsabilitatea propriei învățări, să se adapta pe tot parcursul vieții și să
învețe prin descoperire și nu să memoreze dezvolte la aceștia competențe care îi vor
noțiuni și fapte. ajuta să găsească un loc pe piața muncii și
Plecând de la aceste considerente, să își mențină acest loc.
un grup de lucru al Comisiei Europene a Prin trecerea de la un curriculum
redactat şi promovat în 2006 un document bazat pe conţinuturi la un curriculum bazat
care îşi propune să ofere un profil de pe competenţe, s-a pus accentul pe elev şi
formare european, bazat pe opt pe finalităţi, astfel că la începutul fiecărei
competențe cheie, precum: lecții, profesorul trebuie să își răspundă la
 comunicare în limba maternă, întrebarea: De ce fac acest lucru la clasă?
 comunicare în limbi străine, Ce urmăresc să dezvolt în principal și prin
 competenţe matematice și ce activități por realiza acest lucru?
competențe de bază în ştiinţe şi În cadrul Liceului Teoretic „Șerban
tehnologii, Cioculescu” se dezvoltă competențele
 competența digitală, sociale și civice prin diverse activități de
 a învăța să înveți, grup, atât în cadrul lecțiilor, cât și în cadrul
 competenţe sociale şi civice, activităților extrașcolare. În același timp,
 spirit de inițiativă și antreprenoriat, competențele digitale sunt dezvoltate la
 sensibilizare şi exprimare culturală. toate materiile prin proiectele realizate de
Toate aceste competențe sunt elevi sau activitățile din cadrul orelor de
importante în egală măsură, deoarece curs. Nu uităm nici de competențele de
elevul trebuie să participe constructiv la comunicare, spiritul de inițiativă și
viața socială și profesională. antreprenoriat care își spun cuvântul în
Cadrul didactic are datoria de a cadrul orelor de curs, dar mai ales în cadrul
conecta demersul didactic la alte discipline competițiilor și concursurilor.
școlare și la experiențele de învățare ale Pentru sensibilizare și exprimare
elevilor, să sprijine elevii să învețe pentru a culturală fiecare disciplină își aduce
aportul prin firea și personalitatea cadrului

3
și competențele de bază în ştiinţe şi
tehnologii sunt dezvoltate în mod special la
materiile de specialitate, dar nu numai, la
fel și competența - a învăța să înveți, care,
deși nu este cea mai importantă, este
frecvent urmărită în cadrul tuturor orelor
de curs.
Cu personal tânăr și devotat, elevi
capabili și dornici să se descopere și să se
afirme, putem spune că „greul” poate
deveni „ușor”, pentru că noi credem în
didactic. Dar se poate regăsi în linii mari și educație.
în revista școlii. Competenţele matematice

Prof. Nistor Anișoara Valeria


Directorul Liceului Teoretic „Șerban Cioculescu”

Noi suntem Cioculescu,


Din foc ne ridicăm,
Ca pasărea măiastră,
Noi zboru-l învățăm.

Nicicând ne dăm bătuți,


Nicicând nu încetăm,
Ce dacă nu cred unii,
Noi aripi inventăm.

Noi suntem Cioculescu,


Un nume merităm,
Am reușit când toți,
Credeau că eșuăm.

4
DREPTUL DE A VISA

Elevii liceului nostru, deși sunt


majoritatea veniți pe profil sportiv, nu și-au
pierdut sensibilitatea și au tot felul de înclinații
artistice. Eu sunt conștientă de faptul că darul
meu este măiestria în arta plastică. Ador
desenul, așa că mi-aș petrece ore în șir,
imaginându-mi tot felul de scene prin care îmi
schițez starea sufletească. Desenele mele îmi
reflectă cel mai bine starea, mă cunosc.
Desenul este medicamentul meu, refugiul aflat
în zilele mohorâte care, inevitabil, își fac
apariția.
Faptul că m-am lăsat provocată de
domnul profesor Ureche Dorin a reprezentat un
factor decisiv în aflarea domeniului pe care
vreau să-l studiez după terminarea liceului. Deși nu studiez la un liceu de artă, am
realizatlucruri uimitoare pe care, cu gândul meu sfios, nu reușeam să le concep. Așa am reușit
să câștig premii importante,
precum locul I în cadrul
concursului județean de creație
plastică, „Dumitru Ghiață”.Am
înțeles că, de cele mai multe
ori, noi, oamenii, ne punem
piedici, căci ne refuzăm dreptul
de a visa.
Oamenii sunt din ce în ce
mai nefericiți. De aceea, caută
metode prin care să-și aline
suferința.
Foto 1 - Autoportret

5
În ultima perioadă, recunosc în
mine o altă Andreea: o tânără sinceră,
capabilă să-și transmită sentimentele prin
operele ei.

Momente grele din viața mea stau


ascunse în picturi și doar un observator
sensibil va putea să descopere acest
lucru.
Îndemn tinerii nu spre a picta, ci
spre a-și descoperi menirea în această
lume. Dragii mei colegi, visați!

Elevă Păcală Andreea, clasa a X-a B

O mână de oxigen…o mână de viață…


Concurs Ecoprovocarea, 2019

6
Love is difficult My white
My white The real and dove
dove Passionate kind
That makes you melt
That makes your heart
Hide behind.

I found it in a time
Where my skies were grey
She painted then with care
With colors that turned me a prey.

A prey in the eyes of pain


So weak and small I become
I learned as much as I can
About how much I was a Joke.

Whenever it come to
Other people
Who used me, or
My white
Abused me
dove
With words and actions
In the matter of fractions.

Fractions of seconds,
Hours or days My white
I saw myself in the jaws dove
Of giving up
But she saved me with
A heart jump.

7
A jump that made me feel
A jump that made me crawl
My white For that feeling to ever last
As powerful as thecontrast.
dove
Of the colors she
Painted my skies with
Of the colors she
Brought to life my world
With My white
She is my everlasting dove
Love
That Ill never get
Enough of.

The freedom to my Soul


The power in my veins
She made me love
She is my white dove.

The freedom to my soul


The power in my veins
She made me feel love,
She is my white dove.

Elevă Bujor Valentina, clasa a XI-a

8
Pentru tine, mamă, aș genunchia mai des

Să-ți văd doar chipul drag

Și să-ți spun mulțumesc.

Aș trece și prin foc, căci și tu ai trecut,

Vrând să mă scapi de rele,

Minuni tu ai făcut.

Mi-e dragă vocea blândă

Și chipul îngeresc

Mi-ești dragă mamă...ascultă!

Și-n ceruri te iubesc.

Pe tine, dragă mamă, pe tine te iubesc

Și știu, e în zadar iubirea s-o grăiesc.

Promit să fac ca tine și să te ocrotesc,

Atunci când, în etate, am să te îngrijesc.

Elevă Capezan Roxana, clasa a XII-a B

9
Mi-e teamă de ziua de mâine,
Din ură și dezamăgire mare
Mi-e teamă de tot ce-a trecut, Aș vrea să mă transform în vrăjitoare.
De tot ce se-ntoarce Ți-aș transforma treptat brațele tale
În șerpi cu-atingeri tămăduitoare.
Ca plata Greșelilor pe care le-am făcut.

Veninul nu l-aș folosi pe-oricine


Dacă mâine, în timp ce trec strada Ci-ar fi medicament tot pentru mine,
Pe verde, regulat ca orice om M-aș lecui de dorurile toate,
De ochi, de buze, de singurătate.
Dă peste mine un șofer lipsit de somn

Îmbrac fără știință pentru ultima dată


În floare de măceș te-aș preschimba, copile,
Acel pulover galben, arămiu? Să fii frumos, cum ești, în amintire
Dar țepii să te țină și pe tine
Departe de o alta, de iubire.
Mi-e teamă de lipsa iubirii

De frigul ce-n inimi pătrunde

Tomnatic ... când plâng trandafirii

Când mierla nu cântă niciunde.

Mai am doar o singură-ntrebare

Pentru fata care-și tatuează-n vers amarul

Trăita-i cum ai vrut tu oare?

Fragmente din vol. de poezii Umbre de vinovăție, Stroe Ana Maria,

Absolventa Liceului Teoretic „Șerban Cioculescu”

10
A venit toamna.

Vi și tu la ușa casei mele?


De ce e lumea atât de rea?

Te-aștept c-un dor nebun, Priviri urâte, multă ură,


Mă simt ca-ntre zăbrele.
În loc să aib-un suflet cald,

Erai departe și durea...


Acum mai toți înjură.

Lipsa ta mă durea tare.

Te-am așteptat atâta vreme,


Iubește omule și-nvață,
Momentele-mi păreau eterne.
Să fii un om mai bun

Privind în ochii-aceia blânzi, Poartă în inimă speranță,


Mă luai în brațe să mă strângi,
Croiește-ți un nou drum.
Și multe să îți spun doream,

Dar așteptam...

Aruncă tot răul din tine


Nu te văzusem de un an
Împărtășind iubire,
Și-atât de tare îmi doream
Căci doar așa vei reuși
Să îți ofer dragostea mea,

Ție, nu unui simplu ecran. Să ai parte de bine.

Elevă Capezan Roxana, clasa a XII-a B

11
Copilărie,nu fugi de mine!

Mai ține-mă în brațe așanaiv,

Oferă-mi înc-o amintire

Și nu pleca definitiv.

Copilărie, vârst-a inocenței,

Tresar când te zăresc în poza mea,

Oglinda însă-i rod al suferinței,

Căci nu-s așa, lipsit de griji, în ea.

Copil eram și mă luptam cu multe,

Cu monștri din povești, în mintea mea,

Dar fericit pentru lucruri mărunte

Puteam să fiu oricând, căci nu conta.

Elevă Capezan Roxana, clasa a XII-a B

12
Nicicând noi n-am apreciat,
Oricât de multe am primit,
Iar astăzi suntem în păcat, fiindcă iar am greșit.

Primit-am tot de la-nceput...


Raiul pământesc, însă așa cum am vrut,
Oribil, neîncetat ne-am comportat.
Trist ...căci rău nicicând nu ne-a făcut.
El, globul, ne-a tot dat și hrană, dar și adăpost.
Jelim și azi, dar nu știm după cine?
Aievea, fantomatic, fără rost...
Mai bine, pune mâna tu, străine, și vindecă-i rănile, fă-l bine!

Mulțime de eroi se-arată.


Ei vor salva planeta toată.
Dar cum? Plantând un singur brăduleț facem minuni
În mijlocul unei păduri de uscăciuni?
Urăsc acea fățărnicie ce mă îmbată astăzi și pe mine.
Lor le e greu, ți greu și ție, căci astăzi toți suntem bătrâni...

Elevă Crețescu Roxana, clasa a VIII-a

Poezia prezentată a obținut mențiune la CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAȚIE


LITERARĂ ”ACROSTIHURI ECOLOGICE” EDIȚIA a III- a, 2018 – 2019

13
Teatru și la noi în școală...

Ne place teatrul! Ne place să


lucrăm în echipă pentru a observa
împreună emoțiile de pe chipurile unor
persoane. Nu suntem mulți, dar ne
lăudăm cu talentul nostru și cu felul în
care am învățat să ne dăruim pasiunii
noastre. Chiar dacă ne place comedia, nu
fugim nici de celelalte genuri.
Eu sunt la început de drum, dar
simt că prin fiecare activitate ce implică
jocul de rol, mă dezvolt. Am noroc cu mica mea trupă, căci sunt copii de treabă ce m-au
primit în sânul lor, fără a mă face să mă simt stânjenit. Crețescu Roxana, Alexandrescu Daria,
Mitar Rebeka și Lupu Eduard sunt micii actori de azi.
De câțiva ani, mica noastră trupă participă la concursuri, dar și activități extrașcolare,
însă, cele mai mari emoții le avem atunci când ne aflăm pe scena Palatului CulturiiTeodor
Costescu.
Elev Crețu Andrei, clasa a IX-a B

Un prieten pe viață,
Un om cu suflet bun
E omul ce te-nvață
Ce tu nu știi acum.

Acela ți-e prieten


Și la greu nu te lasă,
Când soarta îți străpunge
Orice tip de speranță.

Elevă Crețescu Roxana, clasa a VIII-a

14
Despre lumea boxului...cu Daria

Toată lumea îmi spunea că boxul este un sport pentru băieți. Cu toții mă sfătuiau să
renunț. Am încercat din răsputeri să îmi conving
părinții, și într-un final am reușit. Acum, deși sunt
mică, am reușit să demonstrez că pot câștiga lupte
importante.
Îmi amintesc însă, începutul și mai ales
admirația pentru colegele mele mai mari, Parpală
Cezara și Coșman Claudia. Le urmăream la
antrenamente, sperând că,la un moment dat, să pot
arăta ca ele..
Acum mă simt atât de bine. Și da, sportul m-a
făcut așa. Sunt mult mai încrezătoare, nu mai sunt
acea ființă fragilă din trecut. Încrederea în propria
persoană mă definește. Sportul a reușit să mă ajute
să lupt cu fantomele trecutului meu. Obișnuiam să
fiu o persoană mult mai retrasă, indispusă, dar pofta de viață și încrederea în sine au venit pe
parcursului practicării acestui sport.

Elevă Alexandrescu Daria, clasa a VIII-a

15
Îmbinând noul cu vechiul

Mereu am fost interesată de domeniul modei. Felul în


care o persoană se îmbracăpoate spune foarte multe despre el.
În zilele noastre, contează foarte mult ca hainele pe care le
porți să îți poată crea senzația de relaxare. Eu sunt de părere că
o persoană fashion addicted nu se poate limita la
îmbrăcămintea lejeră. În același timp,cred că poți purta o ținută
sofisticată, profitând de o piesă din garderoba ta.
În acest articol am decis să propun câteva ținute toamnă-
iarnă care să aibă ca element central câte o piesă din portul
tradițional românesc, căci cred că este important ca noi să ne
asumăm identitatea și să arătăm acest lucru, chiar și prin ținuta
noastră.
Prima ținută propusă are la bază ia românească, ie creată
de Doandeși Roxana, cea care este și manechin. La această ie
am asortat o
pereche de blugi
și ghete.
Accesoriile au
fost cu grijă alese,
așa că
acestăbundiță a
reprezentat ultimul touch.
Cea de-a doua alegere este formată dintr-o
pereche de blugi, cizme și cojocul tradițional
masculin. Mulți ar spune că este nevoie de curaj
pentru o astfel de ținută, însăGâju Larisa ne
demonstrează că lucrurile nu stau deloc așa.

16
Stănoiu Ștefania ne
prezintă și două ținute
office, căci acest stil o
reprezintă. Jacheta
este acum piesa
centrală. Interesantă
este și acea fustă
dreaptă, dar și
folosirea brâului.

Pentru final am
păstrat o ținută în care
tinerele domnișoare s-ar simți
mult mai comod, fota fiind
însoțită de un poncho, dar și
perechea de teneși căci, hai să
recunoaștem, tocurile nu sunt
pentru oricine. Așa că, eleva
Gâju Ștefania vă propune o
ținută pe placul ei.

Elevă Doandeși Roxana, clasa a X-a A

17
În excursie la… munte!
Înarmați cu mult curaj, profesori și elevi ai Liceului
Teoretic „Șerban Cioculescu”, am pornit în mica aventură spre
Sinaia. Muntele ne aștepta parcă îmblânzit. Peisajul părea
desprins din povești, așa că ne-am trezit vrăjiți de vârfurile
brazilor, de plasele de steluțe ce îi acoperiseră, de crestele
munților atât de amenințători.
Primul punct de interes l-a reprezentat castelul Peleș, acest
obiectiv fiindunul dintre cele mai cunoscute din țara noastră,
având un număr de aproximativ 300.000 vizitatori anual. Ne-am
lăsat posedați de acest loc, simțindu-ne prinți sau prințese și
regăsindu-ne în camerele secrete ale castelului. Nu doar interiorul
ne-a surprins prin misterul, bogăția, bunul gust de care dădea
dovadă, ci și grădinile care te duceau cu gândul la grădina
Edenului, fiind înconjurați de multă
lumină, verdeață, statuete impunătoare.
Tot aici am admirat și mai micul
palat Pelișor, ce ne-a impresionat mai ales
prin povestea de dragoste ce stă ascunsă
între acești pereți, inima reginei Maria fiind mărturie.
În cele două zile am explorat micul rai, căutând tot felul de cadre
cu care să ne lăudăm prin poze.Ne așteptam să avem zăpadă și să ne
bucurăm de tot felul de activități specifice acestui anotimp, însă soarele
ne aștepta. Cu toate acestea ne-ambucurat, căci plecaserăm grăbiți, fără
echipament adecvat. Plimbările de seară prin Sinaia ne-au făcut să ne
simțim puțin temători, dar încărcați de adrenalină, aducându-ne aminte de poveștile locale
despre ursul periculos ce hoinărește prin stațiune.
Brașovul, impunător, ne-a lăsat fără grai, așteptându-ne cuaranjamentele-i de sărbători,
furându-ne nu doar văzul, ci și alte simțuri, peste tot mirosind a turtă dulce, portocale, brad.La
orice pas aveai ocazia să dai peste personaje din desene sau magicieni care să te introducă în
această lume de basm.

18
Fiind vorba de perioada sărbătorilor de iarnă, de
pe lista de obiective nu a lipsit mănăstirea Curtea de
Argeș.
Ce este diferit la această excursie? Faptul că am
fost un grup foarte unit, cei mari îngrijindu-se mereu de
cei mici. Seara ne regăsea la mici discuții de grup,
împărtășirea unor impresii, dezvăluirea unor situații
amuzante sau,de ce nu?, povești de groază clasice. De
asemenea, ne-am bucurat de micile năzbâtii, precum
consumarea unui tub de pastă de dinți pe ”dragii” noștri
colegi sau desenarea unor mustăcioare cu markerul,
lucruri pentru care ne-ar fi apreciat chiar și profesorii, căci am dat dovadă de inventivitate.

Elevă Gâju Ștefania, clasa a X-a A

19
Putem să ne declarăm fericiți. La Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu”
elevii și profesorii formează o echipă unită. Știm, munca este importantă, dar
acum am aflat că aceștia ne pot fi alături în tot felul de situații, ceea ce ne-a pus
pe gânduri. Vedeam în filme degajarea, familiaritatea profesorului american și
visam, fascinată fiind, să am parte de acest lucru. La această școală am
descoperit că profesorii pot fi drăguți, chiar dacă sunt în același timp exigenți.
Am observat, de asemenea, dorința profesorilor de a ne determina să ne
descoperim talentul, să ne implicăm în tot felul de activități, de a ne încuraja să
facem lucruri de care nu ne credeam capabili. Acești oameni ne sunt apropiați
nouă și familiilor noastre, ne știu problemele, durerea și încearcă să ne ofere
sfaturi utile.
De-a lungul timpului, am mers împreună în excursii, am participat la
concursuri, am mers la cinema, precum și în alte locuri, învățând să fim noi, să
fim demni, săfim oameni.
În mare parte din acești oameni îmi doresc să mă regăsesc mai târziu. Îmi
place doamna profesoară de contabilitate,căci este hotărâtă, fermă, dar și doamna
de română, pe care o găsesc ca fiind blândă, pozitivă, apropiată nouă. Ador, de
asemenea, răbdarea domnului de geografie, dar și înțelepciunea doamnei
directoare ce este gata mereu să ne vină în ajutor sau să ne explice unde greșim,
și cum putem îndrepta acest lucru.
Încurajez colegii să încerce să descopere profesorii, să-i cunoască, căci,
astfel, lucrurile vor deveni mult mai ușoare, și de ce nu, poate se vor regăsi în
firea acestora.

Elevă Perconic Rebeka, clasa a IX-a A

20
Balul de anul acesta a fost un adevărat spectacol, lucru de la sine înțeles, având în
vedere tema aleasă: „Povești celebre”. De-a lungul a trei săptămâni, elevii și-au pregătit cu
atenție momentele, momente de dans, scenete care să ne introducă pe platourile de filmare,
etc.
Eleva Zaharescu Romina a dorit ca, prin intermediul unui mic discurs, să ne prezinte
mai multe despre lumea cinematografiei.
Prezentatorii, Șunei Răzvan și Stănoiu
Ștefania, au alcătuit un cuplu de vis. Cei doi
ne-au prezentat, pe rând, perechile
participante, încercând, de fiecare dată, să le
alunge emoțiile, căci, pentru că, participând
și ei în anii anteriori, au înțeles prea bine ce
presupune acest concurs.
Prima pereche, formată dinAnghel
Alexandra și Costea Florin, ne-a introdus în
lumea filmelor de Oscar. Cei doi ne-au

prezentat secvențe din filmul Amurg din seria Twilight.


Cea de-a doua pereche, formată dinRăducanu Nicoleta și
Brăgău Alexandru, a adus în atenția noastră un alt film, Lara
Croft, Tomb Rider, dar și un alt tip de personaje, fiind vorba
despre un film de aventuri.
Cea de-a treia pereche,constituită din Dănciulescu Iasmina
și Cioacă Ionuț, au ales un film din care să se înțeleagă ideea de
putere, optând pentru personaje precum Cleopatra și Cezar.
Perechea a patra, formată din Doandeși Roxana și Crețu
Andrei, a venit în fața noatră cu o poveste de dragoste
nemuritoare, prezentându-ne secvențe din piesa shakespeariană,

21
Romeo și Julieta.
Probele la care aceștia au fost supuși au fost din cele mai diverse, încercându-se
adaptarea acestora la tema balului. Astfel, proba de impresionare s-a dorit a fi un rezumat al
filmului prezentat, iar proba de dans a avut loc pe coloana sonoră din filmele respective.
Proba de cultură generală a respectat de asemenea tematica, întrebările fiind puse din filmele
respective, întrebări în legătură cu actorii, regizorii, evoluția personajelor, etc.
Proba rochiilor de seară a fost, de asemenea, un moment minunat, căci fetele au venit cu
rochii deosebite,al căror croi le scotea în evidență frumusețea fizică.
Momentele artistice intercalate au fost variate, astfel încât, ne-am putut bucura atât de
glasul fermecător al solistei Nadine, cât și de prestația live a formației sale, Ice Breakers, care
ne-a surprins prin melodiile prezentate. De asemenea, ne-am bucurat de talentul actoricesc al
celor doi elevi ai școlii noastre, Lupu Eduard, clasa a XI-a, și Alexandrescu Daria, clasa a
VIII, cei care ne-au pus în scenă miculmoment intitulat „Surdul nu aude,
dar le potrivește”.
Chiar și elevi ai școlii sanitare postliceale
„Gheorghe Țițeica” s-au implicat anul acesta,
pregătindu-ne un moment umoristic.
Doandeși Roxana a încununat
acest moment cu grația ce o
reprezintă, prin intermediul
cântecelor sale, căci, așa cum
ne-a obișnut deja, este nelipsită
de la activitățile
extrașcolare ale școlii. Melodiile
alese de ea au fost: „Joacă tata
lângă fată”, „Bea neicuță vinu cu
ulceaua” și „De la Baia-n Mărășești”.
Momentul mult așteptat a venit.
Perechea câștigătoare a fost anunțată, fiind vorba
despre Doandeși Roxana și Crețu Andrei. Finalul a părut
ales de mulțimea întreagă, ceea ce ne-a demonstrat corectitudinea
juriului.

Elevă Belici Ștefania, clasa a X-a B


22
Rareori ne aducem aminte de mei au lăcrimat văzând ororile ce s-au
marile orori pe care milioane de oameni le- petrecut în lagăre de concentrare
au suferit. precumAuschwitz, Treblinka, Belzec din
Anul acesta, școala noastră a Polonia sau Banjica –Serbia, Dachau-
prezentat elevilor aceastătragedie a Germania etc. Am putut să observ
umanității, tragedie ce s-a soldat cu lacrimile lor în momentul în care și-au dat
pierderea a aproximativ 200.000 de seama prin ce treceau copiii de o seamă cu
polonezi, peste 220.0000 de romi și între8- ei în acele vremuri întunecate.
10 milioane de evrei. Acum, apreciază mai mult ideea de
Tinerii noștri, influențați de democrație, libertate și critică aspru
evenimentele din jur, par adesea atitudinea rasistă a conducătorilor acelor
transformați în ființe rigide, lipsite de vremuri.
sentimente,fiind pătrunși de prezentarea pe În fața acestor nenorociri ne simțim
care au vizualizat-o, dar și de discursul neputincioși și nu putem face altceva decât
doamnei profesoare de istorie, Iordăicuță să ne rugăm lui Dumnezeu să ne
Veronica. ocrotească.
Deși nu au dat niciodată semne că
ar fi interesați de trecutul istoric, colegii

Elev Doandeși Adelin, clasa a X-a

23
…Halloween
Din nou sărbători de toamnă ce ne
bucură sufletele. Suntem în fiecare an
provocați să ne dăm drumul imaginației,
întrecându-ne în decuparea dovleceilor,
găsirea unui costum, sau măcar a unei
măști adecvate.
Concursul dovleceilor, pus la cale cu
ocazia sărbătoririi Halloweenului de
doamna profesoară de limba engleză, culoare, iar alții, prin felul în care
Martin Alina, împreună cu prof. Iordăicuță licăreau.
Veronica, ne-a dat bătăi de cap, căci, dacă În final, domnul diriginte, Băbăț
Andrei, ne-a făcut fericiți pe toți, căci a
decorat cu aceștia propriul laborator.
Profesorul de educație plastică, dl.
Ureche Dorin, ne-a provocat să desenăm
cel mai frumos dovleac dar, bineînțeles că
noi am inserat câteva motive specifice
acestei sărbători. Mândru de lucrările
noastre, domnul profesor le-a afișat la
panoul școlii, motiv pentru care am decis
ca,pe viitor, să ne străduim mai mult.
la decupat ne pricepeam, și chiar ne
Așadar, pentru noi, asta înseamnă
amuzam, lucrurile au fost ceva mai
complicate atunci când a trebuit să găsim
o soluție pentru a le lumina.Am primit însă
ajutor din partea părinților noștri, ceva
mai inventivi decât noi, și mult mai
răbdători. Toți dovleceii au fost frumoși,
mai întâi prin culoare, căci unii erau mai
închiși, alții păreau palizi, lipsiți de

24
Sărbătoarea Halloweenului: desen,
sculptură, etc. Să fie oare ceva rău? Chiar
dacă la origini această sărbătoare era
dedicată forțelor întunericului, noi suntem
hotărâți să le învingem prin intermediul
luminii ce există în sufletele noastre
curate. Vom fi ajutați și de părinții noștri
care au părut bucuroși să ne sprijine
înrealizarea acestei activități, readucându-
și aminte de vârsta copilăriei.

Elev Schinte Nicușor, clasa a V-a

"Toți oamenii mari au fost mai întâi copii,


dar puțini dintre ei își mai aduc aminte."
Antonie De Saint-Exupery

"Învață să surâzi. Privește cu interes constructiv către


lucruri și cu prietenie către oameni."
Tudor Vianu

25
Viața de sportiv...

La început totul pare o distracție. Părinții își doresc, în general, ce este mai bun și
sănătos pentru copilul lor.
Așa a început și viața mea de sportiv, mama mea dorindu-și foarte mult ca eu să fac
mișcare și să am un corp sănătos și armonios. De asemenea, considera că sportul oferă o serie
de alte beneficii: o educație mult
mai pronunțată, disciplină, foarte
mult respect și dorința de a
persevera în ceea ce vrei să
realizezi în viață.
Primele antrenamente se
bazau mai mult pe distracție, totul
era frumos și îmi plăcea că eram
înconjurată de o mulțime de
chipuri vesele și prietenoase. Pe
parcurstotul se schimba ușor, ușor.
Atât competițiile începeau să apară, cât și rezultatele frumoase, medaliile ce îmi
înseninau sufletul, știind că este bine ce fac și că tot efortul depus începe să dea roade.
Consider că sportul pe care îl practic, lupte libere, este unul dintre cele mai grele
sporturi.
Toată lumea îmi pune întrebarea: „De ce lupte?”Deoarece, când am pășit prima oară în
sală, m-am îndrăgostit pur și simplu.
Anii începeau să trecă, iar eu tot acolo mă regăseam, cu aceeași dorință și pasiune de la
început.
Faptul că reușeam să cuceresc trofee, mă ambiționa și mai tare și tot mai mult munceam
pentru a putea să-mi reprezint cu mândrie locul, nu numai național, ci și internațional.
Sunt multe sacrificii pe care le-am făcut pentru practicarea acestui sport și pot să zic cu
toată inima că nu regret absolut nimic. Sunt fericită că am ocazia să cunosc atâtea persoane, să
vizitez locuri și țări pe care nu le-aș fi putut vedea vreodată și să am alături un colectiv pe care
să-l pot numi a doua familie.
Tot ce am spus până acum este doar partea frumoasă din sport, dar în spatele tuturor
rezultatelor se află nenumărate ore de antrenament care la un moment dat te facsă spui: „Da,

26
aici se termină...”, dar mulțumită caracterului întărit și voinței pe care o capeți pe parcursul
timpului, reușesc să-mi ridic capul din pământ de fiecare dată și să zâmbesc, zicând că o să fie
bine șică voi reuși să trec și peste asta.
Sportul este o activitate benefică sănătății. Mi-aș dori ca mult mai multe persoane să
pornească pe acest drum. Sunt sigură că nu vor regreta!

Elevă Capezan Roxana, clasa a XII-a

"Succesul se ascunde in ambitia


de a nu renunta."
Marius Torok

27
În tabăra EcoProvocarea

Programul EcoProvocarea
a fost creat de Asociația
ViitorPlus, în anul 2010, cu
scopul formării și dezvoltării
unei educații pentru mediu a
tinerelor generații. Prin
intermediul acestui program se
dorește motivarea și îndrumarea
tinerilor pentru a deveni lideri în
domeniul protejării mediului.
Aceștia învață să-și asume
responsabilitatea față de problemele din comunitate, care au legătură cu mediul înconjurător.
De asemenea, află cum se pot implica saupot schimba ceva prin propriile forțe.Prin metode
non-formale, elevii își îmbunătățesc cunoștintele despre starea actuală a mediului, iar prin
organizarea de activități de protejare a acestuia, își îmbunătățesc abilitățile de leadership,
învață să comunice, să coopereze, să negocieze.
De asemenea, participanții își vor dezvolta abilitățile de lucru în echipă, de comunicare
și colaborare, de organizare, vor fi inspirați de activități pentru implicare în comunitate,
proactivitate și leadership, vor crește nivelul de conștientizare și implicare privind problemele
de mediu.
Concursul Național
EcOprovocarea, organizat de
Asociația ViitorPlus, se află la
cea de-a IV-a ediție și face parte
din programul extrașcolar
EcOprovocarea, o experiență
educațională completă, cu
beneficii pe termen lung, pentru
elevii și profesorii de liceu care
participă voluntar an de an.

28
Echipajul ce a participat la acest concurs
este format din Doandeși Cornelia, Toma Ana
Maria (clasa a X-a), Șunei Răzvan și Dragomir
Ștefan (clasa a XII-a). Aceștia au câștigat locul
întâi la secțiunea plantare, fiind ajutați de
voluntari din cadrul Liceului Teoretic „Șerban
Cioculescu”, Școala Generală Breznița Ocol, ISU
Mehedinți, Jandarmeria Mehedinți.
Această experiență a fost una unică, ce va
rămâne cu siguranță întipărită în memoria tuturor
participanților. Cu această ocazie, mi-am făcut
prieteninoi, am vizitat locuri impresionante, și am încercat să „salvăm” anumite zone.
Nu doar prieteniile legate,
energia echipelor, lucrurile învățate,
jocurile educaționale, sportul,
drumeții pe munte, mâncarea
naturală, petrecerile cu tematică, focul
de tabără ne-au motivat, ci și fericirea
de a ne ști responsabili de „sănătatea”
mediului înconjurător.
Tot ce putem spera acum, este
că anul viitor vom reuși să realizăm la
fel de multe lucruri, nu doar pentru
propria satifacție, ci pentru binele
întregii comunități. În acest sens, ne
bazăm pe sprijinul profesorului
Miloșescu Cristian, cel care a fost, de
fiecare dată, alături de noi,
dezvoltându-ne această iubire față de
mediul înconjurător.

Elev Șunei Răzvan, clasa a XII-a B

29
Elevii Liceului ”Șerban Cioculescu” s-au implicat în numeroase activități extrașcolare
pe parcursul semestrului I, dovedind fantezie, îndemânare, spirit de echipă, tenacitate, răbdare
și mult entuziasm!

30
Dna. profesoară Bobic Maria-Viviana a marcat nașterea marelui poet printr-o serie de
activități, cu ajutorul elevilor noștri talentați.

dintre care amintim:

Crosul Toamnei:  Bondoc Adrian ─ locul I


 Hamat Oana ─ locul II
 Corcovineanu Elvis ─ locul II
 Velican Cristian ─ locul III
 Bragau Alexandru ─ locul IV

Crosul 1 Decembrie:  Bondoc Adrian ─ locul I


 Matei Silviu ─ locul II
 Corcovineanu Elvis ─ locul III
 Doandeși Adelin ─ locul IV
 Predescu Marius ─ locul V

Cu 19 ani în urmă, mai precis la 1 septembrie 2000, a apărut pe harta județului


Mehedinți primul liceu particular din regiunea S-V Oltenia, Liceul Teoretic ,,Șerban
Cioculescu”, patronat de Fundația ,,Gheorghe Țițeica”.

Prin Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr.5634/14.11.2006 Liceul Teoretic


,,Șerban Cioculescu” din Drobeta Turnu Severin a fost acreditat și căpătându-și
personalitate juridică a intrat în toate drepturile pe care le conferă Legea învățământului
ca instituție de interes public făcând parte din sistemul național de învățământ.

31
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020-2021
Liceul Teoretic ,,Şerban Cioculescu”

Instituţie acreditată prin Ordinul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

nr. 5634/14.11.2006 organizează înscrieri pentru anul şcolar 2020/2021

după cum urmează :

Cursuri de zi:

- clasa a-V-a - 28 locuri

- clasa a-IX-a - 28 locuri matematică-informatică

- clasa a-IX-a - 28 locuri tehnician în activităţi economice

- clasa a-IX-a - 28 locuri profil sportiv

Învățământ profesional dual: sudor/strungar/frezor-rabotor-mortezor - 28 locuri

Cursuri frecvenţă redusă:

- clasa a-IX-a - 28 locuri matematică-informatică

32

S-ar putea să vă placă și