Sunteți pe pagina 1din 69

SC………………..

SRL

DOCUMENTATIE IN DOMENIUL SECURITATII SI


SANATATII IN MUNCA

ADMINISTRATOR,
SC………………..SRL

DECIZIA nr. 1
din data .....................

- Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 1998, privind societăţile
comerciale;
- Avand în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în
muncă, îndeosebi Legea nr. 319/2006, art 8 alin. (4);
- Având în vedere prevederile H.G. 1425/2006, respectiv Normele Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii 319/2006, capitolul III, art. 14 lit. d)
D-na......................................, în calitate de administrator al societatii
SC ................................... SRL emite următoarea:

DECIZIE

Art.1 Începând cu data de 01.10.2009


Activitatile de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt
asigurate, in baza contractului nr. ..........................................., de catre serviciul extern de
prevenire si protectie SC .....................................SRL (certificat de abilitare
nr. .....................).

Art.2 Se vor realiza toate masurile privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii
in munca a lucratorilor prevazute de Legea 319/2006 şi prevenirea riscurilor profesionale în
cadrul SC ................................. SRL.

Conducerea societatii,
SC………………..SRL

APROBAT
ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNE PROPRIE PRIVIND


EFECTUAREA INSTRUIRII LUCRATORILOR
IN DOMENIUL SSM ' -**y

Având în vedere prevederile Legii securităţii si sănătăţii in munca nr.319/2006, ale


Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG 1425/2006 referitoare la
instruirea lucratorilor in domeniul SSM si tinand cont de specificul activitatii, de riscurile pentru
securitatea si sănătatea in munca, de masurile si activităţile de prevenire si protecţie, d-na
..........................................., administratorul societatii SC ........................................SRL

DECIDE:

Art. 1. Instruirea introductiv – generala se face de catre …………………………..:


a) la angajarea lucratorilor;
b) lucratorilor transferaţi de la o alta unitate;
c) lucratorilor veniţi în unitate ca detaşaţi;
d) lucratorilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa lucratorii despre activităţile
specifice unităţii, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii, în general.
Durata instruirii introductiv-generale nu va fi mai mică de 8 ore.

Art.2. Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucratorilor prevăzuti la art.l.lit.a)-


d), inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul unităţii , de către conducătorul direct
al locului de muncă.
Scopul instruirii la locul de munca este de a prezenta lucratorilor riscurile pentru
securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la
nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mică de 8 ore.

Art.3. Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevăzuti la art.l.lit.a)-d), de către


conducătorul locului de muncă respectiv.
Scopul instruirii periodice este reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit în funcţie de condiţiile locului
de muncă şi/sau postului de lucru, şi nu va fi mai mare de 6 luni.
Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi
de cel mult 12 luni.

Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.


SC………………..SRL
Art.4. Instruirea periodica suplimentara (reinstruirea) se efectuează în următoarele
cazuri:
a) când un lucrator a lipsit peste 30 zile lucrătoare;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate si snatate in munca privind
activităţi specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii,
inclusiv datorita evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri;
c) la reluarea activităţii după accident de munca;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului
existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g)la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mică de 8 ore.

Art.5. Durata instruirii introductiv-generala, a instruirii la locul de muncă si a


reinstruirii (instruirea periodica suplimentara) va fi de câte 8 ore, iar a instruirii periodice
va fi de 4 ore.

Art.6. Intervalul între două instruiri periodice va fi la 3 (trei) luni pentru personalul
lucrator.

Art.7. Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securităţii si sănătăţii in munca se


consemnează obligatoriu in fisa de instruire individuala si se semnează, dupa efectuarea
instruirii, de către lucratorul instruit, de către persoana care a efectuat instruirea si de cea care a
verificat instruirea.

Art.8. Sunt exceptaţi de la prevederile art.5 si art.7 persoanele aflate în unitate cu


permisiunea angajatorului si lucratorii din întreprinderi si /sau unităţi din exterior care
desfăşoară activităţi pe baza de contract de prestări servicii in cadrul SC................................. SRL.
Angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile
specifice unităţii, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii, în general.
Instruirea se consemnează în fişa de instruire colectivă, intocmita conform modelului
prezentat în anexa nr. 12 din HG 1425/2006.
Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va
păstra de către angajator/lucrător desemnat care a efectuat instruirea şi un exemplar se
păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de către
conducătorul grupului.

Art.9. De aplicarea prezentei decizii răspunde administratorul societatii.


SC………………..SRL

INSTRUCTIUNE PRIVIND STABILIREA INTERVALULUI


DINTRE DOUA INSTRUIRI PERIODICE
IN DOMENIUL SSM

În conformitate cu prevederile legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă în vigoare,


respectiv HG 1425/2006 (Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006), art. 96 (2), (3), administratorul SC ....................... SRL,
decide:

 Instruirea periodică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se va face:


- la 3 luni pentru personalul lucrător (FARMACISTI, ASISTENTI
FARMACIE, OPERATOR CALCULATOR, INGRIJITOR CURATENIE)

ADMINISTRATOR,
SC………………..SRL

Aprobat,
Adm. ......................................

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii


Introductiv - generale sunt :
1) Legislatia de securitate si sanatate in munca.
a)Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:
- Dispozitii generale;
- Domeniul de aplicare;
- Obligatiile angajatorilor;
- Obligatiile lucratorilor;
- Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si
raportarea evenimentelor (Accidente de munca si
boli profesionale;
- Raspundere juridica- infractiuni, contraventii.
b)Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin HG
1425/2006.
2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii
legislatiei de securitate si sanatate in munca.
- Accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- Avarií tehnice ;
- Sanctiuni contraventionale sau penale.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala
specifice unitatii. Masuri de prevenire si protectie.
4) Masuri privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
5) Regulamentul intern.
6) Legea 263/2005 privind regimul substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore


(4 ore cu pauza dupa fiecare ora, urmat de 3 ore studiu
individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora
testarea cunostintelor acumulate)
SC………………..SRL

Aprobat,
Adm. ................................

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA


FARMACIST, ASISTENT FARMACIE

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii la


locul de munca sunt:
1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesiona-
la specifice locului de munca. Masuri de prevenire si
protectie.
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in
munca specifice activitatii si locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si
sanatate in munca privind activitatea specifica
locului de munca:
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea
de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special
de afecţiuni dorsolombare
- HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru locul de munca

4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea


primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea
desfasurata si exercitii practice privind utilizarea
echipamentelor individuale de protectie, a mijloace-
lor de alarmare,interventie, evacuare si prim ajutor.
6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003
privind protecţia maternitatii la locurile de munca.

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore


4 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de 3 ore studiu
individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora
testarea cunostintelor acumulate)
SC………………..SRL

Aprobat,
Adm. ......................................

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR


IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
FARMACIST, ASISTENT FARMACIE

PERIOADA CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE INSTRUIRE


(3 LUNI) IN DOMENIUL SSM
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
I art. 26-36; HG 1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Legea 263/2005 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
4) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
5) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006 – rezumate.
6) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
II HG 1425/2006 – art. 14 – 19;
2) Legea 263/2005 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
4) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
5) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006 – rezumate.
6) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
III 2) Legea 263/2005 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
4) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
5) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006 – rezumate.
6) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
SC………………..SRL
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
IV 2) Legea 263/2005 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
4) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
5) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006 – rezumate.
6) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor

Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.


SC………………..SRL

Aprobat,
Adm. …………………………….

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA


OPERATOR CALCULATOR

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii la


locul de munca sunt:
1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala
specifice locului de munca. Masuri de prevenire si
protectie.
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in
munca specifice activitatii si locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si
sanatate in munca privind activitatea specifica
locului de munca:
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea
de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru locul de munca

4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea


primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea
desfasurata si exercitii practice privind utilizarea
echipamentelor individuale de protectie,a mijloacelor
de alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor.
6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003
privind protecţia maternitatii la locurile de munca.

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore


(4 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de 3 ore studiu
individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora
testarea cunostintelor acumulate)
SC………………..SRL
Aprobat,
Adm. ............................

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR


IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
OPERATOR CALCULATOR

PERIOADA CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE INSTRUIRE


(3 LUNI) IN DOMENIUL SSM
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
I art. 26-36; HG 1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1091/2006.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
II 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1091/2006.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
III 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1091/2006.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
IV 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
SC………………..SRL
1091/2006.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor

Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.


SC………………..SRL

Aprobat,
Adm. …………………………….

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA


PERSONAL CURATENIE

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii la


locul de munca sunt:
1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala
specifice locului de munca. Masuri de prevenire si
protectie.
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in
munca specifice activitatii si locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si
sanatate in munca privind activitatea specifica
locului de munca:
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea
de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru locul de munca

4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea


primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea
desfasurata si exercitii practice privind utilizarea
echipamentelor individuale de protectie,a mijloacelor
de alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor.
6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003
privind protecţia maternitatii la locurile de munca.

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore


(4 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de 3 ore studiu
individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora
testarea cunostintelor acumulate)

Aprobat,
Adm. ............................
SC………………..SRL

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR


IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
PERSONAL CURATENIE

PERIOADA CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE INSTRUIRE


(3 LUNI) IN DOMENIUL SSM
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
I art. 26-36; HG 1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1091/2006.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
II 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1091/2006.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
III 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1091/2006.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM);
IV 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1091/2006.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor

Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.

Aprobat
SC………………..SRL
Adm. .................................

PROGRAM DE INSTRUIRE – TESTARE


A LUCRATORILOR IN DOMENIUL SSM

Nr. Continutul temelor si instruirilor Forma de Baza legala


Data instruirii
crt. in domeniul SSM pregatire
1. INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA (I.I.G.)
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
HG 1425/2006-Norme metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 319/2006
Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei
de securitate si sanatate in munca Teoretic
La angajarea Material
Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala Test de
specifice unitatii. Masuri de prevenire si protectie. lucratorilor I.I.G.
verificare
Masuri la nivelul unitatii privind acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
Regulamentul intern.
2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA (I.L.M.)
Informatii privind riscurile de accidentare si
imbolnavire profesionala specifice locului
de munca/postului de lucru. Masuri de prevenire
si protectie.
Prevederile instructiunilor proprii de securitate si
sanatate in munca specifice locului de munca/
postului de lucru si activitatii desfasurate.
Prevederi ale reglementarilor de securitate si
sanatate in munca privind activitatea specifica locului
de munca/postului de lucru Teoretic La angajarea Material
Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea Practic lucratorilor I.L.M.
primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
Demonstratii practice privind activitatea desfasurata
si exercitii practice privind utilizarea echipamentelor
individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare,
interventie, evacuare si prim ajutor.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14
octombrie 2003 privind protecţia maternitatii la
locurile de munca.
3. INSTRUIREA PERIODICA (I.P.)
Legea 319/2006 – obligatiile lucratorilor in domeniul Teoretic
Trimestrial Material
SSM art. 22, 23 Practic instruire
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala periodica
specifice locului de munca/postului de lucru. Masuri de Tematici de
prevenire si protectie. instruire
Respectarea prevederilor legale in domeniul SSM
SSM
(hotarari de guvern privind cerintele minime de
securitate si sanatate in munca) specifice locului de
munca)
SC………………..SRL
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
specifice locului de munca/postului de lucru si
activitatii desfasurate.
Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor
Demonstratii practice
4. INSTRUIREA PERIODICA SUPLIMENTARA
Conform material I.L.M. Conform prev.
Teoretic Material
art. 98 din
Practic I.L.M.
HG 1425/2006
SC………………..SRL
APROBAT
Adm. .....................................

CONSECINŢELE POSIBILE ALE NECUNOAŞTERII Şl


NERESPECTĂRII LEGISLAŢIEI DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA

Necunoaştera cât şi nerespectarea legislaţiei de securitate si sanatate in munca în procesul


de producţie cât şi în activităţile conexe, lipsa cunoştinţelor privind metoda de muncă sau
ignorarea unei metode nepericuloase, atitudine necorespunzătoare, deficienţă sau inadaptare
fizică, intelectuală sau mentală, lipsa unei protecţii individuale eficace, instalaţii neprotejate sau
slab protejate, utilaj, echipament defect, iluminat insuficient, factori ambientali
necorespunzători, condiţii climaterice nefavorabile pot conduce sau sunt cauza accidentelor de
muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale .
ACCIDENTUL DE MUNCA poate provoca victimei incapacitate temporară de muncă,
invliditate sau deces. Acestea pot surveni imediat sau la un anumit interval de timp .
INCAPACITATEA TEMPORARĂ DE MUNCĂ - consecinţa cea mai puţin gravă a unui
accident de muncă - constă în incapacitatea temporară a a a victimei de a-şi desfăşura
activitatea, ca urmare a tulburării unei stări funcţionale(de cel puţin 3 zile muncă). Deoarece are
un caracter reversibil prin aplicarea unui tratament adecvat ea dispare. Aprecierea asupra
incapacităţii temporare de muncă o face medicul şi trebuie atestată printr-un certificat.
INVALIDITATEA ca urmare a unui accident de muncă constă într-o infirmitate
permanentă, care conduce la pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă. Consituie
invaliditate pierderea unui simţ a unui organ traumatismele craniene, toracice, abdominale sau
lombare, fracturile coloanei vrtebrale sau ale bazinului, fracturile deschise sau cele soldate cu
deplasarea fragmentelor, arsurile de gradul 2 şi 3 etc.
De remarcat că nu se consideră invaliditate pierderea unui organ sau încetarea fmcţiunii
acestuia , dacă astfel este afectat doar aspectul estetic, capacitatea de muncă rămânând intactă.
Aprecierea dacă accidentul de muncă a produs invaliditate se face de către medicul care
eliberează certificatul medical.
Invaliditatea are caracter ireversibil: prin tratament şi îngrijire medicală se obţine doar
repararea vătămării produse organismului, nu şi vindecarea tulburării funcţionale. In funcţie de
gradul de afectarea capacităţii de muncă, se recunosc următoarele grade de invaliditate :

- gradul 1, când persoana afectată şi- a pierdut total capacitatea de muncă şi nu are
posibilitatea autoservirii (în caz de orbire, de pierdere a ambelor mâini sau picioare etc.)
- gradul 2, când persoana afectată şi-a pierdut total capacitatea de muncă, dar se poate
autoservi;
- gradul 3, cănd persoana afectată şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, dar îşi poate
SC………………..SRL
continua activitatea la acelaşi loc de muncă sau altul, însă în ondiţiile unui program redus.

DECESUL -reprezintă consecinţa cea mai gravă a unui accident de muncă. Spre
deosebire de incapacitatea de muncă şi de invaliditate , în cazul decesului nu este afectată
numai integritatea organismului ,ci însă-siviaţa omului . Un accident de muncă poate fi
considerat mortal , chiar dacă decesul a survenit după un interval de timp ,cu condiţia să se
confirme în baza unui act medico-legal,că acesta s-a produs drept consecinţă a acidentului .
BOALA PROFESIONALĂ - este afecţiunea ce se produce ca urmare a exercitării a unei
meserii sau profesii, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului
de muncă, pecum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în
procesul de muncă .

CLASIFICAREA BOLILOR PROFESIONALE


Se face după mai multe criterii :

1. După natura factorului nociv care le-a generat:

- intoxicaţii provocate de inhalarea, ingerarea sau contactul epidermei cu substanţe toxice ;


- pneumoconioze provocate de inhalarea pulberilor minerale netoxice ;
- boli prin expunerea la energie radiantă;
- boli prin expunere la temperaturi înalte sau scăzute ;
- boli prin expunere la zgomot şi vibraţii;
- boli prin expunere la presiune atmosferică ridicată sau scăzută ;
- alergii profesionale ;
- cancerul profesional;
- boli infecţioase şi parazitare ;
- boli prin suprasolicitare ;
- alte boli (care nu intră în categoriile anterioare)

2. După timpul de expunere la acţiunea factorului nociv :

- boli cronice, provocate de regulă, de doze relativ mici, dar care acţionează timp îndelungat
asupra organismului;
- boli acute generate de o expunere de scurtă durată la acţiunea factorului nociv, dar la doze
mari.

3. După modul de acţiune a factorului nociv asupra organismului ;

- boli cu acţiune generală, care afectează întrgul organism


- boli cu acţiune locală, care afecteză o parte a organismului, un organ.
SC………………..SRL
Aprobat,
Adm. .........................................

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA
PRIVIND ACTIVITATEA DE COMERŢ IN FARMACII

I. Organizarea locului de munca si a activităţilor

1.1 Caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi menţinute in stare de curăţenie, libere de
orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea lucratorilor la
accidente.
1.2 Caile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate, si amenajate in vederea scurgerii
apei. Iarna, caile de acces vor fi curăţate de zăpada si presărate cu materiale
antiderapante (nisip, sare, rumeguş etc).
1.3 Pentru autovehicule vor fi prevăzute drumuri sau spatii de intoarcere cu o raza de
curbura care sa permită manevre nepericuloase. Atunci când nu exista spatii de
intoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe caile de circulaţie ale autovehiculelor vor
fi amplasate, la loc vizibil, plăcute cu semne de circulaţie.
1.4 Diversele mărfuri vor fi depozitate in spatii distincte, special amenajate, in
funcţie de natura mărfii.
1.5 In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzător.
1.6 Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzător al cailor de acces din
spatiile de lucru.
1.7 Aparatele de casa vor fi amplasate in asa fel incat salariaţii care le deservesc sa fie
feriţi de curenţii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea uşilor.
1.8 Pentru aşezarea si manipularea mărfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi
dotate cu scări simple sau duble care vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere in
partea superioara si placi de cauciuc in partea inferioara (pentru scările simple), iar cele
duble cu lanţ de siguranţa si placi de cauciuc pe partea inferioara.
1.9 Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate
corespunzătoare.
1.10 Rafturile se vor prinde de pereţi prin dispozitive speciale de prindere si periodic
se va verifica orizontalitatea rafturilor.
1.11 Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi
întregi, fară sparturi, crăpaturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie şlefuite,
fara porţiuni tăioase sau zgrunturoase.
1.12 Orice element de mobilier va fi finisat corespunzător, pentru a nu provoca
accidente la manipularea mărfii si periodic se va verifica stabilitatea acestora.
1.13 La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele
masuri: spaţiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulaţie a personalului si
personalul salariat sa nu fie expus acţiunii curenţilor de aer, radiaţiilor solare directe etc.
1.14 Maşinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pasla, covoras de
SC………………..SRL
cauciuc etc.)
1.15 Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protecţie, apărători,
carcase etc. care sa impiedice accesul salariaţilor la elementele periculoase ale acestora.
1.16 Verificarea instalaţiilor de alarmare se va efectua zilnic, de persoane instruite si
autorizate in acest scop.

II. Protecţia împotriva electrocutării

2.1 Echipamentele si utilajele acţionate electric vor fi protejate prin carcase, apărători etc.
astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poată fi atinse.
2.2 Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător si protejate împotriva deteriorarilor
mecanice, termice, chimice etc.
2.3 Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele
aflate sub tensiune.
2.4 Toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra instalaţiilor electrice se vor
efectua numai după întreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de către
electricienii de întreţinere, instruiţi corespunzător si autorizaţi.
2.5 Pentru evitarea electrocutării prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri
tehnice si organizatorice, conform prevederilor instrucţiunilor specifice de securitate a
muncii pentru utilizarea energiei electrice.
2.6 In dreptul tablourilor electrice se va prevedea grătar din lemn sau covor din
cauciuc.
2.7 Spălarea si curăţarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se vor efectua
numai după întreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora.
2.8 La maşinile de casa, zilnic, inainte de începerea programului de lucru, va fi
verificata legătura la conductorul de nul
2.9 Echipamentele electrice vor fi protejate cu carcase de protecţie si legaturi la prizele
de pamant si la conductorul de nul al instalaţiei electrice.
2.10 Toate echipamentele de birou acţionate electric vor fi prevăzute cu legătura de
protecţie la priza de pamant.
2.11 Se interzice lucrul la echipamentele de birou când acestea au capacele demontate.
2.12 După terminarea lucrului, echipamentele de birou vor fi scoase de sub tensiune.
2.13 Prizele de alimentare vor fi tip „schuco" cu legătura de protecţie la priza de
pamant.
2.14 Se interzice lucrul la echipamentele de birou acţionate electric, cu mâinile umede
sau murdare de grăsime.

III. Comercializarea mărfurilor

3.1 In farmacie mărfurile se vor aşeza astfel:


- la un nivel situat intre 50 si 180 cm inaltime de la podea, pe o lungime de 150
-165 cm;
- sub 50 cm inaltime se vor aşeza stocurile de rezerva, iar pe părţile laterale,
mărfurile care se manipulează mai rar.
3.2 Curăţenia in farmacie va fi efectuata numai in timpul pauzelor sau la sfârşitul
programului de lucru, când unitatea va fi închisa.
SC………………..SRL
3.3 Conducătorul locului de munca va lua masurile necesare privind dezinfectia,
dezinsectia si deratizarea spatiilor comerciale, conform reglementarilor Ministerului
Sănătăţii.
3.4 Mărfurile vor fi aşezate intotdeauna, pe sortimente si in acelaşi loc, in funcţie de
natura lor, in asa fel incat sa fie evitate mişcările inutile, aglomerarea cailor de acces si
producerea accidentelor.
3.5 Aşezarea si manipularea mărfurilor in/si din rafturile situate la inaltime, se vor
executa cu ajutorul scărilor simple sau duble prevăzute cu dispozitive de prindere si
fixare. Se interzice folosirea butoaielor, scaunelor, lăzilor, pachetelor sau a altor obiecte
de improvizaţie.
3.6 Mărfurile vor fi aşezate in rafturi si pe gondole, in asa fel incat acestea sa nu
depăşească marginile mobilierului.
SC………………..SRL
Aprobat,
Adm. ............................................

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA
PRIVIND ACTIVITATEA IN FARMACIE

1. Desfacerea produselor farmaceutice în punctele şi unităţile farmaceutice si eliberarea


medicamentelor se va efectua în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii si cu
instructiunile de utilizare in conditii de securitate ce insotesc marfa.
2. Depozitarea medicamentelor şi a materialelor în dulapuri, pe rafturi, pe stelaje se va face
în aşa fel încât să nu fie depăşită sarcina maximă admisă pentru mobilierul respectiv (maxim
25/raft).
3. Substanţele inflamabile şi explozive vor fi depozitate în spaţii special amenajate,
asigurându-se aerisirea acestor spaţii, precum şi etanşeitatea recipientelor.
4. Păstrarea substanţelor toxice şi a produselor care conţin substanţe toxice se va face în
recipiente de sticlă etanşe; recipientele fragile vor fi protejate cu cadre metalice sau din lemn,
nuiele, plastic, etc; spaţiul dintre recipient şi cadru se va umple cu materiale absorbante, alese
astfel încât, la spargerea recipientului, conţinutul să nu intre în reacţie cu materialul absorbant
5. Medicamentele prevăzute în tabelul "VENENA" vor fi păstrate, sub cheie, într-un dulap
cu uşi din lemn masiv, fără geam. Dulapul va purta inscripţia "VENENA". Cheia dulapului va fi
păstrată de către farmacistul şef al unităţii sau de către farmacistul desemnat în acest scop.
6. Medicamentele puternic active cuprinse în tabelul "SEPARANDA" vor fi păstrate în
dulapuri separate, purtând inscripţia "SEPARANDA".
7. Medicamentele care conţin substanţe toxice vor fi păstrate în dulapuri din lemn masiv
sau metal, asigurate cu cheie; dulapurile vor fi amplasate în încăperi special amenajate. Incăperile
vor fi prevăzute, la uşi şi ferestre, cu gratii metalice.
8. Manipularea substanţelor toxice se va face numai de catre personalul calificat si instruit, cu
ustensile destinate acestui scop şi care vor fi spălate şi păstrate separat
9. Toxicele care degajă vapori (acid cianhidric şi sărurile sale, etc.) vor fi depozitate şi păstrate
în afara oficiilor de lucru, in încăperi separate, prevăzute cu instalaţii de ventilare.
10. Toate recipientele care contin toxice, inflamabile şi explozive vor fi etichetate.
11. Se interzice accesul cu flacără deschisă in spatiile de lucru în care se depozitează şi
manipulează lichide inflamabile şi volatile. Lichidele vor fi încălzite numai pe baie de abur,
utilizându-se condensator cu reflux.
SC………………..SRL
12. Pardoselile vor fi păstrate curate pentru a împiedica pericolul alunecării. In cazul în
care, accidental, se varsă pe pardoseli substanţe inflamabile, toxice sau corosive, acestea vor fi
evacuate la reţeaua de canalizare prin spălare cu apă.
13. Daca in farmacie se organizează garda de noapte, se va prevedea o încăpere amenajată
corespunzător şi destinată personalului.
14. Curtea depozitelor oficiilor farmaceutice va fi menţinută în stare de curăţenie. Se interzice
ocuparea căilor de acces pentru vehicule şi oameni, cu orice fel de materiale. Iarna, căile de acces
vor fi deszăpezite şi acoperite cu materiale antiderapante.
15. Transportul, manipularea şi depozitarea materialelor se vor efectua sub supravegherea unei
persoane desemnate şi instruite în acest scop, în vederea prevenirii accidentelor
16. În interiorul depozitului, materiile şi materialele vor fi transportate cu cărucioare acţionate
manual sau cu transpalete, în funcţie de greutate, cu respectarea instructiunilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace
nemecanizate şi depozitarea materialelor, precum şi a instructiunilor in domeniul securitatii si
sanatatii in munca pentru comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice.
17. Mobilierul depozitului va fi confecţionat din materiale necombustibile.
18. Divizările de substanţe se vor face in încăperi separate de spaţiile de depozitare. Aceste
încăperi vor fi dotate cu instalatiile, aparatele şi ustensilele necesare efectuării operaţiilor de
divizare. La locurile unde se efectuează divizări de substanţe corosive şi caustice se vor aseza vase cu
soluţii neutralizante.
19. Spălarea utilajelor si a ustensilelor se va face în spatii special amenajate care vor avea în
dotare soluţii neutralizante.
20. Manipularea substantelor se va face de catre personal calificat si instruit in acest scop.
Fiecare recipient, pungă sau pachet depozitate vor fi etichetate corespunzator.
21. Spaţiile de recepţie şi expediţie vor avea încăperi separate de lucru.
22. Se interzice păstrarea şi uscarea pe conductele de gaz, calorifer, etc, a îmbrăcămintei şi a
altor materiale îmbibate cu produse inflamabile sau care prezintă pericol de autoaprindere.
23. Uşile spaţiilor de lucru vor fi astfel construite încât să se deschidă spre exterior.
24. In cazul unor operaţii ca divizări, pulverizări, etc. la care se dispersează pulberi în
atmosfera de lucru se vor folosi utilaje (mojoare, site etc) acoperite.
25. Accesul la materialele depozitate pe rafturi si stelaje la inaltime se va face numai cu
ajutorul scărilor şi platformelor asigurate cu balustrade. Pentru împiedicarea pericolului de
cădere de la înălţime este interzis accesul prin urcare pe scaune, rafturi, etc.
26. Toate caile de acces vor fi mentinute in stare de curatenie si libere de orice obstacol.
27. Se interzice orice interventie cu mainile umede la echipamentele tehnice electrice.
28. Orice interventie asupra instalatiilor electrice (reparatii, reglaje, etc.) se va face numai
dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de persoane instruite si autorizate.
SC………………..SRL
29. Colectarea reziduurilor se va face in recipiente, care vor fi evacuate ori de cate ori este
nevoie.
30. Se interzice depozitarea materialelor in vecinatatea surselor de caldura.
31. Este interzis fumatul in incinta farmaciilor.
SC………………..SRL
APROBAT
Adm. .........................................

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
PENTRU ACTIVITĂŢI DESFASURATE ÎN FARMACIE

Protectia impotriva electrocutarii

1. După orice intervenţie care a necesitat deschiderea sau demontarea carcaselor, capacelor,
apărătorilor etc., acestea se vor închide sau se vor monta.
2. Orice intervenţie asupra instalaţiilor electrice (reparaţii, reglaje etc.) se va face numai după
întreruperea alimentarii cu energie electrică şi numai de către electricieni instruiţi şi autorizaţi.
3. Cablurile electrice se vor proteja împotriva deteriorărilor.
4. Pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă sau indirectă se vor lua
măsuri tehnice şi organizatorice, conform reglementarilor în vigoare.
5. Se interzice descompletarea echipamentului electroizolant (podeţe, covoare electroizolante
etc.) aferent echipamentelor tehnice.
6. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii cu mâinile umede la echipamentele tehnice
electrice.
7. Atunci când din diverse motive siguranţele nu mai corespund, acestea vor fi înlocuite
numai cu siguranţe calibrate.
8. La montarea, exploatarea, verificarea şi repararea echipamentelor tehnice electrice vor fi
respectate prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

9. La prevenirea incendiilor vor fi respectate prevederile legislatiei de prevenire şi stingere a


incendiilor.
10. Se interzice accesul salariaţilor cu flacăra deschisă în spaţiile de lucru unde există pericolul
producerii incendiilor şi exploziilor.
11. În spaţiile de lucru în care se manipulează materii explozive şi inflamabile, salariaţii nu vor
purta îmbrăcăminte din fibre sintetice sau încălţăminte cu accesorii metalice.
12. Manipularea materiilor explozive, inflamabile sau a celor care formează cu aerul
amestecuri explozive, se va face în locuri special amenajate.
13. La prepararea pulberilor compuse, care au în componenţa lor substanţe oxidoreducatoare,
se interzice orice manevră violentă care ar conduce la producerea exploziilor.
14. În spaţiile de lucru în care se depozitează sau se manipulează materii inflamabile şi
explozive, iluminatul va fi asigurat prin corpuri de iluminat în construcţie antiexplozivă.
15. Încărcarea şi descărcarea materiilor inflamabile şi explozive se vor efectua sub
supravegherea conducatorului locului de muncă şi cu respectarea instrucţiunilor din
documentaţia tehnică care însoţeşte produsele.
16. Transportul materiilor inflamabile şi explozive pe distanţe mai mari (peste 60 m) se va face
mecanizat, avertizându-se personalul din apropiere.
17. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile şi explozive la locurile de muncă.
Materialele necesare diverselor procese de muncă se vor aduce zilnic la locul de muncă, numai
în cantităţile necesare unei singure zi.
SC………………..SRL
18. Se interzice depozitarea acestor materiale în vecinătatea surselor de caldură.
19. În cazul în care pe pardoseală s-au scurs lichide inflamabile sau explozive, aceasta va fi
ştearsă iar materialele utilizate la curăţarea pardoselii vor fi scoase din încăpere şi depozitate în
locuri special amenajate.
20. Materiile explozive şi inflamabile se vor transporta şi depozita numai în recipiente
metalice. Se interzice transportul acestor produce în alte vase, bidoane, găleţi, sticle sau vase
din material plastic.
21. Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. În acest scop
se va utiliza obligatoriu un gaz inert.
22. Se interzice manipularea recipientelor cu eter, chelen şi ciclopropan în apropierea
bisturiului electric.
23. În timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse în
coşuri sau cutii de lemn, prevăzute cu mânere de prindere iar în vederea amortizării şocurilor,
se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vată de sticlă.
24. Produsele periculoase (inflamabile, explozive, toxice, caustice etc.) vor avea marcate clar
pe ambalaj:
o Denumirea chimică uzuală a substanţei;
o Densitatea sau concentraţia substanţei;
o Gradul de pericol pe care îl reprezintă;
25. Reprezentarea grafică a semnului de avertizare standardizat.
a. La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune, a gazelor lichefiate, vor fi respectate
prescripţiile tehnice ISCIR C 2-82; C 3-89; C 5-84 si C 27-85.
b. Se interzice orice intervenţie cu mâinile unse de grăsime, la recipientele de oxigen şi la
aparatele de oxigenare.
c. Pentru efectuarea unor intervenţii în spaţiile de lucru cu pericol de incendii sau explozii
salariaţii vor utiliza scule antiscântei.
d. Efectuarea unor operaţii care necesită utilizarea focului deschis va fi posibilă numai după
obţinerea “PERMISULUI DE LUCRU CU FOC”
e. În spaţiile de lucru cu pericol de incendii şi explozii dotate cu instalaţii de ventilare, se va
urmări ca acestea să funcţioneze la parametrii proiectaţi.
f. Vor fi amenajate căi de evacuare a personalului, în caz de incendiu, conform prevederilor
legislatieide prevenire şi stingere a incendiilor.
g. Căile de evacuare vor fi dotate cu iluminat de siguranţă în bunăstare de funcţionare,
semnalizare şi lipsite de orice materiale care ar împiedica circulaţia.
h. Se interzice orice conexiune între reţeaua de apă potabilă şi reţelele de apă industrială,
pentru combaterea incendiilor.
i. Se interzice lucrul cu lichide inflamabile sub nişe.
j. La lucrul cu substanţe inflamabile şi explozive în condiţii de laborator, vor fi respectate
instrucţiunile proprii de lucru referitoare la utilizarea instalaţiilor cu gaz, a becurilor de gaz,
precum şi cele referitoare la procedeele de lucru cu substanţele menţionate.
SC………………..SRL
Aprobat,
Adm. ......................................

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA PRIVIND
UTILIZAREA SUBSTANTELOR TOXICE SI
PREVENIREA INTOXICATIILOR
1. In vederea prevenirii intoxicatiilor cu substante toxice in farmacie se respecta prevederile
Legii 263/2005 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase si prevederile
instructiunilor tehnice privioare la conditionarea, depozitarea, ambalarea si manipularea
produselor si substantelor toxice utilizate in farmacii.
2. Depozitarea produselor si substantelor toxice se face in locuri special amenajate.
Raspunderea pentru pastrarea intr-un mod adecvat a produselor si substantelor toxice revine
farmacistului sef.
Substantele toxice se pastreaza in dulapuri speciale prevazute cu inscriptia SEPARANDA si
VENENA.
De asemenea, ustensilele ce servesc la manipularea acestor substante se vor pastra in conditii
similare.
Produsele toxice vor fi pastrate in ambalaje corespunzatoare, etichetate cu denumirea
toxicului si cu semnul „cap de mort”. Exceptie fac produsele ce sunt cuprinse in tabelul
SEPARANDA. De asemenea fac exceptie specialitatile ce contin in formula pe langa substante
toxice in doze terapeutice si alte ingrediente precum si preparate galenice elaborate in farmacie.
3. Ambalarea substantelor toxice va respecta prevederile legale. Eticheta va purta denumirea
produsului, cantitatea bruta si neta, sarja, mentiunea „otrava”, semnul „cap de mort”, nr.
buletinului de analiza.
Pentru toxicele in doze terapeutice, ambalajul va purta mentiunea „atentie”.
4. Manipularea substantelor toxice se va face in urmatoarele conditii:
- manipularea se face cu cea mai mare atentie, utilizandu-se echipamentul si ustensilele
destinate numai acestui scop;
- locurile de preparare a solutiilor si substantelor toxice vor fi amenajate astfel incat sa se evite
pericolul de intoxicare
- spalarea si decontaminarea locurilor de preparare, a aparaturii, a echipamentului de protectie
si a ambalajelor se va face sub controlul direct al farmacistului care raspunde de manipularea
toxicelor
- se va avea o grija permanenta referitoare la contaminarea apelor
SC………………..SRL
5. Produsele toxice se elibereaza pe baza de prescriptie medicala corect scrisa cu datele
completate si fara modificari.
6. Solutiile cu toxine puternice vor fi colorate in culori vii.
7. Substantele toxice primite de farmacie sunt utilizate numai in scop terapeutic.
SC………………..SRL
Aprobat,
Adm. .................................

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA PRIVIND
LISTA MIJLOACELOR SI DOTARILOR PENTRU
PREVENIREA ACCIDENTELOR
MASURI IN CAZ DE ACCIDENTE

Pentru prevenirea accidentelor si intoxicatiilor cu substante toxice farmacia dispune de


urmatoarele dotari:
1. Dulapuri separate, prevazute cu cheie si inscriptionate ca atare, pentru produsele toxice de
pe lista VENENA si pentru produsele toxice de pe lista SEPARANDA.
2. Instrumentarul utilizat la manipularea substantelor toxice este pastrat in locuri separate de
restul ustensilelor utilizate la celelalte operatiuni.
3. Produsele ce apartin listei SEPARANDA sunt grupate si pastrate separat de celelalte
medicamente, in compartimente individualizate.
4. Pentru cunoasterea in cazuri de intoxicatii cu substante toxice a masurilor de prim ajutor,
in farmacie exista manualele de „Toxicologie” ce cuprinde antidoturile precum si „Intoxicatii
acute”
5. Personalul farmaciei este instruit cu privire la masurile urgente ce trebuiesc luate in cazul
intoxicatiilor acute sau cronice.
SC………………..SRL
Aprobat,
Adm. ....................................

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA
PRIVIND UTILIZAREA
ECHIPAMENTELOR CU ECRAN VIZUAL

CAPITOLUL 1
PREVEDERI GENERALE
Lucrătorii care urmează să desfăşoare activitati cu echipamente cu ecran vizual vor fi încadraţi
şi repartizaţi la posturile de lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii
prevăzute de reglementările în vigoare ale MS, inclusiv a examenului medical oftalmologic.
Examenul medical se va realiza periodic, în conf. cu prevederile HG 355/2007 şi ori de
câte ori lucrătorii acuză simptome vizuale sau generale posibil a fi determinate de exercitarea
profesiunii si lucrului la calculator.
In cazul în care, la controlul medical oftalmologic se constată că nu pot fi utilizaţi ochelari de
corecţie obişnuiţi, lucrătorii vor fi dotaţi cu mijloace de corecţie speciale, adecvate sarcinii de
muncă.
Lucrătorii vor fi instruiţi în utilizarea echipamentului cu ecran vizual înainte de începerea
activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.
Conducerea unitatii va planifica şi organiza activităţile de prelucrare automată a datelor astfel
încât activitatea zilnică în faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi.
In cazul în care alternarea activităţilor nu este posibilă, iar sarcina de muncă impune
utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare faţă
de cele obişnuite.
Durata şi periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instrucţiuni proprii, cu
consultarea unor instituţii specializate sau specialişti, în funcţie de modul de organizare a
activităţii şi de caracteristicile sarcinii de muncă (complexitate, ritm, durată, repetitivitate etc.) şi
vor fi incluse în timpul de lucru.
Timpul de aşteptare a răspunsului calculatorului nu va fi considerat ca pauză în activitatea
lucrătorilor.
Posturile de muncă trebuie concepute şi amenajate astfel încât să permită unor persoane
diferite să realizeze o gamă diversă de sarcini de muncă, intr-un mod confortabil şi eficace, la
nivelul de performanţă cerut.
Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire,
utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească ecranul, oricare ar fi înălţimea
ochilor deasupra planului de lucru.
Inălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire înclinată
între 10 şi 20 grade sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
Inălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de
minimum 90 grade.
In poziţie aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie cuprinsă
între 200 şi 160 mm.
Ecranul, suportul de documentare si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ
egale.
Videoterminalele vor fi astfel amplasate încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele
de lumină (naturală şi artificială).
SC………………..SRL
Posturile de muncă la videoterminale vor fi amplasate intre şirurile de corpuri de iluminat
din încăperea de lucru.
Videoterminalele vor fi amplasate la distanţă faţă de ferestre.
In cazul în care videoterminalele sunt amplasate în încăperi în care se desfăşoară şi alte
activităţi, în apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesită activităţi la
ecran.
Suprafeţele vitrate nu trebuie să fie situate în faţa sau în spatele utilizatorului.
Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi stabilitate, la locul de muncă trebuie:
a) sa se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise;
b) să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;
c) să fie posibilă reglarea înălţimii mesei fără risc de coborâre bruscă şi deci, de rănire;
d) să nu se utilizeze obiecte improvizate-pentru fixarea echipamentului de calcul.
Amenajarea posturilor de munca într-o încăpere trebuie realizată astfel încât să se asigure:
a) accesul uşor şi rapid al utilizatorului la locul lui de muncă;
a) accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului, la poziţiile
cablurilor şi la prizele electrice, fără întreruperea activităţii în desfăşurare sau cu o întrerupere
minimă.
b) un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între indivizi
şi de intimitate.
Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol.
b) să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale
utilizatorilor, inclusiv în cazul unei neamenajeri a încăperii;
c) să asigure accesul uşor iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii;
d) cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planului de lucru;
Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva
deteriorărilor mecanice.

CAPITOLUL 2
PROCEDURI DE EXPLOATARE A
ECHIPAMENTELOR CU ECRAN VIZUAL
Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele cu ecran vizual pe care nu le cunosc şi
pentru care nu au instruirea necesară.
Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul
autorizat în acest scop.
Se interzice personalului de deservire a echipamentelor cu ecran vizual să intervină la
tablourile electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, etc.
Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentele cu ecran vizual.
Se interzice efectuarea oricărei intervenţii, în timpul funcţionării, la echipamentele cu ecran
vizual.
Funcţionarea echipamentelor cu ecran vizual va fi permanent supravegheată pentru a se
putea interveni imediat ce se produce defecţiunea.
Se interzice continuarea lucrului la echipamentele cu ecran vizual atunci când se constată
o defecţiune a acestora. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de
întreţinere autorizat
Se interzice conectarea echipamentelor cu ecran vizual la prize defecte sau fără legătură
la pământ.
La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot conduce
la incendii.
In timpul funcţionarii, capacul superior al imprimantelor va fi menţinut închis, deschiderea
capacului pentru diverse reglaje se va realiza numai după deconectarea acestora de la sursă.
In timpul lucrului la vidioterminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi.
Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii.
SC………………..SRL
Utilizatorii echipamentelor prevăzute cu ecrane de vizualizare trebuie să cunoască
necesitatea şi posibilităţile de reglarea echipamentului şi mobilierului de lucru. Reglările se vor
efectua în raport cu necesităţile sarcinii de muncă, condiţiile de mediu şi cu caracteristicile
antropofunctionale şi psihofiziologice individuale. Se vor regla în principal:
- luminozitatea ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia
ecranului (înălţime, orientare, înclinare);
- înălţimea şl înclinarea suportului pentru documentare;
- înălţimea mesei de lucru (dacă este reglabilă);
- înălţimea suprafeţei de şedere e scaunului, înclinarea şi înălţimea
spătarului scaunului.
SC………………..SRL
Aprobat,
Adm. ………………………..

INSTRUCTIUNE INTERNA
Privind interzicerea fumatului in spatiile inchise

In conformitate cu Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea


si combaterea efectelor consumului de tutun si a Ordonantei nr.
13/2003 privind modificarile Legii nr. 349/2002:

Art. 1: Se interzice cu desavarsire fumatul in spatiile inchise


din cadrul societatii: oficina (incapere in care are acces
publicul si se face eliberarea produselor farmaceutice),
receptura-laborator (incaperea in care se prepara prescriptiile
magistrale si produsele oficinale), depozitul si grupul social,
holuri, coridoare, birouri sau incaperi utilizate de doua sau mai
multe persoane.

Art. 2: Fumatul este permis numai in locuri special amenajate


si inscriptionate.

Art. 3: Persoanele care se fac vinovate de nerespectarea


prevederilor prezentei instructiuni vor suporta consecintele
legale.
SC………………..SRL

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PENTRU


INGRIJITOR CURATENIE

 În timpul curăţeniei în birouri nu se va muta niciun fel de mobilier dintr-un loc în altul
fără supravegherea responsabilului echipei de curăţenie.
 Atunci când se spală podeaua cu diverse produse, se vor ocoli atât firele telefonice, cât
şi cele electrice pentru evitarea incendiilor şi accidentelor ce se pot produce prin scurt
circuit.
 În timpul cât se lucrează cu substanţe inflamabile nu este permis a se întrebuinţa foc
sau a se lucra cu ţigara aprinsă, deoarece se pot produce incendii sau accidente.
 Pentru dizolvarea diferitelor substanţe (dero, soda, clor, săpun) necesare la curăţenie, se
va întrebuinţa numai apă caldă şi nu clocotită, aceasta pentru a se evita accidentele.
 Personalul de curăţenie trebuie să cunoască modul şi locul pentru aprinderea şi
stingerea luminii, iar în cazul în care întrerupătorul este defect, nu se va utiliza
întrerupătorul şi va anunţa electricianul de serviciu pentru intervenţie.
 Pentru spălarea geamurilor se va întrebuinţa scară dublă care va fi asigurată de un alt
lucrător.
 Geamurile de peste 2 m înălţime se şterg numai de către personal care are specificat în
fişa de aptitudine , apt pentru lucru la înălţime.
 Nu se pun mai multe scaune, unul peste altul sau pe birou, pentru a face curăţenie în
locuri înalte (dulapuri, lustre, geamuri etc.).
 Atunci când personalul de curăţenie foloseşte diferite substanţe chimice pentru a curăţa
faianţa la WC-uri, lavoare etc., în mod obligatoriu va purta mănuşi de menaj şi va
utiliza perii sau bureţi.
 Personalul de curăţenie va trebui instruit pentru a coborî şi urca cu atenţie scările atunci
când transportă sacii cu gunoi.
 În timpul deplasării prin incinta unităţii, prin împrejurimi sau de la o unitate la alta,
personalul de curăţenie va respecta regulile de circulaţie în vigoare.
 Personalul de curăţenie va fi dotat cu materiale de curăţenie corespunzătoare (perii cu
coada lungă) pentru evitarea producerii unor accidente.
 Înainte de fiecare utilizare a aspiratorului acesta trebuie verificat dacă este în stare bună
de funcţionare.
SC………………..SRL
 Înainte de fiecare masă şi după terminarea programului de lucru este obligatoriu
spălatul pe mâini.
DECIZIE
Nr. 2 / ………
pentru numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea personalului

Avand in vedere prevederile cuprinse in Legea 319/2006, art.24 si ale art.10 (1) din
Normele metodologice de aplicare a Legii 319 aprobate prin HG 1425/2006

In temeiul prevederilor din actele normative enuntate la alineatul precedent si în


temeiul competentei conferite,

Administratorul SC ..................... SRL, d-na


................................ emite urmatoarea:

DECIZIE
Art.1. Incepand cu data prezentei decizii se numesc lucratori desemnati cu acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului:

1. .......................................................................................................

2. .........................................................................................................

Art 2. Sarcinile lucratorului desemnat cu acordarea primului ajutor,


stingerea incendiilor si evacuarea personalului sunt :

- va participa la instruirile si exercitiile practice privind acordarea primului


ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului;

- va acorda primul ajutor, în caz de nevoie, lucratorilor din unitate;

- va stabili legaturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ce


priveste acordarea primului ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare,
pompieri;

Art.3. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de


lucratorul/lucratorii desemnat (i) si nominalizat(i) în prezenta decizie.

Administrator .................................
SC………………..SRL

APROBAT
Adm. .................................

MASURI DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR


IN CAZ DE ACCIDENTARE

STOPUL RESPIRATOR

Stopul respirator (asfixia) este stare organismului caracterizata prin oprirea respiratiei si
deci prin lipsa oxigenului in sange, ceea ce poate produce distrugerea tesuturile vitale si chiar
moartea.
Cauzele care determina asfixia se grupeaza in 3 categorii :
- insuficienta oxigenului in aerul inhalat
- oprirea respiratiei si a circulatiei
- obturarea cailor respiratorii
Caile respiratorii pot fi blocate de spasme musculare cauzate de patrunderea apei sau a
alimentelor pe caile respiratorii sau de inflamarea tesuturilor gatului in alergii, boli sau raniri.
Tulburarile circulatiei sanguine antreneaza intr-un termen mai mult sau mai putin scurt si
tulburari respiratorii si , reciproc, stopul respirator antreneaza stopul cardiac, cele doua functii
(respiratia si circulatia) fiind complementare.
Semnele tulburarilor respiratorii :
- respiratie neregulata, prea repede sau prea rara
- respiratie suprficiala sau prea adanca
- respiratie zgomotoasa sau dificila
- congestionarea vaselor de sange de pe cap si gat
- coloratie vanata(cianotica) a buzelor, urechilor si unghiilor
- transpiratii abundente imobilizarea toracelui, circulatia de aer nu poate fi auzita sau
simtita
Daca nu se aplica respiratia artificiala, vor urma rapid stopul cardiac, starea de
inconstienta si apoi survine moartea.
Respiratia artificiala trebuie sa inceapa imediat. Creierul poate fi afectat definitiv daca
este lipsit de oxigen o perioada mai mare de 4 minute.
FAZELE DE INTERVENTIE -in executarea respiratiei artificiale :
1. aprecierea capacitatii de raspuns a victimei
2. deschiderea(eliberarea) cailor respiratorii
3. verificarea existentei respiratiei
4. ventilarea plamanilor
5. verificarea existentei pulsului
METODE DE RESPIRATIE ARTIFICIALA
 metode directe
- metoda « gura la gura »
- metoda « gura la nas »
 metode indirecte
- apasare pe spate-brate ridicate
SC………………..SRL
- apasare pe piept-brate ridicate
SECVENTELE RESPIRATIEI ARTIFICIALE-METODE DIRECTE :
 stabiliti capacitatea de raspuns a victimei
 verificati existenta respiratiei
 chemati ajutoare
 pozitionati accidentatul - pe spate, sustinandu-i capul si gatul, miscand corpul ca pe
un intreg
 deschideti caile respiratorii - folosind manevra cap rasturnat-barbie ridicata ori
impingerea mandibulei fara rasturnarea capului
 verificati existenta respiratiei
 incepeti ventilatia plamanilor
 apreciati existenta pulsului
 trimiteti dupa ajutoare(ajutor medical)
 reluati respiratia artificiala
 verificati inca o data pulsul
Cand accidentatul incepe sa respire spontan, se pozitioneaza in pozitie de siguranta (ea ajuta
la mentinerea deschisa a cailor respiratorii si la prevenirea aspirarii de fluide si vomismente).
Accidentatii care au prezentat urgente respiratorii trebuie urmariti cu grija, cu atat mai mult cu
cat pot aparea dificultati in respiratie. Ei au nevoie de ajutor medical urgent.

REANIMAREA CARDIO-RESPIRATORIE (RCR)

Reanimarea cardio-respiratorie (RCR) se aplica pentru reanimarea (resuscitarea) unei


persoane care nu respira (stop respirator) si a carei inima a incetat sa bata. Circulatia
artificiala, creata prin compresii externe asupra toracelui, determina sangele sa circule, iar
respiratia artificiala asigura oxigenarea plamanilor.
Aplicarea RCR necesita sase faze de interventie :
- aprecierea capacitatii de raspuns a victimei
- deschiderea(eliberarea) cailor respiratorii
- verificarea existentei respiratiei
- ventilatia plamanilor
- verificarea existentei pulsului
- masajul cardiac extern(compresia toracelui)
Odata inceputa, RCR trebuie continuata pana cand se obtine o revenire spontana a pulsului
si respiratiei sau pana cand victima este preluata de cadre medicale de specialitate.
Pentru mentinerea ritmului si vitezei, cat si pentru contabilizarea apasarilor se recomanda o
numaratoare cu viteza constanta.

OBSTRUCTIA CAILOR RESPIRATORII

Obstructionarea cailor respiratorii superioare reprezinta blocarea partiala sau totala a cailor
de trecere si de patrundere a aerului in plamani.
La o persoana constienta, obturarea este cauzata de obiecte straine(de exemplu, alimente).
La o persoana inconstienta, limba poate sa cada in fundul gatului si sa impiedice trecerea
aerului.
Daca aerul este impiedicat sa intre in plamani, persoana isi poate pierde cunostinta.
Daca primul ajutor nu este acordat, se poate ajunge la stop cardio-respirator si deces.
Obstructia cailor respiratorii poate fi prevenita prin :
- taierea alimentelor, in special a carnii, in bucati mici si mestecarea lor completa inainte de
a fi inghitite
SC………………..SRL
- evitarea vorbitului, rasului sau bautului in timpul mestecarii alimentelor
- evitarea ingurgitarii bauturilor inainte si in timpul alimentelor
- constientizarea faptului ca anumite alimente au tendinta de a produce inecari si deci se
recomanda precautie la consumul acestora
In cazul inecarii prin inghitire trebuie acordat imediat primul ajutor, deoarece se poate
produce obturarea partiala sau completa a cailor respiratorii (obstructia partiala a cailor
respiratopii permite doar in parte intrarea aerului in plamani, producand acces de tuse; in cazul
obstructiei complete a cailor respiratorii persoana va fi incapabila sa respire, sa tuseasca sau sa
vorbeasca).
PRIMUL AJUTOR-in caz de inecare prin inghitire necesita urmatoarele manevre (in
functie de varsta si starea fizica a victimei) :
- compresii (apasari) abdominale
- compresii (apasari) pe torace
- explorarea si scoaterea cu degetele a obiectului strain din gura
- ventilarea plamanilor
INGRIJIRI ULTERIOARE :
- se vor intrerupe manevrele pentru inecarea prin inghitire atunci cand caile respiratorii
sunt suficient de libere pentru a putea permite aplicarea respiratiei artificiale
- daca respiratia spontana se reia, se va supraveghea victima pentru a fi siguri ca nu
apar dificultati ulterioare
- persoana va fi incredintata serviciilor medicale de urgenta, deoarece manevrele pot sa
produca raniri si prin urmare, victima are nevoie de ingrijire medicala

PIERDEREA CUNOSTINTEI

Constienta este starea in care o persoana vorbeste coerent, isi controleaza activitatea
musculara, reactioneaza la stimuli durerosi precum si atunci cand este interpelata isi da seama.
Orice modificare a acestei stari, in afara somnului normal, este un inceput important de
accident sau boala.
Tulburarile starii de constienta se manifesta in 3 situatii :
 victima este constienta, dar prezinta unele tulburari
 victima este inconstienta-victima poate trece dintr-un moment in altul din stare de
inconstienta usoara la o inconstienta profunda, fara sa-si dea seama(si fara sa ne dam seama)
 victima este in stare de inconstienta profunda-victima isi pierde reflexele sale de
securitate si, daca este culcata pe spate, saliva poate inunda progresiv caile sale respiratorii,
ceea ce poate provoca stopul respirator.
Singura modalitate de a preveni si a trata aceste tulburari este asezarea victimei in pozitie
de siguranta, pe o parte, pentru a evita inundarea cailor respiratorii si inecarea.

LESINUL

LESINUL este rezultatul unei oxigenari temporar insuficiente a creierului. O persoana


care lesina va fi inconstienta chiar numai pentru cateva momente.
Cauzele obisnuite ale lesinului sunt ;
- oboseala, perioade indelungate petrecute in aceeasi pozitie(in picioare sau asezat),
lipsa aerului proaspat
- stari emotionale(frca, anxietatea, vederea sangelui)
- boala, traumatisme, dureri mari
Masuri preventive:
- se asigura aer proaspat(se deschid usi/ferestre), dar fara temperaturi excesive
SC………………..SRL
- se slabeste stransoarea hainelor la gat, piept si talie
- daca persoana este culcata, picioarele ase ridica la inaltimea de 10-30 cm fata de sol
Masuri de prim ajutor :
- se verifica daca victima are caile respiratorii deschise si daca respira
- se slabesc hainele la gat, piept, talie
- se aseaza victima in pozitia de siguranta(de recuperare)
- se asigura aer proaspat si se protejeaza victima de temperaturi extreme
- se mentine victima intinsa confortabil inca 10-15 min dupa ce si-a recapatat
cunostinta
Daca revenirea din lesin nu este rapida si completa este necesar ajutor medical.

PANSAMENTE SI BANDAJE

Pansamentele si bandajele sunt elemente de baza in acordarea primului ajutor pentru


ingrijirea ranilor si a traumatismelor muschilor, oaselor si articulatiilor.
PANSAMENTUL este un invelis protector, aplicat pe o rana, pentru a controla
sangerarea, a absorbi sangele si a preveni contaminarea si infectarea acesteia.
PANSAMENTUL trebuie sa fie :
- steril sau cat mai curat posibil
- foarte absorbant si poros pentru a mentine rana uscata
- compresibil, gros si moale, in special pentru sangerari puternice, astfel incat presiunea
sa se exercite uniform pe toata suprafata afectata
- neaderent si fara scame, pentru a reduce posibilitatea lipirii de rana. Tifonul,
bumbacul si panza de in sunt materiale potrivite pentru pansamente, in timp ce lana si alte
materiale pufoase nu sunt recomandate
Tipuri de pansamente :
- pansamente adezive-pansamente din tifon, sterile, cu banda adeziva
- pansamente din tifon(comprese)-de diverse marimi, pliate si impachetate individual
sau in numar mare
- pansamente compresive-pansamente sterile din tifon si alt material absorbant(pernuta
de tifon plina cu vata) ; se folosesc la aplicarea compresiva pe o rana cu sangerare puternica
- pansamente improvizate-obtinute din material fara scame, steril sau curat, de
preferinta alb
Materiale de prim ajutor necesare pentru pasare :
- pansamente, fesi si comprese de tifon sterile
- vata sterila
- leucoplast
- pense si foarfece sterile
- substante dezinfectante :apa oxigenata, rivanol 1%, tinctura de iod, spirt
BANDAJELE (fesi, tiunghiuri, rondele) sunt materiale folosite pentru a fixa un
pansament, a mentine compresiunea pe o rana, a sprijini un membru sau o articulatie, a
imobiliza parti ale corpului si a fixa atele.
La folosirea bandajelor se respecta urmatoarele reguli :
- se aplica bandajul suficient de strans pentru a asigura ca sangerarea este controlata
sau ca imobilizarea este bine realizata ; daca fasa este prea larga cade de pe rana, daca este
aplicata prea strans produce durere si impiedica circulatia sangelui
- se verifica periodic daca sangele continua sa circule distal fata de bandaj
- realizarea bandajarii se realizeaza cu atentie pentru a nu provoca victimei dureri si
miscari inutile
Tipuri de bandaje : bandaj triunghiular, fesi, panza dreptunghiulara, basmaua
SC………………..SRL

PLAGI. HEMORAGII

PLAGA (RANA, LEZIUNEA)-se intelege orice intrerupere a continuitatii unui tesut (a


tegumentelor sau a tesuturilor mai profunde). Plaga este insotita de obicei de sangerari si
poate avea ca urmare infectia, prin patrunderea microbilor in tesuturi. Sangerarea (hemoragia)
consta in curgerea sangelui din vase in tesutul inconjurator, in cavitati corporale sau in
exteriorul corpului. Tesuturile moi sunt cele predispuse la sangerari ca urmare a ranirii lor.

CLASIFICAREA PLAGILOR
A. functie de modul de prezentare
- inchise
- deschise
B. functie de profunzime
- escoriatii (julituri)-care intereseaza numai straturile superficiale ale pielii
- plagi superficiale-care intereseaza tegumentul in intregime si tesutul celular
subcutanat
- plagi profunde-atunci cand sunt depasite aceste straturi si sunt afectati muschii,
vasele, nervii, oasele, alte organe
C. functie de multimea straturilor si a elementelor afectate
- simple
- complexe
D. functie de modul in care s-a produs
- penetrante-cand patrund intr-o cavitate a corpului
- perforante-cand strapung un organ cavitar(inima, stomac, intestin)
- transfixiante-cand strabat intregul diametru al corpului si prezinta doua orificii : de
intrare si de iesire
E. functie de natura agentului agresor si dupa modul de producere
- plagi contuze(contuzii, vanatai)-cauzate de obicei de cadere au de o lovitura cu un
obiect contondent, rotunjit, neted, fara sa se produca o sfasiere a tegumentului(piele,
epiderma); sansele de infectie sunt reduse
- plagi zdrobite(laceratii) deschise, cu margini neregulate ;distrugerile de tesuturi
sunt mai mari, cu tendinta de necrozare, substantele rezultate fiind toxice pentru organism ;
vindecarea se produce mai greu
- plagi taiate-provocate de obiecte taioase(cutite, cioburi) la nivelul tesutului moale.
Ele prezinta margini regulate cu distrugeri minime de tesut ; se vindeca usor, cu cicatrici
- plagi intepate-cauzate de obiecte ascutite si taioase(aschii, cuie, spini). Aceste rani
pot avea orificii mici la suprafata pielii, cu distrugeri minime de tesut, dar pot fi profunde,
permitand patrunderea microbilor in adancime. Infectiile la plagile intepate sunt grave
- plagi muscate-provocate de muscaturi de animale, mai rar de om ; aceste plagi
constau dintr-o asociere de plagi taiate si zdrobite
- plagi impuscate-provocate de armele de foc

INGRIJIREA PLAGILOR

Obiectivele principale ale acordarii primului ajutor in ingrijirea plagilor sunt :


- combaterea hemoragiei
- prevenirea infectiei
- combaterea durerii
SC………………..SRL
- prevenirea si combaterea socului
Materiale de prim ajutor necesare :
- comprese sterile, vata, fesi, leucoplast
- alcool sanitar, tinctura de iod
- apa oxigenata sau tablete de perogen(10 tablete/200 ml apa)
- solutie de cloramina(4 tablete/1 l apa) ; rivanol 1%, tinctura de iod, apa fiarta 30
min si racita
- medicamente care combat durerea ; algocalmin, antinevralgic
HEMORAGIA-revarsarea sangelui in afara vaselor sanguine, ca urmare a ruperii,
taierii, inteparii sau zdrobirii acestora, deci a deschiderii sistemului circulator printr-un proces
distructiv, la orice nivel al sau. Cele mai frecvente cauze ale hemoragiilor sunt traumatismele.
Hemoragiile determina reducerea cantitatii de sange circulant, pierderile mari de sange(peste o
treime din cantitatea totala de sange din corp) putand provoca instalarea socului hemoragic, cu
consecinte grave.
CLASIFICAREA HEMORAGIILOR

1. dupa vasul de sange


- arteriala-sange rosu-deschis, oxigenat, care tasneste ritmic, odata cu bataile inimii
- venoasa-sange rosu inchis, incarcat cu bioxid de carbon, care curge in valuri
inundand rana
- capilara-sange rosu in cantitate mica, care musteste sau picura ; deseori se opreste
de la sine prin formarea unui cheag
2. dupa locul in care curge sangele
- externe-la suprafata corpului
- interne-intr-o cavitate interna
- exteriorizate-hemoragii produse intr-un organ care comunica cu exteriorul
- la distanta-fata de orificiul prin care se exteriorizeaza

FRACTURILE

FRACTURA-intreruperea continuitatii unui os, cu alte cuvinte orice rupere, zdrobire


sau plesnire (fisurare) a unui os, ca urmare a unui traumatism mai puternic (cadere de la
inaltime, lovitura, strivire, tamponare, izbire, rasucire)
PREVENIREA FRACTURILOR-prin adoptarea unor deprinderi de securitate, in acest
sens trebuind evitate :
- suprafetele accidentate sau incarcate cu diferite obiecte(obstacole): unelte,
materiale, cordoane de racord, furtunuri, etc
- pardoselile umede, murdare cu uleiuri, alunecoase ; lipsa covoarelor, carpetelor
sau traverselor ;
- scarile luminate insuficient si blocate(aglomerate) cu obiecte diferite, fara
balustrada, acoperite cu gheata si/sau zapada
- folosirea scaunelor pentru a atinge locuri inalte, a scarilor pliante defecte, a
scarilor neasigurate
- neutilizarea balustradelor si centurilor de siguranta atunci cand se lucreaza la
inaltime

TIPURI DE FRACTURI
A. ca urmare a actiunii directe sau indirecte a agentului agresor
- fractura directa-se produce la locul de aplicare a fortei respective, deci la locul de
actiune a agentului agresor
SC………………..SRL
- fractura indirecta-se produce la distanta de locul de aplicare a fortei respective,
deci de locul de actiune a agentului agresor
B. functie de modul de prezentare
- fractura completa-intereseaza osul pe toata grosimea sa, avand forme variabile
(de-a curmezisul, piezisa, spiralata)
- fractura incompleta
C. functie de modul de prezentare
- fractura inchisa-cand cel putin pielea a ramas intacta
- fractura deschisa-cand s-a produs si o rana prin care focarul de fractura comunica
cu exteriorul (ele sunt mai grave, fiind insotite de hemoragii)
D. functie de numarul de focare de fractura
- unice(un singur focar de fractura)
- multiple(mai multe focare)
PRIMUL AJUTOR IN FRACTURI - are rolul sa previna complicatiile si leziunile ulterioare
si sa diminueze durerea si umflarea zonei. El se acorda la locul accidentului, exceptand cazul in
care persista un pericol pentru salvator sau pentru victima.
Obiectivul principal al primului ajutor este reprezentat de imobilizarea focarului
fracturii pentru a preveni complicatiile si a alina durerea. Imobilizarea se realizeaza cu ajutorul
atelelor confectionate special sau improvizate.
Imobilizarea fracturii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
 ca regula generala, orice imobilizare trebuie sa cuprinda doua
articulatii(incheieturi):cea de deasupra si cea de dedesubtul focarului de fractura
 la membre, atelele se pun de o parte si de alta a focarului de fractura(sau membrul se
aseaza intr-o gutiera speciala)
 atelele se invelesc in vata(sau alte materiale moi) pentru a nu leza pielea, a nu stanjeni
circulatia sau a nu mari durerea
 se evita aplicarea atelelor pe locul unde osul vine in contact direct cu pielea
 acolo unde atela nu se poate mula exact pe regiunea imobilizata, golurile se umplu cu
vata
 se trage apoi o fasa, la inceput circulara, apoi serpuiyoare, in jurul atelelor si membrului
fracturat, obtinand astfel o imobilizare provizorie(imobilizarea de durata urmand sa se faca la
un serviciu medical de specialitate ; trebuie sa se aiba in vedere ca fasa prea stransa stanjeneste
circulatia sangelui si accentueaza durerea, iar fasa prea larga este egala cu lipsa imobilizarii.
 Orice accentuare a durerii indica agravarea situatiei si necesita controlarea pozitiei
membrelor, a bandajelor si nodurilor si a circulatiei sangelui la extremitati ; nodurile de la
materialul utilizat pentru fixarea atelelor vor fi facute peste atela si nu pe zona descoperita
deoarece pot provoca compresiuni dureroase pe tegumente.
 Cel putin 2 persoane trebuie sa conlucreze la efectuarea imobilizarii ; una ridica
membrul fracturat cu o mana, in timp ce cu palma cealalta sprijina locul fracturii iar cealalta
persoana aplica atelele si trage fasa
 Dupa imobilizare urmeaza transportarea accidentatului la spital

LEZIUNILE OCHIULUI

Aplicarea in practica a masurilor de prevenire a accidentelor si de asgurare a sanatatii si


securitatii la locul de munca trebuie sa determine evitarea lezarii ochilor. Consecintele lezarii
ochiului pot fi foarte grave ajungand pana la tulburari de vedere sau orbire.
Nu incercati sa indepartati particulele din ochi atunci cand :
- particula este pe cornee
- particula este incastrata sau s-a lipit de globul ocular
SC………………..SRL
- particula nu poate fi vazuta, desi ochiul e umflat si doare
Corpii straini care se incastreaza in ochi sau in tesutul moale de langa ochi trebuie
indepartati numai de catre medic.
ARSURILE CHIMICE
Scopul primului ajutor-este sa dilueze si treptat sa elimine substantele chimice, prin
inundarea ochiului cu apa. O substanta chimica sub forma de pudra trebuie indepartata prin
periere. Substantele chimice corosive se vor indeparta prin spalarea ochiului timp de cel putin
10-20 min (se foloseste aparatura speciala pentru irigarea ochiului)

ARSURILE

ARSURILE-raniri ale pielii sau ale altor tesuturi produse de agenti termici, chimici,
electrici sau de radiatii. Pielea protejeaza corpul de invazia bacteriilor, ajuta la controlul
temperaturii corpului si retine fluidele acestuia. Ranirea pielii prin arsuri sau opariri poate
produce pierderea acestor functii si, daca leziunea este intinsa se poate ajunge la complicatii
serioase

CLASIFICAREA ARSURILOR
A.in functie de agentul care le-a provocat
- termice- produse de foc, contactul cu obiecte fierbinti sau abur
- corosive-cauzate de substante chimice foarte active precum acizii si bazele
- electrice-produse de curentul electric
- prin radiatie-determinate de expunertea excesiva la soare, raze X sau materiale
radioactive
B.dupa profunzimea lor
- arsurile de gradul intai-limitate la stratul superficial al pielii ; pielea este rosie si
ustura (exemplu-arsura solara obisnuita)
- arsurile de gradul doi-cuprind toata grosimea pielii; pe piele apar basici cu continut
seros sau hematic ; pe langa durerea mare pe care o resimte victima, pericolul principal consta
in infectarea continutului veziculelor
- arsurile de gradul trei-leziunile depasesc grosimea pielii, distrugand si straturile mai
profunde : grasime, muschi, vase, nervi, pana la os; durerea este mai mica, deoarece
extremitatile nervilor din piele au fost distruse
- arsurile de gradul patru-sunt foarte severe, implicand distrugerea tuturor structurilor
inclusiv a osului
EFECTELE arsurilor si oparirilor sunt determinate de :
- intinderea suprafetei arse a corpului ; viata accidentatului este amenintata daca
arsurile depasesc 10% din suprafata totala a pielii
- localizarea arsurii(de exemplu, arsurile fetii pot afecta respiratia)
- gradul arsurii, determinat de profunzimea leziunii
- varsta, starea fizica si fiziologica
PRIMUL AJUTOR pentru arsura termica :
- imersiunea imediata a partii arse in apa rece sau in alcool pentru a usura durerea,
pentru a reduce inflamarea si basicarea si pentru a preveni lezarea ulterioara a tesuturilor; daca
imersiunea nu este posibila se aplica pe zona arsurii imbracaminte curata, umezita in apa rece
sau in alcool
- indepartarea imediata a oricarei surse de presiune a zonei arse(imbracaminte,
incaltaminte) inainte de aparitia inflamarii
- acoperirea arsurii cu un pansament curat, lipsit de scame, preferabil steril
Este strict interzis :
SC………………..SRL
- aplicarea de lotiuni, alifii sau pnsamente murdare
- nu se vor sparge basicile
- nu se respira si nu se tuseste peste arsuri ; nu se pipaie zona arsa
- nu se indeparteaza imbracamintea lipita de zona arsa
PRIMUL AJUTOR pentru arsura chimica :
- se inunda imediat cu apa rece din abundenta zona arsa pentru a « spala »
substantele chimice ; se continua inundarea zonei arse si in timpul indepartarii imbracamintii,
pana la spalarea (indepartarea) completa a subst. chimice
- dupa indepartarea prin spalare a substantelor chimice se continua primul ajutor ca
pentru arsura termica

ACCIDENTELE DETERMINATE DE CURENTUL ELECTRIC


(ELECTROCUTAREA)

Consecintele electrocutarii depind de trei factori:


- intensitatea curentului electric
- timpul cat trece curentul prin corp(timpul de expunere)
- traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp
Intensitatea curentului electric a carui limita de suportabilitate si considerata
nepericuloasa este :
- 10 mA in cazul curentului alternativ de frecventa industriala
- 50 mA in cazul curentului continuu
Valorile curentilor de mai sus si efctele lor au fost grupate in zone de pericol :
- curetul care trece prin corp este mai mic de 10 mA-pericol de deces foarte scazut
- curentul care trece prin corp este mai mare de 10 mA dar mai mic de 200 mA-
pericolul de paralizare a functiilor sistemului nervos este foarte probabil si pot aparea stop
respirator si stop cardiac
- curentul care trece prin corp este mai mare de 200 mA-probabilitatea decesului este
ridicata si agravata de efectele termice ale curentului electric
Timpul cat trece curentul prin corp (timpul de expunere) este foarte important mai ales in
raport cu intensitatea curentului. Cu cat timpul este mai scurt, valoarea curentului la care omul
reuseste sa se desprinda este mai mare si invers. Limitele timpului de deconectare a instalatiilor
electrice de joasa tensiune trebuie sa fie de :
- 0,2 sec pentru tensiuni pana la 250 V
- 0,1 sec pentru tensiuni pana la 500 V
Traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp se considera ca foarte
periculoase caile :
- mana stanga piciorul drept(axa inimii)
- mana dreapta-marginea superioara a bazinului
EFECTELE CURENTULUI ELECTRIC pot avea urmari imediate sau intarziate:
- urmarile imediate-se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau
circulatorii, respectiv aparitia stopului respirator si/sau cardiac, ori deces instantaneu prin
fibrilatie ventriculara
- urmarile intarziate (ore, zile)- se manifesta printr-o slabire a fortei musculare,
amorteli, chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaos; la reluarea activitatii pot
aparea tulburari care influenteaza centrul generator de excitatie al inimii.
ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
- scoaterea accidentatului de sub actiunea sau influenta curentului electric(prin
deconectarea instalatiei electrice de la intrerupatorul de alimentare)
SC………………..SRL
- determinarea starii accidentatului
- daca accidentatul este constient
- daca accidentatul este inconstient
- daca accidentatul prezinta vatamari sau raniri
- se aseaza accidentatul intr-o pozitie care sa permita examinarea sa, adica in pozitia
culcat pe spate pe o suprafata plana si suficient de rigida
- se desfac hainele de la gat, piept si zona abdominala
- se verifica starea respiratiei si existenta pulsului
- in cazul lipsei functiilor vitale, fara a mai tine seama de eventualele interdictii de
miscare a accidentatului, acestuia i se va face respiratie artificiala sau reanimare cardio-
respiratorie
 orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicala,
deoarece ulterior pot surveni tulburari de ritm cardiac
SC………………..SRL

Aprobat,
Adm. ...................................

MASURI PRIVIND

STINGEREA INCENDIILOR SI EVACUAREA LUCRATORILOR

Prin consecinţele lor devastatoare incendiile afectează puternic instalaţiile, mediul


ambiant şi, de cele mai multe ori, personalul (fie personalul de deservire, fie personalul de
intervenţie). Uneori incendiile (în special în instalaţiile unde se produc sau se utilizează
produse chimice) sunt însoţite şi de explozii, situaţie în care riscul de producere a unor
accidente se măreşte considerabil.
Pentru a preveni riscurile de incendii sau explozii trebuie să se cunoască riscurile
specifice locurilor de muncă şi la nivelul societăţii.
Principalele pericole sau situaţii periculoase ce pot genera incendii sau explozii se pot
grupa în două categorii:
a) legate de materialele combustibile
 scurgeri sau emanaţii de produse inflamabile sau explozive,
 depozitarea necorespunzătoare de materiale combustibile;
b) legate de sursa de aprindere
 focuri deschise (ex.: operaţii de sudură, flacăra injectoarelor etc.),
 scântei de natură electrică urmare a unor scurt-circuite sau a unor descărcări
electrostatice,
 particule incandescente provenite din focare preexistente (ex.: vetre de forje sau focare
de centrale termice),
 ridicarea temperaturii ca urmare a comprimării unui gaz sau în urma ambalării unor
reacţii chimice scăpate de sub control,
 puncte sau suprafeţe calde (de exemplu temperatura crescută pe carcasa unui
electromotor aflat în regim greu de exploatare),
 şocuri mecanice ce pot declanşa producerea de explozii (de exemplu în cazul fabricării
pulberilor explozive).
Măsurile preventive trebuie întotdeauna să fie dublate de măsuri de limitare a
consecinţelor cum ar fi:
 facilitarea intervenţiei pompierilor (acces, hidranţi etc.);
 dotarea cu mijloace de prevenire şi luptă contra incendiilor (aparate izolante,
dispozitive de detecţie, extinctoare etc.);
 organizarea prevenirii incendiilor în perimetru;
 informarea sistematică a salariaţilor şi a noilor angajaţi asupra mijloacelor de stingere a
incendiilor, despre modul de acordare a primul ajutor, efectuarea de exerciţii periodice;
 prevederea de dispozitive pentru micşorarea presiunii în caz de explozie.
Un risc major îl reprezintă incendiile sau exploziile în instalaţiile chimice unde acestea, prin
degajările de produse chimice toxice, pot îmbrăca caracterul unor adevărate catastrofe.
SC………………..SRL
Ţinând cont de importanţa acestei categorii de riscuri s-au dezvoltat atât tehnici
specifice de prevenire (controale, exerciţii de alarmare, formarea şi informarea personalului)
cât şi tehnici de intervenţie şi de limitare a consecinţelor pentru situaţii critice.
Planificarea acţiunilor pentru cazurile de urgenţă
Această categorie de tehnici face parte din categoria acţiunilor de limitare a
consecinţelor accidentelor. Principalele direcţii de acţiune se referă la:
 modul de acţiune în cazul producerii unui accident (anunţarea, scoaterea accidentaţilor din
zonă, organizarea echipelor de intervenţie operativă etc.)
 modul de acţiune, în cazul producerii unor catastrofe, referitor la:
- planul de alarmă locală,
- planul de alarmă generală (în unele situaţii se însoţeşte de programul de revenire la
normalitate).

Salvarea şi primul ajutor


Şi această categorie de tehnici face parte tot din acţiunile de limitare, pe cât posibil, a
urmărilor producerii unor accidente. În această categorie de acţiuni sunt incluse:
 organizarea echipelor de salvare;
 formarea şi informarea echipelor de salvare;
 organizarea punctelor de prim ajutor;
 organizarea modului de scoatere din zonă a persoanelor accidentate şi transportul
acestora la unitatea medicală de urgenţă;
 organizarea asistenţei medicale de urgenţă.
SC………………..SRL

FISA POSTULUI

1. DENUMIREA POSTULUI : FARMACIST

2. NUMELE TITULARULUI : ……………………………………………..

3. LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII : FARMACIE

4. RELATII:

a) Relatii de subordonare : Farmacistului diriginte

b) Relatii de colaborare : Angajatii farmaciei , distributia si celelalte departamente

c) Relatii de coordonare : Asistentii de farmacie

5. OBIECTIVELE POSTULUI :

 Prepararea si eliberarea medicamentelor si preparatelor farmaceutice;

 Acordarea de consiliere de specialitate pacientilor;

 Indrumarea si supravegherea asistentilor farmacisti;

 Implicarea activa pentru sustinerea politicii companiei;

6. RESPONSABILITATI :

6.1. Specifice:

- Respecta in intreaga sa activitate principiile eticii si deontologiei profesionale;

- Participa la receptia cantitativa si calitativa a medicamentelor si a celorlalte produse intrate in


farmacie;

- Asigura si raspunde de pastrarea , conservarea si manipularea medicamentelor si produselor


intrate in farmacie;

- Asigura si raspunde de evidenta, manipularea si securitatea toxicelor si stupefiantelor in


conformitate cu legislatia in vigoare si actele normative specifice;

- Asigura prepararea, conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale;

- Urmareste in permanenta calitatea medicamentelor, sisteaza distribuirea celor


necorespunzatoare si semnaleaza imediat farmacistului diriginte situatia creata;
SC………………..SRL

- Participa la activitatea de farmacovigilenta;

- Se preocupa de continua perfectionare a cunostintelor de specialitate si de promovarea


examenelor profesionale organizate de Ministerul Sanatatii si Familiei;

- Isi insuseste legislatia care reglementeaza activitatea farmaciei , in special colaborarea cu


CAS si Ministerul Sanatatii si Familiei in ceea ce priveste decontarea retetelor compensate si
gratuite , a programelor si altor forme de decontare a produselor si serviciilor;

- Efectueaza , in conformitate cu prevederile Farmacopeei Romane in vigoare , controlul de


calitate al apei distilate (acolo unde este cazul);

- Urmareste noutatile terapeutice pe plan national si international;

- La schimbarea turelor , trebuie sa dea raportul de activitate asupra evenimentelor aparute , sa


predea numerarul , precum si retetele gratuite si compensate inregistrate;

- Raspunde disciplinar material si penal (dupa caz) de lipsurile cantitative si valorice constatate
in farmacie cu ocazia inventarelor si reviziilor periodice.

6.2. Administrative:

- Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta , ingrijita , in concordanta cu politica firmei;

- Intretine ordinea , disciplina si curatenia la locul de munca;

- Respecta normele privind:


 Sanatatea si Securitatea in Munca
 Prevenirea si Stingerea Incendiilor
 Protectia Mediului;

- Respecta prevederile Regulamentului Intern;

6.3. Cu privire la personal:

- Supravegheaza si indruma activitatea practicantilor in farmacie (studenti) si a farmacistilor


stagiari;

- Supravegheaza si coordoneaza activitatea de eliberare a produselor farmaceutice si


medicamentelor de catre asistentii de farmacie;

- Acorda sprijin membrilor echipei pentru indeplinirea obiectivelor;

- Construieste un climat de munca activ, orientat catre performanta si adopta o atitudine


pozitiva fata de colegi;

6.4. Cu privire la dotari:


SC………………..SRL
- Asigura exploatarea corecta, economica si in conditii de siguranta a instalatiilor, obiectelor de
inventar si mijloacelor fixe aflate in folosinta;

- Asigura protectia sistemului informational existent (pierderi , degradare , acces personal


neautorizat);

- Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior orice defectiune sesizata;

6.5. Cu privire la deciziile financiare:

- Nu este cazul

6.6. Cu privire la relatiile interne si cu clientii:

- Informeaza pacientii cu privire la modul de utilizare al medicamentelor, respectarea dozelor si


efectelor adverse;

- Manifesta o atitudine profund umana, de intelegere si cooperare cu pacientii care solicita


medicamente , urmareste satisfacerea nevoilor acestora in conditiile respectarii normelor
privind asigurarea sanatatii, protectia consumatorului si prevenirea automedicatie;

- Promoveaza si asigura un mediu clar de comunicare (atat verbal cat si scris);

6.7. Cu privire la planificare:

- Nu este cazul

6.8. Cu privire la decizii tehnice:

- Nu este cazul

6.9. Cu privire la informatiile confidentiale:

- Asigura confidentialitatea tuturor informatiilor detinute;

6.10. Titularul postului executa si alte sarcini la solicitarea farmacistului diriginte.

7. ATRIBUTII SI RASPUNDERI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN


MUNCA:

- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea


sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane
care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

- sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de


transport si alte mijloace de productie;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il


inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
SC………………..SRL

- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea


arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca


despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele


suferite de propria persoana;

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

- sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in


munca si masurile de aplicare a acestora;

- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

8. CONDITII DE MUNCA :

8.1. Perioada de proba: conform Codului Muncii

8.2. Programul de lucru: conform orarului zilnic

8.3. Pauza: 30 minute

8.4. Ore suplimentare: conform Codului Muncii

8.5. Concedii: conform planificarii anuale

Semnatura titularului Semnatura administratorului

Data Data
SC………………..SRL

FISA POSTULUI

1. DENUMIREA POSTULUI : ASISTENT FARMACIST

2. NUMELE TITULARULUI : ……………………………………………..

3. LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII : FARMACIE

4. RELATII:

a) Relatii de subordonare : Farmacistului diriginte

b) Relatii de colaborare : Angajatii farmaciei , distributia si celelalte departamente

c) Relatii de coordonare : Nu este cazul

5. OBIECTIVELE POSTULUI :

 Prepararea si eliberarea medicamentelor si preparatelor farmaceutice sub indrumarea si


supravegherea farmacistilor;

 Acordarea de recomandari scrise si verbale cu privire la utilizarea medicamentelor;

 Curatarea, reconditionarea aparaturii si recipientelor utilizate pentru prepararea si


eliberarea medicamentelor si preparatelor farmaceutice;

 Implicarea activa pentru sustinerea politicii companiei;

6. RESPONSABILITATI :

6.1. Specifice:

- Respecta in intreaga sa activitate principiile eticii si deontologiei profesionale;

- Desfasoara activitatea in farmacie sub indrumarea directa a farmacistului;

- Manipuleaza si elibereaza medicamente si produse farmaceutice in conditiile stabilite de


legislatia in vigoare;

- Efectueaza diviziuni de produse conditionate, preparate oficinale si plante medicinale;

- Ajuta farmacistul la operatiile tehnice de preparare a medicamentelor, sub supravegherea


directa a acestuia;

- Participa la receptia cantitativa a medicamentelor si produselor cosmetice;


SC………………..SRL
- Raspunde de insusirea legislatiei care reglementeaza activitatea farmaciei, in special cea care
se refera la colaborarea cu CAS si Ministerul Sanatatii si Familiei in ceea ce priveste
decontarea retetelor compensate si gratuite, a programelor si a altor forme de decontare a
produselor si serviciilor;

- Raspunde de cunoasterea si respectarea actelor normative care reglementeaza receptia,


pastrarea , manipularea si eliberarea medicamentelor;

- Sesiseaza farmacistul ori de cate ori constata elemente ce semnifica abateri calitative ale
medicamentelor sau produselor farmaceutice (sedimentari , modificari de culoare sau aspect ,
ambalaje violate sau degradate, etc.);

- Se preocupa de continua perfectionare a cunostintelor de specialitate si de promovarea


examenelor profesionale organizate de Ministerul Sanatatii si Familiei.

- La dispozitia farmacistului, executa incasari zilnice la casa de marcat si efectueaza lucrari


scriptice de gestiune;

- Respecta in intreaga sa activitate principiile eticii si deontologiei profesionale;

- Raspunde de numerarul incasat pana la predarea legala a acestuia

- Raspunde disciplinar, material si penal (dupa caz) de lipsurile cantitative si valorice


constatate in unitate cu ocazia inventarelor si reviziilor periodice;

6.2. Administrative:

- Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta , ingrijita , in concordanta cu politica firmei;

- Raspunde de calitatea , corectitudinea si legalitatea operatiunilor efectuate;

- Intretine ordinea , disciplina si curatenia la locul de munca;

- Respecta normele privind:


 Sanatatea si Securitatea in Munca
 Prevenirea si Stingerea Incendiilor
 Protectia Mediului;

- Respecta prevederile Regulamentului Intern;

6.3. Cu privire la personal:

- Mentine un climat de munca activ orientat catre performanta si adopta o atitudine pozitiva
fata de colegi

6.4. Cu privire la dotari:

- Asigura protectia sistemului informational existent (pierderi, degradare, acces personal


neautoriz.);
SC………………..SRL
- Asigura exploatarea corecta, economica si in conditii de siguranta a instalatiilor, obiectelor de
inventar si mijloacelor fixe aflate in folosinta;
- Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior orice defectiune sesizata;

6.5. Cu privire la deciziile financiare:

- Nu este cazul

6.6. Cu privire la relatiile interne si cu clientii:

- Informeaza pacientii cu privire la modul de utilizare al medicamentelor, respectarea dozelor si


efectelor adverse;

- Manifesta o atitudine profund umana , de intelegere si cooperare cu pacientii care solicita


medicamente, urmareste satisfacerea nevoilor acestora in conditiile respectarii normelor
privind asigurarea sanatatii, protectia consumatorului si prevenirea automedicatie;

- Promoveaza si asigura un mediu clar de comunicare (atat verbal cat si scris);

6.7. Cu privire la planificare:

- Nu este cazul

6.8. Cu privire la decizii tehnice:

- Nu este cazul

6.9. Cu privire la informatiile confidentiale:

- Asigura confidentialitatea tuturor informatiilor detinute;

6.10. Titularul postului executa si alte sarcini la solicitarea farmacistului diriginte.

7. ATRIBUTII SI RASPUNDERI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN


MUNCA:

- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea


sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane
care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

- sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de


transport si alte mijloace de productie;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il


inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea


arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
SC………………..SRL

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca


despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele


suferite de propria persoana;

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

- sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in


munca si masurile de aplicare a acestora;

- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

8. CONDITII DE MUNCA :

8.1. Perioada de proba: conform Codului Muncii

8.2. Programul de lucru: conform orarului zilnic

8.3. Pauza: 30 minute

8.4. Ore suplimentare: conform Codului Muncii

8.5. Concedii: conform planificarii anuale

Semnatura titularului Semnatura administratorului

Data Data
SC………………..SRL

FISA POSTULUI

1. DENUMIREA POSTULUI : : INGRIJITOR - FARMACIE

2. NUMELE TITULARULUI : ……………………………………………..

3. LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII : FARMACIE

4. RELATII:

a) Relatii de subordonare : Farmacistului diriginte

b) Relatii de colaborare : Angajatii farmaciei

c) Relatii de coordonare : Nu este cazul

5. OBIECTIVELE POSTULUI :

 Intretinerea curateniei in farmacie si in anexele acesteia;

6. RESPONSABILITATI :

6.1. Specifice:

- Respecta in intreaga sa activitate principiile eticii profesionale;

- Asigura si raspunde de ordinea si curatenia atat in farmacie cat si zona exterioara aferenta
acesteia (vitrina , scari , trotuar , rigola , spatiu verde ,etc.);

- Intretine in perfecta ordine si curatenie mobilierul , aparatele , ustensilele , vesela si tot ceea
ce constituie instalatia farmaciei;

- Are grija de materialele de intretinere , utilizandu-le cu eficienta si solicita sefului ierarhic


superior necesarul de materiale;

- Raspunde de calitatea activitatii efectuate si de efectuarea acesteia la timp;

- Asigura securitatea functionarii instalatiilor si securitatea farmaciei;

- NU elibereaza medicamente sau produse farmaceutice;

- NU aranjeaza singur medicamente sau produse farmaceutice pe rafturi;

- NU are acces la sistemul informational;


SC………………..SRL
6.2. Administrative:

- Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta , ingrijita , in concordanta cu politica firmei;

- Intretine ordinea , disciplina si curatenia la locul de munca;

- Respecta normele privind:


 Sanatatea si Securitatea in Munca
 Prevenirea si Stingerea Incendiilor
 Protectia Mediului;

- Respecta prevederile Regulamentului Intern;

6.3. Cu privire la personal:

- Mentine un climat placut de munca si adopta o atitudine pozitiva fata de colegi;

6.4. Cu privire la dotari:

- Asigura exploatarea corecta , economica si in conditii de siguranta a instalatiilor , obiectelor


de inventar si mijloacelor fixe aflate in folosinta;

- Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior orice defectiune sesizata;

6.5. Cu privire la deciziile financiare:

- Nu este cazul

6.6. Cu privire la relatiile interne si cu clientii:

- Adopta o atitudine respectuoasa atat fata de colegi cat si fata de clienti;

6.7. Cu privire la planificare:

- Nu este cazul

6.8. Cu privire la decizii tehnice:

- Nu este cazul

6.9. Cu privire la informatiile confidentiale:

- Asigura confidentialitatea tuturor informatiilor detinute;

6.10. Titularul postului executa si alte sarcini la solicitarea farmacistului diriginte.

7. ATRIBUTII SI RASPUNDERI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:

- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
SC………………..SRL
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate
de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

- sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si


alte mijloace de productie;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau
sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a


dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de


propria persoana;

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

- sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri
pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora;

- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

8. CONDITII DE MUNCA :

8.1. Perioada de proba: conform Codului Muncii

8.2. Programul de lucru: conform orarului zilnic

8.3. Pauza: 30 minute

8.4. Ore suplimentare: conform Codului Muncii

8.5. Concedii: conform planificarii anuale

Semnatura titularului Semnatura administratorului

Data Data
SC………………..SRL

FISA POSTULUI

1. DENUMIREA POSTULUI : CONTABIL

2. NUMELE TITULARULUI : ……………………………………………..

3. LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII : BIROU

4. RELATII:

a) Relatii de subordonare : Administratorului, Farmacistului diriginte

b) Relatii de colaborare : Angajatii farmaciei

c) Relatii de coordonare : Nu este cazul

5. OBIECTIVELE POSTULUI :

 Implicarea activa pentru sustinerea politicii firmei;


 Mentinerea sub control a relatiilor financiare cu diversii clienti;

6. RESPONSABILITATI :

6.1. Specifice:

- Respecta in intreaga sa activitate principiile eticii si deontologiei profesionale;

- Urmareste si inregistreaza platile facute de clienti conform extraselor de cont, a chitantelor si a


facturilor emise;

- Intocmeste situatii la zi pentru clientii de pe traseele de marfa pe care le comunica agentilor de


vanzari;

- Clarifica direct sau telefonic diferentele intre soldurile diversilor clienti;

- Urmareste si clarifica sume inregistrate incomplet/eronat in Registrul de Casa din punct de vedere al
incasarilor aferente facturilor emise catre clienti;

- Intocmeste si analizeaza rapoarte la zi pentru clienti incerti sau in litigiu;

- Propune intocmirea notificarilor catre clientii ce nu respecta termenele scadente;

- Intocmeste extrase de cont pentru toti clientii conform Legii Contabilitatii;


SC………………..SRL
- Regleaza soldurile in functie de confirmarile primite;
- Colecteaza, numara, triaza, leaga sub forma de pachete banii incasati de agentii comerciali si soferi;

- Opereaza in sistemul informatic sumele conform Borderoului de Incasari si Monetarelor primite de la


farmaciile proprii;

- Pentru salariatii fara card, intocmeste centralizatorul sumelor de virat, in conformitate cu care trimite
banii, sub forma de salarii;

- Efectueaza plati catre furnizori, in limita plafonului de casa, restituie garantii, opereaza diferentele
aferente avansurilor si ordinelor de deplasare inchise;

- Tine evidenta chitantierelor si monetarelor pe formularul Fisa de Magazie;

6.2. Administrative:

- Asigura documentele necesare desfasurarii activitatilor;

- Se informeaza asupra reglementarilor legale / standardelor armonizate specifice postului;

- Se preocupa continuu de a se perfectiona in specialitate;

- Isi intelege si constientizeaza rolul in organizatie si face eforturi folosindu-si la maxim abilitatile
pentru indeplinirea obiectivelor organizationale;

- Se asigura ca aplica toate cunostintele detinute conform studiilor si calificarii atestate, precum si
experienta in domeniu;

- Are responsabilitati pentru partea din patrimoniu folosita ca instrument de lucru pentru atingerea
obiectivelor activitatii profesionale;

- Incearca sa raspunda la situatiile imprevizibile ce pot aparea in activitatea profesionala;

- Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta , ingrijita , in concordanta cu politica firmei;

- Intretine ordinea , disciplina si curatenia la locul de munca;

- Respecta normele privind:


 Sanatatea si Securitatea in Munca
 Prevenirea si Stingerea Incendiilor
 Protectia Mediului;

- Respecta prevederile Regulamentului Intern;

6.3. Cu privire la personal:

- Mentine un climat de munca activ , orientat catre performanta si adopta o atitudine pozitiva fata de
colegi;
SC………………..SRL

6.4. Cu privire la dotari:

- Asigura exploatarea corecta , economica si in conditii de siguranta a instalatiilor , obiectelor de


inventar si mijloacelor fixe aflate in folosinta;

- Asigura protectia sistemului informational existent (pierderi , degradare , acces personal neautorizat);

- Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior orice defectiune sesizata;

6.5. Cu privire la deciziile financiare:

- Raspunde de realizarea obiectivelor financiare si de realizarea indicatorilor financiari previzionati

6.6. Cu privire la relatiile interne si cu clientii:

- Promoveaza si asigura un mediu clar si transparent de comunicare (atat verbal cat si scris);

6.7. Cu privire la planificare:

- Nu este cazul

6.8. Cu privire la decizii tehnice:

- Nu este cazul

6.9. Cu privire la informatiile confidentiale:

- Asigura confidentialitatea tuturor informatiilor detinute;

6.10. Titularul postului executa si alte sarcini la solicitarea sefilor ierarhici superiori.

7. ATRIBUTII SI RASPUNDERI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:

- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate
de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

- sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si


alte mijloace de productie;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau
sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a


dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
SC………………..SRL
- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de


propria persoana;

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

- sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri
pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora;

- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

8. CONDITII DE MUNCA :

8.1. Perioada de proba: conform Codului Muncii

8.2. Programul de lucru: conform orarului zilnic

8.3. Pauza: 30 minute

8.4. Ore suplimentare: conform Codului Muncii

8.5. Concedii: conform planificarii anuale

Semnatura titularului Semnatura administratorului

Data
SC………………..SRL

Aprobat,
Adm. ................................

OBLIGATIILE LUCRATORILOR IN DOMENIUL


SECURITATII SI SANATATI IN MUNCA

Art.1. Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu


pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea
angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

Art. 2. (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 1,


lucratorii au urmatoarele obligatii:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,


echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
SC………………..SRL
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau


inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie


de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului


accidentele suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este


necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii


desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si


sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la
procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.
SC………………..SRL

TEST DE VERIFICARE
INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA

1. Lucrătorul trebuie să poarte echipamentul de protecţie:


a. în mod obligatoriu în vederea prevenirii accidentelor de muncă;
b. numai atunci când consideră lucrătorul;
c. numai dacă i s-a făcut instruirea de securitate şi sănătate în muncă.

2. Vătămarea corporală, intoxicaţia profesională care are loc în timpul procesului de


muncă şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin 3 zile
calendaristice, invaliditate sau deces constituie:
a. suprasolicitare;
b. stres;
c. accident de muncă.

3. Respectarea obligaţiilor de securitate şi sănătate în muncă constituie:


a. o obligaţie;
b. un drept;
c. un beneficiu.

4. La apariţia unui pericol lucrătorul are obligaţia să:


a. continue cu grijă activitatea fără să sufere accidente;
b. oprească lucrul şi să informeze de îndată despre aceasta;
SC………………..SRL
c. îndepărteze pericolul.

5. Răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă


poate fi:
a. penală, administrativă, disciplinară,civilă;
b. civilă, penală, patrimonială, contravenţională;
c. disciplinară, materială, contravenţională, penală.

6. Echipamentul de protecţie se oferă salariaţilor:


a. contra cost;
b. în mod gratuit;
c. se suportă jumătate de salariat, jumătate de conducătorul companiei.

7. Obligaţia asigurării echipamentului de protecţie revine:


a. sindicatului;
b. angajatorului;
c. salariatului.

8. Materialele igienico-sanitare se acordă salariaţilor, conform Legii nr. 319 /2006:


a. contra cost;
b. gratuit;
c. în funcţie de decizia consiliului de administraţie.

9. Instruirea periodică de securitate şi sănătate în muncă se face de către:


a. conducătorul locului de muncă respectiv;
b. conducătorul societăţii;
c. persoana care se ocupă cu activitatea de prevenire şi protecţie.
10. Ce este o fractură?
a. ruperea părţilor osoase ale corpului;
b. ruperea muşchilor;
c. ruperea ligamentelor.

11. Cine trebuie să acorde prim ajutor, la locul de muncă, în caz de accident?
a. orice persoană aflată la locul de muncă;
b. orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să acorde primul ajutor;
c. şeful de secţie.

12. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă sunt obligatorii de respectat?


a. da;
b. nu;
c. parţial.

13. Ce se înţelege prin accident de muncă?


a. vătămarea violentă a angajatului precum şi intoxicarea acută profesională care provoacă
incapacitate temporară de muncă de cel mult 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces;
b. accident suferit pe drumul de la serviciu către casă indiferent de momentul producerii lui;
c. accident suferit în perioada concediului de odihnă.

14. Amenzile contravenţionale potrivit Legii nr. 319/2006 se aplică:


a. de către Directorul General;
SC………………..SRL
b. de către orice persoană din societate cu funcţii de răspundere;
c. de către inspectorii de muncă.

15. Fişa individuală de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă se păstrează la:
a. lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie;
b. biroul Resurse Umane;
c. conducătorul locului de muncă.

Grila de răspuns:
1 – a; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – c; 6 – b; 7 – b; 8 – b; 9 – a;
10 – a; 11 – b; 12 – a; 13 – a; 14 – c; ; 15 - c.

Loc de Muncă ……………………..


Nume, Prenume……………………
Funcţia………………………………
\
TEST 2
Pentru verificarea cunoştintelor de securitate şi sănătate în muncă

1. Scopul legii securităţii şi sănătăţii în muncă este:


A. instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a
lucrătorilor;
B. prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
C. asigurarea celor mai bune condiţii de muncă.

2. Instruirea periodică
A. se face tuturor lucrătorilor;
SC………………..SRL
B. are scopul de a reînprospăta şi actualiza cunoştinţele în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă;
C. se face pe baza de tematici de instruire întocmite de către personalul care se ocupă de
activitatea de prevenire şi protecţie a lucrătorilor şi aprobată de către angajator.

3. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde urmatoarele faze:


A. instruire introductiv generală;
B. instruire zilnică;
C. instruire la locul de muncă;
D. instruire periodică.

4. Instruirea la locul de muncă:


A. se efectuează înaintea instruirii introductiv generale;
B. se efectuează după instruirea introductivă generală;
C. se efectuează după admiterea la lucru.

5. Periodicitatea instruirii periodice este reglementată prin:


A. Legea nr.319/2006;
B. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;
C. Instrucţiuni proprii.

6. Echipamentul individual de protecţie este:


A. este orice dispozitiv sau mijloc destinat purtării de către fiecare participant la procesul de
muncă pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor factori de risc de accidentare sau
îmbolnăvire profesională;
B. orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru al proteja împotriva
unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea în muncă,
precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;
C. orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru al proteja împotriva
unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea în muncă.

7. Materialele igienico-sanitare se acordă:


A. se acordă obligatoriu şi gratuit;
B. nu se acordă în mod obligatoriu;
SC………………..SRL
C. nu se acordă gratuit.

8. Accidentul de muncă se clasifică în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor


accidentate, în:
A. accident care produce o incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile calendaristice;
B. accident care produce invaliditate;
C. accident mortal;
D. accident colectiv.

9. Instruirea periodică se efectuează suplimentar în următoarele cazuri:


A. când un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice;
B. la modificarea tehnologiilor existente;
C. lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi /sau unitate la alta.

Grila răspunsuri

1. a, 2 abc, 3 acd, 4b, 5 c, 6 b, 7 a, 8 abcd, 9 ab