Sunteți pe pagina 1din 4

Șc. Gimnazială nr.

1 Mihalaseni Avizat Director,


Disciplina: Biologie Prof. Hritac Carmen
Clasa: a VI - a
Nr.ore/sǎpt.: 2 ore/săpt.
Profesor: Drumea Ana-Maria Responsabil Comisie Metodica,
An scolar: 2019-2020 Prof. ___________________

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I

NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBSERVAŢII


CRT. ÎNVĂŢARE ORE
Identificarea şi verificarea nivelului de cunoştinţe,
Noţiuni anterior asimilate, în vederea predării noilor  Lecţie introductiva 1 S1
1. introductive conţinuturi.
1.1.Selectarea unor texte, filme, tabele, desene,
scheme, grafice, diagrame ca surse pentru
extragerea unor informaţii referitoare la unele  Organismul – un tot unitar 1 S1
procese, fenomene şi sisteme biologice; (caracteristici şi alcătuire)
1.2.Realizarea independentă a unor activităţi de
Organismul unei plante superioare
investigare pe baza unor fişe de lucru date;
 Organe vegetale 1 S2
1.3.Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea  Ţesuturi vegetale 2 S2-S3
2 Organismul – un sarcinilor de explorare a sistemelor vii;  Celula vegetală 2 S3-S4
tot unitar 2.1.Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un  Recapitualre 1 S4
plan Organismul unui mamifer şi al
Propriu omului
2.2. Realizarea de produse de prezentare a 1 S5
 Sisteme de organe şi organe
informaţiilor sub formă de modele, forme grafice, 2 S5-S6
 Ţesuturi animale
texte, produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând 2 S6-S7
 Celula animală
adecvat terminologia specifică biologiei; 1 S7
 Recapitulare
3.1.Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme 1 S8
 Evaluare
biologice;
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectaţi
Identificarea şi verificarea nivelului de cunoştinţe, Hrănirea la plante
anterior asimilate, în vederea predării noilor  Frunza – structură externă şi 2 S8-S9
conţinuturi. internă, rolul cloroplastelor şi al
1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, stomatelor
scheme, grafice, diagrame ca surse pentru  Fotosinteza – etape, importanţa ei 3 S9-S10
extragerea unor informaţii referitoare la unele în natură Influenţa factorilor de
procese, fenomene şi sisteme biologice; mediu asupra fotosintezei
1.2.Realizarea independentă a unor activităţi de  Recapitulare 1 S11
Funcţiile de investigare pe baza unor fişe de lucru date;  Evaluare 1 S11
3 nutriţie în lumea 1.3.Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea Hrănirea la animale
vie sarcinilor de explorare a sistemelor vii; 2.1.  Sistemul digestiv şi digestia la 2 S12
Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan om
Propriu  Adaptări ale digestiei şi
2.2. Realizarea de produse de prezentare a organelor digestive la diferite
informaţiilor sub formă de modele, forme grafice, vertebrate în funcţie de regimul 2 S13
texte, produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând de hrană (erbivore, carnivore,
adecvat terminologia specifică biologiei; omnivore – dentiţie, stomac,
3.1.Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme intestin subţire)
biologice;  Alte tipuri de hrănire în lumea
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectaţi vie (saprofită, parazită, plantele 1 S14
carnivore)
 Recapitulare 1 S14
 Evaluare 1 S15

4 Recapitulare Recapitulare semestriala 1 S15


PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL II
NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBSERVATII
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
Respiratia
1.4 Selectarea unor texte, filme, tabele,  Respiraţia – proces prin care se obţine 2 S1
desene, scheme, grafice, diagrame ca energie (tipuri, rol)
surse pentru extragerea unor informaţii  Respiraţia la plante
referitoare la unele procese, fenomene şi 2 S2
 Sistemul respirator şi respiraţia la om 2 S3
sisteme biologice;
 Respiraţia în medii de viaţă diferite 1 S4
1.5.Realizarea independentă a unor activităţi
de investigare pe baza unor fişe de lucru (traheală, cutanată, branhială şi
3. Funcţiile de date; pulmonară)
nutriţie în lumea 1.6.Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea  Recapitulare
vie 1 S4
sarcinilor de explorare a sistemelor vii;  Evaluare
1 S5
Circulaţia la plante (absorbţia şi circulaţia
2.3.Organizarea informaţiilor ştiinţifice după sevei brute şi a sevei elaborate)
un plan propriu;
 Rădăcina şi tulpina – rolul perişorilor
2.4.Realizarea de produse de prezentare a
informaţiilor sub formă de modele, forme absorbanţi şi al vaselor conducătoare, 2 S5-S6
grafice, texte, produse artistice, cu influenţa factorilor de mediu
mijloace TIC, utilizând adecvat Circulaţia la animale
terminologia specifică biologiei;  Mediul intern şi sângele – componente şi
2 S6-S7
3.3.Interpretarea diverselor modele ale unor rolul lor
sisteme biologice;  Grupele sangvine şi importanţa vaccinării 2 S7-S8
 Sistemul circulator şi circulaţia la om 2 S8-S9
 Particularităţi ale circulaţiei la vertebrate 1 S9
(inima şi tipuri de circulaţie)

3.4.Aplicarea unor algoritmi selectaţi adecvat  Animale cu temperatura corpului variabilă 1 S10
în investigarea lumii vii; şi constantă
4.3.Transferarea achiziţiilor din domeniul  Recapitulare 1 S10
biologiei în contexte noi şi scheme  Evaluare 1 S11
recapitulative; Excretia
3 Funcţiile de 4.4.Identificvarea relaţiilor dintre propriul  Excreţia la plante (transpiraţia, rolul 2 S11-S12
nutriţie în lumea comportament şi starea de sănătate stomatelor, influenţa factorilor de mediu)
vie  Sistemul excretor şi excreţia la om 3 S12-S13
 Adaptări ale excreţiei la medii de viaţă
diferite (terestru, acvatic dulcicol, acvatic 1 S14
marin)
 Relaţii între funcţiile de nutriţie 1 S14
 Recapitulare 1 S15
 Evaluare 1 S15
,,Scoala altfel’’ S16
 Starea de sănătate; 1 S17
Elemente de 4.4.Identificarea relaţiilor dintre propriul  Reguli de igienă 1 S17
4 igienă şi de comportament şi starea de sănătate  Comportamente de risc 1 S18
prevenire a  Comportamente responsabile 1 S18
îmbolnăvirilor  Recapitulare 1 S19
 Evaluare 1 S19
5 Recapitulare  Recapitulare finala 2 S20

*Săptămâna 4.V.2018 – 10.V.2018 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.