Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Psihologie


CLASA: a X-a
SUBIECTUL: Conceptul de personalitate
TIPUL LECŢIEI: comunicare de noi cunoştinţe
OBIECTIVE:
Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală;
2. Aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații-problemă;
Competenţe specifice:
1. Să identifice caracteristicile definitorii ale următoarelor concepte: Individ, Individualitate, Persoană, Personalitate și Personaj;
2. Să analizeze conceptul de personalitate;
1.3 Să caracterizeze principalele dimensiuni ale personalității;
2.1 Să analizeze și să identifice tipurile de personalitate (imature, mature, accentuate și anormale);
2.2 Să analizeze și să recunoască temperamentul unei persoane ca latură dinamico-energetică a personalității, pornind de la cele 4 tipuri de temperament:
coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic;
2.3 Să analizeze și să interiorizeze rolul mass-media în formarea personalității.;
STRATEGII DE REALIZARE
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
METODE ŞI PROCEDEE: Conversația euristică, Jocul Didactic, Conversația de tip dezbatere, Expunerea didactică, Conversația examinatoare, Braisntorming,
Film Educativ
 RESURSE MATERIALE: tablă; cretă; manualul, film educativ, Fișa Nr. 1 Conține cele patru tipuri de personalitate (sangvinic, coleric, melancolic,
flegmatic), 140 de bețisore pe care sunt lipite imagini cu cele 4 tipuri de personalități; Videoproiector.
Bibliografie: Zlate, Mielu (coord). (2005). Psihologie. București, Editura Aramis

Etapele lecției. Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Resurse materiale
Timp procedee organizare

Moment Se consemnează absenţele; Răspund la întrebări; Conversația Frontal Tabla


organizatoric Anunţă tema şi obiectivele; Ascultă cu atenţie Creta
Anunţarea temei şi Notează titlul lecției pe tablă ”Conceptul de obiectivele lecției;
a obiectivelor; personalitate”. Notează titlul lecției în
(4 min) caiet ”Conceptul de
personalitate”.

Motivarea elevilor 1.1 Profesorul îi invită pe elevi să definească Se implică în activitatea Brainstorming; Fronatal Tablă
Sensibilizarea 1.2 ”Cine sunt eu?” cu scopul de a identifica realizată de către profesor Conversația Individual Cretă
elevilor; noțiunile de individ, individualitate, și răspund la întrebările euristică; De grup Caiete
Captarea atenţiei; persoană, personalitate și personaj, ce sunt adresate de către profesor Dezbaterea;
Prezentarea folosite în contexte asemănătoare, dar care Ascultă cu atenție Reflecția
importanței și rolul acoperă realități diferite. informațiile transmise de personală;
comunicării și a Profesorul oferă informații despre cele cinci către profesor și își Expunerea
limbajului în viața concepte. notează în caiet. didactică;
umană.
( 8 min)
Desfăşurarea 1.1 Profesorul prezintă definițiile personalității: Ascultă cu atenție și Expunerea Frontal Tabla
activităţii 1.2 „Personalitatea este acea structură dinamică notează în caiet. didactică Individual Creta
Activitate nr.1 de funcţii şi procese psihice care permite Se implică în discuțiile Conversația Caiete
Definirea trecerea omului de la forma de simplă dezvoltate de către euristică
personalității adaptare şi coechilibrare, la asimilare activă profesor și Conversația de
(5 min) a situaţiilor de mediu prin comportamente își argumentează tip dezbatere
instrumentate social-istoric.” răspunsurile. Reflecția
”Personalitatea integrează în sine (ca sistem) personală
organismul individual, structurile psihice
umane și, totodată, relațiile sociale în care
omul este prins, ca și mijloace culturale de
care dispune.”

Activitate nr.2 1.2 Profesorul prezintă principalele caracteristici Ascultă cu atenție și Expunerea Frontal Tabla
Prezentarea 2.1 ale personalității: caracterul sistemic, notează în caiet. didactică Individual Creta
caracteristicilor durabilitatea, esențialitatea, structuralitate și Se implică în discuțiile Conversația Caiete
personalității și a dinamism, finalitate adapatativă, unicitatea. dezvoltate de către euristică
tipurilor de Profesorul prezintă clasificarea tipurilor de profesor și Conversația de
personalitate personalitate: își argumentează tip dezbatere
(7 min) Personalități imature, personalități mature, răspunsurile.
personalități accentuate și personalități
anormale;

Profesorul prezintă și caracterizează cele 5


Activitatea nr.3 laturi ale personalității: temperamentul/latura
Prezentarea 1.3 dinamico-energetică; aptitudinile/latura Ascultă cu atenție și Conversația Frontal Tabla
dimensiunilor 2.2 instrumental-operațională; caracterul/latura notează în caiet. euristică Individual Creta
personalității și a relațional-valorică; inteligența/ atura Se implică în discuțiile Expunerea Caiete
temperamentului rezolutiv-productivă și creativitatea/ dezvoltate de către didactică 5 Studii de Caz
ca latură dinamico- latura transformațional-constructivă. profesor și Conversația 140 de bețe ce conțin
energetică a își argumentează euristică cele patru tempera-
personalității Profesorul evidențiază rolul temperamentului răspunsurile. Conversația de mente
(14 min) în structura personalității, ca fiind o tip dezbatere
particularitatea foarte generală a personalității. Urmăresc informațiile Jocul didactic
scrise pe Fișa oferită de Studiu de Caz
către profesor Fișa nr.1
Profesorul împarte elevilor Fișa Nr.1 ce Se implică cu atenție în
conține cele patru temperamente ce dețin o activitatea organizată de
particularitate foarte generală a personalității. către profesor, solicită
Profesorul explică activitatea următoare ce are informații suplimentare
ca scop fixarea și indentificarea unde este cazul și
temperamentului specific unei persoane ca răspunde la întrebările
latură expresivă a personalității, pornind de la adresate de către profesor.
cele patru tipologii tempermentele: coleric,
sangvinic, flegmatic și melancolic.

1.2
1.3 Profesorul explică elevilor specificul
2.3 sistemului bio-psiho-socio-cultural al
personalității și care sunt factorii ce intervin în
Activitatea nr.4 formarea acesteia. Ascultă cu atenție și se
Personalitatea Profesorul evidențiază printr-un filmuleț implică în discuțiile Film educativ; Frontal Tabla
sistem bio-psiho- educativ importanța influenței Internetului dezvoltate de către Conversația Individual Creta
socio-cultural și asupra personalității. profesor. euristică;
evidențierea vizionează cu atenție Conversația de Video-proiectorul
rolului Internetului clipul educativ și tip dezbatere Filmulețul ”Baby
în formarea adresează întrebări de born to go Digital”
personalității clarificare.
(8 min)
Evaluarea Prezintă un rezumat al lecției. Ascultă cu atenție și Conversația Frontal
activității Evaluează gradul de înțelegere al elevilor răspund la întrebări examinatoare Individual
Încheierea lecției
(4 min)

S-ar putea să vă placă și