Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX

Faza pe școală: 27.01 – 1.02.2020


Clasa a V-a
Varianta I

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I ...................................................................................................................... 20 puncte

Scrieți pe foaia de concurs răspunsul corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1. Lumea nevăzută se mai numește:


a. lumea îngerilor;
b. lumea sfinților;
c. lumea secretă.

2. Lumea văzută:
a. este făcută de oameni;
b. a fost făcută în șapte zile;
c. a fost făcută în șase zile.

3. În ziua a patra a creației Dumnezeu a făcut:


a. animalele;
b. soarele;
c. omul.

4. Credința primilor oameni era:


a. politeistă;
b. într-un singur zeu;
c. în Dumnezeu.

5. Avraam a fost:
a. fiul lui Adam;
b. patriarh biblic;
c. bunicul lui Iisus.

6. Curcubeul este semnul legământului lui Dumnezeu cu:


a. Adam;
b. Avraam;
c. Noe.
7. Pe Iosif, frații îl:
a. iubeau;
b. invidiau;
c. apărau.

8. Primii oameni au fost creați din:


a. milă;
b. iubire;
c. datorie.

9. Dumnezeu a creat mai întâi lumea:


a. văzută;
b. nevăzută;
c. a întunericului.

10. Patriarhul Iacob a avut:


a. 10 fii;
b. 3 fii;
c. 12 fii.

Subiectul II...................................................................................................................... 30 puncte

Citiți cu atenție următorul fragment, apoi rezolvați cerințele formulate:

Domnul însă era cu Iosif şi el era om îndemânatic şi trăia în casa egipteanului, stăpânul
său. Stăpânul său vedea că Domnul era cu dânsul şi că toate câte făcea el, Domnul le sporea în
mâna lui. (Facerea 39, 2-3)

a) Pe baza cunoștințelor dobândite la orele de religie și a textului dat, enumerați 5 însușiri ale
lui Iosif.
b) Alegeți una dintre calitățile lui Iosif enumerate la punctul a) și relatați o întâmplare din
viața acestuia, prin care a dovedit calitatea respectivă.
c) Argumentați în cinci rânduri ce a făcut Dumnezeu pentru Iosif, slujitorul său credincios.

Subiectul III..................................................................................................................... 40 puncte

Realizați o compunere de 15-20 rânduri cu titlul ,,Nădejdea venirii Mântuitorului” în care să


vă prezentați ideile, folosind cunoștințele acumulate la orele de religie, la biserică și în familie.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică


a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi folosirea citatelor
potrivite.
OLIMPIADA DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX
Faza pe școală: 27.01 – 1.02.2020
Clasa a V-a
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Varianta I

Subiectul I: 20 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
1.a; 2.c; 3.b; 4.c; 5.b; 6.c; 7.b; 8.b; 9.b; 10.c.

Subiectul II 30 puncte
a) Pentru menționarea corectă a celor 5 însușiri se acordă 5 puncte; pentru răspuns parțial
corect sau incorect – 0 puncte.
b) Pentru precizarea corectă și detaliată a întâmplării legate de calitatea aleasă se acordă 10
puncte; pentru răspuns parțial corect se acordă 5 puncte.
c) Pentru o argumentare corectă se acordă 15 puncte; pentru încercarea de argumentare se
acordă 8 puncte.

Subiectul III 40 puncte


a) Pentru respectarea temei, cu prezentarea logică și coerentă a conținutului se acordă 20
puncte; pentru încercarea de prezentare pe tema dată se acordă 10 puncte.
b) Pentru respectarea părţilor unei compuneri se acordă 10 puncte; pentru respectarea parţială
a cerinţei se acordă 5 puncte.
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea corectă se acordă 5 puncte; pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte.
d) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte; pentru
respectare parțială se acordă 3 puncte.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Total punctaj: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabilește prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.