Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect de lecție

Unitatea de învățământ: Paradis


Clasa: a II-a
Profesor învățământ primar: Andreea Luciu
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de studiu: Matematică și explorarea mediului
Subiectul lecţiei: Înmulțirea când unul dintre factori este 7, 8 sau 9. Proprietățile înmulțirii
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe
Scopul lecţiei: însușirea de noi cunoștințe referitoare la operația de înmulțire când unul dintre
factori este 7, 8 sau 9 și utilizarea acesteia în rezolvarea de exerciții și probleme
Domenii integrate:

1. Matematică și explorarea mediului


2. Comunicare în limba română
3. Arte vizuale și abilități practice
4. Muzică și mișcare
Compentențe specifice:

Matematică și explorarea mediului:

1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000 ;


1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0 – 1000,
recurgând la numărare și/sau gruprare ori de câte ori este necesar;
1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi
repetate;
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,
diferență, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărțit,
împărțitor, <, >, =, +, -, ‧, :) în rezolvarea și sau compunerea de problem;

Comunicare în limba română

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de


comunicare cunoscute;

Arte vizuale și abilități practice

2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază


elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică;
Muzică și mișcare:
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule
ritmico-melodice simple și repetate;

Obiectivele operaţionale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

O1: să răspundă oral la întrebări, utilizând terminologia matematică;


O2: să identifice operația de înmulțire, utilizând imaginile date sau adunarea repetată;
O3: să efectueze operații de înmulțire, utilizând axa numerelor;
O4: să calculeze operațiile de înmulțire, grupând convenabil factorii;
O5: să rezolve problemele, utilizând operația corespunzătoare;

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
didactic;
b) Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, instrumente de scris și colorat, imagini,
scrisoarea de la Zâna Iarnă, planșe;
c) Modul de organizare: frontal, individual, pe grupe;

Resurse:

a) umane: 20 elevi
b) temporale: 50 minute
c) bibliografice:
-Massari, G., 2009, Curs Teoria și metodologia instruirii, Editura Universității
“Alexandru Ioan Cuza”, Iași
-Petrovici, C., 2014, Didactica matematicii pentru învățământul primar, Polirom, Iași
-Programa şcolară pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice, Comunicare în
limba română, Matematică și explorarea mediului, aprobate prin Ordinul Ministrului
Nr. 3418/19.03.2013
-www.clasamea.eu
- https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjbO8
Nr. Etapele lecției Ob. Timp Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
crt. op. Metode și Mijloace de Mod de
procedee învățământ organizare
didactice
1. Moment Asigurarea unui climat de ordine şi Observarea
organizatoric disciplină pentru desfăşurarea în bune Frontal sistematică a
1’ condiţii a orei de Matematică și explorarea comporta-
mentului
mediului.
elevilor
2. Verificarea temei Voi face verificarea calitativă a temei
și reactualizarea pentru acasă. Voi numi câțiva elevi care să Individual Capacitatea
cunoștințelor citească exercițiile din temă, iar ceilalți copii de a se
7’ Conversația autoevalua
sunt atenți, urmăresc și se autocorectează
Caietele de correct
dacă este necesar. teme
Reactualizarea cunoștințelor se realizează
cu ajutorul unor întrebări și exerciții pe care
O1 elevii le vor rezolva oral:
Cum se numesc numerele care se înmulțesc? Frontal
Cum se numește rezultatul înmulțirii?
Capacitatea
Care este dublul numărului 6?
de a
Dar triplul numărului 5? Conversația răspunde la
Care este produsul numerelor 5 și 9? întrebări,
Maria a petrecut în excursie 8 zile, iar sora utilizând
ei a petrecut de 6 ori mai mult. Câte zile a terminologia
petrecut sora Mariei în excursie? matematică

3. Captarea atenției Captarea atenției se realizează cu ajutorul Observarea


2’ unei scrisori de la Zâna Iarnă (Anexa 1) care Conversația Scrisoarea Frontal sistematică a
comporta-
se pregătește să părăsească țara noastră, mentului
lăsând-o pe Zâna Primăvară să îi preia locul elevilor
4. Anunțarea Elevii sunt anunțați că astăzi vom învăța Frontal Observarea
subiectului lecției și 1’ Înmulțirea când unul dintre factori este 7, 8 Conversația sistematică a
a obiectivelor sau 9 și că ne vom completa cunoștințele Caietele comporta-
operaționale elevilor mentului
referitoare la înmulțire prin rezolvarea unor
elevilor
exerciții și probleme. Individual
Elevii vor scrie data și titlul lecției pe
caietele de clasă.
5. Dirijarea învățării Se scrie tabla înmulțirii cu 7, iar când se
ajunge la înmulțirea numărului 7 cu 7, 8, 9
și 10, elevii vor fi antrenați în a descoperi cu Caietele
elevilor
ajutorul unor imagini (Anexa 2) și prin
20’
adunare repetată cât fac 7x7, 7x8, 7x9 și Conversația Capacitatea
O2 7x10. Vor repeta împreună tabla înmulțirii de a efectua
cu 7. Imagini operații de
Pentru învățarea înmulțirii când unul înmulțire,
dintre factori este 8 (respectiv 9), se scrie utilizând
tabla înmulțirii cu 8 (respectiv 9), iar când Frontal imagini sau
adunări
se ajunge la înmulțirea numărului 8 cu 8, 9
Explicația Individual repetate
și 10 (respectiv înmulțirea numărului 9 cu 9
și 10) se respectă același procedeu explicat Fișe cu
anterior, la înmulțirea cu 7. Vor repeta tabla
împreună tabla înmulțirii cu 8 și 9, apoi vor înmulțirii
primi imagini cu tabla înmulțirii cu 7, 8 și 9
și le vor lipi în caiet (Anexa 3) . Demonstrația
Așa cum ne-am obișnuit, la fiecare Fișe cu
lecție nouă am folosit imagini de pe care am terminolo-
citit terminologia matematică specifică gia
înmulțirii. De data aceasta, Zâna Iarnă ne-a matematică
oferit imagini cu fulgi de zăpadă și cu
mănuși, iar elevii le vor lipi în caiet (Anexa Conversația Capacitatea
4). de a efectua
Activitate transdisciplinară: Colorează Fișe de operații de
O3 Exercițiul lucru Frontal înmulțire,
mănușile, folosind culorile care îți plac.
utilizând axa
În timp ce elevii colorează, voi împărți numerelor
O5 fișe (Anexa 5) cu exerciții diverse pe care Individual
le vom rezolva, în funcție de timpul
disponibil.
6. Obținerea Zâna Iarnă ne provoacă să construim
performanței ultimul om de zăpadă din acest anotimp Conversația
10’ care este pe sfârșite. Ea ne-a trimis cei 3 Frontal Capacitatea
de a efectua
bulgări de zăpadă (Anexa 6), dar, pentru a-l
O4 Jocul didactic Bulgări de operațiii de
construi, trebuie să rezolvăm cerințele de pe zăpadă din înmulțire,
fiecare bulgăre. Pentru această provocare hârtie Pe grupe grupând
O5 avem nevoie de trei echipe, în cadrul cărora Exercițiul termenii
copiii vor lucra împreună timp de 5 minute.
Fiecare bulgăre o să conțină exerciții Frontal Capacitatea
diferite. de înțelegere
și soluționare
După ce echipele finalizează provocarea,
a unei
câte un copil din fiecare echipă va prezenta problem
rezolvarea exercițiilor și vom asambla omul simple
de zăpadă.
7. Asigurarea retenției Cu ajutorul metodei cadranelor, elevii vor Conversația planșă Capacitatea
și a transferului 5’ sintetiza conținutul lecției parcurse. Elevii Frontal de a
vor oferi răspunsuri la întrebările adresate Metoda răspunde la
cadranelor întrebări,
(Anexa 7)
utilizând
terminologia
matematică
8. Încheierea lecției Se precizează tema pentru acasă și se fac Conversația Laptop Frontal Observarea
4’ aprecieri verbale cu privire la modul în care sistematică a
au participat elevii la lecție. comporta-
mentului
Audiție muzicală: Omul de zăpadă
copiilor
Anexa 1

Dragi elevi ai clasei a II-a,

Mai sunt câteva zile și anotimpul de iarnă va lua sfârșit, luându-i locul
anotimpul de primăvară, dar înainte să plec din țara voastră și să las locul
surorii mele, Zâna Primăvară, am decis să vă provoc la câteva activități pe
parcursul zilei de azi.
Iarna aceasta v-am supravegheat atent și am observat că, începând din
semestrul al doilea, ați învățat despre operația de înmulțire. Știu că acum
știți înmulțirea când unul dintre factori este 2, 3, 4, 5 sau 6 și astăzi veți
continua călătoria în lumea minunată a Tablei Înmulțirii.
Am lăsat câteva indicații doamnei învățătoare și câteva materiale ce au
legătură cu anotimpul de iarnă, care vă vor ajuta pe parcursul lecției.
Vă urez success la rezolvarea exercițiilor și să ne revedem cu bine și la
sfârșitul anului 2019!
Cu drag,
Zâna Iarnă
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5

Fișă de lucru
1. Găsește fularul fiecărui om de zăpadă. Scrie operațiile în caiet, apoi unește corespunzător. Pentru a afla
rezultatele, folosește axa numerelor de mai jos.

2.
Anexa 6

1. Grupează convenabil
factorii și rezolvă:
4x2x7=

2. Află triplul numărului 9.


1. Grupează convenabil factorii și
rezolvă:
3x3x8=

2. Mărește de 7 ori numărul 5.


1. Grupează convenabil factorii
și rezolvă:
6x1x9=

2. Află numărul de 7 ori mai


mare decât 8.
Anexa 7

Metoda cadranului

Cum se numesc
numerele care se
Ce am învățat în această oră?
înmulțesc? Dar
rezultatul?

Cum procedăm când


trebuie să rezolvăm o
Cum aflăm un număr de 9 operație de înmulțire cu
ori mai mare? trei factori?