Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 13. 12. 2017


Unitatea de învățământ:
Grupa: mare
Educatoare:
Metodist:
Propunător:
Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema săptămânală: „Brăduleț, brăduț drăguț”
Tema activității: „Povestea bradului”
Domeniul: Limbă și comunicare
Forma de realizare: povestirea
Scopul: Dezvoltarea creativității și expresivității, formarea
deprinderii de a audia un text și de a se exprima corect prin
înlănțuirea logică a ideilor.
Obiective operaționale:
- să numească titlul poveștii
- să povestească un moment îndrăgit din poveste
- să identifice personajul principal
- să își însușească cuvintele noi
- să răspundă corect la întrebările pe baza textului

Resurse temporale: 30-35 de minute

Resurse de spațiu: sala de grupă

Resurse umane: 25 preșcolari

Strategii didactice:

a) Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația,


metoda ciorchinelui, cvintetul
b) Materiale didactice: reprezentare powerpoint, imagini, planșă,
decupaje, brad în miniatură
c) Resurse informaționale: „Ghid metodic”, Editura Ceconi, Baia
Mare, 2014; „www.didactic.ro” ; „Curriculum pentru
învățământ preșcolar 3/6-7 ani”
Eveniment Con ținut știin țific Strategii Evaluare
didactic didactice
Moment - pregătirea materialului didactic
organizatori necesar;
c
- asigurarea unui climat favorabil
desfă șurării activită ții
Captarea - ini țierea unei discu ții despre - conversa ția - corectitudinea
aten ției caracteristicile iernii, mai ales a răspunsurilor
bradului; -bradul în copiilor
miniatură
- prezentarea unui brădu ț în
miniatură, care prezintă un
sentiment de triste țe
Anun țarea - copiii sunt anun ța ți că la activitate - observarea
temei și a vom afla împreună povestea -conversa ția comportamentu
obiectivelor brădu țului nostru și motivul pentru lui copiilor
care acesta este trist
Dirijarea - se explică cuvintele ce vor apărea - chestionare
învă țării în cadrul pove știi: orală: dacă și-
 Tovară ș= prieten - explica ția au însu șit
 Gola ș= gol, fără crengi cuvintele noi
 Retezat= tăiat
- dacă răspund
- se expune povestirea copiilor, - povestirea corect la
având ca suport imagini întrebările
reprezentative în format powerpoint - adresate
pentru con ținut; reprezentare
powerpoint
- urmează o serie de întrebări pe
baza textului povestit:
 „ V-a plăcut povestea?” - conversa ția
 „ Cum se nume ște povestea
noastră?”
 „ Despre cine este vorba în
poveste?”
 „ Ce v-a plăcut cel mai mult în
poveste?”
Ob ținerea - Se va propune copiilor rezolvarea - conversa ția - respectarea
performan ței unui ciorchine, unde copiii vor sorta cerin țelor de
în ordine cronologică întâmplările - explica ția realizare al
din text ciorchinelui și
- metoda cvintetului
- De asemenea vor realiza un ciorchinelui
cvintet pentru personajul principal - reprezentarea
1. „Cine a fost personajul principal? - metoda corectă, în
(substantiv) cvintetului ordine
2. „Cum a fost el?”(2 adjective) cronologică, a
3. „Ce făcea el?”(3 verbe) evenimentelor
4. „Ce părere ave ți despre el?”(o
propozi ție )
5. „Ce nume i-a ți da
bradului?”(substantiv)

Încheierea - Se apreciază modul în care copiii


activită ții au participat la activitate, se oferă - conversa ția
recompensele