Sunteți pe pagina 1din 14

1

Introducere
Actualitatea temei - Sistemul bancar - este una dintre cele mai importante structuri
ale economiei de piață . Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului
contribuind esențial la creșterea PIB al țarii

Scopul Cercetării - Scopul acestei lucrări este de a recunoaște conceptele de bază


cu privire la bancă comercială , să dinstingem esența , funcțiile, principalele
operațiuni la fel cum și rolul băncilor comerciale în cadrul economiei naționale

Metode de cercetare - Metoda de cercetare este teoretică/fundamentală care se


bazează pe formularea unei idei abstracte despre subiectul dat.

2
Cuvinte-Cheie - Bancă , Bancă comercială, intermediere monetară, mobilizare a
mijloacelor bănești , operațiuni active , operațiuni pasive , instrumente de plată,
adunarea generală a acționarilor , comisie de cenzori

Capitolul 1. Bancă comercială . Noțiuni generale .


Actualitatea in Republica Moldova.
1.1 Noțiuni Generale
Bancă comercială - Societate bancara care desfasoara diverse operatiuni cu
clientii, persoane fizice sau juridice si care constau in: acordare de credite,
constituire de depozite, inchirierea de casete de siguranta, operatiuni de schimb
valutar si alte operatiuni specific bancare

Termenul de „bancă comercială” a apărut în primele etape de dezvoltare ale


activităţii Bancare, cînd băncile sprijineau preponderent comerţul, schimbul de
mărfuri şi plăţile. Principalii clienţi ai acestor bănci erau „comercianţii” – de aici se
trage şi noţiunea de „bancă comercială”.

Băncile comerciale reprezintă al doilea nivel al sistemului Bancar. În calitate de

3
persoană juridică, cu scopul de a obţine profit, Banca:

 Atrage pe depozite mijloace băneşti ale persoanelor fizice şi juridice;

 Plasează aceste mijloace din nume propriu şi pe cont propriu, în condiţii de


rambursare, achitare, urgenţă;

 Ține evidenţa conturilor Bancare ale persoanelor fizice şi juridice

O trăsătură specifică băncilor comerciale constă în faptul că scopul de bază al


activităţii lor este obţinerea profitului. În aceasta şi constă „interesul comercial”
din sistemul relaţiilor de piaţă.

1.2.Formele organizatorico-juridice ale băncilor


comerciale
Banca comercială poate fi creată ca societate economică cu capital acţionar, adică
în formă de societate pe acţiuni (SA).Societatea pe acţiuni este organizaţia
comercială al cărei capital social este divizat într-un număr anumit de acţiuni, care
atestă drepturile obligatorii ale acţionarilor faţă de această societate. Acţionarii nu
răspund de angajamentele societăţii şi poartă riscul legat de activitatea ei, în limita
costului acţiunilor pe care le deţin.

Acţionarii care nu au achitat pe deplin acţiunile, poartă responsabilitate solidară


privind angajamentele întreprinderii în limita costului acţiunilor neachitate

Banca creată sub formă de SA de tip închis nu are dreptul să petreacă subscriere
deschisă la acţiunile emise sau să le ofere printr-o altă modalitate unui număr
nelimitat de persoane. O BCA de tip închis nu poate avea mai mult de 50 acţionari.
Dacă numărul acţionarilor depăşeşte cifra de 50, atunci Banca trebuie să se
transforme în SA de tip deschis pe perioada de un an. În caz contrar, Banca va fi
lichidată prin judecată. Acţiunile BCA de tip închis se repartizează doar
fondatorilor săi sau unui cerc restrîns de persoane dinainte stabilit.

1.2.1 Bancă pe acțiuni


Banca pe acţiuni poartă răspundere pentru angajamentele sale în limita întregului
său patrimoniu, dar nu este responsabilă pentru angajamentele acţionarilor săi.

4
Dacă falimentul băncii pe acţiuni este condiţionat de activitatea sau pasivitatea
acţionarilor săi sau a altor persoane, care dădeau instrucţiuni obligatorii
personalului băncii şi dirijau cu activitatea ei, atunci, în caz de insuficienţă de
patrimoniu, asupra acestor acţionari sau altor persoane, se poate impune
responsabilitatea subsidiară pentru angajamentele băncii.

1.2.2 Bancă acționară


Bancă acționară poate fi societate pe acţiuni de tip deschis sau închis, fapt
determinat de statutul ei. Dacă Banca este o societate pe acţiuni de tip deschis,
atunci ea este în drept să efectueze subscrierea deschisă la acţiunile emise şi să le
realizeze liber pe piaţă. Acţionarii băncii pot vinde acţiunile pe care le deţin fără
acordul celorlalţi acţionari. BCA de tip deschis i se permite şi subscrierea închisă.
În acest caz acţiunile se repartizează doar fondatorilor băncii sau unui cerc restrîns
de persoane dinainte stabilit. Cu toate acestea, dreptul de a petrece subscriere
închisă la acţiunile emise trebuie să fie prevăzut în Statutul BCA deschise şi în
actele legislative ale Republicii Moldova. Numărul de acţionari ai BCA deschise
nu este limitat.

1.3 Actualitatea in Republica Moldova


În Republica Moldova crearea şi funcţionarea băncilor comerciale se bazează pe
„Legea cu privire la instituţiile financiare”. În conformitate cu această lege, Banca
– este o instituţie financiară care primeşte de la persoane fizice sau juridice
depozite sau echivalentele lor, ce pot fi transferate prin intermediul diferitor
instrumente de plată, şi care foloseşte total sau parţial aceste mijloace pentru
acordarea de credite sau investire pe propriul său cont şi risc.

Băncile comerciale din Republica Moldova sunt organizate sub formă de societate
pe acţiuni (BCA), ce se reglementează conform „Legii cu privire la instituţiile
financiare” şi „Legii cu privire la societăţile pe acţiuni”.Ele dispun de o
independență juridică , operațională , financiară , și administrativă faă de orice
persoană inclusiv față de BNM de Guvern și de alte autorități administrative
publice.

În prezent (potrivit art. 9 al Legii privind activitatea băncilor nr. 202 din
06.10.2017), suma minimă subscrisă și depusă în capitalul băncii este de 100

5
milioane lei (capitalul inițial).

1.3.1Organele de conducere ale băncii


 Adunarea generală a acționarilor

 Consiliul - organul de administrare a băncii care exercită funcții de


supraveghere , elaborează și asigură aplicarea politicii băncii .

 Organul executiv

Comisia de cenzori - exercită controlul activității băncii .

1.3.2 Băncile comerciale din Republica Moldova


În prezent în Republica Moldova, activează 11 bănci :

 Banca Comercială „COMERŢBANK” S.A.

 Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A.

 Banca comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.

 Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.

 Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A.

 „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

 Banca Comercială „ENERGBANK” S.A.

 Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A.

6
 Banca Comercială Română Chişinău S.A.

 Banca Comercială „EXIMBANK” S.A.

 Mobiasbanca - OTP Group S.A.

Băncile din RM funcționează stabil, asigurînd, în măsură suficientă, necesitățile


persoanelor fizice și juridice în servicii bancare

Capitolul 2. Funcţiile băncilor comerciale


2.1 Principalele funcții ale băncilor comerciale
acumularea şi mobilizarea capitalului bănesc;

intermedierea în operaţiunile de creditare;

efectuarea decontărilor şi plăţilor;

crearea instrumentelor de plată;

organizarea emisiunii şi plasării valorilor mobiliare;

servicii de consulting.

2.1.1 Mobilizarea mijloacelor bănești

7
Mobilizarea mijloacelor băneşti- temporar libere şi transformarea lor
în capital este una dintre cele mai timpurii funcţii Bancare. Mijloacele băneşti
libere ale persoanelor juridice şi fizice acumulate de către bancă, pe de o parte aduc
venit deţinătorilor lor sub formă de dobîndă, iar pe de altă parte creează baza
operaţiunilor de creditare. Economiile acumulate pot fi utilizate pentru diferite
necesităţi economice şi sociale. Astfel, în special prin intermediul băncilor are loc
concentrarea mijloacelor băneşti şi transformarea lor ulterioară în capital.

2.1.2 Intermedierea în operaţiunile de creditare


O altă funcţie importantă a băncilor este intermedierea in operațiunile de
creditare. În faţa relaţiilor directe dintre deţinătorii de mijloace băneşti libere şi
debitorii de capital apare problema necoincidenţei dintre volumul de capital oferit
şi cel cerut, precum şi diferenţa dintre termenul de rambursare a împrumutului
termenul, necesar debitorului respectvei sume. Relaţiile de creditare directă dintre
deţinătorii de capital şi debitori sunt împiedicate şi de riscul de nerambursare a
creditului.

Deţinătorul de capital nu dispune de informaţie despre situaţia financiară reală a


debitorului. Băncile comerciale, intrînd în rolul de intermediari financiari, înlătură
aceste greutăţi. Creditele Bancare se îndreaptă în diferite sectoare ale economiei,
asigurînd diversificarea producţiei. O economie stabilă nu poate exista fără un
sistem de decontări băneşti organizat şi bine reglat. De aici rezultă şi importanţa
mare a băncilor în efectuarea decontărilor şi plăţilor.

2.1.3 Efectuarea decontărilor şi plăţilor


Majoritatea decontărilor dintre întreprinderi se realizează fără numerar. Băncile,
deţinînd rolul de intermediari în plăţi efectuează decontări la ordinul clienţilor,
primesc bani în cont şi ţin evidenţa tuturor întrărilor şi ieşirilor de mijloace băneşti.

O funcţie specifică băncilor comerciale este capacitatea lor de a crea sau lichida
bani, adică de a majora sau micşora masa monetară. Crearea mijloacelor de plată
este legată direct de activităţile de creditare şi depozitare ale băncilor. Depozitul
poate fi creat pe două căi: introducerea numerarului în bancă de către client sau
acordarea creditului debitorului.

8
Totuşi, băncile pot nu doar să creeze ci şi să lichideze banii. Acest fapt se
realizează prin rambursarea creditelor de către debitori prin decontarea banilor din
conturile lor de depozite. În acest caz, totalul masei monetare din economie se
diminuează.

2.1.4 Organizarea emisiunii și plasarea valorilor


imobiliare
Băncile comerciale îndeplinesc şi funcţia emitent-constitutivă, realizînd emisia şi
plasarea valorilor mobiliare, în special a acţiunilor şi obligaţiilor. Pe lîngă aceasta,
băncile au posibilitatea să direcţioneze economiile lor în scopuri de producţie.
Piaţa valorilor mobiliare completează sistemul de creditare şi colaborează cu el.

2.1.5 Servicii de Consulting


Competenţa economică suficientă şi posibilitatea de control a situaţiilor economice
permit băncilor să desfăşoare activitatea de „consulting” a clienţilor. Băncile
efectuează analiza activităţii financiare a întreprinderilor, starea evidenţei lor
contabile, apreciază strategia de dezvoltare şi depistează direcţiile posibile de
majorare a veniturilor.

Lista serviciilor de consultanţă, oferite de Băncile comerciale în diferite sfere ale


activităţii lor, poate include:

În domeniul de creditare și decontări – informaţii despre


conjunctura pieţei monetare, modificarea ratei dobînzii, despre condiţiile şi formele
de creditare, eliberarea de recomandări referitor la deservirea creditelor în diferite
tranzacţii, analiza organizării decontărilor fără numerar, cercetarea modalităţilor de
perfecţionare a lor;

În sfera emisiunii valorilor mobiliare si operațiunilor cu


ele – informaţie despre conjunctura pieţei valorilor mobiliare, modificarea
cursului lor, despre emitenţii de valori mobiliare, explicarea ordinii de emitere a
valorilor mobiliare şi regulile de utilizare a lor;

În sfera investițiilor capitale – informaţii cu privire la conjunctura


pieţei serviciilor de construcţie, preţurile la materialele de construcţie şi tarifele la

9
diferite lucrări de montare şi de construcţie, efectuarea calculului eficienţei
economice a investiţiilor capitale etc.

Capitolul 3. Operaţiunile și principiile de activitate ale


băncilor comerciale
Băncile comerciale pot îndeplini un întreg complex de
diferite operaţiuni
Definirea băncii ca instituţie, care acumulează mijloace băneşti libere şi le plasează
în baza rambursabilă, permite să evidenţiem în activitatea ei operaţiuni pasive şi
active.

3.1.1 Operațiuni Pasive


Cu ajutorul operaţiunilor pasive băncile îşi formează resursele. Esenţa lor constă în
atragerea diferitor tipuri de plasamente, primirea creditelor de la alte bănci, emisia

10
valorilor mobiliare proprii, precum şi realizarea altor operaţiuni în rezultatul cărora
se măresc resursele băncii. Din punct de vedere istoric, operaţiunile pasive aveau
un rol prioritar faţă de cele active, astfel, pentru efectuarea operaţiunilor active o
condiţie obligatorie este suficienţa resurselor.

Operaţiunile pasive includ:


primirea depozitelor (plasamentelor);

deschiderea şi deservirea conturilor clienţilor, inclusiv şi cele ale băncilor


corespondente;

emisia valorilor mobiliare proprii (obligaţiuni, cambii, certificate de depozit şi de


economii);

primirea creditelor interBancare, şi resurselor creditare centralizate;

operaţiunile REPO;

creditele eurovalutare.

3.1.2 Operațiunile Active


Operaţiunile active ale băncii reprezintă plasarea resurselor mobilizate ale
băncii cu scopul de a obţine profit şi de asigurare a lichidităţii.

Operaţiunile active ale băncii pot fi divizate în 4 grupe:

De creditare, în rezultatul cărora se formează portofoliul de credite al


băncii

De investiți, ce creează baza formării portofoliului de investiţii;

De decontare și de casă, care reprezintă unul din serviciile oferite de


bancă clienţilor ei;

 Alte operațiuni.

11
3.1.3 Operaţiunile băncilor cu valori mobiliare
O altă operaţiune activă a băncii comerciale este activitatea ei investiţională, în
procesul căreia Banca apare drept investitor, investind resurse în valori
mobiliare sau procurînd drepturi de activitate economică comună. Astfel de
valori mobiliare pot fi acţiunile simple şi privilegiate, obligaţiunile,
obligaţiunile de stat, cambiile etc. De exemplu, operaţiile active cu cambii
includ: operaţiile de scontare şi de rescontare, cele de creditare, operaţiile de
acceptare, de încasare, oferirea cauţiunilor cambiale etc. Operaţiile cu valorile
mobiliare includ şi operaţiile cu valorile mobiliare cotate la bursă.

Investind în valori mobiliare, băncile urmează, în primul rînd, scopul obţinerii


profitului.

Profitabilitatea activităţii investiţionale ale băncilor este influenţată de următorii


factori:

starea economiei;

structura sistemului financiar-creditar;

nivelul de dezvoltare al pieţei valorilor mobiliare;

starea bazei normativ-legislative, care reglează emisiunea şi circulaţia


valorilor mobiliare;

structura portofoliului valorilor mobiliare, care la rîndul său, depinde de


modificarea dividendelor la acţiuni, dobînzilor la obligaţiuni şi cambii.

3.2 Principii de activitate


Băncile își desfășoară activitățile în baza următoarelor principii de activitate :

Libertatea în decizii - Banca este liberă să adopte orice decizie , care


nu este în contradicție cu legislația în vigoare, în aspect juridic,
operațional, financiar, administrativ ..

Autofinanțarea inegrală a activităților - Este principiul potrivit căruia


banca acoperă orice gen de cheltuieli legate de activitatea sa în
exclusivitate din propriile venituri,

Relații de piață în raport cu clientele - Banca își construiește

12
raporturile cu clienții în baza liberei alegeri ale acestora, negocierii de pe
poziții legale ...

Principiul rentabilității - Este principiul potrivit căruia banca trebuie


să obțină profit, adică suma veniturilor încasate de bancă, în urma
desfășurării activităților , trebuie să depățească suma consumurilor și
cheltuielilor suportate.

Principiul speculativ - La general presupune cumpărarea bunurilor la


un preț mai mic și vînzarea acestora la un preț mai mare. Așadar, băncile
urmăresc să atragă depozite la o dobîndă mai mică și să acorde credite
din contul acestor mijloace cu o dobîndă mai mare.

Principiul lichidității - Înseamnă că banca în orice moment, poate să


onoreze orice obligație a sa. Pentru aceasta banca trebuie să posede
suficiente lichidități.

Respectarea acestor pincipii de bază în activitatea sa contribuie la consolidarea


financiară a băncii, evitarea riscurilor de diferită natură, sporirea performanțelor
bancare.

Concluzie
Studiind această temă pot spune că Băncile comerciale în prezent și-au ocupat
locul lor în economie astfel ele au un rol enorm în economia fiecărei țări.Ele
favorizează tranzacțiile comerciale în interiorul și exteriorul țării , asigură
efectuarea plăților , schimbului valutar...

Băncile comerciale au rolul de intermediar financiar și îndipelinesc o funcție


macroeconomică importantă asigurînd redistribuirea interramurală și interregională
a capitalului bănesc . Mecanismul bancar de distribuire și redistribuire a capitalului
pe sfere și ramuri permite dezvoltarea economiei în dependență de necesitățile
obiective a reproducerii și contribuie la restructurarea economiei .

Băncile comerciale dispun de un larg număr de operațiuni ceea ce oferă clienților o

13
gamă largă de alegere , și le oferă opțiunea de a alege cea mai convinabilă
.Manifestările băncii comerciale sunt atît de ample , iar prezența ei în viața
economică este atît de vitală, încît putem vorbi de un rol universal al acesteia în
economie.

Bibliografie

1Legea Republicii Moldova cu privire la instituţiile financiare nr.550-XIII din


21.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. - Nr. 1/2

2 http://furtuna.pro/sistemul-bancar-al-republicii-moldova/

3 Note de curs

4 https://conspecte.com/Moneda-si-Credit/bancile-comerciale-si-functiile-
lor.html

14