Sunteți pe pagina 1din 2

TABLOUL COMEPETENȚELOR PRIVIND EVOLUŢIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ

DEFINITIVAT GRADUL DIDACTIC II GRADUL DIDACTIC I


1. Cadrele didactice care (1) Competenţe profesionale: (1).Competenţe
promovează examenul a. Realizarea de conexiuni între profesionale:
naţional de definitivare în conţinuturile disciplinei de a. Realizarea corelaţiilor
învăţământ specialitate şi problemele de intra, inter şi
dobândesc dreptul de învăţare pluridisciplinare a
practică în învăţământul specifice domeniului de pregătire. conţinuturilor;
preuniversitar b. Asimilarea noilor concepte şi b. Valorificarea superioară
teorii în concordanţă cu tendinţele a conceptelor fundamentale
şi abordările actuale din achiziţionate prin
domeniul didacticii specialităţii. cercetarea metodico-
ştiinţifică.

(2) Competenţe psiho- (2). Competenţe psiho-


2. pedagogice: pedagogice:
a. Stabilirea unor conexiuni
a. Valorificarea personalizată a concrete între rezultatele
programei şi a manualelor şcolare învăţării, experienţele de
şi adaptarea acestora la învăţare şi
particularităţile elevului/grupului formele de evaluare;
de elevi; b. Utilizarea achiziţiilor
b. Valorificarea, în cadrul cognitive şi practico-
proiectului activităţilor aplicative în elaborarea
educative/extracurriculare, a programelor pentru
potenţialului curriculum la decizia şcolii
metodologic al diferitelor modele şi curriculum de dezvoltare
de proiectare curricular şi al altor locală;
studii curriculare integrate; c. Elaborarea unor situaţii
c. Aplicarea tehnicii şi a de învăţare cu caracter
strategiilor centrate pe elev în aplicativ, raportate la
vederea atingerii progresului exigenţele unui
şcolar. învăţământ aflat în progres
, integrat evoluţiei
învăţământului European.

3. (3) Competenţe psiho-sociale: (3). Competenţe psiho-


a. Cooperarea cu şcoala, cu elevii, sociale:
cu părinţii, cu diferiţi parteneri a. Stabilirea de parteneriate
sociali în vederea atingerii cu elevii, colegii, părinţii şi
obiectivelor educative ale şcolii; alţi factori interesaţi în
b. Pilotarea situaţiilor de predare- procesul
învăţare în funcţie de instructiv – educativ;
particulariăţile clasei/grupului de b. Selectarea unor metode
elevi şi şi tehnici moderne de
de competenţele vizate de organizare a activităţilor
programele şcolare; didactice,
c. Elaborarea de proiecte şi extracurriculare folosind o
programe de adaptare rapidă a gamă variată de mijloace
elevilor la schimbările de natură şi materiale legate de viaţa
social (legate de drepturile comunităţii
copilului, viaţa asociativă şi pentru punerea în evidenţă
participarea la viaţa comunităţii a atitudinilor şi
modificând comportamentul de comportamentelor psiho-
tip tradiţional); sociale;
d. Colaborarea cu membrii c. Identificarea dinamicii şi
echipei pedagogice pentru a tendinţelor de pe piaţa
realizarea sarcinilor care permit muncii şi corelarea
dezvoltarea şi evaluarea acestora cu procesul
competenţelor vizate de instructiv-educativ.
programele şcolare.

4. (4) Competenţe privind 4). Competenţe privind


managementul clasei: managementul clasei:
a. Planificarea, organizarea şi a. Capacitatea de a crea
monitorizarea modului de condiţii pentru ca elevii să
funcţionare a clasei în vederea se angajeze în situaţii-
favorizării învăţării şi socializării problemă, sarcini sau
elevilor; proiecte semnificative,
b. Operarea cu standarde de ţinand cont de
pregătire profesională pentru particularităţile cognitive,
proiectarea unui demers didactic afective şi sociale;
adaptat specificului clasei; b. Organizarea şi
c. Comunicarea clară a administrarea mediului de
exigenţelor cu privire la învăţare în colaborare cu
comportamentele şcolare şi părinţii şi conducerea
sociale adecvate, organizaţiei şcolare;
a􀜈teptate de la elevi. c. Gestionarea situaţiilor de
criză educaţională;