Sunteți pe pagina 1din 5

SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-05

S.A. ACŢIUNE CORECTIVĂ ediţia2/revizia1


GALAŢI pag 1/5
COMPARTIMENTUL
ASIGURAREA CALITĂŢII

Aprobat
Data aprobării :
01.07.2015

PROCEDURA DE SISTEM
ACŢIUNE CORECTIVĂ

Întocmit Verificat

Document controlat
Document necontrolat

Exemplar nr. …….


F01-01/Revizia0
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-05
S.A. ACŢIUNE CORECTIVĂ ediţia2/revizia1
GALAŢI pag 2/5
COMPARTIMENTUL
ASIGURAREA CALITĂŢII

LISTA DE DIFUZARE
Nr. Destinatar: (funcţie, nume, prenume) Data Semnătura
Exemplar predării de primire
01 MAN VÂRF 03.07.2015

02 MAN MARKETING 03.07.2015

03 MAN CALIT 03.07.2015


MAN ECONOMICO – FINANCIAR / BIROU
FINANCIAR SI JURIDIC / BIROU
04 CONTABILITATE SI SALARIZARE / BIROU
03.07.2015
GESTIUNE

05 BIROU PERSONAL RESURSE UMANE 03.07.2015

APROVIZIONARE/CUMPARARI
06 SI INVESTITII
03.07.2015

07 SERVICE IT INST 03.07.2015

08 DEPARTAMENTUL SECRETARIAT 03.07.2015

09 BIROU TEHNICO-ECONOMIC,EVALUARE SI
URMARIRE PROIECTE, LICITATII SI
03.07.2015
CONTRACTE / BIROU PROIECTARE /
COMPARTIMENT URMARIRE PROIECTE
10 DEPARTAMENTUL PRODUCTIEI, TRANSPORT
SI INTRETINERE / DEVIZE DOCUMENTE
CALIFICARE-LICITATII / INGINER SEF / 03.07.2015
BIROU ELECTRICE / PRODUCTIE SI
INTRETINERE / COLOANA AUTO
F01-03/rev0

LISTA DE EVIDENŢĂ A REVIZIILOR


CALITĂŢII
Nr. Descriere succintă Cap. Cauză Data Semnătură
Revizie modificare Modificat modificare Modificării

F 01- 04/ rev 0

F01-02/Revizia 0
1. Scop
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-05
S.A. ACŢIUNE CORECTIVĂ ediţia2/revizia1
GALAŢI pag 3/5
COMPARTIMENTUL
ASIGURAREA CALITĂŢII

Această procedură descrie modul în care S.C. TAGCM DUNAREA S.A.,


acţionează pentru a elimina cauzele neconformităţilor efective, astfel încât să se
asigure prevenirea reparaţiei neconformităţilor.

Indicator de performanţă

Scăderea ponderii acţiunilor corective amânate.

2. Domeniu de aplicare
Această procedură se referă la eliminarea neconformităţilor efective.

3. Documente de referinţă. Date de intrare

 Manualul Calităţii, Mediului, Securitatii si Sanatatii in Munca,


Cod MCMS, ED 3/REV 0
 SR EN ISO 9001 : 2001
 SR EN ISO 9001:2001( referenţial).
 SR EN ISO 9001:2008
 SR EN ISO 14001:2005
 SR OHSAS 18001:2008;

Datele de intrare sunt cuprinse în rapoartele de neconformitate referitoare la


produs şi sistemul de management integrat.

Procesul din amonte

Măsurarea şi monitorizarea produsului, documentat în PO – 16;


Audit intern, documentat în PS – 03;
Controlul produsului neconform, documentat în PS – 04.

4. Definiţii şi prescurtări

Pentru scopul acestei proceduri se aplică termenii şi definiţiile din


 SR EN ISO 9000:2001/2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.
Prescurtări:
 RMI – reprezentantul managementului integrat;
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-05
S.A. ACŢIUNE CORECTIVĂ ediţia2/revizia1
GALAŢI pag 4/5
COMPARTIMENTUL
ASIGURAREA CALITĂŢII

 SMI - sistem de management integrat;


 MCMS - manualul calităţii,mediului si securitatii si sanatatii in munca.

5. Acţiuni, metode şi responsabilităţi

Pentru a asigura atingerea scopului şi cerinţelelor referitoare la sistemul de


management integrat se desfăşoară următoarele activităţi:

Nr. Activitate Funcţie Date de intrare Date de ieşire Observaţii


Crt. Responsabil Documente Înregistrări
asociate
1. Identificarea şi CQ PO- 16 Rapoarte de Se identifică şi
înregistrarea Auditori PS – 03 neconformitate reclamaţiile
neconformităţilor Reclamaţii Registru de clienţilor
client reclamaţii
2. Analiza şi Controlori CQ Rapoarte de Raport de De regulă cauzele
determinarea pe specialităţi; neconformitate neconformitate se referă la:
cauzelor Auditori Reclamaţii completat -documentaţie
neconformităţilor client Registru de neadecvată sau
reclamaţii lipsă;
completat -nerespectarea
documentaţiei.

3. Stabilirea şi Şefi Rapoarte de -Raport de Acţiunile


implementarea compartimente neconformitate, neconformitate corective vizează
acţiunilor PS – 01 completat eliminarea
corective. -Lista cauzelor de mai
revizuirilor sus şi deci pot fi:
-Lista de -revizuirea
difuzare documentaţiei sau
-Proces-verbal eleborarea
de instruire documentelor;
-reinstruirea
personalului
implicat.

4. Analiza RMI Rapoarte de Raport de Se raportează


acţiunilor neconformitate neconformitate sintetic la
corective completat conducere pentru
întreprinse analiza efectuată
de management
SC TAGCM DUNAREA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-05
S.A. ACŢIUNE CORECTIVĂ ediţia2/revizia1
GALAŢI pag 5/5
COMPARTIMENTUL
ASIGURAREA CALITĂŢII

6 Resurse

Pentru aplicarea acţiunilor corective sunt alocate resurse stabilite prin rapoartele de
neconformitate şi care constau din eleborare sau revizuire de documente, reinstruire
de personal implicat.

7.Verificarea eficacităţii procesului acţiunii corective se realizează:

- de responsabilul managementului integrat, prin raportarea rezultatelor la


indicatori de performanţă.
Această analiză este înregistrată în raportul de verificare a procesului.

Îmbunătăţirea – continuă a eficacităţii procesului se realizează prin:


stabilirea şi aplicarea de acţiuni corective în cazul neîndeplinirii indicatorului de
performanţă;
stabilirea şi aplicarea de acţiuni corective în cazul oportunităţii de îmbunătăţire;
actualizarea politicii şi indicatorului de performanţă, urmare inclusiv a analizelor de
management.

Procesul din aval – analiza efectuată de managemnet documentat în PO – 16.

8. Înregistrări. Date de ieşire.

Pentru această procedură nu sunt aplicabile formulare specifice pentru înregistrări.


Datele de ieşire sunt documentate în rapoartele de neconformitate.