Sunteți pe pagina 1din 11

Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate

Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Proiect didactic pentru implementarea în clasă

Unitatea de învățământ: Școlala „Ion Ciorănesc” Moroieni


Numele şi prenumele: Opincă (Tudorache) Iuliana
Disciplina: Științe ale naturii

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activității didactice Timp

Clasa a III-a Pământul- mediu de Circuitul apei în natură 50 minute


Vârsta: 9-10 ani viață;

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 1/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Justificarea didactică pentru utilizarea


Obiective de învățare / Competențe
TIC

Utilizarea instrumentelor TIC, în cadrul Competențe cheie:

acestei lecții prezintă o multitudine de Competențe în matematică și competențe


elementare în știinte și tehnologie;
avantaje:
Alfabetizarea științifică face referire la
abilitatea și voința de a utiliza cunoștințele și
 Stârnesc curiozitatea pentru
metodologiaadecvată care să explice lumea
cunoaștere și învățare;
vie, naturală.
Competențe în utilizarea noilor tehnologii
 Provoacă și susțin interese și informaționale și de comunicație;
motovații cognitive; Abilitățile TIC, la un nivel de bază,
cuprind utilizarea tehnologiei multimedia în

 Au potențial formativ: modalitatea a primi, evalua, stoca, produce, prezenta,


atractivă de prezentare a informației schimba informații, dar și pentru a comunica
cu ajutorul Internelului.
contribuie la formarea noțiunilor, a
Competențe generale:
capacităților de gândire, a
Explorarea caracteristicilor unor corpuri,
atitudinilor de cunoaștere;
fenomene și procese;
Investigarea mediului înconjurător
 Dețin un mare potențial de activizare folosind instrumente și procedee specifice.
a spiritului de observație, grad Competențe specifice:
ridicat de participare din partea 2.2 Aplicarea planului dat pentru
elevilor. efectuarea unei investigații a mediului
înconjurător;
2.4 Formularea de concluzii pe baza
rezultatelor demersului investigative;
2.5 Prezentarea concluziilor demersului
investigativ realizat pe baza unui plan dat.
Obiective operaționale:
O1- să formuleze concluzii pe baza
obervațiilor facute;
O2- să prezinte fenomenele care se
produc prin experimentare;
O3- să noteze nodificările observate într-
o fișă de experiment.
© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 2/11
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Termeni cheie Resurse

Circuitul apei în natură= modul în Resurse materiale:


Caiet;
care apa se mișcă în jurul pământului,
Laptop;
schimbându-și starea de agregare. Tabletă;
Videoproiector;
Condensare= transforarea apei din Boxe;
Vas;
stare gazoasă în stare lichidă.
Capac pentru vas;
Apă;
Evaporare= transformarea apei din Farfurie;
Uscător;
stare lichidă în stare gazoasă.
Fișe de lucru;
Planșă cu rebus;
Topire= transformarea apei din Resurse TIC:
Film educațional;
stare solidă în stare lichidă.
Blog educaționa;
Prezentare PPT.

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 3/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Desfășurarea activității didactice

1. Moment organizatoric- 2 minute


Asigur condițiile necesare pentru o bună desfășurare a lecției. Pregătesc materialele
necesare pentru desfășurarea activităților practice.
Elevii sunt așezați în bănci, își pregătesc materialele și caietele.

2. Reactualizarea cunoștințelor- 5 minute


Le adresez elevilor întrebări din lecția anterioară: Schimbări ale stării de agregare
a apei.
Întrebările adresate:
1.Care sunt cele trei stări de agregare ale apei?
2.Cum se numește trecerea apei din stare solidă în stare lichidă?
3. Cum se numește transformarea apei din stare gazoasă în stare lichidă?
Le propun elevilor să acceseze un wiki pentru a observa o definiție cât mai
concludentă pentru starea de agregare -
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stare_de_agregare, se folosesc de tabletele individuale.
Elevii răspund la întrebările adresate.
Răspunsurile așteptate;
1.Cele trei stări de agregare ale apei sunt: lichidă, solidă și gazoasă.
2. Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă se numește topire.
3. Transformarea apei din stare gazoasă în stare lichidă se numește condensare.
Verific tema calitativ, cât și cantitativ. Elevii prezintă tema. Tema constă în
identificarea stării de agregare a fiecărui element. Tema se realizează accesând blogul
educațional intitulat: „Universul cunoașterii noastre”.

3. Activitatea/ discuția introductivă- 3 minute


Le prezint elevilor, la tablă, un rebus. Elevii vor completa rebusul individual, pe care
îl vom verifica împreună. Pe verticală se obține cuvântul cheie al lecției, circuit.
Enunțurile ajutătoare în deslușirea rebusului sunt:
1. Se formează când norii trec prin straturi de aer mai reci; (ploaie)
2. Precipitații sub formă de fulgi; (ninsoare)

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 4/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

3. Iarna ,cad ca niște fluturi albi din cer; (fulgi)


4. Fără ei nu există nici ploaie, nici ninsoare; (nori)
5. Ninge și plouă în același timp; (lapoviță)

4. Anunțarea temelor și a obiectivelor- 2 minute


Îi anunț pe elevi că tema de astăzi este intitulată: „Circuitul apei în natură”, și că o să
realizăm două experimente. Elevii notează în caiete titlul lecției de astăzi.

5. Prezentarea optimă a conținutului și dirijarea învățării- 15 minute


Prezint elevilor un Power Point, intitulat: „Circuitul apei în natură”.
Slide-ul 1- prezintă titlul lecției de astăzi;
Slide-ul 2- prezintă conținutul informațional al lecției, și anume: circuitul apei în
natură. Elevii vor nota și ei în caiete aceste informații.
Slide-ul 3- se prezintă elevilor o imagine, pe care o observă cu atenție, se dezbate
frontal și se analizează imaginea. Se adresează elevilor următoarele întrebări:
1. Ce se întâmplă cu apa în stare lichidă din mări și oceane?
2. Ce formează vaporii de apa în atmosferă?
3. Cum se formează picaturile?
4. Ce se întâmplă cu ploaia sau zăpada topită?
Slide-ul 4- se prezintă o întrebare problematica:
5. Credeți că apa se poate epuiza vreodată?
Slide-ul 5- propun elevilor realizarea a două experimente/ a două activități practice,
se prezintă materialele necesare desfășurării experimentelor pentru fiecare grupă. Se
împarte colectivul clasei în două grupe, fiecare grupă primește o fișă de experiment
(anexa1).
Slide-ul 6- sunt prezentate celor două grupe etapele specifice desfășurării fiecărui
experiment. Sub supravegherea atentă a cadrului didactic se desfășoară cele două
experimente, se pot repeta experimentele de mai multe ori, astfel încât toți elevii să
observe și să înțeleagă transformările produse. După efectuarea experimentelor se
notează în fișa de experiment cele observate. Se discută în clasă despre concluziile cu
privire la aspectul investigat.

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 5/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

6. Fixarea cunoștințelor- 10 minute


Elevii primesc o fișă de lucru individuală (anexa2), se discută răspunsurile date de
elevi.

7. Asigurarea retenției și a transferului- 10 minute


Se realizează cu ajutorul unui videoclip. Elevii vor vizualiza videoclipul
educațional: „Circuitul apei în natură”:
00:02 Prezentarea titlului videoclipului: „Circuitul apei în natură”;
00:16 Prezentarea fenomenului de evaporare;
00:40 Prezentarea procesului de formare al norilor;
01:09 Prezentarea fenomenului de condensare;
01:15 Prezentarea ploii;
01:32 Prezentarea a ceea ce se întâmplă cu apa când ajunge pe suprafața
pămantului;
04:07 Prezentarea unei rubrici intitulată: „Știați că ... ?”;
04:08 Prezentarea unei curiozități despre paratrasnet;
04:20 Prezentarea unei curiozități despre aspectul norilor;
04:30 Prezentarea unei consecințe a poluării naturii;
04:38 Prezentarea unei curiozități despre fulger și tunet;
04:55 Încheierea videoclipului.
Ofer tema pentru acasă elevilor, să alcătuiască un scurt text despre circuitul apei în
natură, plecând de la o imagine sugestivă, încărcată pe blogul educațional:
https://universulcunoasteriinoastre.blogspot.com/.

8. Aprecieri și recomandări- 3 minute


Fac aprecieri verbale cu privire la activitatea desfășurată. Le recomand elevilor să
experimenteze cât mai multe lucruri noi, implicându-se în cât mai multe activități de
grup.
Solicit elevilor să ofere feedback privind activitatea desfășurată împreună.

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 6/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Finalizarea proiectului
Activitățile desfășurate de elevi sunt imortalizate și postate pe blogul educațional:
„Universul cunoașterii noastre” (https://universulcunoasteriinoastre.blogspot.com/),
înscris în cadrul unui proiect național de dezvoltare a activitătilor practice în școli.

Evaluarea
Abilități și cunoștințe Deprinderi tehnice
Elevii observă anumite fenomene și
procese prin efectuarea unor experimente
simple (evaporarea și condensarea apei). Învață să utilizeze corect diverse
Aceștia vor nota diverse observații sesizate instrumente, cât și materiale necesare
în timpul desfășurării experimentelor, desfășurării activității practice.
învățând să formuleze concluzii cu privire
la aspectul investigat.

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 7/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Activitatea în perechi
Item / 5-6 7-8 9-10 Pondere
Descriptori (suficient) (bine) (foarte bine) 40%

Elevul Elevul Elevul Elevul


colaborează cu colaborează colaborează colaborează
colegii, cu rareori cu cu membrii frecvent cu
care face membrii echipei, dar nu membrii
10%
echipă bună, echipei. se implică total echipei,
ducând la bun în îndeplinirea ducând la
sfârșit sarcina sarcinei bun sfârșit
primită. primite. sarcina
primită.

Elevul acceptă Elevul Elevul Elevul


responsabilităț efectuează efectuează rezolvă
ile pentru el/ea rareori oricare frecvent sarcina
sau rolurile în din sarcinile sarcini pentru primită în
cadrul echipei. pentru care este care el este cadrul
responsabil. responsabil. echipei,
Adesea, el/ea Totuși, elevul utilizând
are nevoie de are nevoie de corect
alții pentru a îi ceilalți colegi instrumentele
10%
reaminti de grup pentru și materialele
sarcinile. a-și reaminti necesare
sarcinile. îndeplinirii
sarcinii de
grup.

Elevul rezolvă Elevul rezolvă Elevul


Elevul rezolvă rezolvă
sarcina primită pe alocuri
sarcinile
în cadrul primite în sarcina
sarcina primită cadrul echipei, primită în
echipei, în cadrul
utilizând dar nu în cadrul
echipei, totalitate, echipei,
corect utilizând
instrumentele utilizând nu utilizând
incorect 20%
și materialele instrumentele și
tocmai corect corect
necesare instrumentele instrumentele
materialele și materialele și materialele
îndepliniri necesare
sarcinii de necesare necesare
îndeplinnirii îndeplinirii îndeplinirii
grup. sarcinii de grup. sarcinii de sarcinii de
grup. grup.

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 8/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Activitatea individuală
- criterii și descriptori de performanță pentru evaluarea activităților individuale (se vor
particulariza concret sarcinile / responsabilitățile pentru toți itemii).
Item / 5-6 7-8 9-10 Pondere
Descriptori (suficient) (bine) (foarte bine) (60%)

Să participe Elevul Elevul Elevul


oral cu participă oral participă oral participă oral
răspunsuri cu răspunsuri cu răspunsuri cu răspunsuri
clare, precise scurte, uneori scurte și clare, precise
30%
și corecte la incorecte sau corecte, și corecte la
întrebările incomplete, uneori întrebările
profesorului. la întrebările incomplete, profesorului.
profesorului. la întrebările
profesorului.

Utilizarea Elevul Elevul Activitatea


corectă a folosește folosește elevului
conceptelor corect, dar în corect, dar nu oglindește o
științifice sau foarte puține în toate utilizare
a situații situațiile competentă a
conținuturilor contextele contextuale conceptelor
învățate cerute, cerute, științificd sau
30%
(evaporare, concepte concepte a
condensare, științifice sau științifice sau conținuturilor
topire, conținuturile conținuturi învățate, în
circuitul apei învățate. învățate. toate
în natură). situațiile
contextuale
cerute.

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 9/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Anexa 1
Fisa de experiment

Ce Ce materiale Cum lucram ? Ce am


experimentam ? folosim ? descoperit ?

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 10/1


1
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Anexa 2
Fișă de lucru
I. Completează spațiile punctate folosind cuvintele potrivite:
1. Apa se ....................... de la suprafața mărilor și oceanelor sub acțiunea căldurii
............... și a mișcării .................. .
2. Vaporii de apă formează .................... în atmosferă. Aceștia se răcesc și se
............................ formând precipitații sub formă de ......................... , grindină sau
.................... .
3. Cantitatea de apă căzută pe suprafața solului este colectată de cursurile
................................... , întorcându-se în final în ........................ și ....................... .

© 2019: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 11/1


1