Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic “Şerban Vodă” MINISTERUL

Str. Slănicului, nr. 13, Slănic-Prahova EDUCAȚIEI


Tel / Fax: 0 2 4 4 2 4 0 7 0 9/0 2 4 4 2 4 0 6 5 1 ȘI
E-mail: gsslanic@yahoo.com CERCETĂRII
Website: www.serbanvoda.com ȘTIINȚIFICE

PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL


CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERARĂ
„PRIMĂVARA COPIILOR”
EDIȚIA a IV-a , ÎNSCRIS ÎN CAER 2020, POZIȚIA 1348

IANUARIE - IUNIE 2020

COORDONATORI

Prof. înv. primar : Alionte Lavinia


Prof. înv. primar : Peneş Loredana

Liceul Teoretic „Șerban Vodă”


Director, prof. Bîtie Lavinia
PERIOADA DE DERULARE: ianuarie - iunie 2020

ARGUMENT

,,Primăvara , anotimpul renaşterii naturii , ne face să simtim energia unui alt început. An
de an, ai senzatia că renasti la primul mugur , cu primul fir de iarbă săgetat spre cer. Natura
ne anuntă că primăvara a bătut la geam… Noi, cu mic cu mare , bucurosi , am deschis
fereastra , iar atunci am primit mângaierea soarelui de primăvara…Apoi împreună am
descoperit,,vestitorii primăverii" , iar pe ea am poftit-o la noi în clasă , căci în inimă o purtăm
mereu.La început timidă , dar prinzând curaj, primăvara s-a instalat la noi în clasă…O
picatură de bucurie a pătruns în casa inimii noastre si în adâncul sufletului cu primele raze
ale soarelui.Să descoperim acest lucru si in creatiile copiilor nostri , în felul acesta vom
regăsi nu doar primăverile de altădată , ci ne vom regăsi pe noi înşine."

SCOP

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului literar şi plastic al copiilor de ciclul


primar in legatură cu anotimpul primavara.

OBIECTIVELE URMĂRITE

 Mediatizarea proiectului pe site-ul şcolii www.serbanvoda.com ,pe www.didactic.ro ;


 Stabilirea de contacte cu reprezentanţii şcolilor de contact ;
 Jurizarea lucrărilor pentru acordarea diplomelor;
 Tipărirea unei reviste cu lucrările literare şi plastice ;
 Realizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite lucrări literare şi plastice ale
elevilor;
 Prezentarea realizărilor obţinute în urma derulării proiectului;

TEMA CONCURSULUI: ,,Primăvara copiilor"

GRUP ŢINTĂ: elevi din ciclul primar, cadre didactice;

BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală ;

Echipa de proiect și colectivul de jurizare:


Director, prof. Limba română: Bîtie Lavinia
Director adjunct, prof. Limba română: Boțoc Loredana
Prof. înv. primar Alionte Lavinia
Prof. înv. primar Peneș Loredana
Prof. înv. primar Frățilă Alina
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Proiectul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din țară, cu participare
indirectă și directă:

Secţiuni:
1. Concurs de creaţii plastice ( desen/pictura/colaj)
2. Concurs de creaţii literare;

ETAPELE PROIECTULUI

1. Lansarea oficială a proiectului/concursului – postarea acestuia pe site–ul Liceului


Teoretic ”Șerban Vodă”/ www.serbanvoda.ro , www.didactic.ro -13 ianuarie-29
februarie 2020
2. Înscrierea participanţilor- Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic
(anexa 1 ) şi acordul de parteneriat (2 exemplare) vor fi completate şi trimise
împreună cu lucrările copiilor. În fişă se va specifica adresa pentru trimiterea
diplomelor- 1 martie - 30 martie 2020
3. Concursul regional ”PRIMĂVARA COPIILOR"– 2 mai 2020
4. Realizarea revistei ,,Primăvara copiilor", 11-25 mai
5. Trimiterea diplomelor/adeverinţelor şi a publicaţiei cu ISSN în perioada: 15 mai
-10 iunie 2020, pe adresele cadrelor didactice participante.
6. ,,Ne mândrim cu realizările noastre"-luna iunie 2020

SECŢIUNEA I: CREAŢII PLASTICE sau COLAJE (PARTICIPARE INDIRECTĂ)


Vă rugăm respectaţi tema proiectului ”Primăvara copiilor”!

Creaţiile plastice sau colajele vor fi realizate în format A4 (tehnica la alegere ).

SECŢIUNEA a II-a: CREAŢII LITERARE (PARTICIPARE INDIRECTĂ)


Vă rugăm respectaţi tema proiectului ” Primavara copiilor”!

Creaţiile literare să fie originale. Textele vor fi redactate în Times New Roman, mărimea 12,
la 1 rând, cu diacritice, maxim 2 (două) pagini / lucrare.Vor fi trimise pe adresa
loredana.brezeanu@yahoo.com, dar şi în plic imprimate pe coală A4.
Lucrările vor fi expediate pe adresa: Liceul Teoretic ”Șerban Vodă”, str. Slănicului, nr.
13, judeţul Prahova (specificaţi - Pentru concursul judetean „Primavara copiilor”) cât şi pe
email-ul loredana.brezeanu@yahoo.com. Lucrările vor fi etichetate pe verso, în colţul din
dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului
didactic îndrumător, şcoala, localitatea.
Lucrările vor fi expediate până la data de 30 martie 2020, data poştei, după această dată
nu se mai primesc lucrări. Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrari pentru
fiecare secţiune. În plic veţi aşeza acordul de parteneriat în dublu exemplar şi formularul de
înscriere . Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

SECȚIUNEA a III-a (PARTICIPARE DIRECTĂ): probă practic–aplicativă, inspirată din


anotimpul primăvara. Se va desfășura pe data de 2 mai 2020, la Liceul Teoretic ,,Șerban
Vodă” și va dura 90 de minute. Lucrările plastice elaborate de elevi vor urmări atingerea
tematicii propuse și vor fi evaluate de către o comisie cu profesori de specialitate. Notarea
lucrărilor se va face prin puncte de la 1 la 10, în funcție de criteriile de evaluare: respectarea
tematicii (2 puncte), originalitate (3puncte), tehnică de lucru (3 puncte), mesaj (2 puncte).
Materialele de lucru (planşe, acuarele, pensule) vor fi aduse de către elevii participanţi la
concurs.

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare secţiune, iar cadrele didactice
vor primi adeverinţă de participare. Diplomele şi adeverinţele vor fi trimise pe e-mailul
fiecărui cadru didactic participant.
Nu se percepe taxă de participare!
Concursul regional ,,Primăvara copiilor” se va finaliza prin realizarea unei reviste cu
numele concursului, revista cu ISSN. Cadrele didactice care doresc publicarea lucrărilor în
această revistă, vor depune în plicul cu lucrările, suma de 18 ron/ revista și un plic
autoadresat cu timbre. Vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe:
1) Să se trimită lucrări care nu au mai participat la alte concursuri.
2) Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări.
3) Specificaţi pe plic sau colet - Pentru concursul judetean „Primavara copiilor”
4)Lucrările vor fi etichetate cu datele de identificare ale fiecărui participant. Pentru a preveni
anonimatul lucrărilor, vă rugăm completaţi modelul de etichetă oferit şi ataşaţi pe fiecare
lucrare în colţul din dreapta, jos- pe verso.
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
…………………………………............................
CLASA...................................................................................
SECŢIUNEA ......................................................................................
TITLUL LUCRĂRII.............................................................................
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ………………………...........................
UNITATEA ŞCOLARĂ……………………………………………………….................

RESURSE
 Umane:, şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori, comunitatea locală.
 Temporale: ianuarie 2020- iunie 2020;
 Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cameră video,
aparat foto, diplome, adeverinţe, invitaţii, revista cu ISSN.

EVALUARE

Mediatizarea proiectului în mass-media locală, pe site-ul școlii şi pe www.didactic.ro,


expoziţii în incinta unităţii iniţiatoare, precum și în incinta CDI Slănic și Biblioteca
Orăşenească Slănic.

REZULTATE SCONTATE

1. Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;


2. Realizarea unei expoziţii la nivel judeţean;
3. Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din judeţ;
4. Postarea unor fotografii ale lucrărilor pe site-ul www.didactic.ro;
5. Realizarea unei reviste cu ISSN cuprinzând lucrările participanţilor.

VALORIFICAREA PROIECTULUI

 Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, ,şcolarilor, părinţilor,


oficialităţilor locale şi judeţene;
 Crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice.

Persoane de contact:
Penes Loredana, e-mail :loredana.brezeanu@yahoo.com tel: 0726380529
Alionte Lavinia, e-mail: aliontelavinia@gmail.com , tel: 0741755964

ANEXĂ
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL
„PRIMĂVARA COPIILOR”, înscris CAER, poziția 1348,
Ediţia a IV –a, 13 IANUARIE 2020- 15 IUNIE 2020

Unitatea şcolară______________________________________________________________

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefon unitate şcolară_____________________________Fax________________________
Nume cadru didactic participant_________________________________________________
Specialitatea_________________________________________________________________
Telefon_____________________________________________________________________
Adresa e-mail________________________________________________________________
Adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, bloc, scara, apartament, judeţ, cod poştal)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Doresc sa achizitionez un număr de ………. reviste.

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării


elevului

LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” SLĂNIC ȘCOALA ………………………


STR. SLĂNICULUI, NR. 13 STR…………………………….
TEL: 0244240709 NR……………………………..
NR…………… DIN………………… TEL……………………………..
NR…………DIN……………….

ACORD DE PARTENERIAT
PROIECT EDUCAŢIONAL REGIONAL
CONCURS REGIONAL
„PRIMĂVARA COPIILOR”
Ediţia a IV-a/ Inscris CAER, poziția 1348,
Încheiat între
LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” SLĂNIC, reprezentat de Director, Prof. Bîtie Lavinia și de
coordonatori proiect: Prof. înv. primar Alionte Lavinia, Prof. înv. Primar Peneş Loredana,
şi ..............................................................................................reprezentată de.........................................în
calitate de director si.............................................................., coordonator proiect școala parteneră.
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant, in cadrul Concursului cu participare
judeţeană : „PRIMĂVARA COPIILOR ".
Şcoala organizatoare se angajează :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să primească lucrările realizate de către elevi;
 Să organizeze expoziţia lucrarilor;
 Să realizeze jurizarea concursului;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Școala participantă se obligă:
 Să înscrie cadrele, elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele ;

LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” ȘCOALA ……………………………….


SLĂNIC PRAHOVA ………………………………………

DIRECTOR: prof. BÎTIE LAVINIA DIRECTOR: ……………......................