Sunteți pe pagina 1din 1

SĂPTĂMÂNA

LUMINATĂ
Săptămâna luminată este prima săptămână care urmează după Învierea Domnului
nostru Iisus Hristos. În tradiția greacă se mai numește și Săptămâna reînnoită
pentru că întreaga creație este reînnoită prin Domnul Iisus Hristos. Se termină în
duminica următoare, numită Duminica Sfântului Apostol Toma.

DUMINICA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ


ÎNVIERII SFINTELE PAȘTI SFINTELE PAȘTI

CE SIMBOLIZEAZĂ? ֎ Vineri în Săptămâna Luminată este sărbătoarea


Izvorului Tămăduirii, şi ne amintim de una dintre minunile
Maicii Domnului. Potrivit tradiției, un orb și-ar fi recăpătat
֎ În primele secole ale creştinismului, vederea spălându-se pe ochi cu apa acestuia. Aici orbul ar
în timpul Săptămânii Luminate, cate- fi ajuns călăuzit de viitorul împărat al Bizanțului Leon I
humenii (cei care se pregăteau să pri- (457- 474) – căruia îi ceruse apă – împăratul la rândul lui
mească taina Botezului) care erau bo- călăuzit și îndemnat fiind de glasul Maicii Domnului. Ajuns
tezaţi în noaptea de Paşti erau numiţi mai târziu în scaunul împărătesc, Leon I a construit la lo-
„luminaţi” şi purtau haine albe, simbol cul respectiv o biserică.
al bucuriei Învierii.
֎ În noaptea Sfintelor Paşti, când se RÂNDUIELI SPECIFICE
sting în biserică toate luminile, rămâ-
nând aprinsă doar candela de pe Sfân-
ta Masă din Sfântul Altar, preotul ֎ În În Săptămâna Luminată, zilele de miercuri și vineri sunt zile cu „harți”.
adresează tuturor chemarea „Veniţi să ֎ De la Învierea Domnului și până la Rusalii, nu se fac metanii, ci doar
primiţi lumina!” şi ne cheamă să facem închinăciuni.
trecerea de la întunericul morţii, la lu-
֎ Slujbele din Săptămana Luminată se țin cu Ușile Impărătesti larg deschise,
mina vieţii veşnice. Această trecere
ceea ce simbolizează ușa deschisă de la mormântul Mântuitorului.
este exprimată prin aprinderea tu-
turor lumânărilor de la o singură ֎ Începând din Duminica Sfintelor Paști și până la Înălțarea Domnului, la
lumânare. Sfânta Liturghie se cântă Axionul Paștilor: „Îngerul a strigat ”, iar credincioșii
se salută cu cuvintele: „Hristos a înviat!” și răspund: „Adevărat a înviat!”.
֎ Biserica vesteşte de Sfintele Paşti:
„Acum toate s-au umplut de lumină: ֎ În Săptămâna Luminată nu se citește Psaltirea.
cerul şi pământul şi cele de sub ֎ În această săptămână nu se fac parastase pentru cei trecuți la cele
pământ”. Iată de ce Biserica numeşte veșnice.
această săptămână ca fiind Săptămâna
֎ La începutul slujbelor se cântă troparul „Hristos a înviat” (de trei ori) și sti-
Luminată. Ea ne cheamă să purtăm în
hurile Paștilor. În vremea rostirii stihurilor, preotul cădeşte cele patru laturi
noi lumina Învierii lui Hristos şi în
ale Sfintei Mese și întreg Sfântul Altar.
această lumină să ne îmbrăţişăm unul
pe altul şi să zicem fraţilor şi celor ce ֎ Slujbele de înmormântare din Săptămâna Luminată sunt oficiate după o
ne urăsc pe noi. rânduială specială.
֎ Se cântă „Hristos a înviat”, în loc de „Veşnică pomenire”.
֎ Marți, în Săptămâna Luminată, au loc uscarea și sfărâmarea Sfântului
֎ Din Duminica Învierii Domnului, în
Agneț, sfințit în Joia Mare din Săptămâna Pătimirilor şi folosit de-a lungul
Biserica Ortodoxă începe perioada
întregului an pentru împărtășirea bolnavilor sau a celor care nu pot merge
Penticostarului. Numele acesteia vine
la biserică din motive bine întemeiate.
de la cartea Penticostar care se folo-
seşte în cultul ortodox în perioada din- ֎ În vinerea din Săptămâna Luminată, de Izvorul Tămăduirii, se săvârșeşte
tre Paşti şi Rusalii (50 de zile). slujba sfințirii celei mici a apei după o rânduială specială.

Cuvânt catehetic
„Mergând, învăţaţi toate neamurile…” (Matei 28,19)
Apare cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
▪ ▪
Foaie editată şi distribuită gratuit de Biroul de catehizare al Arhiepiscopiei Iaşilor. Material catehetic disponibil şi în format electronic. Cateheza MMB catehizare.mmb@gmail.com