Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ARHI-MAKE PROJECT S.R.L.

STR. Democratiei Nr.57, Bl.O2, Ap.11


CIF:35783835
J29/512/10.03.2016
Nr. ___/ ______________

se aproba,
Administratorul semneaza

DECIZIE INTERNA NR.1/2020 – CU PRIVIRE LA NUMEROTAREA FORMULARELOR FINANCIAR


CONTABILE

Subsemnatul _________________________ in calitate de Administrator/Contabil la S.C.


______________________ S.R.L./S.A. prin prezenta hotarasc:

Administrator/Angajat ____________________________ in calitate de Administrator/Economist/Contabil la


firma S.C. ____________________ S.R.L./S.A., aloca si gestioneaza seriile si numerele aferente facturilor,
avizelor de insotire a marfii, precum si a chitantierelor.

IN CONFORMITATE CU:

- OMFP 2634/2015 – privind documentele financiar-contabile (aplicare din 01.01.2016 – MO


910/2015)
- Legea 227/2015 - privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in
continuare Codul Fiscal
- OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform
Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordin 3420/21.12.2009 - pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor
publice
- OMFP 1802/2014 (cu modificarea OMFP 1198/2017)
- ALTE ACTE NORMATIVE INCIDENTE

operatorul emite;
1. Facturi,
2. Avize de insotire a marfii,
3. Chitantiere,
4. Facturi proforme,

precum urmeaza, in anul 2019 – documentele financiar contabile vor avea o singura serie si numarul de ordine
alocat pentru fiecare serie, astfel :

Nr.crt Tip document: Seria: Numerele:


De la : Observatii:
1. Facturile
2. Avizele de insotire a marfii
3. Chitantierele
4. Facturile proforme

Aceaste plaje de numere au fost definite netinand cont de numarul mediu de facturi emise in exercitiile anterioare
(fiind primele serii emise). Fiecare document se intocmeste , in trei exemplare, pentru livrari de bunuri si prestari de
servicii. Fiecare document se arhiveaza la compartimentul de resort, in baza procedurii interne privind arhivarea.
Semnarea si stampilarea documentelor emise este obligatorie.

SEMNATURA
_______________