Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA OBIECTIVULUI (OPERATORULUI ECONOMIC / INSTITUŢIEI)

DENUMIRE OPERATOR SC CANWOOD SRL HUNEDOARA


ECONOMIC/INSTITUŢIE

ADMINISTRATOR/ SPANCIU CORNEL


CONDUCĂTOR

HUNEDOARA, strada 22 Decembrie , nr. 16


COORDONATE
OPERATOR ECONOMIC /
INSTITUŢIE

COORDONATELE HUNEDOARA, strada 22 Decembrie , nr. 16


FILIALELOR/
SUCURSALELOR/
PUNCTELOR DE LUCRU

J20/139/2008
NR. DE ÎNREGISTRARE RO 18873482
LA REGISTRUL
COMERŢULUI

CADRUL TEHNIC CU
ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL GOGESCU MIRCEA
APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR/
INSPECTOR DE
PROTECŢIE CIVILĂ

1.-Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă

1.1.-ASPECTE GENERALE
Domeniul de activitate Producerea de moblier din pvc
Depozitarea de articole de uz casnic si gospodaresc
Anul de construire (punere în 1994
funcţiune)
Suprafaţa construită/desfăşurată -Atelier productie mobila din pvc: Ac = Ad = 354,00 mp’
-Depozit de articole de uz casnic si gospodaresc Ac = Ad =
1745,00 mp.
-Sopron deseuri: ac = Ad = 54,00 mp
Cabina poarta: Ac = Ad = 12,50 m
Număr niveluri (regim de înălţime) Cladire Numar Inaltime
niveluri ( m)
Atelier productie mobila din pvc: P 6,75
Depozit de articole de uz casnic si P 8,90
gospodaresc
Sopron deseuri: P 4,50
Cabina poarta P 2,50
Clasificare construcţie (civilă, de Cladire Tipul cladirii
1
producţie, de depozitare, cu Atelier productie mobila Cladire cu functiuni mixte
funcţiuni mixte) din pvc: pentru productie si
administratie
Depozit de articole de uz
casnic si gospodaresc Cladire pentru depozitare
Sopron deseuri: Cladire pentru depozitare
Cabina poarta Cladire civila pentru
administratie
Structura de rezistenţă a Cladire Alcatuire constructiva
construcţiei (structură metalică, Atelier -pereti exteriori si de compartimentare
beton armat,zidărie, lemn, mixtă etc) productie din zidarie, planseu din beton armat si
mobila din acoperis tip sarpanta cu invelitoare din
pvc: tigla
Depozit de -pereti exteriori si de compartimentare
articole de uz din zidarie, planseu din beton armat si
casnic si acoperis tip sarpanta cu invelitoare din
gospodaresc tigla;
Structura metalica la sopron cu stalpi
metalici si pereti partial din tabla cutata,
sarpanta din lemn si invelitoare din tabla
cutata
Sopron Structura metalica la sopron cu stalpi
deseuri: metalici si pane metalice si invelitoare
din tabla cutata
Cabina poarta -pereti exteriori si de compartimentare
din zidarie, planseu din beton armat si
acoperis tip terasa
Personal angajat Cladire Numar salariati
Atelier 4
productie
Depozit 4
Sopron -
Cabina poarta 1
Utilizarea clădirii Cladire
Atelier productie mobila Cladire cu functiuni mixte
din pvc: pentru productie si
administratie
Depozit de articole de uz
casnic si gospodaresc Cladire pentru depozitare
Sopron deseuri: Cladire pentru depozitare
Cabina poarta Cladire civila pentru
administratie
1.2.-Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare
1.2.1.-Cladirea:

Date constructive
Stabilitatea la foc Cladire Grad rezistenta la Stabilitate la foc
(din proiect sau alte surse de foc
documentare) Atelier productie II Buna
Depozit V Satisfacatoare
Sopron V Satisfacatoare
Cabina poarta I Buna
Număr de compartimente de 4 - fiecare cladire alcatuieste un compartiment de
incendiu incendiu
Căi de acces, intervenţie, 1 acces pe poarta cu latimea de 4,50 m din strada C.
Bursan
Cai de evacuare Cladire Numar cai de Latimi ( m)
evacuare

2
Atelier productie 2 2,00 – 2,50
Depozit 5 1,10 – 2,50
Sopron 1 2,50
Cabina poarta 1 1,10
Case de scări (închise/deschise) Nu este cazul
Ascensoare de intervenţie Nu este cazul
Date tehnice
Sistem de ventilaţie/climatizare Nu este cazul
Sistem de încălzire 3 centrale termice pe gaz metan
Instalaţii electrice -de forta
-pentru iluminat
Instalaţie de alimentare cu gaze Bransament gaz metan pentru centrale termice
naturale/G.P.L.
Iluminat de siguranţă Nu este cazul
Sisteme şi instalaţii tehnologice
Sistem/dispozitiv de evacuare a Dispozitive de desfumare cu deschidere manuala in caz
fumului şi gazelor fierbinţi de incendiu
Sistem de detectare/semnalizare a Nu
incendiilor
Sistem de alarmare/avertizare Sistem de alarma antiefractie
Sisteme de limitare a propagării
incendiilor(uşi rezistente la foc, Nu
clapete antifoc, sisteme de obturare,
oprirea automată a sistemului de
ventilare, protecţii ale structurilor
metalice/de beton/lemn etc.)
Sistem de detectare a gazelor Nu
Instalaţie de stingerecu apă
tip( splinkler / drencer / apă Nu
pulverizată / ceaţă de apă) zone
protejate, nr. capete de refulare,etc.
Instalaţie de stingere cu gaze Nu
/aerosoli tip zone protejate, nr.
capete de refulare,etc.
Alte instalaţii de stingere (pulbere,
spumă etc.) Nu
Instalaţie de protecţie împotriva Nu
trăsnetului
Stingătoare
- pe tipo-dimensiuni
Hidranţi interiori/coloane uscate Nu
Hidranţi exteriori Nu
Alimentarea cu apă pentru stingerea
incendiilor(rezerva de apă pompe) Nu
Utilaje şi autospeciale de intervenţie Nu
din dotareaserviciului privat pentru
situaţii de urgenţă
Stocuri de produse de stingere /
neutralizatori Nu
Echipament de protecţie al Nu
personalului de intervenţie în funcţie
de riscurile existente şi de efectele
negative ale incendiilor specifice
2. Date privind substanţele periculuoase folosite (sursa de risc)
Denumirea substanţelor periculoase Gaz metan
folosite, clasificare
Cantitatea existentă în unitate Nu este cazul
3
Loc de depozitare Nu este cazul
Mod de operare La centralele termice in calitate de combustibil
3. Analiza apărării împotriva incendiilor / activităţi de protecţie civilă
Organizarea alarmării Da Conform art. 25 din Normele generale de
aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
Ordinul nr. 163/2007
Instruirea personalului Da Conform Ordin MAI 712/2005 si 786/2005

Control intern de prevenire Da Conform art.148 – 153 din Normele generale


de aparare impotriva incendiilor emise de MAI
cu Ordinul nr. 163/2007
Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă Da Conform art. 3.10.6 din P-118/99, art 19,
litera i din Legea nr. 307 din 12.07.2006,
Anexei la Ordinul MAI 158/2007 , art. 12
este necesara înfiintarea unui serviciu privat
de urgenta de categoria a II – a, ( echipe
specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv
pentru supravegherea si punerea in
functiune a instalatiilor speciale de
semnalizare a incendiilor), intrucat cladirea
este dotata cu instalatii automate de
semnalizare a incendiilor.
Planuri / Exerciţii de evacuare Da Conform art. 28 – 30 si 144 – 147 din Normele
generale de aparare impotriva incendiilor
emise de MAI cu Ordinul nr. 163/2007
Afişare instrucţiuni specifice Da Conform art. 33 – 35 din Normele generale de
aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
Ordinul nr. 163/2007
Obligaţiile administratorului / conducerii Da Conform art. 17 - 18 din Normele generale de
aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
Ordinul nr. 163/2007
Conform art. 19 din Legea nr. 307/2006
Obligaţiile cadrului tehnic / inspectorului / Da
personalului din structura cu atribuţii de Conform art. 27 din Legea nr. 307/2006
apărare împotriva incendiilor / protecţie
civilă
Ordinea interioară Da Conform art. 80 -96 din Normele generale de
aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
Ordinul nr. 163/2007
Documente specifice de apărare Da Conform art. 17 - 18 din Normele generale de
împotriva incendiilor aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
Ordinul nr. 163/2007
Documente specifice de protecţie civilă Nu Nu este cazul conform Legii nr. 481/2004 si
HG 560 din 15 iunie 2005
Reglementarea modului de întreţinere, Da Conform Regulamentului (CE) nr. 304/2008 al
verificare reparare a mijloacelor tehnice Comisiei Comunitatii Europene din 02.04.2008
de apărare împotriva incendiilor Conform art.19, litera l si 51 din Legea
nr.307/2006
Evidenţa incendiilor de la punerea în Da Conform art.19, litera p din Legea nr.307/2006
funcţiune a operatorului economic /
instituţiei

Intocmit.

Gogescu Mircea