Sunteți pe pagina 1din 1

2.

2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor


Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.6 – Declaraţie privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție

Declaraţie
privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție a
cererii de finanțare

[Această declarație se completează, de către reprezentantul legal al solicitantului, în etapa


precontractuală. Eliminați instrucțiunile de completare din forma finală a declarației.]

Subsemnatul/Subsemnata _____ [numele complet], CNP _____, posesor/posesoare al/a C.I. seria
_____, nr. _____ [se va înlocui cu denumirea documentului de identitate, după caz], eliberate de
_____, în calitate de reprezentant legal al _____ [denumirea solicitantului], cunoscând că falsul în
declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că, pe parcursul procesului de
evaluare și selecție a cererii de finanțare cu titlul _____ [titlul complet al proiectului, așa cum apare în
formularul cererii de finanțare], au intervenit modificări asupra următoarelor aspecte:
(enumerare cu titlu de exemplu)
 Reprezentantul legal
 Actele constitutive
 Documentele anexate la cererea de finanțare privind dreptul de proprietate/ concesiune/
superficie/ uzufruct/ împrumutul de folosință (comodat)/ închiriere/locațiune, ce pot afecta
eligibilitatea și implementarea proiectului (de exemplu act adițional la contractul de
închiriere)
 Bugetul proiectului
 Devizul general
 Declarația de eligibilitate
 Declarația de angajament
 Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderile
partenere sau legate
 Declarația privind eligibilitatea TVA
 Situațiile financiare anuale anuale ale solicitantului sau ale entităților identificate ca
întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul
 Alte aspecte relevante

În acest sens, anexez următoarele documente:


(enumerare cu titlu de exemplu)
 Modificări acte constitutive
 Extrase de carte funciară actualizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate
 Declarații actualizate
 Alte documente

_____ [numele complet al reprezentantului legal al solicitantului]


_____ [semnătura reprezentantului legal al solicitantului]
_____ [data întocmirii declarației]

S-ar putea să vă placă și