Sunteți pe pagina 1din 2

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRASOV

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC


STRUGARIU ANA MIHAELA
Brasov, strada Toamnei nr.13, bloc 4, scara D, ap.2; tel/fax:0368.430.247; 0740.767.367; 0728.760.636
C.F. 30053171, cont bancar nr. RO14RNCB0053127003770001- BCR –Sucursala Brasov
e-mail: bejstrugariumihaela@gmail.com

Dosar executare nr. 544/2012


Dosar instanta nr: 28880/197/2012- Judecatoria Brasov
Data: 10.10.2013

PUBLICATIE DE VANZARE

Noi, STRUGARIU ANA MIHAELA, Executor Judecatoresc, în circumscripţia Judecătoriei Brasov, cu


sediul în municipiul Brasov, strada Toamnei nr.13, bloc 4, scara D, ap.2, judetul Brasov, vazand dispozitiile art.494
Cod procedura civila, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr.08000000000012282 din data
de 27.02.2007, modificat prin actul aditional nr.1/28.12.2010, contractul de vanzare cumparare cu ipoteca autentificat
sub nr.524 din data de 28.02.2007 de catre BNPA Lucica Marin si Horatiu Marin, contractul de ipoteca autentificat
sub nr.198 din data de 01.02.2011 de catre BNP LUCICA MARIN, contractul de credit nr.080000000000117669 din
data de 14.03.2007, modificat prin actul aditional nr.1 din data de 28.12.2010, contractul de credit
nr.08000000000093219 din data de 22.01.2007, modificat prin actul aditional nr.1 din data de 04.06.2009, si actul
aditional nr.2 din 28.12.2010, prin care debitorii JINGOI ROBERT CLAUDIU, cu domiciliul in Codlea, strada
Dacia, nr.4, ap.43, judetul Brasov, si STOICA LENUTA, cu domiciliul in Codlea, strada Dacia, nr.4, ap.43, judetul
Brasov, au fost obligati la plata sumelor de 19749.06 CHF, 11289.72 EUR, 466.77 EUR, calculate la data de
05.10.2012, plus dobanziile ce curg in continuare pana la data platii, reprezentand debit datorat conform titlurilor
executorii mai sus mentionate, la care se adauga suma de 6880.82 LEI, reprezentand onorariu si cheltuieli de
executare, stabilite conform titlului executoriu procesul verbal de cheltuieli din data de 13.12.2012, emis de catre
executorul judecatoresc Strugariu Ana Mihaela, urmand a se proceda la actualizarea sumei in functie de momentul
recuperarii creantei si a se adauga alte cheltuieli ce se vor ivi in continuare cu ocazia executarii silite, in favoarea
creditoarei SC PIRAEUS BANK ROMANIA SA, cu sediul in Bucuresti, SOS. NICOLAE TITULESCU NR.29-31,
SECTOR 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1441/1995, cod unic de inregistrare 7025592,
in conformitate cu dispozitiile art.500 si art.504 Cod procedura civila, prin prezenta:

ADUCEM LA CUNOSTINTA GENERALA CA:

In data de 22 NOIEMBRIE 2013, ora 1100, va avea loc la sediul Biroului Executor Judecatoresc Strugariu
Ana Mihaela, cu sediul in municipiul Brasov, strada Toamnei nr.13, bloc 4, scara D, ap.2, judetul Brasov, vanzarea prin
licitatie publica a imobilului situat in municipiul Codlea, strada Dacia, nr.4, etaj 3, ap.43, judetul Brasov,
proprietatea debitorilor JINGOI ROBERT CLAUDIU si STOICA LENUTA, compus din o camera, oficiu de gatit,
baie cu cota de 1.29% din partile de uz comun descrise in CF colectiv nr.10531 Codlea, inscris in CF 10763/A a
localitatii Codlea, sub nr.top.3517/1/4/43, nr.cad.717/43, identificat prin procesul verbal de situaţie din data de
11.12.2012.
Pretul de evaluare al imobilului este de 48.037 lei, conform raportului de evaluare nr.25, intocmit de catre
evaluator ing. Petriu Elena Nora.
Pretul de incepere a licitatiei este de 36.027,75 lei, reprezentand 75% din pretul de evaluare.

Acest imobil are inregistrate la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov urmatoarele sarcini:
- 1. Intabulare drept de ipoteca de rang I, pentru garantarea rambursarii creditului in suma de 18.864 CHF + dobanzi,
comisioane si orice alte cheltuieli aferente si interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, in favoarea Piraeus
Bank Romania SA;
- 2. Intabulare drept de ipoteca de rang II si interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare dezmembrare pentru
suma de 355.12 CHF + dobanzi, comisioane, ale costuri aferente si cheltuieli, in favoarea Piraeus Bank Romania SA;
- 3. Somatia in vederea inceperii executarii silite pentru recuperarea creantei in suma de 6.543,32 lei + dobanzi, penalitati
de intarziere si cheltuieli de executare, in favoarea Banca Transilvania SA Cluj – Sucursala Brasov;
- 4. Somatia in vederea inceperii executarii silite pentru recuperarea creantei de 4.877,93 ron+ 951,29 lei cheltuieli de
executare in favoarea SC Ralfi Ifn SA;
- 5.Somatia pentru urmarirea silita imobiliara pentru recuperarea sumei de 19749.06 CHF, 11289.72 EUR, 466.77 EUR,
reprezentand debit si suma de 6880.82 LEI, reprezentand cheltuieli de executare, asupra imobilului de la A+ 1, in
favoarea SC Piraeus Bank Romania SA, cu sediul in Bucuresti.
Imobilul se va vinde liber de sarcini.
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRASOV
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
STRUGARIU ANA MIHAELA
Brasov, strada Toamnei nr.13, bloc 4, scara D, ap.2; tel/fax:0368.430.247; 0740.767.367; 0728.760.636
C.F. 30053171, cont bancar nr. RO14RNCB0053127003770001- BCR –Sucursala Brasov
e-mail: bejstrugariumihaela@gmail.com

CONDITII GENERALE PRIVIND LICITATIA :


Toti cei interesati sunt invitati sa se prezinte la locul, data si ora fixata pentru vanzare, cu mentiunea ca ofertantii
sunt obligati sa depuna pana la termenul de vanzare OFERTE DE CUMPARARE si o CAUTIUNE reprezentand 10%
din pretul de incepere a licitatiei, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc si sa prezinte dovada depunerii
acesteia conform art. 506 alin. 1 Cod Proc.Civ.
Consemnarea cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul mentionat, se va face pe seama si
la dispozitia Biroului Executorului Judecatoresc Strugariu Ana Mihaela, in contul de consemnare nr.
RO59BREL0002000641740101, deschis la Libra Internet Bank –Sucursala Brasov.
Prin prezenta, sunt somati cei ce pretind vreun drept de chirie, privilegiu, ipoteca sau vreun alt alt drept sa-si
prezinte pretentiile, in scris, inainte de data stabilita pentru vanzare, sub pedeapsa de a nu li se mai lua in considerare.
Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la data de 10.10.2013.
Prezenta publicatie s-a intocmit in 10 exemplare originale a cate 2 (doua) pagini fiecare, din care unul pentru
dosarul de executare iar celelalte pentru comunicare catre, respectiv, spre afisare la: debitori, creditor, locul situarii
imobilului/ pe peretii acestuia, Banca Transilvania SA Cluj – Sucursala Brasov, SC Ralfi Ifn SA, sediul Primariei
Codlea, Judecatoria Brasov, locul unde se desfasoara licitatia.

EXECUTOR JUDECATORESC,
STRUGARIU ANA MIHAELA