Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

16
la normele metodologice

CERERE TIP
pentru eliberarea brevetului de turism

Subsemnatul(a) .............................................................................., CNP


__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ cu domiciliul în
........................................................................................................................................
................................................................... telefon ............................. e-mail
..................................................... solicit eliberarea brevetului de turism pentru funcția
de:

………………………………………......................................................... întrucât consider că


îndeplinesc în totalitate criteriile minime pentru eliberarea brevetului de turism,
stabilite de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe
propria răspundere că documentele prezentate sunt în conformitate cu originalul și
toate datele înscrise în acestea sunt reale.

Ataşez prezentei cereri următoarele documente (se bifează cu x):


1. cerere ☐
2. curriculum vitae ☐
3. copie de pe actul de identitate ☐
4. copii de pe actele care atestă pregătirea profesională ☐
5. copii de pe actele care atestă experiența profesională ☐
6. certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri ☐
7. certificat de cazier fiscal ☐
8. copie de pe atestatul de limbă străină ☐
9. brevet de turism emis anterior, original ☐
10. anunț pierdere brevet de turism, după caz ☐
Notă: Copiile actelor depuse vor fi semnate, datate și vor fi certificate pentru conformitate de către titular
prin mențiunea "conform cu originalul".

Data: Semnătura: