Sunteți pe pagina 1din 4

Structura proiectului pentru susținerea

examenului de certificare a calificării absolvenţilor, filiera tehnologică,


învăţământului liceal
– Clasa a XII-a

I. Redactarea părții scrise a proiectului implică tehnoredactarea conținutului sub forma a 10 - 20 de


pagini (la care se adaugă eventualele anexe), Proiectul trebuie să respecte următoarea structură:
a) pagina de titlu (este pagina nenumerotată): datele de identificare ale unității de învățământ,
ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională,
conform Registrului național al calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale
pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, în vigoare în momentul
elaborării proiectului.
b) pagina de titlu (pagina a doua care nu se numerotează) – indicarea titlului lucrării
c) cuprinsul(pagina de la care pornește numerotarea lucrării)
d) argumentul: 2 - 3 pagini care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le
abordează, în relație directă cu utilitatea pentru calificarea respectivă
e) conținutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele
proiectului, problemele practice soluționate, perspectiva personală a candidatului în
abordarea temei. Studiu de caz privind … (tema aleasă, cum apare ea in titlul proiectului)
(trebuie sa aibă 4-10 pagini; reprezintă partea practică aplicativă a proiectului, făcându-se
referire şi la elemente teoretice)
f) bibliografia
g) anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator,
descrierea experimentelor, fișele de observație, prezentarea și analiza unor secvențe din
procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de
proiectare, documentația tehnică întocmită etc.
II. Proiectul redactat la calculator, în Microsoft Word printat sub forma A4 și legat cu spirală se va preda la
Secretariatul Colegiului Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava. pâna la data 23.05.2018

Proiectul se redactează, în mod obligatoriu, cu diacritice!!!

Prezentarea PPT, care poate să însoțească proiectul, va conține maxim 20 slide-uri.


Reguli de tehnoredactare:

1. Formatul paginii va fi A4, cu marginile: sus, jos - 2 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 2 cm

2. Fontul va fi Times New Roman, dimensiunea 12, distanța dintre rânduri multiplu de 1,5.
Alinierea paragrafelor va fi stânga-dreapta.

3. La subsolul paginilor va apare numărul de pagină aliniat la dreapta, format arab.


Numerotarea paginilor va începe de la cuprins, primele două pagini nu se numerotează, argumentul
va avea numărul de pagină 1.
4. Cuprinsul va fi realizat în mod automat folosind Inserare – Referință - Index şi tabele,
după introducerea întregului proiect.
5. Autorii din Bibliografie vor fi introduși în ordine alfabetică astfel:
1. BÂZDOACĂ, Elvira – Inițiere În Excel, Editura Arves, Bucureşti, 2002
2. DIMA, Gabriel, DIMA, Mihai - Informatică aplicată, Editura Teora, Bucureşti,1998
COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

Proiect pentru susținerea


examenului de certificare a calificării profesionale
– Nivel 4

Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Profesor coordonator,
……………………………………….. Candidat,
……………………..
clasa a XII-a B/C…

Suceava, 2018
TEMA:
CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR
CORPORALE