Sunteți pe pagina 1din 2

INWTATIE / ANUNT DE PARTICIPARE

Ia procedura de achizilie de valoare micd

1. Denumirea autoritd(ii cozfraclanfe; IP C€ntrul Republi , mun. Chiginbu, str.


Murelor,3.
2. IDNO:1005600030818
3. Tip procedurd de achizilie: achizilie de valoare micd
4. Obiectul achiz(iei: Aparate electrice de uz casnic

Cod CPV:39710000-2

Acest anunl de participare este intocmit in scopul achiziliondrii echipamentului informatic ;i periferice conform
necesitdlilor IP Centrului Republican de Diagnostic Veterinar (in continuare -Cumpdrdtor), este alocatd suma
necesard din sursele Busetului de Stat.

Cumpdrdtorul invitd operatorii economici interesali, care ti pot satisface necesitdlile, sd participe la procedura de
ac hi z i t Ie prtvlna
i e pr iv ind uvr( vea
I ivr ar o ar e I or b unur i.
e a ur m dt oare

Nr, Cod CPV Denumirea UM Cantitate Specificatii tehnice


d/o obiectului de
achiz.itie
Volum, (litri) 100
Presiune max. boiler [bar]: 6-8
Putere electrica boiler [kW] : I,5-2,0
Clasa protectia mecanicd: IPX3-IPX4
Termoizolalia: poliuretan
Clasa de eficienld electricd A
Temperatura maximd de funclionare, oC: 65-
80
Timpul de incdlzire dela 15oC la 65 "C - 2h
39715000-1 Boiler electric buc I 55 min
Forma boilerului dreptunghiulari
Dimens iuni estimative :
in[lfimea, mm minim - 700
Lafime boiler, mm 450-550
Termen de garanlie minim 12 luni
Montarea;i conectarea la re(ele de apd Ei
canalizare de personal caliJicat, vafi inclusd
in pre(ul ofertei.
Garantie minim 24luni
Amplasarecongelator: sus
Nr. de camere: l-2
Nr. de usi I
Clasa de eficien{d electricd A
Frigider cu
Volum net total 90-120 litri
2 39711110-3 buc I Volum net frigider 80-106 litri
congelator
Volum net congelator 10-14 litri
Material rafturi sticlh/metal
Decongelare manuald/picurare
Garantie min 12luni

Tip: espresso
. Presiune pomp5, bar: 15
. Capacitate rezervor de api, l: 1,,7 -1-,8
J 39711310-5 Aparat de cafea buc I . Tip cafea: boabe/macinat
. Putere maximl consumati, W: 1450-1850
. Reglarea tariei: da
. Espresso: da
. Reglare dozaj cafea: da
. Cappuccino: da
. Prepararea simultand a doud cegti: da
. Material carcasi: plastic/metal
. Altele: risnita de cafea incorporate
Moard -ceramicd
Garantie minim 12luni

5. Termenul de livrare/prestare solicitat: Livrarea va fi efectuatd incepAnd cu data semndrii gi inregistrlrii


contractului de cdtre Trezoreria de Stat in termen de 10 zile din momentul preludrii comenzii. Locul destinaliei
finale - str. Murelor.3
6. Termen de achitare: in termen de l5 zile de la livrare, conform facturii fiscale.
7. Modalitatea gi criteriul de evaluare: pe lista intreagb, cel rnai mic pre! qi corespunderea specificafiilor.
8. Valoarea estimati a achizi(iei, firl TVA z 20 000,00 lei
9. Documentele / cerin{ele de calificare pentru operatorii economici includ urmitoarele:

Nr. Denumirea documentului / cerin{ei Modalitatea de prezentare Obligativitate


d/o
Certifica de inregistrare a Copie, confirmat prin qtampila qi semndtura Oblisatoriu
1. intreprinderii/ Extras din Registrul de participantului
Stat
) Certificat de atribuire a contului Copie, confirmat prin gtampila Ei semn[tura Obligatoriu
bancar participantului
Dovada corespunderii ofertei cu Certificat de calitate I CE ldocumentatia tehnicd Obligatoriu
3.
specifi catia tehnicd so licitatd - copie semnatd si stampilatd de oarticioant

10. Operatorii economici interesali pot ob{ine informa{ii suplimentare sau pot solicita clarificiri de la
autoritatea contractanti la urmitoarele date de contact:
T el. 022-7 4-23-ll Cebotari OIga, e-mail: crdv@rambler.ru

Pre,sedintele grupului de lucrr Radu MUSTEATA

Ex. O.Cebotari02274n n