Sunteți pe pagina 1din 13

SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03

S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1


COMPARTIMENTUL pag 1/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

Aprobat
Data aprobării :
01.07.2015

PROCEDURĂ DE SISTEM
AUDIT INTERN

Întocmit Verificat

Document controlat
Document necontrolat

Exemplar nr. …….


F01-01/Revizia0

LISTA DE DIFUZARE
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 2/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

Nr. Destinatar: (funcţie, nume, prenume) Data Semnătura


Exemplar predării de primire
01 MAN VÂRF 03.07.2015

02 MAN MARKETING 03.07.2015

03 MAN CALIT 03.07.2015


MAN ECONOMICO – FINANCIAR / BIROU
FINANCIAR SI JURIDIC / BIROU
04 CONTABILITATE SI SALARIZARE / BIROU
03.07.2015
GESTIUNE

05 BIROU PERSONAL RESURSE UMANE 03.07.2015

APROVIZIONARE/CUMPARARI
06 SI INVESTITII
03.07.2015

07 SERVICE IT INST 03.07.2015

08 DEPARTAMENTUL SECRETARIAT 03.07.2015

09 BIROU TEHNICO-ECONOMIC,EVALUARE SI
URMARIRE PROIECTE, LICITATII SI
03.07.2015
CONTRACTE / BIROU PROIECTARE /
COMPARTIMENT URMARIRE PROIECTE
10 DEPARTAMENTUL PRODUCTIEI, TRANSPORT
SI INTRETINERE / DEVIZE DOCUMENTE
CALIFICARE-LICITATII / INGINER SEF / 03.07.2015
BIROU ELECTRICE / PRODUCTIE SI
INTRETINERE / COLOANA AUTO
F01-03/rev0

LISTA DE EVIDENŢĂ A REVIZIILOR


CALITĂŢII
Nr. Descriere succintă Cap. Cauză Data Semnătură
Revizie modificare Modificat modificare Modificării

F 01- 04/ rev 0

1. Scop
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 3/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

Această procedură documentată descrie modul în care se realizează în S.C. TAGCM


DUNAREA S.A. Galaţi, managementul procesului de audit intern.

Indicator de performanţă

Scăderea ponderii acţiunilor corective amânate.

2. Domeniul de aplicare
Această procedură se referă la auditarea internă a sistemului de management integrat.

3. Documente de referinţă. Date de intare.


 Manualul Calităţii, Mediului, Securitatii si Sanatatii in Munca,
Cod MCMS, ED 3/REV 0, capitolul 8
 SR EN ISO 9001:2001( referenţial).
 SR EN ISO 9001:2008
 SR EN ISO 14001:2005
 SR OHSAS 18001:2008

Datele de intrare sunt cuprinse în criteriile de audit documentate în procedurile


sistemului de management integrat, cerinţe pentru produs şi politici aplicabile
procesului auditat.

Procesul din amonte


Ţinerea sub control a proceselor de producţie şi furnizare de servicii, documentată în
PO – 14.

4. Definiţii şi prescurtări

Pentru scopul acestei proceduri se aplică termenii şi definiţiile din


 SR EN ISO 9000:2001/2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.
Prescurtări:
 RMI – reprezentantul managementului integrat;
 SMI - sistem de management integrat;
 MCMS - manualul calităţii,mediului si securitatii si sanatatii in munca.
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 4/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

5. Acţiuni, metode şi responsabilităţi

Pentru a asigura atingerea scopului şi satisfacerea referitoare la sistemul de


management integrat se desfăşoară următoarele activităţi:
Nr. Activitate Funcţie Date de intare Date de ieşire. Observaţii
Crt. Responsabil Documente Înregistrări
asociate
1. 2. 3. 4. 5.
1. Planificarea RMI Matricea de Program anual Include criteriile
programului anual responsabilităţi aprobat domeniului de
de audit Rezultatele aplicare, frecvenţa
auditurilor auditului.
precedente
statutul şi
importanţa
proceselor/
zonelor de
auditat

2. Selectarea RMI Lista cu Plan de audit  Se asigură


auditorilor auditorii obiectivitatea şi
interni imparţialitatea
calificaţi  Auditorii nu-şi
auditează pro-
pria activitate

3. Pregătirea Auditorul şef Plan de audit Formulare de audit: Se realizează


auditului  Chestionare examinarea
 Raport de documentaţiei
neconformitate sistemului de
 Constatări management al
privind calităţii aplicabilă
documentaţia
4. Efectuare audit la Auditorul şef  Plan de Dovezi de audit Constatările de
faţa locului şi audit Constatări ale audit sunt aduse
raportarea  Formulare auditului în promt la
rezultatelor de audit rapoarte de cunoştinţă
neconformitate personalului din
zona auditată.
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 5/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

1. 2. 3. 4. 5.

5. Stabilire şi Şefi Raport de Raport de Acţiunile sunt


aplicare acţiuni zona auditată neconformitate neconformitate întreprinse fără
corective pentru Completat întârziere (la
neconformităţile termenul scadent)
constatate Pentru
oportunităţile de
îmbunătăţire se
stabilesc acţiuni
preventive.

6. Efectuarea Auditorul şef Raport de Raport de  Se efectuează la


activităţilor de neconformitate neconformitate termenul
urmărire şi PO - 08 completat scadent al
raportarea acţiunii
rezultatelor corective
 Se raportează
conducerii
pentru analiza
efectuată de
management.

AUDITUL se încheie cu predarea raportului de audit.

6. Resurse

Pentru efectuarea auditurilor interne se alocă resurse adecvate – personal instruit,


timp, spaţiu pentru reuniuni de lucru, acces la documenţia şi zonele implicate, acces la
conducerea societăţii – prin aprobarea programului de audit de către Directorul
General.

7. Verificarea eficacităţii procesului – se realizează de către reprezentantul


managementului integrat prin raportarea rezultatelor procesului la indicatorul de
performanţă.
Această analiză este înregistrată în raportul de verificare a procesului.

Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii procesului se realizează prin:


 Stabilirea şi aplicarea de acţiuni corective în cazul neîndeplinirii indicatorului de
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 6/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

performanţă;
 Stabilirea şi aplicarea de acţiuni preventive în cazul oportinităţilor de îmbunătăţire;
 Actualizarea politicii şi indicatorului de performanţă înclusiv urmare analizelor
efectuate de management.

8. Înregistrări. Date de ieşire.

Nr. Formular Formular Iniţiat de Durata de


Anexă Denumire COD arhivare (ani)
1. Program anual de F 03- 01 RMI 2
audit
2. Plan de audit F 03 – 02 Auditor şef 2
3. Lista cu auditorii F 03 – 03 RMI 1
4. Chestionar de audit F 03 – 04 Auditor 2
5. Raport de F 03 – 05 Auditor 2
neconformitate
6. Raport de audit F 03 – 06 Auditor şef 2

F03-01
APROBAT,
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMUL ANUAL DE AUDIT INTERN


SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 7/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

Pe anul ________

Nr. Proces Referential I F M A M I I A S O N D Stadiul


Crt /zona de Nr.raport
auditat
1. Manag. ISO 9001:2001/2008
de vârf ISO14001:2005
OHSAS 18001:2008
Legislatie de mediu
Legislatie de SSM
2. Mang ISO 9001:2001/2008
marketing ISO14001:2005
OHSAS 18001:2008
Legislatie de mediu
Legislatie de SSM
3. Manag. ISO 9001:2001/2008
calităţii ISO14001:2005
OHSAS 18001:2008
Legislatie de mediu
Legislatie de SSM
4. Manag. ISO 9001:2001/2008
economico ISO14001:2005
financiar OHSAS 18001:2008
Legislatie de mediu
Legislatie de SSM
5. BSRU ISO 9001:2001/2008
ISO14001:2005
OHSAS 18001:2008
Legislatie de mediu
Legislatie de SSM
6. Aproviz. ISO 9001:2001/2008
ISO14001:2005
OHSAS 18001:2008
Legislatie de mediu
Legislatie de SSM
7. Service it / ISO 9001:2001/2008
instalatii ISO14001:2005
OHSAS 18001:2008
Legislatie de mediu
Legislatie de SSM

Nr. Proces Referential I F M A M I I A S O N D Stadiul


Crt /zona de Nr.raport
auditat
8. Depart ISO 9001:2001/2008
secretariat ISO14001:2005
OHSAS 18001:2008
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 8/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

Legislatie de mediu
Legislatie de SSM
9. Birou ISO 9001:2001/2008
tehnico- ISO14001:2005
economic OHSAS 18001:2008
Legislatie de mediu
Legislatie de SSM
10. Depart ISO 9001:2001/2008
Productie/ ISO14001:2005
Transport- OHSAS 18001:2008
Mecaniz Legislatie de mediu
Legislatie de SSM

ELABORAT: _______________________

DATA:__________________

F03-02
PLAN DE AUDIT NR. ..........
DIN...................................
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 9/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

Obiectivele auditului:
 examinarea conformităţii, implementării şi eficacităţii sistemului de management
integrat;
 identificare posibilităţi de îmbunătăţire a proceselor.

Procesul / zona
Echipa de audit:…………….., Auditor şef,……………, Auditor…………...

Criterii de audit :
 proceduri /instrucţiuni:…………………………………………………….
 Cerinţe SR EN ISO 9001 : 2001/2008…………………………………….
SR EN ISO 14001:2005…………………………………………..
OHSAS 18001:2008………………………………………………
 Specificaţii tehnice:………………………….…………………………….

Persoane de contractat:

Data predării raportului de audit:

Auditul se încheie cu predarea raportului de audit

F03-03
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 10/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Ing. Dan Mihai Bociar

LISTA CU AUDITORII INTERNI

Nr. NUME COMPARTIMENTUL CALIFICARE OBS.


Crt PRENUME
1 Neştianu Călin Compartiment Auditor
Andrei Asigurarea Calităţii intern
2 Gavril Ştefan Compartiment Auditor
Asigurarea Calităţii intern
3 Apostu Lucian Birou Tehnic Auditor
intern
4 Popescu Octavian Compartiment Auditor
Asigurarea Calităţii intern

ELABORAT/ ACTUALIZAT

NUME PRENUME SEMNĂTURĂ DATA


Neştianu Călin Andrei 07/10/2009

F03-04

CHESTIONAR DE AUDIT
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 11/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

Proces / zonă de audit: ……………… Persoane contactate (nume, funcţie)


Data……………………. ….…………………………………….
Auditor………………… Semnătura reprez.
Compartiment auditat………………..

Nr.
Cerinţa Documentare Notare Aplicare Notare
Între Întrebare
ISO în: * Dovezi de audit *
bare

*- C – corespunde;
- NC – nu corespunde (se indică şi nr. Raportului de neconformitate);
- NA – nu se aplică.

F 03-05
RAPORT DE NECONFORMITATE
AUDIT
NR.............../.........................................
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 12/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

1. Procesul / zona de audit:

2. Descrierea neconformitaţii:

3. Cauza…………………………………………………………………………………

4. Auditori: ………………………………………………. Data:…………………

5. Dispozitii

5.1. Corectie: …………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………..
5.2. Actiune corectiva/preventive asociata cauzei: ……………………………...
…………………………………………………………………………………………..
5.3. Termen de aplicare: …………………………………………………………
5.4. Sef compartiment: ………………………………Data: ……………………

6. Acţiune de urmarire/eficienta:

6.1. Corectie:..…………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..
6.2. Actiune corectiva/preventive asociata cauzei: ……………………………...
…………………………………………………………………………………………..

Auditor:……………………………………………….. Data:…………….

F03-06
RAPORT DE AUDIT INTERN
NR................../.....................................
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-03
S.A GALAŢI AUDIT INTERN ediţia 2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 13/13
ASIGURAREA
CALITĂŢII

1. Tip audit:
2. Echipa de audit: Auditor sef:
Auditor:
3. Zona (Compartimentul / Punct de lucru) auditata:

4. Persoane de contact:

5. Doc. de referinta:
- Standarde de referinta:
- Proceduri aplicabile:

6. Activitati auditate:

7. Sedinta de deschidere:

8. Numar neconformitati deschise:

9. Concluzii:

10. Sedinta de inchidere:

AUDITOR SEF