Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Clasa : a VI-a
Aria curriculară: Limba şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei:Exercitii
Tipul lecţiei: De recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Competente specifice:
 dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă, prin formarea unor priceperi şi deprinderi de folosire corectă a punctuaţiei şi topicii;
Competente derivate:
 Cognitive: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
1. să găsească sinonime şi antonime ale unor cuvinte;
2. să transcrie din textul dat anumite figuri de stil;
3. să precizeze cazul unor cuvinte;
4. să specifice valoarea morfologică a unor cuvinte din textul dat;
5. să menţioneze funcţia sintactica a unor cuvinte din textul dat;
6. să alcatuiască enunţuri dupa cerinţe stabilite;
7. să alcătuiască texte( cu expresii date, cu destinatar stabilit, cu forma menţionata)
 Afective :
- să participe cu interes la activitate ;
- să fie dispusi să se angajeze in soluţionarea sarcinilor didactice.
 Psihomotorii:
- să utilizeze corect mijloacele de invăţământ.
Strategia didactică :
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, pe grup şi individuală
Resurse: capacităţile receptive ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, timp (50 de minute)
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, caiete
Bibliografie:
- Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Editura All, Bucuresti, 2008
- Gramatica- fise de lucru, clasa a VI-a, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009
Nr. Etapele Activitatea propunatorului Activitatea elevilor Comp. Metode Mijloace Forme de lucru
Crt lectiei Deriv.
I Moment Se trec absentele in catalog si se
organizatoric asigura conditiile necesare
desfasurarii orei de limba
romana
II Verificarea Se verifica tema pentru acasa Elevii pregatesc conversatie caiete frontal
temei pentru atat calitativ cat si cantitativ. caietele de teme si in
acasa timp ce citesc tema se
corecteaza evantualele
greseli
III Transmiterea Se scrie la tabla titlul “ Elevii scriu titlul in exercitiu frontal
temei si a Exerciţii” si se împart fişe de caiete.
obiectivelor lucru tuturor elevilor.
propuse
IV Dirijarea Avand un text suport se vor Elevii rezolva O1 Exercitiul, Caiete, Frontal
invatarii rezolva cateva exercitii. exercitiile la tabla si in
1) Precizează sinonimele caiete.
cuvintelor: firavă, 1) firava=delicata
duioşie, icoana, pruncie. duioşie=iubitor Explicatie
2) Găseşte antonimele icoana=tablou fise de lucru
cuvintelor; fraged, pruncie=copilărie
pruncie, blând, senin. 2)fraged-rigid O2
3) Formează familia Pruncie-bătrâneţe
lexicală a substantivului Blâd-crud Conversatie
„ochi”. Senin-innorat
4) Identifică, în text, un 3)ochi( ochişor,
cuvânt cu hiat şi unul cu ochiuleţ, ochios,
diftong. ochelari, ochelarist,
5) Scrie două enunţuri în ochit, ochire)
care cuvântul „ vara” să 4)Duioşie, pruncie O3
fie substantiv şi adverb. 5) Vara a venit( subst)
6) Arată ce sunt ca părţi de Vara mă duc la
vorbire cuvintele mare(adv.)
subliniate in enunţurile: 6) ei- interjecţie Caiete,
Ei, ce mai zici? Ei vor Ei- pron. pers
merge în oraş. 7) mici-Ac. frontal
7) Menţionează cazul De la ţară-Ac. O4 Exercitiul,
cuvintelor: mici, de la Fus-Ac.
ţară, fus, cu dor. Cu dor-Ac fise de lucru
8) Precizează valoarea 8) aici-adv. de loc
morfologica a Suspina-verb
cuvintelor: aici, suspina, predicativ Explicatie
la ea, mea. La ea- pron.
9) Menţionează funcţia Pers+prep. simplă
sintactică a cuvintelor: Mea- adj. pron. O5
văd, la noi, cu dor, mici. posesiv
10) Transcrie din text o 9)văd-PV
repetiţie, un epitet şi o La noi- CCL conversatie
enumeraţie. Cu dor- CCM
11) Precizează o trăsătură Mici-atr. Adj.
fizică şi o trăsătură 10) Torce, torcea-
sufletească a bunicii repetiţie
Duminecii preasfinte-
epitet simplu
Cu furca-n brâu, cu O6
gândul dus-
enumeraţie
11) blândeţe-trăsătură
morala,
Frumuseţe- trăsătură
fizică
V Feedback Elevii de pe cele trei rânduri Fişă de lucru-nr. 1 O7 Exercitiul, Fise de lucru individual
primesc trei fişe de lucru Realizează o
diferite. compunere cu titlul
Bunica, de 10-12
rânduri, în care sa îţi Explicatie
descri bunica utilizând
perechile de cuvinte:
chip drag, soare conversatie
luminos, dragoste
uriaşă.
Fişă de lucru-nr. 2
Realizează o scrisoare
către bunica ta în care
îi mulţumeşti pentru
toate lucrurile bune pe
care le-a făcut pentru
tine.
Fişă de lucru-nr. 3
Realizează un catren
( o strofă de patru
versuri) cu titlul
“Bunica mea”.

VI Evaluarea Se vor citi câte o fişă de la Elevii vor citi fişele. Fise de lucru frontal
performantei fiecare rând.
VII Retentia si Le voi da elevilor un test pentru Elevii notează tema.
transferul acasa şi voi nota elevii care au
răspuns in timpul orei
Se dă textul:
Cu părul nins, cu ochii mici Torcea, torcea, fus după fus,
Şi calzi de duioşie, Din zori şi până-n seară.
Aievea parc-o văd aici Cu furca-n brâu, cu gândul dus,
Icoana firavei bunici Era frumoasă de nespus
Din frageda-mi pruncie. In portu-i de la ţară.

Căta la noi aşa de blând, De câte ori priveam la ea,


Senină şi tăcută; Cu dor mi-aduc aminte
Doar suspina din când în când, Sfiala ce mă cuprindea
La amintirea vreunui gând Asemuind-o-n mintea mea
Din viaţa ei trecută. Duminecii preasfinte.

( Şt. O. Iosif, Bunica )


Cerinţe:
12) Precizează sinonimele cuvintelor: firavă, duioşie, icoana, pruncie.
13) Găseşte antonimele cuvintelor; fraged, pruncie, blând, senin.
14) Formează familia lexicală a substantivului „ochi”.
15) Identifică, în text, un cuvânt cu hiat şi unul cu diftong.
16) Scrie două enunţuri în care cuvântul „ vara” să fie substantiv şi adverb.
17) Arată ce sunt ca părţi de vorbire cuvintele subliniate in enunţurile: Ei, ce mai zici? Ei vor merge în oraş.
18) Menţionează cazul cuvintelor: mici, de la ţară, fus, cu dor.
19) Precizează valoarea morfologica a cuvintelor: aici, suspina, la ea, mea.
20) Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor: văd, la noi, cu dor, mici.
21) Transcrie din text o repetiţie, un epitet şi o enumeraţie.
22) Precizează o trăsătură fizică şi o trăsătură sufletească a bunicii
Fişă de lucru
Realizează o compunere cu titlul Bunica, de 10-12 rânduri, în care sa îţi descri bunica utilizând perechile de cuvinte: chip drag, soare luminos,
dragoste uriaşă.

Fişă de lucru
Realizează o scrisoare către bunica ta în care îi mulţumeşti pentru toate lucrurile bune pe care le-a făcut pentru tine.
Fişă de lucru
Realizează un catren ( o strofă de patru versuri) cu titlul “Bunica mea”.