Sunteți pe pagina 1din 12

1.

CS Indicați cazul de utilizare a diagramei de structură în cerc:


a)! rata bolii în populație
b) distribuția populației pe medii rezidențiale
c) numărul de prsoane examinate
d) nivelul incidentei pe sexe
e) nivelul incidentei pe medii rezedentiale

2.CS Precizați ce include prima etapă a standardizării directe:


a) calculul indicatorilor absoluți
b) !calculul indicatorilor intensivi
c) calculul indicatorilor standardizaţi
d) calculul standardului
e) calculul indicatorilor medii

3.CS Selectați varianta corectă a concluziei în cazul lipsei diferenței dintre mărimea
indicatorilor standardizaţi și a celor intensivi (A < B; A < B):
a) !factorul eliminat nu influenţează mărimea indicatorului intensiv
b) factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv
c) factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv în direcţia creşterii
d) factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv în direcţia descreşterii
e) factorul eliminat apropie de medie indicatorul intensiv

4.CS Selectaţi formula de calcul a prevalenţei:


a) !numărul total de cazuri de boală/numărul populaţiei x 1000
b) numărul total de cazuri de boală/numărul populaţiei examinate x 1000
c) numărul total de cazuri noi de boală/numărul populaţiei x 1000
d) numărul total de cazuri noi de boală/ani - persoană de observaţie x 1000
e) numărul total de cazuri de boală/numărul populaţiei dispensarizate x 1000

5cs Selectaţi rata specifică:


a) natalitatea
b) mortalitatea generală
c) morbiditatea
d) !mortalitatea infantilă
e) fertilitatea generală

6.cs Selectaţi afirmaţia correcta despre indicatorul extensiv:


a) este un indicator cu caracter dinamic
b) face asociere între mediu şi fenomen
c) !exprimă ponderea unei părţi a fenomenului faţă de fenomenul întreg
d) se utilizează numai pentru analiza dinamicii fenomenului
e) permite evaluarea modificărilor dinamice ale fenomenului

7.cs Selectaţi afirmaţia corecta despre indicatorul de raport:


a) de regulă se utilizează pentru a caracteriza structura asigurării populaţiei cu resurse
b) exprimă ponderea unei părţi a fenomenului faţă de fenomenul întreg
c) se exprima numai in procente
d) este similar cu indicatorul intensiv după tehnica de calcul şi după esenţă
e) !reprezintă raportul a două totalităţi independente
8.cs Precizați cum se numește elementul component al colectivităţi statistice:
a) variabilă statistică
b) !unitate statistică
c) model statistic
d) indicator statistic
e) populaţie statistică

9.cs Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „starea pacientului la


internare”:
a) cantitativă continuă
b) cantitativă nealternativă
c) !calitativă nealternativă
d) calitativă alternativă
e) calitativă continuă

10.cs Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „colesterol”:


a) !cantitativă continuă
b) cantitativă discretă
c) cantitativă nealternativă
d) cantitativă alternativă
e) nominativă continuă

11.cs Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei "grupa sanguină":


a) !nominală
b) de raport
c) ordinală
d) factorială
e) de interval

12.cs Selectați forma distribuției vârstei intr-o grupă de studenţi, unde vârsta medie este de
22,4 ani, iar cea modală – 21 de ani:
a) simetrică
b) !asimetrică pozitivă
c) bimodală
d) asimetrică negativă
e) alternativă

13.cs Selectați tipul asimetriei dacă valoarea coeficientului de asimetrie Pearson este 0,77:
a) bimodală negativă
b) simetrică negativă
c) !asimetrică pozitivă
d) simetrică pozitivă
e) asimetrică negativă

14.cs Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei „coeficientul de inteligenta”:


a)! ordinală
b) factorială
c) nominală
d) de interval
e) de raport
15.cs Precizați ce denotă valoarea coeficientului de corelaţie „±1”:
a) corelaţie slabă între fenomene
b) !corelaţie perfectă între fenomene
c) corelaţie puternică între fenomene
d) corelaţie medie între fenomene
e) corelaţie relativă între fenomene

16. cs Selectați cât din variația efectului medicamentului este determinată de doza acestuia,
dacă coeficientul de corelație Pearson = 0,9:
a) 91%
b) !81%
c) 50%
d) 71%
e) 61%

17.cs Precizați câte procente din populație vor avea IQ-ul în intervalul valoric 80-120, dacă
IQ-ul mediu al populației este 100 și abaterea standard – 10:
a) 99,99%
b) 90,45%
c)! 95,45%
d) 94,55%
e) 99,73%

18.cm Selectați tipurile de diagrame:


a) cu structură terţiară
b) !de proporţii
c) !cu coordonate geografice
d) cu coordonate bipolare
e) !bazate pe lungimi

19.cm Indicați metodele de ajustare a seriei cronologice:


a) !majorarea intervalului
b) calcularea mediei ponderate
c) calcularea mediei momentelor
d) !calcularea mediei de grup
e) !calcularea mediei glisante

20. Selectați afirmațiile corecte referitor la seria cronologică de intervale:


a) nu permite cumularea valorilor termenilor
b) !fiecare valoare individuală reprezintă rezultatul unui proces care se desfăşoară într-un
interval
de timp
c) fiecare valoare individuală reprezintă rezultatul unui proces într-un moment de timp
d) !permite cumularea valorilor termenilor
e) este formată din mărimi individuale independente

21.cm Selectaţi pentru ce se utilizeaza standartizarea datelor(166)


a) compararea indicatorilor obținuți în totalități omogene
b)! compararea indicatorilor obținuți în totalități neomogene
c) !eliminarea factorilor care influențează mărirea indicatorului
d) determinarea intensității legăturii dintre indicatorii compaarați
e) determinarea direcției legăturii dintre factori si rezultat
22.cm Selectati afirmatia corectă despre rată:
a) exprimă pondrea unei părți a fenomenului față de fenomenul întreg
b)! permite evidenţierea schimbărilor dinamice a fenomenului
c) caracterizează raportul dintre două totalităţi independente
d)! permite compararea diferitor medii după nivelul fenomenului
e) !poate fi generală și specific

23.cm Selectaţi tipurile de mărimi utilizate în cercetarea ştiinţifică:


a) discrete
b) !absolute
c) !relative
d) aproximale
e) !medii

24.cm Selectaţi indicatorul de proporţie:


a) cota nou-nascuţilor de sex masculin
b) asigurarea populaţiei cu medici
c) !structura mortalităţii pe medii de resedinţă
d) dinamica morbidităţii pentru o perioadă de timp
e) !ponderea avorturilor după indicaţii medicale

25.cm Selectaţi caracteristicile variabilelor cantitative:


a) !se exprimă prin unităţi de măsură
b) sunt nominative
c) se exprimă prin atribute
d) !sunt măsurabile
e) !sunt variabile numerice

26.cm Selectaţi afirmaţiile corecte despre scala nominală:


a) !se utilizează pentru reprezentarea variabilelor calitative
b) permite determinarea medianei
c) !permite determinarea dominantei
d) !clasifică unitățile statistice în categorii distincte
e) ordonează ierarhic unitățile statistice

27.cm Selectați afirmațiile corecte despre scala de raport:


a) !valoarea zero indică absenţa completă a variabilei studiate
b) !permite multiplicarea sau divizarea valorilor
c) nu măsoară diferenţa dintre două numere ale scalei
d) nu permite utilizarea tuturor metodelor statistice
e) !permite utilizarea tuturor metodelor statistice

28.cm Selectaţi afirmaţiile corecte pentru gruparea pe intervale a seriei de variaţie:


a) !permite restrângerea volumului mare de date iniţiale
b) nu evidenţiază structura colectivităţii cercetate
c) !evidenţiază structura colectivităţii cercetate
d) permite păstrarea informaţiilor iniţiale
e) !scoate în evidenţă proprietăţile esenţiale ale colectivităţii

29.cm Selectați afirmațiile valabile pentru mărimea medie:


a) !defineşte cel mai bine tendinţa centrală a unei distribuţii
b) defineşte cel mai bine variaţia unei distribuţii
c) !nivelează variaţiile valorilor individuale
d) evidenţiază variaţiile valorilor individuale
e) !exprimă sintetic esenţialul unui fenomen
30.cm Selectați componentele formulei mediei aritmetice ponderate:
a) !valoarea individuală
b) !numărul de cazuri
c) numărul de grade de libertate
d) !frecvenţele de apariţie a valorilor individuale
e) numărul de cazuri minus unu

31.cm Selectați afirmațiile corecte despre distribuţia perfect simetrică:


a) !media este egală cu cuartila a doua
b) !modulul este egal cu media
c) !media este egală cu dominanta
d) !mediana este egală cu media
e) modulul este mai mic decât mediana

32. cm Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la amplitudinea absolută a variaţiei (A):


a) !se mai numeşte câmp de variaţie
b) !se bazează numai pe valorile extreme ale seriei
c) se bazează pe toate valorile seriei
d) nu este sensibilă la valorile aberante
e) este un indicator cu semnificaţie sporită

33.cm Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la abaterea medie pătratică:


a) permite compararea variaţiei a două populaţii care se exprimă în unităţi de măsură diferite
b) !permite compararea variaţiei a două populaţii care se exprimă în aceeaşi unitate de măsură
c) !este invers proporţională cu omogenitatea eşantionului
d) !verifică reprezentativitatea mediei aritmetice
e) este indicator simplu al variaţiei

34.cm Selectați afirmațiile corecte referitor la coeficientul de variaţie:


a) este direct proporţional cu media aritmetică
b) !este direct proporţional cu abaterea standard
c) !este invers proporţional cu media aritmetică
d) !se exprimă numai în procente
e) poate fi exprimat în procente şi coeficienţi

35.cm Selectați caracteristicile corelogramei în cazul legăturii de corelaţie directe:


a) norul de puncte se dispune fuziform, oblic de sus în jos
b) !norul de puncte se dispune fuziform, oblic de jos în sus
c) !norul de puncte se dispune fuziform, oblic de la stânga la dreapta
d) norul de puncte se dispune fuziform, oblic de la dreapta la stânga
e) punctele se dispun pe toată reţeaua grafică

36.cm Selectați afirmațiile valabile pentru corelaţiile statistice:


a) !sunt vremelnice
b) !pot fi numai într-un singur sens
c) sunt permanente
d) !unei valori numerice a variabilei X corespunde o medie a valorilor variabilei Y
e) unei valori numerice a variabilei X îi corespunde strict o valoare a variabilei Y
37.cm Alegeți coeficienţii de corelaţie neparametrici:
a) coeficientul de corelaţie Pearson
b) !coeficientul de corelaţie Spearman
c) !coeficientul de corelaţie Kendall
d) !coeficientul de corelaţie Yulle
e) coeficientul de corelaţie eta

38. Valoarea medie a hemoglobinei într-un eșantion de 100 copii constituie 11,5 g/l , iar
deviația standart -1,0 g/l. Să se calculeze coeficientul de variație și să se interpreteze
rezultatele.

39.Numărul total al personlor bolnave din localitata B a constituit la 1 ianuarie 2016 -5000.
Numărul populației din această localitate a constituit 90 000 în anul 2016. În localitate
lucrează 50 de medici. Să se clculeze toți indicatorii posibili și să se denumească cu
denumirea completă.

40. 67 %
1.cs Precizați caracteristica mediei de grup în seria cronologică:
a) este suma a două niveluri vecine
b) !este semisuma a două niveluri vecine
c) este valoarea medie, obţinută din nivelul dat şi două niveluri vecine
d) este semisuma a trei niveluri vecine
e) este diferenţa dintre două niveluri vecine

2.cs Precizati la care etapă a metodei de standardizare se utilizează mărimi absolute:


a) prima şi a cincea
b) prima şi a treia
c) a doua şi a treia
d) a doua şi a patra
e) !la toate etapele

3cs. Selectați ce corespunde etapei a patra a metodei directe de standardizare :


a) calculul indicatorilor sumarizati
b) calculul valorilor aşteptate
c) !calculul indicatorilor standardizaţi
d) calculul mărimilor absolute speciale
e) calculul indicatorilor corelați

4cs. Selectați varianta corectă a concluziei în cazul prezenței diferenței dintre mărimea
indicatorilor standardizaţi și a celor intensivi (A < B; A > B):
a) factorul eliminat nu influenţează mărimea indicatorului intensiv
b) !factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv
c) factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv în direcţia creşterii
d) factorul eliminat influenţează mărimea indicatorului intensiv în direcţia descreşterii
e) factorul eliminat apropie de medie indicatorul intensive

5.cs Selectati formula de calcul a incidenţei:


a) !numărul de cazuri noi de boală/numărul populaţiei x 1000
b) numărul de cazuri noi de boală/numărul populaţiei sănătoase x 1000
c) numărul de cazuri noi de boală/numărul populaţiei dispensarizate x 1000
d) numărul de cazuri noi de boală/numărul populaţiei examinate x 1000
e) numărul total de cazuri de boală/numărul populaţiei x 1000

6.cs Selectaţi afirmaţia correcta cu privire la rată:


a) caracterizează raportul dintre două totalităţi independente
b) nu permite evidentierea schimbarilor dinamice a fenomenelui
c) exprimă ponderea unei părţi a fenomenului faţă de întregul fenomen
d) nu permite compararea diferitor niveluri a fenomenului
e) !poate fi generală si specifica

7.cs Selectaţi indicatorul statistic de raport:


a) natalitatea pe sexe
b) !asigurarea populaţiei cu medici
c) structura vizitelor în Centrele de Sănătate
d) dinamica morbidităţii pentru o perioadă de timp
e) ponderea avorturilor după indicaţii medicale
8.cs Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „grupa sanguina”:
a) calitativă alternativă
b) calitativă continuă
c) !calitativă nealternativă
d) cantitativă nealternativă
e) cantitativă alternativă

9.cs Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „numarul de acutizari a


bolii”:
a) calitativă alternativă
b) calitativă continuă
c) calitativă nealternativă
d) !cantitativă nealternativă
e) cantitativă alternativă

10.cs Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei „culoarea ochilor”:


a) ordinală
b) factorială
c) !nominală
d) de interval
e) de raport

11.cs Selectați consecința stabilirii unui număr prea mic de grupe în seria de variaţie:
a) evidenţierea trăsăturilor esenţiale ale colectivităţii
b) !ştergerea trăsăturilor esenţiale ale colectivităţii
c) fărâmiţarea colectivităţii
d) sporirea dificultății calculelor statistice ulterioare
e) sporirea calității concluziilor

12.cs Selectați forma distribuției notelor intr-o grupă de studenţi, unde vârsta medie este de
7,8 ani, iar cea modală – 8,7:
a) simetrică
b) !asimetrică pozitivă
c) bimodală
d) asimetrică negativă
e) alternativă

13.cs Selectaţi afirmaţia corectă referitor la amplitudinea absolută a variaţiei (A):


a) este un indicator relevant al variaţiei
b) nu are formă concretă de exprimare
c) !are formă concretă de exprimare
d) este raportul dintre abaterea pătratică şi nivelul mediu al seriei
e) este raportul dintre amplitudinea relativă şi media aritmetică

14.cs Selectați indicatorul util pentru măsurarea gradului de omogenitate a unei


colectivităţi statistice:
a) coeficientul de corelaţie
b) media aritmetică
c) abaterea individuală
d) !coeficientul de variaţie
e) mediana
15.cs Selectați testul potrivit pentru determinarea legăturii dintre gravitatea pneumoniei și
numărul de complicații ale acestea:
a) !coeficientul de corelație Pearson
b) coeficientul de asociere Yulle
c) coeficientul de corelație Spearman
d) coeficientul de corelație Student
e) coeficientul de corelație Mann-Whitney

16.cs Selectați cât din numarului complicatiilor bolii este determinată de variatia timpului trecut
de la debutul bolii ,dacă coeficientul de corelație Pearson = 0,8:
a) 84%
b) 74%
c) 44%
d) 64%
e) 54%

17.cs Precizați câte procente din populație vor avea IQ-ul în intervalul valoric 90-110, dacă
IQ-ul mediu al populației este 100 și abaterea standard – 10:
a) 75,45%
b) 76,26%
c) 95,45%
d) 66,28%
e) !68,26%

18.cm Selectați afirmațiile corecte despre seria cronologică:


a) !este formată din valori numerice ale unui eveniment, care caracterizează schimbarea lui în
timp
b) !vizează măsurarea creşterilor sau descreşterilor de nivel în evoluţia unui fenomen
c) vizează măsurarea creşterilor sau descreşterilor de structură în evoluţia unui fenomen
d) !este formată din mărimi absolute, relative şi medii
e) este formată din valori nenumerice ale unui fenomen, care caracterizează schimbarea lui în
timp

19.cm Selectați tipurile reprezentărilor grafice utilizate pentru reprezentarea ratelor:


a) !graficele cu coordonate rectangulare
b) !diagramele cu coordonate geografice
c) !diagramele cu bare
d) diagramele de proporţii
e) !diagramele cu benzi

20. cm Selectati reprezentarile grafice corecte pentru rata diabetului zahart tip II pe sexe
a) diagrama radiala
b)diagrama in benzi
c)corelograma
d)diagram in bare
e)diagram sectoriala

21.cm Selectați afirmațiile corecte privitor la indicatorii standardizati:


a) sunt obţinuţi din totalităţi formate în mod natural
b) !sunt obţinuţi din totalităţi formate artificial
c) sunt obținuți pâna la cunoașterea indicatorilor intensivi
d) !sunt o măsură convențională a fenomenului
e) !sunt obținuți după cunoașterea indicatorilor intensive
22.cm Precizați ce caracterizează o rata:
a) !intensitatea fenomenului
b) !frecvenţa fenomenului
c) !nivelul fenomenului
d) raspindirea fenomenului
e) omogenitatea fenomenului

23.cm Selectaţi afirmaţiile corecte despre indicatorul extensiv:


a) este un indicator cu caracter dinamic
b) !nu face asociere între mediu şi fenomen
c) !exprimă ponderea unei părţi a fenomenului faţă de fenomenul întreg
d) se utilizează numai pentru analiza dinamicii fenomenului
e) !nu permite evaluarea modificărilor dinamice ale fenomenului

24.cm Selectaţi ratele generale:


a) !natalitatea
b) !mortalitatea generală
c) mortalitatea maternă
d) mortalitatea infantilă
e) !morbiditatea generală

25.cm Selectați afirmațiile corecte despre scala de interval:


a) nu măsoară diferenţa dintre două numere ale scalei
b) valoarea zero denotă absenţa completă a caracteristicii urmărite
c) !valoarea zero nu denotă absenţa completă a caracteristicii urmărite
d) !măsoară diferenţa dintre două numere ale scalei
e) !nu permite multiplicarea sau divizarea valorilor

26.cm Selectaţi mărimile medii de poziţie:


a) !mediana
b) media aritmetică
c) !dominanta
d) !amplitudinea
e) !modulul

27.cm Indicați consecinţele stabilirii unui număr prea mare de grupe în seria de variaţie:
a) ştergerea trăsăturilor esenţiale ale colectivităţii
b) !fărâmiţarea colectivităţii
c) !evidenţierea dificilă a trăsăturilor esenţiale ale colectivităţii
d) !sporirea gradului de dificultate a calculelor statistice ulterioare
e) micșorarea gradului de dificultate a calculelor statistice ulterioare

28. cm Selectați tipurile de reprezentări grafice valabile pentru seria de variaţie:


a) historiograma
b) !poligonul de frecvenţe
c) !histograma
d) poligonul de proporţii
e) cronograma

29.cm Precizați cerințele pe care trebuie să le satisfacă o medie:


a) !să fie expresia tuturor observaţiilor înregistrate
b) !să fie simplu şi rapid de calculat
c) !să posede proprietăţi clare chiar şi pentru nespecialişti
d) să fie dependentă de dorinţa utilizatorului
e) !să fie puţin sensibilă la fluctuaţiile de selecţie
30.cm Selectaţi afirmațiile corecte cu privire la dominantă:
a) !poate fi calculată pe scala nominală
b) !este utilă pentru caracterizarea distribuţiei asimetrice
c) !este valoarea individuală cu cea mai mare frecvenţă
d) inutilă pentru caracterizarea distribuției simetrice
e) !nu poate fi calculată pe scala de interval

31.cm Precizați relațiile existente intr-o distribuţie asimetrică pozitivă:


a) !media este mai mare decât mediana
b) !media este mai mare decât cuartila a doua
c) !dominanta este mai mică decât media
d) media este egală cu modulul
e) !media este mai mare decât modulul

32.cm Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la amplitudinea absolută a variaţiei (A):


a) !măsoară distanţă dintre capetele seriei statistice
b) este un indicator adimensional
c) !se utilizează pentru stabilirea mărimii intervalului de grupare în seria de variaţie
d) nu este influenţată de valorile extreme
e) !este un indicator cu semnificație redusă

33.cm Selectati afirmatiile valide cu referire la abaterea mediei patratica


a)!se mai numeste deviatie standart
b)nu are form concreta de exprimare
c)!este direct proportional cu imprastierea valorlor individuale
d)!este parametru semnificativ in cazul distributiei normale
e)!este cel mai util si mai important indice de variatie

34.cm Selectați ce denotă valorile coeficientului de variaţie peste ± 35%:


a) !dispersie mare a datelor
b) omogenitate a eşantionului
c) !heterogenitate a eşantionului
d) !imposibilitatea generalizării rezultatelor
e) împrăştiere mică a datelor

35.cm Selectați tipurile de corelație după natura relaţiei de cauzalitate:


a) liniare
b) !funcţionale
c) directe
d) !statistice
e) inverse

36.cm Selectați afirmațiile valide privind legătura directă de corelaţie:


a) !se stabilește între fenomene, care evoluează în acelaşi sens
b) !presupune evoluţia în acelaşi sens a fenomenelor corelate, dar nu cu aceeaşi unitate de
măsură
c) se stabilește între fenomene, care evoluează în sens opus
d) presupune evoluţia în acelaşi sens a fenomenelor corelate, cu aceeaşi unitate de măsură
e) !dacă un fenomen creşte, creşte şi cel cu care se corelează
37.cm Selectați caracteristicile corelogramei în cazul legăturii de corelaţie inverse:
a) !norul de puncte se dispune fuziform, oblic de sus în jos
b) norul de puncte se dispune fuziform, oblic de jos în sus
c) !norul de puncte se dispune fuziform, oblic de la stânga la dreapta
d) norul de puncte se dispune fuziform, oblic de la dreapta la stânga
e) punctele se dispun pe toată reţeaua grafică

38. Variatia privind hemoglobin la copii este egala cu 2. Sa se calculeze deviatia standart

39.

40.c