Sunteți pe pagina 1din 15

FORMULARE

Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a


documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi
corectă a tuturor ofertelor depuse.
Formularul nr. 1
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Acord de asociere
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ..................................................................................................................... ...


(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. ...........................................
S.C. ............................................

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ........................................


.................................................................................................................................”
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. .........................................................
2. .........................................................
… .........................................................

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

........ % S.C. ..........................................


........ % S.C. ..........................................

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:


- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in
folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:


- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun
acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:


- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la
data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru
executie obiectivului supus procedurii de cerere de oferte:

........ % S.C. ..........................................


........ % S.C. ..........................................

Liderul asociatiei:

S.C. .........................................

Alte clauze: ...................................................................................................................


...................................................................................................................................

Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI,


.................... ..........................

ASOCIAT,
.............................
Formularul nr. 3
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Acord de subcontractare
nr………./…………

1. Parti contractante:

Acest acord este încheiat între:


S.C. ................................... cu sediul în ..........................................................., reprezentata prin
............................................................... , (adresă,tel.,fax)
Director General şi .......................... Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general

şi

S.C. ................................................. cu sediul în ......................................................... ...


(adresa,tel.,fax)
reprezentată prin ............................ Director General şi ............................. Director Economic, denumită în cele ce
urmează subcontractant.

2. Obiectul acordului:

Art.1. ................................... ce fac obiectul prezentului acord sunt................................... de:


(lucrări,produse,servicii)

- ................................................
- ................................................

Art.2. Valoarea ............................ este conform ofertei prezentate de subcontractant.


(lucrări,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de ..................(zile) de la primirea de către contractantul general


a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea .................................................. executate
(lucrări,produse,servicii)
în perioada respectivă.
- plata .......................................... se va face in limita asigurării finanţării ............................._
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
............................................................ de către beneficiarul ...........................................
(lucrărilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritate contractantă)
Art.4. Durata de execuţie a ................................................................... este în conformitate cu
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
contractul, eşalonată conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ................... luni şi începe de la data semnării procesului verbal
încheiat la terminarea ............................................................
(lucrărilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale.

3. Alte dispoziţii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ...............................................................


(lucrărilor, produselor, serviciilor)

şi neîncadrarea din vina subcontractantului, în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa
beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ..........% pe zi întârziere din valoarea ____________________
nerealizată la termen.
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3. , contractantul general va plăti penalităţi de
.........% pe zi întârziere la suma datorată.

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul
le are faţă de investitor conform contractului..........................................................
(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

........................................... ........................................
(contractant) (subcontractant)
Formularul nr. 10
Autoritatea emitentă
___________________
(denumirea)

Instrument de garantare
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către .................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................................................... (denumirea


contractului de achiziţie publică),
noi, ................................................................. (denumirea băncii/societăţii de asigurare), având sediul înregistrat
........................................ (adresa băncii/societăţii de asigurare),
ne obligăm faţă de ................................................. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de
............................................ (în litere şi în cifre):

Garanția de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 39 alin.
(3);
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de
valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ................................................................

Data completării
…………………
Banca/societatea de asigurări emitentă,
__________________
(semnătura autorizată)
Formularul nr. 11
Autoritatea emitentă
___________________
(denumirea)

Scrisoare de garanţie de bună execuţie/Poliţă emisă de societatea de asigurare

Către ...........................................................
(denumirea autorităţii contractante delegate şi adresa completa)

Cu privire la contractul de achiziţie publica .................... (denumirea contractului), încheiat între ......................, în
calitate de contractant, şi ........................, în calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa plătim în favoarea
achizitorului, pana la concurenta sumei de ..................., reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, orice
suma cerută de acesta,

 necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa
ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat,

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau
a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă pana la data de ............................
În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice
unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz
contrar, prezenta scrisoare de garanţie isi pierde valabilitatea.

Parafată de Autoritatea emitenta ............ în ziua .......... luna .......... anul .........

(semnătura autorizată)
Formularul nr. 13
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)

Angajament privind susţinerea tehnica si profesională


a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de


achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la ..........
.............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să
punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi
profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia,
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea
contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor
care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de
................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală,
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de
....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie
publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit
susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea,
parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin
prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în
angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile legii, care dă dreptul
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din
susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,


(semnătură autorizată)
Formular nr. 15 - FORMULAR DE OFERTĂ PROIECTARE ȘI EXECUȚIE

.........................................
(denumire ofertant)

OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .......................................


(denumirea/numele
ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să
realizam ........................................................................................................... ....................................
(denumirea contractului)
pentru suma totala de ..............................................................................lei, la care se adaugă TVA în valoare de
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
....................................................................................... defalcata conform Anexei la formularul de oferta.
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) ,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem executarea contractului
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul
de execuţie anexat, în..
....................... ....................................................pentru serviciile de proiectare
(perioada în litere şi în cifre).
....................... ....................................................pentru lucrarile de executie.
(perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ................................................... zile,


(durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ...............................şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele


...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea serviciilor de proiectare ................ lei


2. Valoarea serviciilor de Asistenta tehnica ................ lei
3. Valoarea lucrarilor executate ................ lei
4. Valoarea maximă a lucrărilor executate de …….. lei
subcontractanţi
5. Garanţia de bună execuţie
6. -forma de constituire
7. - în cuantum de 10% din valoarea ofertei fără
TVA)
8. Durata de garantie acordata lucrarilor - Conform ………......
ofertei
9. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ....................
ordinului de începere a lucrărilor până la data
începerii execuţiei) Max 5 zile calendaristice

10. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a


lucrărilor (de la data semnării contractului)
11. Penalizări pentru întârzieri la termene
intermediare şi la termenul final de execuţie
12. Perioada medie de remediere a defectelor ............. zile calendaristice
13. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
lunare (garanţii)
14. Soluţionarea problemelor apărute în cadrul ............ zile calendaristice
executării lucrării
Formularul nr. 16
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

- Declarație privind respectarea conditiilor de mediu, social și cu privire la relațiile de


muncă

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant


legal / împuternicit al ............................................................................................... (denumirea /
numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea
contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la
elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe
parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind
protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.

Data completării ..........

Operator economic
……………………………
(semnătura autorizată)
Anexa 1

ORGANIGRAMA

Titlul contractului: _______________________________

Detaliem mai jos organigrama propusă pentru proiect, având în vedere asigurarea nivelului de
calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul
contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10 / 1995 și a altor legi incidente.
Organigrama va contine structura organizationala pe care a prevazut-o ofertantul in scopul
indeplinirii contractului , care să identifice în mod clar tot personalul de conducere si de
executie, echipamentele de constructie, mijloacele de transport pe care acesta intenţionează să le
utilizeze la realizarea lucrărilor. Organigrama va include şi o descriere a rolurilor şi
responsabilităţilor intregului personal de executie şi liniile de comunicare dintre membrii
echipelor de lucru. Se va avea in vederea corelarea acestor informatii cu informatiile privind
resursele. Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiştii necesari şi
obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale
aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii
10/1995 şi a altor legi incidente.

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată şi ştampila)
Anexa 2

ORGANIZAREA DE ŞANTIER

Titlul contractului: ________________________________________________________

Ataşăm schiţe, documente şi date din care să rezulte locaţia, suprafeţele, posibilitatea de utilizare
a terenului afectat, locaţia sau zona de colectare şi depozitare a reziduurilor şi materialelor
nedorite şi modul de organizare propus, cu detalierea caracteristicilor condiţiilor privind
asigurarea amplasamentului (sediul principal al şantierului, staţii, depozite, laboratoare, birouri,
instalaţii, echipamente, condiţii de cazare) pentru organizarea de şantier, spaţiilor de lucru
pentru Inginer şi ale facilităţilor care se intenţionează a fi oferite de către o noi precum şi a
modalităţii de acces de la organizarea de şantier la traseul proiectului, sub articolele relevante
din lista de cantităţi.
Prezentăm organizarea de şantier astfel cum a fost concepută pentru a răspunde următoarelor
cerinţe:
a) identificarea locaţiei unde urmează să ne stabilim organizarea de şantier, respectiv
amplasarea birourilor, atelierelor, depozitelor, utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor şi
prezentarea acesteia sub forma unui plan de amplasament
b) identificarea şi prezentarea locului / locurilor / zonelor de colectare şi depozitare a
reziduurilor şi a materialelor nedorite.
c) prezentarea planului de organizare de şantier propuse cu descrierea modalității de organizare
şi prezentarea modului de lucru în cadrul acesteia astfel.
d) identificarea şi prezentarea modalităţilor de asigurare a accesului de la organizarea de şantier
la traseul proiectului
e) descrierea asigurării utilităţilor necesare funcţionării corespunzătoare (alimentare cu apa,
alimentare cu energie electrică, iluminat, canalizare, etc.), dotare cu birouri, magazii, depozite,
capacităţi de manipulare, cu asigurarea căilor de acces şi a drumurilor de deservire care nu sunt
deschise circulaţiei publice.

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată şi ştampila)
Anexa 3

SURSE DE MATERIALE

Titlul contractului: ___________________________________________________________

Prezentăm sursele de materiale avute în vedere pentru materialele utilizate la execuţia lucrărilor
pentru a răspunde următoarelor cerinţe:

a) identificarea şi prezentarea surselor posibile pentru lucrările prevăzute în Documentatia


de atribuire:
Pentru fiecare sursă de materiale identificată se vor indica volumele de material estimate a fi
extrase de la sursa respectivă.

b) realizarea şi prezentarea analizei traseelor (sursa – şantier) care urmează a fi parcurse


pentru aprovizionarea cu materiale în zona şantierului

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată şi ştampila)
Anexa 4
ECHIPAMENTE

Titlul contractului: _______________________________________

Nr. DESCRIERE (tip / Putere/ Nr. de unităţi Drept de


crt. provenienţă / model) Capacitate proprietate /
sau
de folosinţă

● Se vor prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a


lucrărilor când vom intenţiona să utilizam aceste echipamente şi vom justifica propunerea
noastra ţinând cont şi de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia
corespunzătoare a lucrărilor.
● Orice echipament va putea fi înlocuit cu un alt echipament care va avea cel puţin aceleaşi
caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului înlocuit.
● Se vor prezenta informaţii privind locaţia unde se află echipamentele disponibile pentru acest
contract.

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată şi ştampila)

S-ar putea să vă placă și