Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL EDUCATIET i): INSPECTORATUL SCOLAR SUCERCETARIT ‘SuDETEAN CLUS y = r.118 /16.01.2020 SC ADEVARUL DIGITAL MEDIA SRL Domnului redactor-sef adjunet Remus Florescu, (remus.florescu@adevarul.ro, remus floreseu@yahoo.com ) Ca urmare a solicitirii dumneavoastra, in baza Legii 544/201, privind liberul acces la informatiile de interes public, inregistrata cu nr. 118/14.01.2020, va comunicém urmatoarele: 1. Inspectoratul Scolar Judefean Cluj a ales perioada de formate, locatia, respectiv grupul fintd (Incercénd si ofere cursuri pentru fiecare dintre specializirile din invatimént), obiectivul fiind asigurarea unor cursuri de pregitire profesionala/programe de formare care s& conduct la Imbunstifirea si aprofundarea cunostinfelor, dezvoltarea competenjelor, aptitudinilor si abilitatilor pentru o mai bund indeplinire a atribu . in judeful Cluj existi unitafi de invatimént cu program si de dupi-amiezd, iar 0 parte dintre cadrele didactice ce au participat la formare sunt din mediul rural, iar aducerea lor la o locatie ddin municipiul Cluj-Napoca, dupt orele de curs (sau inaintea inceperii acestora) nu ar fi fost it je Inclasa a VII-a se implementeazi\ din acest an scolar; din extrasul Ofertei Casei Corpului Didactic Cluj rezultt includerea programului de formare,.Noul curriculum pentru gimnaziu la disciplina Chimie” si avizul primit de la Ministerului Educatiei Nationale pentru Oferta Casei Corpului Didactic Cluj 2019-2020; oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj 2019 - 2020 este postati pe site-ul Casei Corpului Didactic Cluj gi cuprinde informafii detaliate privind toate programele; 2. Programul de formare ,.Noul curriculum pentru gimnaziu la disciplina Chimie” s-a organizat la Cabana Copiilor din Baigoara, spatiu care aparjine Ministerului Educatie? $i Cercetitii si care conform art 85, alin (4), din OMEN 5561/7 octombrie 2011, face referite la faptul c& activititile de formare continua/ perfectionare in care este necesari cazarea participantilor se vor organiza, eu prioritate, in spa apartinand unitifilor din sistemul national de inva{imant; OMEN 5561/7 octombrie 2011 la art. 88 precizeaza faptul c& finantarea invapirii pe tot parcursul viefii se realizeaza si prin fonduri publice si private pe baza parteneriatului public-privat; Inspectoratul $coler Judefean Cluj are tncheiat un parteneriat de colaborare cu Consiliul Judefean pentru sustinerea activititilor instructiv-educative, a activititilor exirascolare, a activititilor de formare, a galelor de excelenfa pentru premierea elevilor gi a profesorilor, a schimbutilor de experinti ce au ca finalitate cresterea calititii educatiei; Costul per participant/zi a fost de 120 ron; 3. Formarea profesionala a salariatilor este reglementaté prin norma generala cuprinsi in art. 192 si urmitoarele din Codul muncii. Prin formare profesionalé se infelege totalitatea modalitifilor de dobfindire a cunostinjelor (profesionale) ale unei persoane care includ formarea profesionala initial& $i formarea profesionala continua. Dezvoltarea profesionala continu a cadrelor didactice din educatia timpurie si invapimantul preuniversitar este reglementat de art. 242, alin (1) din Legea Educafiei Nationale nr. L/1O11, cu modificirile si completarile ulterioare, respectiv art. 82 si unmatoarele din Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de sector de activitate invapimant preuniversitar Ginregistrat la M.M.J.SD.D.S. sub nr. 435 din data de 17.04.2019). Formarea profesional se poate realiza prin organizarea de cltre formatorii proprii sau de c&tre furnizori specializati a unor cursuri prin care salariatii sk dobiindeascd sau si isi actualizeze cunostinjele si deprinderile specifice postului si locului de muncé, prin stagii de adaptare a salariatului la cerintele postului gi ale Locului de muncé, stagit de specializare teoretica sau practica si altele; orele colegilor participenti la cursul de formare, au fost Str. Arges nr. 24, Cluj - Napoca Tel: +40 (0) 264590778 Fax: +40 (0) 264 592 832 wwenisiciro , clui@isic.ro suplinite de citre cadrele didactice din scoald, de citre profesori pensionari sau studenfi care erau in practic’ pedagogica; 4, Durata cursului a fost de 20 de ore; prin ordinul nr.5562 din 7.10.2011 a fost aprobata Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile care la art.9, al. (2) precizeazi ca se pot obfine pana la 15 credite profesionale transferabile prin recunoasterea reaultatelor invatirii in context nonformale gi informale iar conform art.12 , echivalarea in credite profesionale transferabile se realizeaza la solicitarea personalului didactic; 5. Conform Contractului colectiv de munca unic nr. 435/2019, art.30, alin.(3) personalul din invajamant poate beneficia, pentru rezolvarea unor situa personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plitite, pe baz de invoire colegialt; ca urmare a OMEN 5561/7 octombrie 2011, pentru aprobarea metodologiei privind formarea continu& a personalului din invitamantul preuniversitar, art, 76, alin a), programele si activitifjile de perfecfionare pot fi organizate in forme de invajzmént flexibile, adaptate obiectivelor si confinuturilor forma, precum si posibilitatilor si cerinfelor participantilor prin cursuri ce pot fi organizate, in perioada vacan(elor scolare, in zilele nelucratoare sau in zilele lucratoare cu acordul participantilor; 6. in anul 2019 Inspectoratul Scolar Judejean Cluj, Impreund cu Casa Corpului Didactic Cluj, a organizat la Cabana Copiilor din Baigoara (care apartine Palatul Cluj) activitati de formare continua a cadrelor didactice, obiectivul fiind sprijinirea dezvoltarii profesionale a acestora. Astfel, cadre didactice care predau discipline precum: matematicd, limba romang, informatica, chimie, au participat la activitati de formare continua, obiectivul fiind orientarea acestora in aplicarea curriculum-ului pentru disciplina predata, in special pentru adaptarea acestuia la particularitatile de varst& si individuale ale elevilor. Astfel, s-au derulat urmatoarele activitifi de formare continua: Nou! curriculum pentru gimnaziu la disciplina Matematica (19 ~21 septembrie 2019), Noul curriculum pentru gimnaziu la diseiplina Limba i literatura romdnd(17 =1 9 octombrie 2019), Nou! curriculum pentru gimnaziu la disciplina Informaticit (11 ~ 13 octombrie 2019) i Nou curriculum pentru clasa a Vi-a ta disciplina Chimie (2\- 23 noiembrie 2019). De asemenea, s-a derulat activitatea de formare continuii Profesionalism si performanté: in management (7 —9 octombrie 2019) la care au participat ditectori si directori adjuneti ai unitatilor de invatamant din judetul Cluj, scopul fiind facilitarea schimburitor de bune practici pe tema managementului unitatilor de invatimAnt preuniversitar. De asemenea, directo unitijilor de invéyamént din judeful Cluj au participat fa activitatea de formare continus Merode si instrumente eficiente de reducere a stresului ocupational (8 —9 iunie 2019), obiectivul fiind gestionarea situatiilor de stres in mediul profesional. Cadrele din invatimantul primar care predau in mediul rural la clase in regim simultan au participat la activitatea de formare continua Specificul prederii-invajirii in regim simultan (4 grupe de invatatori, in perioada 28 octombrie — 30 noiembrie 2019), scopul fiind analiza problemelor invatiméntului simultan si schimbul de experient pe aceasta tema, Pentru nici una dintre activitatile de formare continua mentionate mai sus cadrele didactice participante nu au primit credite profesionale transferabile. Cu stima, Inspector scolar general, Valentin ee Inspector scolar general adjunct, g i Inspector Scolar, Mariana POP \ ‘ : ; 9 Aye ‘a wt \\