Sunteți pe pagina 1din 8

Tema 2.

“Contabilitatea aprovizionării cu mărfuri” (2020)

1. Formele și documentele aprovizionării cu mărfuri a unităților comerciale.


2. Contabilitatea aprovizionării cu mărfuri în unitățile cu ridicata (UCR).
3. Particularitățile privind reflectarea aprovizionării cu mărfuri a untăților cu amănuntul
(UCA).

1.
Aprovizionarea cu mărfuri reprezintă unul din momentele de circulație a mărfurilor,
constând din aprovizionarea sau achiziționarea mărfurilor de la entitățile industriale,
agricole, de la întreprinderile producătoare din republică și de peste hotare, precum și de
la persoanele fizice.

În prezent se cunosc multiple forme de aprovizionare cu mărfuri, dintre care se pot


menționa principalele:

1. Aprovizionarea cu mărfuri fără delegat propriu (pe răspunderea furnizorului), în


cadrul căreia transportul mărfurilor revine furnizorului, care poate folosi
transportul propriu sau serviciile organizaţiilor specializate (Calea Ferată,
întreprinderi de transport auto etc.). Persoana care însoţeşte şi este responsabilă
de integritatea mărfurilor până la predarea lor beneficiarului este numită cărăuş,
dar nu expeditor sau însoţitor.
2. Aprovizionarea cu mărfuri prin delegat propriu, care constă în ridicarea
mărfurilor de la furnizori de către delegatul propriu al entității.
3. Achiziția mărfurilor de la persoanele fizice (în baza “Actului de achiziție a
mărfurilor”).
4. Aprovizionarea prin producția propie se întîlnește în alimentația publică și
constă în transferul de preparate culinare către unitățile de desfacere proprii
(bufete, baruri,bodegi etc.).
5. Aprovizionarea prin intermediul depozitelor de repartizare, care se efectuiază
prin două operații distincte:
- prima se referă la procurarea mărfurilor la depozitele specializate în
conformitate cu formele de aprovizionare anterioare;
- a doua o constituie distribuirea mărfurilor din stoc către magazinele,
întreprinderile de alimentație publică sau alte depozite ce reprezintă subdiviziuni
proprii.

Una din problemele de bază în cadru aprovizionării cu mărfuri este perfectarea


justă a documentelor contabile ce vizează specificul intrării mărfurilor în gestiune.
Procesul de aprovizionare se desfășoară în baza contractelor încheiate între
furnizori și cumpărători, în care se precizează raporturile juridice între furnizor și
beneficiar privind procesul de livrare, aprovizionarea cu mărfuri, denumirea mărfurilor ce
se achiziționează, cantitatea, termenul de livrare și cel de plată.
La recepția mărfii este necesar ca unitatea comercială să prezinte o delegație
(formular tipizat M-2) prin care se confirmă dreptul de a recepționa mărfuri.
Acțiunea contractului de vînzare-cumpărare încetează numai după executarea
obligației. Îndeplinirea acesteia se confirmă în mod obligatoriu. Ca confirmare servesc

1
documentele justificate care sunt întocmite în scris și adeveresc sau autentifică
operațiunile economice sau permisiunile conducerii agentului economic.
Conform Legii contabilității documentele justificate trebuie să conțină
următoarele elemente obligatorii:
- Denumirea, data întocmirii, conținutul operațiunilor economice;
- Funcția și numele persoanelor responsabile pentru efectuarea operațiunilor;
- Semnăturile personale ale acestora.
Responsabilitatea pentru întocmirea la timp și calitativă a documentelor justificare
pentru autenticitatea datelor ce se conțin în ele precum și transmiterea lor în termenii
stabiliți în contabilitate o poartă persoanele care întocmesc și semnează aceste docuente.
Documentele ce țin de reflectarea operațiunilor conform prevederilor contractuale pot
fi clasificate după criteriul operațiunilor economice în felul următor:
- Documente ce reflectă circulația mărfii;
- Documente ce confirmă temeiul pretențiilor financiare conform condițiilor de
achiziționare a mărfurilor;
- Documente care confirmă corespunderea celor două torente bănești și marfale;
- Documente care confirmă circulația banilor (ordinul de plată, cecul, dispoziția de
încasare);
- Documente ce confirm calitatea mărfurilor (certificatul de conformitate,
certificatul de calitate, certificatul igienic etc.).

Documentele din prima categorie care confirmă circulaţia mărfurilor intrate în


gestiunea entităţu comcrciale includ: factura fiscală (în cazul când cumpărătorul este
plătitor de TVA) factura de expediţie, factura de transport (factura), certificate de calitate
ş.a. Actul (proces-verbal) de primire-predare se intocmeşte în cazul în care recepţia
mărfurilor se efectuează cu unele nereguli (divergenţe) şi, unele diferenţe cantitative sau
calitative. El se întocmeşte de о comisie specială care include lucrătorii entităţii
comerciale în cauză, deasemenea un reprezentant al furnizorului. In cazul cand
reprezentantul furnizorului lipseşte, se invită о persoană independentă (necointeresată).

În funcţie de natura operaţiunii economice şi tehnologiei de prelucrare a


informaţiei, în documentele justificative pot fi incluse elemente suplimentare în modul
stabilit.
Procesul aprovizionării cu mărfuri comportă mai multe operaţii şi generează apariţia de
documente care diferă, într-o oarecare măsură, în funcţie de formele de aprovizionare
practicate.

2.
Pentru evidența mărfurilor este destinat contul de activ 217. În situaţia utilizării
evidenţei separate a CTA şi aplicării uneia din trei modele de preţuri, este justificată
crearea în cadrul contului 217 „Mărfuri” a următoarelor subconturi:
2171 „Mărfuri în unitățile de comerţ cu ridicata”;
2172 „Mărfuri în unitățile de comerţ cu amănuntul”;
2173 „Ambalaj cu marfă şi gol”;
2174 „Produse şi preparate din alimentaţia publică”;
2175 „Cheltuieli de transport–aprovizionare”.
2
Intrările de mărfuri înregistrate în debitul contului 217 sunt formate din aprovizionări
și alte intrări care pot fi ca plusuri de inventar, majorări de preț. Ieșirile de mărfuri
înregistrate în creditul contului 217 sunt formate din livrări sau vînzări și alte ieșiricum ar
fi: lipsuri de inventar, reduceri de preț.
La recepţia mărfurilor, de multe ori, se stabilesc abateri între informaţia conţinută
în documentele de însoţire a mărfurilor primite şi existenţa reală a acestora. Divergenţele
menţionate pot avea natură de plusuri sau lipsuri.

Plusurile, la rândul său, pot fi acceptate, care se contabilizează identic cu ordinea


întrării mărfurilor în patrimoniu, şi respinse, care se înregistrează în debit 914 „Bunuri
primite în custodie” şi care se transmit în gestiune în mod similar cu mărfurile întrate.
Contabilitatea analitică a mărfurilor refuzate şi rămase în custodie se ţine pe beneficiari şi
pe gestionarii care au preluat temporar valorile respective.

Lipsurile se constată la recepţia mărfurilor de comisia de recepţie în ziua depistării


lor şi întocmeşte un „Proces–verbal comercial” (care se întocmeşte şi la plusuri).
Lipsurile de mărfuri la aprovizionare se grupează și se contabilizează în dependență de
esența lor economică:
- lipsa în limita normelor de perisabilitate ( în urma uscării, prăfuirii, fărămițării,
evaporării și îmbibării) – Dt 714 (712);
-lipsuri din vina furnizorului sau cărăușului (cu recunoașterea acestora);
-lipsuri de mărfuri din vina gestionarului(impunerea lipsurilor către gestionar se
efectuiază la prețul de vînzare);
-lipsuri de mărfuri cauzate de forță majoră – Dt 723.

3.
Pentru UCA sunt caracteristice aceleași surse (forme) de aprovizionare cu mărfuri ca
și pentru UCR:
 prin delegatul UCR
 prin delegatul UCA
 prin achiziționarea pe piața agroalimentară ( se poate efectua cu și fără acordarea
prealabilă gestionarului a unui avans din casierie).

Pentru toate sursele de aprovizionare cu mărfuri în cazul când UCA ţine evidența
mărfurilor cumpărate la pretul de vânzare apare necesitatea de a reflecta adaosul
comercial şi TVA inclus în pretul de vanzare. La formarea preţurilor de vânzare cu
amănuntul se calculează, în mod frecvent, adaosul comercial aferent mărfurilor propuse
spre vânzare. Contabilitatea adaosului comercial se ţine în contul de pasiv 831 „Adaos
comercial” şi este destinat generalizării informaţiei privind adaosul comercial aferent
mărfurilor intrate şi vândute.
Dt 217 „Mărfuri”
Ct 831 „Adaos comercial”.
Contul 831 se utilizează de unitățile de comerţ care ţin evidenţa mărfurilor la
preţurile de vânzare. Acest cont nu trebuie sa dispună solduri şi valoarea adaosului
comercial aferent marfurilor din stoc se storneaza în negru la sfârşitul lunii (perioadei de
gestiune) pentru a fi restabilitâ la începutul lunii următoare.
3
În subconturile 2171 „Mărfuri în unitățile de comerţ cu ridicata” şi 2172 „Mărfuri
în unitățile de comerţ cu amănuntul” se înregistrează în mod obişnuit atât întrările, cât şi
ieşirile în şi din patrimoniu, iar soldul final reprezintă preţul de achiziţie aferent
mărfurilor existente în stoc, pe când în 2174 „Produse şi preparate din alimentaţia
publică” se evidenţiază fluctuaţia şi existenţa produselor şi bucatelor din producţie
proprie a întreprinderilor de alimentaţie publică la costul lor efectiv.
Contul de gradul doi 2173 „Ambalaj cu marfă şi gol” este predestinat evidenţei
ambalajelor care însoţesc marfa şi necesită o evidenţă separată.
Contul 2175 „Cheltuieli de transport–aprovizionare” oglindeşte în debit
cheltuielile de transport, manipulare, recepţie, taxe vamale etc. pe care le ocazionează
mărfurile achiziţionate de la terţi, prin corespondenţa cu creditul conturilor
corespunzătoare modalităţii de efectuare a lor. În creditul acestui cont se reflectă CTA
aferente mărfurilor ieşite din patrimoniu.
Soldul contului 217 „Mărfuri” este debitor şi reprezintă preţul de achiziţie, fără
TVA, aferent mărfurilor existente în patrimoniu la sfârşitul perioadei de gestiune. Soldul
contului analizat se înscrie în bilanţ la valoarea netă.
Aprovizionarea cu mărfuri a magazinului reprezintâ cea mai efectivă formă
datorită mişcării directe a marfurilor de la furnizori. Aprovizionarea se efectuează în baza
unei cereri a UCA potrivit căreia furnizorul livrează lotul de marfă însotit de facturi
fiscale întocmite pentru fiecare magazin în parte.
Recepţia marfurilor este efectuată dupâ cantitate şi calitate conform documentelor
ce însoţesc marfa. Calitatea marfurilor alimentare recepţionate în mod obligatoriu se
confirmă prin certificate de calitate. Obligatoriu se cere confirmarea calităţii produselor
cosmetice si alte produse. UCA poartâ răspundere pentru calitatea marfurilor vândute
prin internediul unităţilor sale.
Unele produse alimentare care necesită pregătirea pentru vânzare sunt luate la
evidenţă după cantitate sau după masa neto care este calculată conform normelor. Pentru
diferenţa dintre masa brutto şi cea neto a acestor mărfuri se întocmeşte un act de către
comisia formată în baza ordinului administraţiei.
Vasele de sticlă recepţionate împreună cu mărfuri sunt reflectate în contabilitate la
acelaşi subcont la care sunt reflectate însăşi mărfurile. Ambalajele (saci, pungi, cutii ş.a.)
sunt reflectate in subcontul 2173.

Organizarea contabilităţii analitice a mărfurilor

Organizarea contabilităţii analitice a marfurilor se face în deplinâ concordanţă cu


contabilitatea sintetică, asigurându-se о evidenţa completă întrucât se foloseşte atât
etalonul bănesc, cât şi etalonul natural, spre deosebire de evidenta operativă, de
exemplu, a depozitelor, саге utilizează numai etalonul natural.

Existenţa şi mişcarea stocurilor de mărfuri în cadrul contabilităţii analitice a unităţilor


de comerţ în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii de informare, se
dirijează şi organizează în baza uneia din următoarele metode:
4
 Metoda cantitativ–valorică (pe conturi analitice) constă în organizarea evidenţei
cantitative pe feluri de bunuri la locul de depozitare (cu ajutorul fişelor de
magazie), iar la contabilitate – a evidenţei cantitativ–valorice (pe fişe analitice
pentru mărfuri), pe tipuri de mărfuri. Controlul exactităţii şi concordanţei dintre
contabilitatea analitică şi evidenţa cantitativă de la locurile de depozitare se face,
periodic, prin punctajul dintre cantităţile înregistrate în fişele de cont analitic şi
cele din fişele de magazie de la depozite.
 Metoda operativ–contabilă constă în organizarea la locul de depozitare a evidenţei
cantitative a bunurilor materiale pe feluri şi la contabilitate a evidenţei valorice
desfăşurată pe gestionari, iar în cadrul gestiunilor pe grupe sau subgrupe de
mărfuri, după caz. Ea se deosebeşte de metoda conturilor analitice prin aceea că nu
se mai deschid fişe analitice de valori materiale în cadrul contabilităţii. Lunar, prin
evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fişele de magazie în registrul
stocurilor, se efectuează controlul exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din
evidenţa depozitelor, cu cele din contabilitate.
 Metoda global–valorică presupune ţinerea evidenţei global–valorice, atât la
nivelul gestiunii, cât şi în contabilitate. Controlul concordanţei înregistrărilor din
evidenţa gestiunii cu cea din contabilitate se face, de regulă, lunar. Această metodă
se aplică atât pentru evidenţa mărfurilor şi ambalajelor aflate în întreprinderile de
comerţ cu amănuntul, cât şi pentru alte bunuri în cazul unităţilor care nu au
dotarea tehnică corespunzătoare pentru organizarea evidenţei stocurilor potrivit
principiilor celorlalte metode. Dacă evidenţa mărfurilor se organizează după
metoda inventarului intermitent, contabilitatea analitică se realizează cantitativ–
valoric şi se rezumă numai la nivelul stocurilor iniţiale şi finale. La nivelul
contului 217 „Mărfuri” se conduce numai o evidenţă global valorică pe gestiuni de
stocuri. Totodată, utilizarea acestei metode presupune înlocuirea fişelor de
magazie cu raportul de gestiune în care se înregistrează zilnic intrările şi ieşirile,
pe baza documentelor justificative şi se stabileşte soldul la sfârşitul zilei.

Înregistrări contabile privind aprovizionarea cu mărfuri:


Nr. Conținutul operațiunii economice Fundamentarea Coresp. Cont.
d/o înregistrării Dt Ct
contabile
1. La recepția mărfurilor de la persoanele Act de achiziție 217 544
fizice, reținerea a 10% impozit de la a mărfurilor 544 534
sursa de plată
2. La recepția mărfurilor de la furnizori Factură fiscală, 217 521
factură
3. Procurarea 217 de către titularii de Decont de avans 217 226
avans 532
4. Primirea 217 din producția proprie Bon de primire, 217 217
bon de consum
5. Achitarea datoriilor față furnizori de Documente de 521 241,242,243
217 plată 244,511,512
6. Plata în avans Documente de 224 242
plată
7. Decontarea sumelor plătite în avans la Contract, 521 224
momentul recepționării 217 de la documente de
furnizor plată
5
8. Lipsa de mărfuri în limita normelor de Proces-verbal 712 217
perisabilitate, TVA restabilit comercial 713 534
9. Lipsuri din vina furnizorului sau Scrisoare de 234 612
cărăușului reclamație 534
10. Lipsuri de mărfuri din vina Proces-verbal 226 612,535
gestionarului cu TVA și aplicarea cotei
de adaos comercial pentru aprecierea 534
prețului de piață
11. Recuperarea daunelor materale de Ordin de 241 226
către delegat încasare 531
12. Lipsuri de mărfuri cauzate de forță Proces-verbal 723 517
majoră, TVA 713 534
13. Plusuri de 217 la aprovizionarea Proces-verbal 217 521
acceptate de către unitatea de comerț + 534
TVA
14. Plusuri de 217 respinnse la Proces-verbal 914
aprovizionare
15. Includerea adaosului comercial în Calculația 217 831
prețul de vînzare prețurilor

Exerciții la tema 2 “Contabilitatea aprovizionării cu mărfuri”


E.1. O uitate de comerț cu ridicata (UCR) ce duce evidența mărfurilor la preț de
achiziție a cumpărat o partidă de mărfuri de la un furnizor conform facturii, care
cuprinde următoarea informație:
- valoarea mărfurilor la preț contractual – 120 000 lei
- TVA (20%) - .............. lei
- cheltuieli de transport (incl. TVA) – 6000 lei
- total spre plată – (?) ............................... lei.
Se cere:
1. De calculat costul de achiziție al mărfurilor.
2. De înregistrat formulele contabile privind aprovizionarea cu mărfuri, ținând
cont de faptul că achitarea s-a efectuat prin transfer.

E.2a. O uitate de comerț cu ridicata (UCR) ce duce evidența mărfurilor la preț de


achiziție a cumpărat o partidă de mărfuri de la un furnizor conform facturii, care
cuprinde următoarea informație:
- valoarea mărfurilor la preț contractual – 70 000 lei
- TVA (20%) - ................... lei
- cheltuieli de transport– 5500 lei
- total spre plată – (?) .......................................... lei.
Se cere:
1. De calculat costul de achiziție al mărfurilor.
2. De înregistrat formulele contabile privind aprovizionarea cu mărfuri, ținînd
cont de faptul că achitarea s-a efectuat prin transfer.

6
E.2b. La recepție s-au constatat lipsuri de mărfuri în sumă de 1000 lei (fără TVA):
 Diferențele au fost comise din vina furnizorului
 *din vina gestionarului.

Se cere:
1. De calculat costul de achiziție al mărfurilor
2. De înregistrat formulele contabile privind aprovizionarea cu mărfuri, ținînd
cont de faptul că achitarea s-a efectuat prin transfer, și lipsurile de mărfuri.

E.3. Pentru a aproviziona un lot de marfă o UCR a plătit unui furnizor un avans în
sumă de 120 000 lei. În baza facturii fiscale s-a aprovizionat:
- valoarea mărfurilor – 90 000 lei, TVA – 20% - ? ....................... lei
-cheltuieli de transport – 12 000 lei (incl. TVA)
- pentru plată – (?) ............................ lei.
La recepție s-au constataat lipsuri de mărfuri în sumă de 200 lei fără TVA, dintre
care 150 lei – din vina furnizorului, restul – în limita normei de perisabilitate
naturală. Furnizorul a recunoscut reclamația înaintată de cumpărător și va restitui
contravaloarea mărfurilor prin virament.
Se cere:
1. De calculat costul de achiziție al mărfurilor.
2. De înregistrat formulele contabile privind aprovizionarea cu mărfuri, ținînd
cont de faptul că achitarea s-a efectuat prin transfer la contul curent în monedă
națională.

E.4. UCR se aprovizionează cu mărfuri de la un furnizor de bază. Factura fiscală


conține următoarea informație:
- valoarea mărfii – 100 000 lei, TVA – 20% - ? ........................... lei
- cheltuieli de transport – 6000 lei (inclusiv TVA)
- total spre plată - ?..................................... lei.
Se cere:1. De contabilizat operațiile de aprovizionare a UCR.

E.5. S-a transferat un avans unui furnizor în vederea aprovizionării ulterioare cu


mărfuri în mărime de 100% de la valoarea de intrare. În baza facturii furnizorului
s-au primit:
- mărfuri la preț contractual – 150 000 lei, TVA (20%) - ? ............................. lei
- cheltuieli de transport– 7000 lei, TVA (20%)................................
- total spre plată - ?..................................... lei.
La recepție s-au constatat lipsuri de mărfuri în sumă de 170 lei fără TVA,
dintre care 100 lei – din vina furnizorului, restul – în limita normei de
perisabilitate naturală. Furnizorul a recunoscut reclamația înaintată de cumpărător
și va restitui contravaloarea mărfurilor prin virament.

7
E.6. UCR se aprovizionează cu mărfuri de la un furnizor de bază. Factura fiscală
conține următoarea informație:
- valoarea mărfii – 180 000 lei (incl. TVA)
- cheltuieli de transport – 6000 lei, TVA – 20%
- total spre plată - ?........................... lei.
Achitarea cu furnizorul s-a efectuat ulterior prin virament.
Se cere:1. De contabilizat operațiile de aprovizionare a UCR.