Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

GRAFICUL ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL


PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Nr. Tipul activității Ordinea de zi Responsabili Data


Crt.
1. Activități organizatorice 1.1. Constituirea Consiliului Profesoral; Director 02.09.2019
privind începerea noului an 1.2.Desemnarea secretarului Consiliului Profesoral,
școlar 2019-2020 Consiliului de administrație și CEAC pentru anul şcolar
2019-2020;
1.3.Alegerea cadrelor didactice care vor face parte din
Consiliul de Administrație în anul şcolar 2019-2020;
1.4. Stabilirea profesorilor diriginți și a sălilor de clasă;
1.5. Prezentarea încadrărilor pentru anul școlar 2019-2020;
1.6. Discutarea şi aprobarea comisiilor de lucru pentru anul
şcolar 2019-2020;
1.7.Stabilirea perioadei de desfășurare a programului
„Școala altfel”;
1.8. Informări cu privire la planurile cadru și curriculum
pentru clasele de gimnaziu și liceu;
1.9. Preluarea de către diriginţi a sălilor de clasă şi a
manualelor;
1.10. Organizarea festivităţii de deschidere a anului şcolar
2019- 2020.
LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

2. Organizarea activității 2.1.Prezentarea organigramei, misiunii și viziunii școlii; Director 09.09.2019


instructiv-educative pentru 2.2. Prezentarea tematicii CP și CA pentru anul școlar Șefii comisiilor
anul școlar 2019-2020 2019-2020; metodice
2.3. Dezbaterea și avizarea Regulamentului de organizare
internă al Liceului Teoretic „Șerban Cioculescu”;
2.4. Prezentarea graficului de monitorizare și control pentru
anul școlar 2019-2020;
2.5. Prezentarea perioadelor de practică pentru elevii
specializarii TAE, în anul școlar 2019-2020.
2.6. Prezentarea raportului privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de corigenţe, diferenţe, încheierii
situaţiilor şcolare;
2.7. Prezentarea Planului de măsuri privind asigurarea
securității și a siguranței elevilor în încinta și în perimetrul
unității școlare în anul școlar 2019-2020;
3. Analiza și proiectarea 3.1. Dezbaterea și avizarea raportului general privind starea Director 08.10.2019
activității instructiv-educative și calitatea învățământului în anul școlar 2018-2019; CEAC
3.2. Prezentarea Planului managerial pentru anul școlar în
curs;
3.3. Prezentarea Planului operațional pentru anul școlar în
curs;
3.4. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul școlar
anterior și a planurilor de activități pentru anul școlar în
curs, ale comisiilor metodice și CSCIM;
3.5. Prezentarea Raportului în urma administrării testelor
inițiale și a Programului remedial;
3.6. Dezbaterea și avizarea planului de promovare a
imaginii școlii pentru anul şcolar 2019-2020;
LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

3.7. Dezbaterea și avizarea documentelor bibliotecii școlare


- Raport pentru anul școlar anterior și Plan managerial
pentru anul școlar în curs;
3.8. Prezentarea procedurilor operaționale;
3.9. Dezbaterea și avizarea raportului de evaluare internă
(RAEI) pentru anul școlar 2018-2019 și a documentelor
CEAC - Strategia CEAC, Regulament CEAC, Plan
operațional, Plan managerial, Plan de îmbunătățire,
Planificarea activităților pentru anul școlar 2019-2020;
3.10. Dezbaterea și avizarea calendarului activităților
educative școlare și extrașcolare;
3.11. Probleme curente.
4. Analiza și proiectarea 4.1. Comunicarea calificativelor personalului didactic și Director 01.11.2019
activității instructiv-educative didactic auxiliar pentru anul şcolar 2018-2019; Responsabil
4.2. Dezbaterea și avizarea Proiectului Planului de Comisie pentru
şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021; prevenirea
4.3. Discutarea și avizarea PDI; absenteismului
4.4. Prezentarea Planului de măsuri privind combaterea și abandonului
absenteismului și a abandonului școlar; școlar
4.5. Probleme curente.
5. Analiza și proiectarea 5.1. Discutarea şi avizarea temelor pentru Examenul de Director 12.12.2018
activității instructiv-educative certificare a absolvenților învățământului liceal, filiera Responsabil
tehnologică și vocațională, profil sportiv - nivel 4 de Comisie pentru
calificare; combaterea
5.2. Stabilirea componenței comisiei de mobilitate; violenței
5.3. Prezentarea situației financiare a școlii;
5.4. Prezentarea Planului de măsuri privind combaterea
LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

violenței;
5.5.Diseminarea metodologiilor examenelor naționale și de
mobilitate a personalului didactic;
5.6. Probleme curente.
6. Analiza și validarea situației 6.1.Prezentarea situației școlare la sfârșitul semestrului I al Director 20.12.2019
școlare a elevilor. anului școlar 2019 - 2020;
6.2.Ordine și Hotărâri de guvern în domeniul
învățământului;
6.3. Probleme curente.
7. Analiza și proiectarea 7.1. Dezbaterea și avizarea raportului privind starea și Director 30.01.2020
activității instructiv-educative calitatea învățământului în semestrul I, anul școlar 2019- Responsabili
2020; comisii
7.2. Dezbaterea şi avizarea Planului managerial pe metodice
semestrul al II-lea; Director
7.3 Dezbaterea şi avizarea rapoartelor de activitate pentru economic
semestrul I și a planurilor de activități pentru semestrul al
II-lea ale comisiilor metodice;
7.4. Dezbaterea şi avizarea Raportului SCIM pentru anul
2019 și a Programului de dezvoltarea pentru anul 2020;
7.5. Dezbaterea şi avizarea disciplinelor opţionale pentru
anul şcolar următor, 2020-2021;
7.6. Prezentarea proiectului de buget pentru anul 2020;
7.7 Probleme curente.
8. Analiza și validarea situației 8.1. Validare situației școlare la sfârșitul semestrului I al Director 07.02.2020
școlare a elevilor anului școlar 2019 - 2020;
8.2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Planului de Director
încadrare pentru anul școlar 2020-2021; economic
LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

8.3. Prezentarea Raportului de consiliere psihopedagogică Consilier școlar


pentru semestrul I;
8.4. Stabilirea componenței comisiilor pentru simularea
examenelor naționale în anul școlar 2019-2020;
8.5. Execuția bugetară;
8.6. Probleme curente.
9. Organizarea activităților 9.1. Prezentarea graficului cu activitățile din săptămâna Director 13.03.2020
destinate popularizării ofertei „Școlala altfel”; Responsabili
educaționale 9.2. Program pentru popularizarea ofertei educaţionale: comisii
târg al ofertelor, caravana liceului, pliante; metodice
9.3.
9.4. Stabilirea membrilor comisiilor pentru examenele de
Certificare/Competenţe lingvistice și digitale/Evaluare
națională la finalul clasei a VI-a.
9.5. Prezentarea Planului de măsuri privind încadrarea în
costul standard
9.5. Probleme curente.
10. Analiza și proiectarea 10.1. Discutarea stadiului pregătirii examenelor finale Director 09.04.2020
activității instructiv-educative pentru gimnaziu și liceu și aprobarea planului de Responsabili
măsuri remedial; comisii
10.2. Probleme curente metodice
11. Analiza și proiectarea 11.1. Prezentarea și avizarea Raportului școlii la sfârșitul Director 29.05.2020
activității instructiv-educative clasei a VI-a; Administrator
11.2 Probleme curente. test
12. Prezentarea situației școlare a 12.1. Prezentarea situației școlare la sfârșitul semestrului al Director 12.06.2019
elevilor II-lea al anului școlar 2019-2020; Profesori
12.2. Stabilirea membrilor comisiilor pentru examenele de diriginti
LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

corigență/diferență/încheiere de situație și admitere ;


12.3. Prezentarea raportului în urma examenului de
Bacalaureat 2020 - Competențe lingvistice și digitale și
stabilirea unui plan de măsuri remedial.
12.4. Probleme curente.
13. Prezentarea situației școlare a 13.1. Prezentarea situației școlare la sfârșitul semestrului Director 26.06.2019
elevilor al II-lea al anului școlar 2019-2020 pentru clasele a IX- Profesori
a și a X-a, profil tehnologic, specializarea TEA diriginti
13.2. Prezentarea Raportului Comisiei anticorupție
13.3. Probleme curente

14. Validarea situației școlare a 14.1. Validarea situației la învățătură în urma examenelor Director 24.07.2020
elevilor de încheiere de situație și corigență în anul școlar 2019- Profesori
2020; diriginti
14.2. Prezentarea Raportului în urma examenului de
Bacalaureat 2020;
14.3. Prezentarea proiectului planului de activități pentru
vacanța de vară;
14.4. Probleme curente.

DIRECTOR,
Prof. Anișoara Valeria Nistor

S-ar putea să vă placă și