Sunteți pe pagina 1din 2

CONSUMATORUL ȘI COMPORTAMENTUL SĂU RAȚIONAL

NEVOILE ȘI RESURSELE
1.CONSUMUL – BAZA SATISFACERII NEVOILOR

 Oamenii sunt în primul rând consumatori;


 Consumatorul este cel ce efectuează o operație de consum: individul, unitatea
economico-administrativă, statul;
 Consumul poate fi:
1. Productiv (intermediar);
2. Final;

2. NEVOILE UMANE
 Reprezintă mobilul întregii activități umane;
 Sunt cerințe obiective ale vieții umane , ale existenței și dezvoltării la nivelul:
indivizilor, grupurilor sociale, societății;
 Clasificare:
a. După geneză: primare (biologico-naturale); secundare (sociale);
terțiare(spirituale);
b. După gradul de dezvoltare economică (cultură și civilizație): inferioare, de
bază, elementare; elevate, superioare
c. După nivelul la care se manifestă (purtătorii lor): individuale, de grup,
sociale;
d. După frecvența apariției: curente (zilnice), periodice (săptămânale); rare
(lunare, anuale, singulare);
e. După natura bunurilor cu care se satisfac: materiale; servicii;
f. După complexitatea lor: elementare; complexe;
g. După natura lor: naturale (biologice sau fiziologice); sociale; spirituale-
psihologice;
h. Altă categorie de nevoi: protecția, refacerea și ameliorarea mediului
natural; calitatea vieții oamenilor depinde și de calitatea mediului natural în
care aceștia trăiesc;
 Nevoile formează un sistem:
 Integrat;
 Dinamic – nevoile se multiplică și diversifică pe măsură ce sunt satisfăcute,
apar noi nevoi;
 Nelimitat – nevoile sunt nelimitate ca număr, dar limitate în volum, în sensul
că sunt saturabile la un moment dat;
 Diversificat
o Trăsăturile nevoilor:
 Nelimitate ca număr;
 Limitate ca volum;
 Sunt concurente;
 Sunt complementare;
 Se regenerează;
 Multiplicarea și diversificarea nevoilor sunt condiționate:
- Obiectiv: nivelul de dezvoltare al societății;
- Subiectiv: nivelul de dezvoltare al individului;
 Când sunt conștientizate de oameni, nevoile iau forma intereselor;
 Interesele pot fi: personale, de grup, generale;

3. RESURSELE – BAZA SATISFACERII NEVOILOR


 Toate elementele ce pot fi atrase și utilizate pentru producerea bunurilor și serviciilor;
 Sunt suportul consumului;
 Trebuințele pot fi satisfăcute în două moduri:
 Autoconsum – consumul de bunuri din activitatea proprie;
 Consum de bunuri obținute prin cumpărare, închiriere, schimb;
 Clasificarea resurselor:
 După natura lor:
 Naturale: primare (minereuri, combustibili fosili); derivate (stocuri de
materii prime, echipamente)
 Umane: primare (populația aptă de muncă); derivate (nivel de instruire,
stocul de învățământ);
 Financiare;
 Informaționale;
 După durata folosirii:
 Neregenerabile sau epuizabile;
 Regenerabile;
 După volum:
 Abundente;
 Deficitare;
 După recuperare:
 Recuperabile;
 Nerecuperabile;
 Parțial recuperabile;
 Toate resursele sunt limitate:
 Absolut – sunt insuficiente în raport cu nevoile;
 Relativ – dinamica resurselor este inferioară dinamicii nevoilor;
 Volumul și structura resurselor se modifică mai încet decît volumul și
structura nevoilor;
 Legea rarității resurselor: raritatea în economie înseamnă insuficiența unei
resurse în raport cu o nevoie bine delimitată;
 În activitatea economică un obiectiv major este raționalizarea utilizării resurselor,
sintetizată în :
 Legea maximului: maximum de efecte cu minimum de resurse;
 Legea minimului: minimum de consum de resurse cu rezulate maxime;
 Aceste este și principiul raționalității economice sau folosirii eficiente a resurselor.