Sunteți pe pagina 1din 2
JUDETEAN CLUI = SC ADEVARUL DIGITAL MEDIA SRL Domnului redactor-sef adjunct Remus Florescu, (comus.florescu@adevarulro, remus _florescu@yahoo.com ) Ca urmare a solicitarii dumneavoastra, in baza Legii 544/201, privind liberul acces ta informatiile de interes public, inregistrati cu nr. 542 /28.01.2020, vai comunictim urmatoarele: 1. 3 ore au fost alocate unei teme privind managementul clasci de elevi gi strategii de preventic si interventie in situafii educafionale specifice. Tema este relevant pentru cA priveste metodele didactice parte integrant8 a curriculum-ului, 2. in cadrul activitaqii de formare, profesorii invitati au prezentat exemple de itemi de evaluare pe care le- au considerat relevante pentru teoria privitoare la tipologia itemilor de evaluare. 3. fn anul 2019 Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, impreuni cu Casa Corpului Didactic Cluj, a organizat la Cabana Copiilor din Baigoara (care aparjine Palatului Copiilor Cluj) activititi de formare continua a cadrelor didactice, obiectivul find sprijinirea dezvoltarii profesionale a acestora. Astfel, cadre didactice care predau discipline precum: matematica, limba roman&, informatic&, chimie, au participat la activitati de formare continua, obiectivul fiind orientarea acestora in aplicarea curriculum-ului pentru disciplina predati, in special pentru edaptarea acestuia la particularititile de varsti si individuale ale elevilor. Astfel, s-au derulat urmatoarele activititi de formare continwé: Nou! curriculum pentru gimnaziu la disciplina Matematicdi (cu 28 de participanti), Noul curriculum pentru gimnaziu fa disciplina Limba si literatura romdnd (cu 52. de participanti), Noul curriculum pentru ginmaziu la disciplina Informatica (cu 31 de participanti) si Nou! curriculum pentru clasa a Vi-a la disciplina Chintie (ou 38 de participanti). De asemenes, s-a derulat activitatea de formare continuid Profesionalism si performanyes in management (cu 30 de participant) la care au participat directori si directori adjuncti ai unititilor de invarimant din judeful Cluj, scopul fiind facilitarea schimburilor de bune practici pe tema managementului unitatilor de invaggmdnt preuniversitar. De asemenea, directori $i consilieri educativi ai unittilor de invaimént din judeful Cluj au participat la activitatea de formare continwi Merode si Instrumente eficiente de redicere a stresului ocupational (cu 16 participanti), obiectivul fiind gestionarea situatiilor de stres in mediul profesional. Cadrele din invataméntul primar eare predau in ‘medjul rural la clase in regim simultan au patticipat la activitatea de formare continua Specificul predarii-invaqarit in regim sinnultan (4 grupe de invatStori, cu 162 de participanti), scopul fiind analiza problemelor invayimantului simultan si schimbul de experienta pe aceasta toma. Pentru nici una dintre activititile de formare continu mentionate mai sus cadrele didactice participante nu au primit eredite profesionale transterabile. 4, Le fiecare dintre activititi au fost invitate persoane care apartin grupului fint& vizat de respective activitate, respectiv cadre didactice care predau matematicd, limba romana, informatic’, chimie, precum si directori si directori adjunefi si consilieri educativi ai unitatilor de invagimént din judeful Cluj. 5. Costul total pentru toate activitifile menfionate (junie-noiembrie) a fost de 109730,40 tei 6. La toate activitiile costul a fost de 120 lei/persoand/zi. 7. Suma a fost cheltuité pe cazare si masd. 8. Costurile tuturor activitifilor mentionate au fost achitate de cdtte Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, din fondurile alocate de c&itre Consiliul Judetean Cluj. Str, Arges nr. 24, Cluj-Napoca Tel: +40 (0) 264590 778 Fax: +40 (0) 264 592 832 onwlsichv0 ,elul@ishe.ro 9. Protocolul intre Inspectoratul Scolar Judefean Cluj Consiliul Judetean Cluj are nr. de inregistrare 3926/18.04.2019. Cu stima, Inspector scolar general, Inspector seolar general adjunct, Mariana POP