Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA: GIMNAZIALĂ NR.1 MANOLEASA


PROFESOR: NECHITA FLORENTINA
CLASA: a VII-a
DISCIPLINA: opțional - ,,Metalele în lumea vie‟
DATA:
TEMA: Rolul metalelor în organismele animale
TIPUL LECȚIEI: lecție de fixare și consolidare, recapitulare și sistematizare
DURATA: 50 min.
SCOPUL LECȚIEI: Reorganizarea cunoștințelor despre metale, cu accent pe sodiu, calciu și fer.

COMPETENȚE SPECIFICE:

CS 1 – formularea de ipoteze referitoare la implicarea metalelor în organismele vii


CS 2 – utilizarea terminologiei specifice în mod sistematic într-o varietate de contexte de
comunicare
CS 3 – furnizarea soluțiilor la probleme ce necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiți
/ concepte relaționate
CS 4 – Aprecierea importanței cunoașterii metalelor și a rolului lor pentru viață

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 O 1 – să descrie proprietățile fizico-mecanice și fiziologice ale Na, Ca și Fe.
 O 2 – să formuleze predicții pornind de la date cunoscute
 O 3 – să compare proprietățile Na, Ca și Fe, utilizările lor și rolul în organismele vii
 O 4 – să-și argumenteze predicțiile formulate
 O 5 – să aplice cunoștințele dobândite în contexte noi
 O 6 – să-și asume roluri și să acționeze conform acestora, argumentând fiecare acțiune
 O 7 – să creeze texte scurte, originale prin care să sintetizeze conținutul (eseul de cinci
minute) sau pornind de la termeni cheie

METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU:


- Conversația euristică
- Cubul
- Problematizarea
- Eseul de cinci minute
- Copacul ideilor,
- Ciorchinele
- Diagrama Venn
- Termeni cheie

MIJLOACE DE REALIZARE:
- fișe de lucru, coli flipchart, markere, postit-uri

FORME DE ORGANIZARE:
- frontal, individual și în grup

EVALUARE:
- observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor,
- aprecierea răspunsurilor și a comportamentelor elevilor,
- acordare de note

BIBLIOGRAFIE:
- Inspectoratul Școlar al Județului, Casa Corpului didactic Suceava, Proiecte de lecții aria
curriculară Matematică și științe, Suceava, 2004
- programa de opțional ,,Metalele în lumea vie‟
- Bâclea, D., Constantinescu, M., Chimie. Planuri de lecție ( clasele VII-XII), Editura Polirom,
Iași, 1999
- Șunel, V., Ciocoiu, I., Rudică, T., Bîcu, E., Metodica predării chimiei pentru concursul de
titularizare, examenul de definitivat și gradele II, I, Editura Marathon, Iași, 1997
- Pruteanu, L. M., Metode interactive folosite în studiul chimiei, Ed. Rovimed Publishers,
Bacău, 2010
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Eșalonarea conținutului Strategia didactică


Nr. Etapele lecției / Ob. Evaluare
crt. timp oper. Activ.prof. Activ.elev Metode, Mijloa Forme
procedee ce de de
tehnici învățare organi
didactice zare

1. Moment •Se face prezența și se •Își pregătesc caietele Observarea


organizatoric asigură de existența de notițe și Instructa
3 min. tuturor materialelor instrumentele de scris
jul
necesare bunei desfășurări •Citesc regulile
a lecției Materia
le Frontal
•Se stabilesc regulile ce
didacti
trebuie respectate de elevi
în timpul activității ce
necesa
re
2. Anunțarea temei și •Elevii sunt anunțați că
a obiectivelor lecția de astăzi este: • Elevii vor nota titlul Conversa Tablă Frontal Observarea
5 min. Recapitularea unității de lecției în caiete ția Cretă
învățare - ,, Rolul metale- •Elevii scrie planul de
lor în organismele recapitulare pe caiete
animale‟ Caiete Indivi-
Schema de dual
•Se prezintă planul de
notițe
recapitulare și obiectivele
lecției: O 1 - 7

3. Dirijarea învățării •împarte clasa în 6 grupe, •conștientizează Frontal


30 min. •solicită elevilor să-și obiectivele lecției Explica- Cub Pe
aleagă o imagine din cele •urmăresc indicațiile ția Imagini grupe
șase cartonașe, referitoare la Fișe de
•explică corespondența organizarea lecției lucru
între imaginea aleasă și •împart rolurile în Coli
sarcina ce corespunde cadrul fiecărei echipe flip-
acelei imagini de pe cub, •aleg o imagine și chart,
•distribuie materialele și conștientizează mar-
fișele de lucru sarcina de lucru Descrie- kere,
Conform fișelor de lucru: înscrisă pe fața rea postit-
•cere elevilor să descrie cubului uri
sub forma unui eseu de 5
minute caracteristicile
fizice și chimice ale Na,
Ca și Fe în stare pură / Eseul de
formă de ioni și rolul 5 min. Fișa
acestora în organismele vii nr.1 Pe
( fișa nr.1) grupe
•propune compararea
proprietăților celor trei
metale sub forma
diagramei Venn( fișa nr.2)
Compara Fișa
ția nr.2
•cere elevilor să analizeze
Diagra-
informațiile referitoare la
ma Venn
Na, Ca și Fe și să le
sintetizeze sub forma unui Fișa
ciorchine ( fișa nr.3) Analiza nr.3
•propune elevilor să aso- Ciorchi-
cieze cuvintele ,, nele
sodiu‟, ,,calciu‟ și ,,fer‟ •urmăresc itemii de pe
cu alte noțiuni sub forma fișa de lucru
unui copac al ideilor ( fișa Fișa
nr.4
nr.4) •rezolvă sarcina pe o
•solicită să citească cu coală flipchart Copacul
atenție afirmațiile și să de idei
răspundă aplicând
cunoștințele dobândite Proble-
privind proprietățile matiza- Fișa
metalelor studiate ( fișa rea nr.5
nr.5)
•solicită argumentarea
Proble- Fișa
unor afirmații privind
matiza- nr.6
rolul metalelor în
rea
organismele vii ( fișa nr.6)

4. Asigurarea reten- •Cere elevilor să-și


ției și a transferu- prezinte rezultatul •Fiecare grupă își Expune- Postere observarea
lui activității și celorlalți prezintă rezultatul rea realiza- Pe
( 9 min.) colegi, în fața clasei : activității în fața clasei te de grupe
eseul de 5 min., elevi
ciorchinele, copacul de
idei, diagrama Venn.
•tema pentru acasă:
sintetizarea rezultatelor •Își notează în caiete Indivi-
fișei 5 sub forma unei tema pentru acasă dual
povești.

5. Aprecieri și •Se apreciază răspunsurile •Se autoevaluează și Dezbate- Descrip Autocorec-


recomandări și comportamentele interevaluează în rea tori de Indivi- tarea
( 3 min.) elevilor, cadrul echipei pe baza Explica- perfor- dual Autonota-
•Se fac recomandări descriptorilor de ția manță rea contro-
pentru orele viitoare performanță lată
•Se acordă note •Își vor exprima starea Postit-
sufletească printr-un uri
postit.
FIȘA NR.1

Descrie , sub forma unui eseu de cinci minute , caracteristicile fizice ale sodiului, calciului și
ferului, precum și rolul acestora în organismele vii.

FIȘA NR. 2

Compară proprietățile sodiului, calciului și ferului folosind diagrama Venn.

Aveți în vedere:

- asemănări
- deosebiri
- proprietăți specifice
FIȘA NR.3

Asociază cuvintele ,, sodiu‟, ,, calciu‟ și ,, fer‟ cu noțiunile de pe postit-uri și alcătuiește


pentru fiecare cuvânt un copac al ideilor.

Se dau termenii:

foarte moale
ser fiziologic, ser sangvin
luciu metalic în tăietură proaspătă
reacționează destul de rapid cu apa
hemoglobină, mioglobină, hemocianine
îndulcitori, aditivi alimentari
menținerea echilibrului acido-bazic
în stare pură este mai moale decât aluminiul
arde cu flacără galbenă
coagulare sangvină, contracție musculară
gri
apa de mare
transportă oxigenul și dioxidul de carbon
arde cu scântei
alb-argintiu
luciu metalic în tăietură proaspătă
funcționarea nervilor
gri- argintiu
în respirația celulară prin enzimele redox
arde cu flacără roșie
reacționează energic cu apa
influențează deplasarea moleculelor de apă
oase și dinți
reacționează destul de rapid cu apa
sare gemă
meteoriți, pirită, hematii,magnetită
luciu metalic în tăietură proaspătă
moale
calcar ( piatră de var), cretă
influențează tensiunea și are rol
anticoagulant procese de oxidare și reducere în
organismele vii
fonte, oțeluri, electromagneți
FIȘA NR.4

Aplică cunoștințele în practică.

Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și precizează despre ce proprietate este vorba:

1. Sodiul se taie foarte ușor cu o lamă.


2. Calciul este mai greu decât sodiul și mult mai ușor decât ferul.
3. Lăsat mult timp în aer umed, un cui de fier se acoperă cu un strat fin de pulbere brun-roșcată.

FIȘA NR. 5

Argumentează:

1. De ce este importantă concentrația de sodiu ionic pentru tensiunea arterială?


2. De ce este necesar să consumăm lapte și produse lactate?
3. De ce ferul ionic este crucial pentru performanțele mintale?

FIȘA NR. 6

Analizează proprietățile și rolul metalelor: Na, Ca, Fe în organismele animale și


sintetizează-le sub forma unui ciorchine pentru fiecare metal în parte.
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

Nota Calificativul Nivelul de performanță

10 Excelent - viziune personală clară,


- prezentare coerentă
- argumentație bine documentată
- idei originale
- limbaj corect gramatical și științific

9-10 f.bine - tratare completă,


- coerență,
- relevanță,
- mai multe elemente personale,
- capacitate de anticipare a unor roluri sau utilizări
- limbaj corect gramatical și științific

8-9 bine - tratare relativ simplă, dar corectă,


- limbaj gramatical și științific cu unele erori
- capacitate redusă de anticipare a unor roluri sau utilizări
- puține elemente personale slab argumentate

5-7 satisfăcător - puține argumente corecte,


- limbaj greoi, cu greșeli frecvente
- prezentare deficitară, inconstantă

3-4 slab - tratare incorectă, în afara subiectului,


- limbaj inadecvat științific sau gramatical
- nu argumentează logic,
- exprimări preluate de la colegi, fără relevanță cu tema

1-2 f. slab -rezultate incoerente / inexistente


-argumente inexistente
-limbaj complet inadecvat ce demonstrează carențe serioase la scris
-lipsa de interes
-abordare formală
-nu există opinie personală
IMAGINILE DE PE CUB

DESCRIE

https://pixabay.com/ro/illustrations/uşă-doorknocker-de-intrare-1798851/
COMPARĂ

https://pixabay.com/ro/photos/bufniţă-figura-metalice-3238454/

https://pixabay.com/ro/illustrations/cupa-campion-premiul-trofeul-1613315/
ANALIZEAZĂ

https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/afi-aj-agrafa-argintarie-aur-948891/

ASOCIAZĂ

https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/acoperi-amurg-apus-arhitectura-2553417/

APLICĂ
https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/alarma-analog-antichitate-aur-1120275/

https://pixabay.com/ro/photos/hârtie-cartea-laptop-educaţie-3052246/

ARGUMENTEAZĂ

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mercur_(element)