Sunteți pe pagina 1din 6
(70 : a.o7. 2018. ‘Subsemnata, KOVESI LAURA CODRUTA. ,avand funetia de PROCUROR SEF DIRECTIE la DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE CNP ; domici cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie rispundere cA impreuna cu familia” detin urmitoarele: 1) Prin familie se infelege sotul/sotia si copii aflat refinerea acestora. 1. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. NU DETIN : - : 5 : 7 * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afld in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor, 2. Clidiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ari. KOVES t4mp. ‘Cumpérare credit ipotecar [COD Ree * Categoriile indicate sunt: (1) apartament, (2) casi de Tocuit, (3) casi de vacan{&, (4) spajii comerciale/de productie. 2) La "Titular" se mengioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soqul/sofia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. IL. Bunuri mobile 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport NU DETIN - - - = 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colectii de arti si numismatic’, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare ‘insumata depaseste 5.000 de euro NOTA Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afla sau nu pe teritoriu! Romaniei Ja momentul declararii NU DETIN - - IL. Bunuri mobile, a ciror valoare depiseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni [Cota 3/8 din masa succesorali dupa defunctul LASCU IOAN (masa succesorald a fost compusa din cot de 2 casi de locuit Medias 355 mp (valoarea impozabild); 4 din teren arabil — grddin& 216 mp (valoarea impozabila); cota de ¥ din autoturism Audi A4~ an fabricatie 2008 (valoarea impozabila); cota ¥2 din autoturism Audi Q3— 2015 (valoarea impozabila); cota Ys din suma de 10.000 Euro, cota % din 10 certificate de depozit (100.000 lei); cota de “2 din 47 obligatiuni (47.000 Euro). [Cota 3/8 din masa succesorali a fost dobanditi in urma procedurii succesorale in 2018 si instrdinata tot in 2018 Jcdtre LASCU ILEANA prin act de partaj voluntar. Primire 10.000 Euro in 2018 conform actului de partaj voluntar. IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumati a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate. |BRD — Groupe Societe Generale curent EURO 2016 0 (zero) IBRD — Groupe Societe Generale jcurent RON 2016 19 BRD — Groupe Societe Generale oe RON 2016 7.328 IBRD — Groupe Societe Generale eaten RON 2017 0 (zero) economit 36.531 (din care 10.000 euro IBRD — Groupe Societe Generale EURO 2016 ca urmare aa *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivatente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investi acestora depiseste 5.000 de euro recte si imprumuturi acordate, daca valoarea de piati insumata a tuturor NOTA Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate. NU DETIN, *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligatiuni): (2) ‘actiuni sau parti sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depiisese echivalentul a 5.000 de euro pe an: NU DETIN NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate 3 V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora depiiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in stedinatate. VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fafi de valoarea de piafi, din partea unor persoane, organizafii, societiti comerciale, regii autonome, companii/societiti nationale sau institufii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontiri de cheltuieli, altele decit cele ale angajatorului, a ciror valoare individuali depiseste 500 de euro* LL. Titular : : 5 1.2. Soy/sotie : s : 1.3. Copii : - - *Se excepteazé de la declarare cadourile si tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al II-ea VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. $71/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. LI. Titular [Salariu Directia National KOVESILAURA CODRUTA [Atticoruptie. Bucuresti, str Exercitare atributii 265.932 RON 1.2. Soysotie z 2 13. Copii : 12. Venituri din activitayi independente 2.1. Titular : = S 2.2. Soysotie : 13. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor 3.1. Titular : ~ ~ 3.2. Soysotie = = - |4. Venituri din investitit 4.1. Titular : = 7 [4.2. Soysotie = - = 5. Venituri din pensii 5.1, Titular : - 5 5.2. Soy/sorie - - - (6. Venituri din activitayi agricole (6.1. Titular : : : 6.2. Soy/sotie - - - 7. Venituri din premii si din jocuri de noroc 7.1. Titular - - = 7.2. Soy/sotie - = = 17.3. Copii : 5 s [8. Venituri din alte surse 8.1. Titular : - - KOVESI LAURA CODRUTA eae : 69,35 RON economii BRD 8.2. Soysotie = - = 8.3. Copii : 5 : Prezenta declaratie constituie act public si rispund potri caracterul incomplet al datelor mentionate. legii penale pentru inexactitatea sau Data completirii Ss 10.07.2018